MENU
Viro­lai­nen: Selkä­me­ren alueen kehi­tys turvattu pitkälle tule­vai­suu­teen

Viro­lai­nen: Selkä­me­ren alueen kehi­tys turvattu pitkälle tule­vai­suu­teen

Julkaistu: 01.03.2011 Uncategorized

Ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan tänään hyväk­sy­män lakie­si­tyk­sen mukaan Pohjan­lah­den alueen ensim­mäi­nen kansal­lis­puisto perus­te­taan suoje­le­maan noin 160 kilo­met­rin mittaista meria­luetta ja siihen liit­ty­viä saaristo- sekä rannik­koa­lueita. Valio­kunta teki esityk­sen sisäl­töön muuta­mia muutok­sia alueen ammat­ti­ka­las­tuk­sen ja eräi­den muiden toimin­to­jen (mm. metsäs­tys) turvaa­mi­seksi.

? Tarvit­tiin paljon hartia­työtä, että kansal­lis­puis­toa koske­vat näke­myk­set saatiin sovi­tet­tua yhteen. Vaikka kansal­lis­puis­ton vastus­ta­jia ja kannat­ta­jia kuul­tiin laajasti, ei prosessi kerää ylimää­räi­siä tyyli­pis­teitä, Viro­lai­nen toteaa.

? Toivoi­sin, että kaikki tutus­tu­vat tarkoin valio­kun­nan mietin­töön, jotta väärät tiedot ja ennak­ko­luu­lot saadaan oikais­tuiksi. Alueen ihmis­ten tahto­ti­lalla ei ollut missään vaiheessa tarkoi­tus pyyh­kiä pöytää.

Kansal­lis­puis­ton aluetta on pienen­netty ja ammatti- ja vapaa-ajan kalas­tus­mah­dol­li­suu­det turva­taan kalas­tus­lain mukai­sesti. Kalan­kas­va­tuk­seen ja sen laajen­ta­mi­seen sopi­vat kohteet ovat puis­ton ulko­puo­lella. Harmaa­hyl­keen metsäs­tys jatkuu Riis­ta­kes­kuk­sen luvalla, jolloin se tapah­tuu kansal­lis­puis­tossa täsmäl­leen samalla tavalla kuin puis­ton ulko­puo­li­sil­la­kin alueilla. Niin ikään meri­met­so­jen ja pien­pe­to­jen pyytä­mi­nen on sallit­tua ja valko­hän­tä­kau­ris­ta­kin saa metsäs­tää luon­non­suo­je­lu­lain perus­teella.

- Selkä­me­ren kansal­lis­puis­ton ulot­ta­mi­nen Vakka-Suomeen ei heikennä alueen kalas­ta­jien ja muiden elin­kei­no­aan harjoit­ta­vien toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Sen tarkoi­tuk­sena on turvata ne ja paran­taa virkis­tys­käy­tön mahdol­li­suuk­sia niin mökki­läi­sille kuin turis­mille. Kansal­lis­puis­tosta on myös imago­hyö­tyjä, Viro­lai­nen lisää.

? Perus­ta­mis­pää­tök­sen jälkeen on huoleh­dit­tava, että alueen toimi­jat ovat mukana yhteis­työ­ryh­mässä, joka vastaa puis­ton hoidon ja käytön suun­nit­te­lusta sekä erilais­ten näke­mys­ten ja toivei­den yhteen­so­vit­ta­mi­sesta. Valio­kun­nassa tote­simme yksi­mie­li­sesti, että puis­ton perus­ta­mi­selle ja hoidolle on taat­tava riit­tävä rahoi­tus, sillä vain siten alueen arvot ja kestävä käyttö voidaan varmis­taa.