MENU
Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Julkaistu: 25.02.2011 Uncategorized

? Puoluei­den on vaaleissa esitel­tävä kansa­lai­sille keinonsa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seen. Perus­suo­ma­lais­ten vaalioh­jel­man toive­lista lisäisi valtion velkaan­tu­mista, ei vähen­täisi sitä, Viro­lai­nen sanoo.

Perus­suo­ma­lai­set esit­tä­vät ohjel­mas­saan mm. ener­gia­ve­ro­uu­dis­tuk­sen peruut­ta­mista, joka veisi vero­tu­loja noin 700 miljoo­naa euroa. Perus­suo­ma­lais­ten esit­tämä pääoma­tu­lo­ve­ron kahden prosent­tiyk­si­kön kiris­tys (n. 100 m ?) tai varal­li­suus­ve­ron palaut­ta­mi­nen (n. 100 m ?) ei riitä aukon katta­mi­seen alkuun­kaan. Lisäksi Perus­suo­ma­lai­set esit­tää pitkää listaa erilai­sia vero­tu­loja pienen­tä­viä vero­vä­hen­nyk­siä ja koro­tuk­sia etuuk­siin.

? Perus­suo­ma­lai­set esit­tää vero­tuk­sen keven­tä­mistä sadoilla miljoo­nilla euroilla ja samalla miljar­di­luo­kan meno­li­säyk­siä. Valtion velkaan­tu­mista ei saada kuriin, jos veroja vastuut­to­masti keven­ne­tään ja lupail­laan kaik­kien etuuk­sien korot­ta­mista, Viro­lai­nen toteaa.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta, joka kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla.

? Perus­suo­ma­lais­ten vero­lin­jassa ei ole yhtään kasvua tuke­vaa element­tiä. Kokoo­muk­sen vero­malli sen sijaan loisi uusia työpaik­koja ja talous­kas­vua, Viro­lai­nen toteaa.