Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Viro­lai­nen: Perus­suo­ma­lais­ten linja johtaisi hallit­se­mat­to­maan velka­kier­tee­seen

Julkaistu:

? Puoluei­den on vaaleissa esitel­tävä kansa­lai­sille keinonsa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seen. Perus­suo­ma­lais­ten vaalioh­jel­man toive­lista lisäisi valtion velkaan­tu­mista, ei vähen­täisi sitä, Viro­lai­nen sanoo.

Perus­suo­ma­lai­set esit­tä­vät ohjel­mas­saan mm. ener­gia­ve­ro­uu­dis­tuk­sen peruut­ta­mista, joka veisi vero­tu­loja noin 700 miljoo­naa euroa. Perus­suo­ma­lais­ten esit­tämä pääoma­tu­lo­ve­ron kahden prosent­tiyk­si­kön kiris­tys (n. 100 m ?) tai varal­li­suus­ve­ron palaut­ta­mi­nen (n. 100 m ?) ei riitä aukon katta­mi­seen alkuun­kaan. Lisäksi Perus­suo­ma­lai­set esit­tää pitkää listaa erilai­sia vero­tu­loja pienen­tä­viä vero­vä­hen­nyk­siä ja koro­tuk­sia etuuk­siin.

? Perus­suo­ma­lai­set esit­tää vero­tuk­sen keven­tä­mistä sadoilla miljoo­nilla euroilla ja samalla miljar­di­luo­kan meno­li­säyk­siä. Valtion velkaan­tu­mista ei saada kuriin, jos veroja vastuut­to­masti keven­ne­tään ja lupail­laan kaik­kien etuuk­sien korot­ta­mista, Viro­lai­nen toteaa.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta, joka kiris­täisi vero­tusta miljar­dilla eurolla.

? Perus­suo­ma­lais­ten vero­lin­jassa ei ole yhtään kasvua tuke­vaa element­tiä. Kokoo­muk­sen vero­malli sen sijaan loisi uusia työpaik­koja ja talous­kas­vua, Viro­lai­nen toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content