Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Julkaistu:

? Puoluei­den on vaaleissa esitel­tävä kansa­lai­sille keinonsa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seen. Perus­suo­ma­lais­ten vaalioh­jel­man toive­lista lisäisi valtion velkaan­tu­mista, ei vähen­täisi sitä, Viro­lai­nen sanoo.

Perus­suo­ma­lai­set esit­tä­vät ohjel­mas­saan mm. ener­gia­ve­ro­uu­dis­tuk­sen peruut­ta­mista, joka veisi vero­tu­loja noin 700 miljoo­naa euroa. Perus­suo­ma­lais­ten esit­tämä pääoma­tu­lo­ve­ron kahden prosent­tiyk­si­kön kiris­tys (n. 100 m ?) tai varal­li­suus­ve­ron palaut­ta­mi­nen (n. 100 m ?) ei riitä aukon katta­mi­seen alkuun­kaan. Lisäksi Perus­suo­ma­lai­set esit­tää pitkää listaa erilai­sia vero­tu­loja pienen­tä­viä vero­vä­hen­nyk­siä ja koro­tuk­sia etuuk­siin.

? Perus­suo­ma­lai­set esit­tää vero­tuk­sen keven­tä­mistä sadoilla miljoo­nilla euroilla ja samalla miljar­di­luo­kan meno­li­säyk­siä. Valtion velkaan­tu­mista ei saada kuriin, jos veroja vastuut­to­masti keven­ne­tään ja lupail­laan kaik­kien etuuk­sien korot­ta­mista, Viro­lai­nen toteaa.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta, joka kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla.

? Perus­suo­ma­lais­ten vero­lin­jassa ei ole yhtään kasvua tuke­vaa element­tiä. Kokoo­muk­sen vero­malli sen sijaan loisi uusia työpaik­koja ja talous­kas­vua, Viro­lai­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content