Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Selkä­me­ren alueen kehi­tys turvattu pitkälle tule­vai­suu­teen

Viro­lai­nen: Selkä­me­ren alueen kehi­tys turvattu pitkälle tule­vai­suu­teen

Julkaistu:

Ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan tänään hyväk­sy­män lakie­si­tyk­sen mukaan Pohjan­lah­den alueen ensim­mäi­nen kansal­lis­puisto perus­te­taan suoje­le­maan noin 160 kilo­met­rin mittaista meria­luetta ja siihen liit­ty­viä saaristo- sekä rannik­koa­lueita. Valio­kunta teki esityk­sen sisäl­töön muuta­mia muutok­sia alueen ammat­ti­ka­las­tuk­sen ja eräi­den muiden toimin­to­jen (mm. metsäs­tys) turvaa­mi­seksi.

? Tarvit­tiin paljon hartia­työtä, että kansal­lis­puis­toa koske­vat näke­myk­set saatiin sovi­tet­tua yhteen. Vaikka kansal­lis­puis­ton vastus­ta­jia ja kannat­ta­jia kuul­tiin laajasti, ei prosessi kerää ylimää­räi­siä tyyli­pis­teitä, Viro­lai­nen toteaa.

? Toivoi­sin, että kaikki tutus­tu­vat tarkoin valio­kun­nan mietin­töön, jotta väärät tiedot ja ennak­ko­luu­lot saadaan oikais­tuiksi. Alueen ihmis­ten tahto­ti­lalla ei ollut missään vaiheessa tarkoi­tus pyyh­kiä pöytää.

Kansal­lis­puis­ton aluetta on pienen­netty ja ammatti- ja vapaa-ajan kalas­tus­mah­dol­li­suu­det turva­taan kalas­tus­lain mukai­sesti. Kalan­kas­va­tuk­seen ja sen laajen­ta­mi­seen sopi­vat kohteet ovat puis­ton ulko­puo­lella. Harmaa­hyl­keen metsäs­tys jatkuu Riis­ta­kes­kuk­sen luvalla, jolloin se tapah­tuu kansal­lis­puis­tossa täsmäl­leen samalla tavalla kuin puis­ton ulko­puo­li­sil­la­kin alueilla. Niin ikään meri­met­so­jen ja pien­pe­to­jen pyytä­mi­nen on sallit­tua ja valko­hän­tä­kau­ris­ta­kin saa metsäs­tää luon­non­suo­je­lu­lain perus­teella.

- Selkä­me­ren kansal­lis­puis­ton ulot­ta­mi­nen Vakka-Suomeen ei heikennä alueen kalas­ta­jien ja muiden elin­kei­no­aan harjoit­ta­vien toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Sen tarkoi­tuk­sena on turvata ne ja paran­taa virkis­tys­käy­tön mahdol­li­suuk­sia niin mökki­läi­sille kuin turis­mille. Kansal­lis­puis­tosta on myös imago­hyö­tyjä, Viro­lai­nen lisää.

? Perus­ta­mis­pää­tök­sen jälkeen on huoleh­dit­tava, että alueen toimi­jat ovat mukana yhteis­työ­ryh­mässä, joka vastaa puis­ton hoidon ja käytön suun­nit­te­lusta sekä erilais­ten näke­mys­ten ja toivei­den yhteen­so­vit­ta­mi­sesta. Valio­kun­nassa tote­simme yksi­mie­li­sesti, että puis­ton perus­ta­mi­selle ja hoidolle on taat­tava riit­tävä rahoi­tus, sillä vain siten alueen arvot ja kestävä käyttö voidaan varmis­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content