Virolainen: Selkä­meren alueen kehitys turvattu pitkälle tulevai­suuteen – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Selkä­meren alueen kehitys turvattu pitkälle tulevai­suuteen

Virolainen: Selkä­meren alueen kehitys turvattu pitkälle tulevai­suuteen

Julkaistu: 01.03.2011 Uncategorized

Ympäris­tö­va­lio­kunnan tänään hyväk­symän lakie­si­tyksen mukaan Pohjan­lahden alueen ensim­mäinen kansal­lis­puisto perus­tetaan suoje­lemaan noin 160 kilometrin mittaista meria­luetta ja siihen liittyviä saaristo- sekä rannik­koa­lueita. Valio­kunta teki esityksen sisältöön muutamia muutoksia alueen ammat­ti­ka­las­tuksen ja eräiden muiden toimin­tojen (mm. metsästys) turvaa­mi­seksi.

? Tarvittiin paljon hartia­työtä, että kansal­lis­puistoa koskevat näkemykset saatiin sovitettua yhteen. Vaikka kansal­lis­puiston vastus­tajia ja kannat­tajia kuultiin laajasti, ei prosessi kerää ylimää­räisiä tyyli­pis­teitä, Virolainen toteaa.

? Toivoisin, että kaikki tutus­tuvat tarkoin valio­kunnan mietintöön, jotta väärät tiedot ja ennak­ko­luulot saadaan oikais­tuiksi. Alueen ihmisten tahto­ti­lalla ei ollut missään vaiheessa tarkoitus pyyhkiä pöytää.

Kansal­lis­puiston aluetta on pienen­netty ja ammatti- ja vapaa-ajan kalas­tus­mah­dol­li­suudet turvataan kalas­tuslain mukai­sesti. Kalan­kas­va­tukseen ja sen laajen­ta­miseen sopivat kohteet ovat puiston ulkopuo­lella. Harmaa­hylkeen metsästys jatkuu Riista­kes­kuksen luvalla, jolloin se tapahtuu kansal­lis­puis­tossa täsmälleen samalla tavalla kuin puiston ulkopuo­li­sil­lakin alueilla. Niin ikään merimet­sojen ja pienpe­tojen pyytä­minen on sallittua ja valko­hän­tä­kau­ris­takin saa metsästää luonnon­suo­je­lulain perus­teella.

- Selkä­meren kansal­lis­puiston ulotta­minen Vakka-Suomeen ei heikennä alueen kalas­tajien ja muiden elinkei­noaan harjoit­tavien toimin­tae­del­ly­tyksiä. Sen tarkoi­tuksena on turvata ne ja parantaa virkis­tys­käytön mahdol­li­suuksia niin mökki­läi­sille kuin turis­mille. Kansal­lis­puis­tosta on myös imago­hyötyjä, Virolainen lisää.

? Perus­ta­mis­pää­töksen jälkeen on huoleh­dittava, että alueen toimijat ovat mukana yhteis­työ­ryh­mässä, joka vastaa puiston hoidon ja käytön suunnit­te­lusta sekä erilaisten näkemysten ja toiveiden yhteen­so­vit­ta­mi­sesta. Valio­kun­nassa totesimme yksimie­li­sesti, että puiston perus­ta­mi­selle ja hoidolle on taattava riittävä rahoitus, sillä vain siten alueen arvot ja kestävä käyttö voidaan varmistaa.


Kokoomus.fi