Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Palk­kae­rot supis­tu­vat vain teoilla

Viro­lai­nen: Palk­kae­rot supis­tu­vat vain teoilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen hämmäs­te­lee SDP:n Antti Rinteen lausun­toa siitä, että palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mi­seksi ei tarvit­taisi toimia.

?Hoiva­vas­tuun jaka­mi­nen tasaa palk­kae­roja. Emme voi jäädä istus­ke­le­maan ja odot­ta­maan palk­kae­ro­jen tasoit­tu­mista, vaan tarvi­taan tekoja.?

Viro­lai­nen toivoo, ettei SDP hiih­täisi kahdella ladulla vaaties­saan palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mistä. Viro­lai­nen muis­tut­taa SDP:n edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jouni Back­ma­nin ilmoit­ta­neen ensim­mäi­senä, että SDP ei ole valmis viemään perhe­pa­ket­tia eteen­päin. Viro­lai­sen mukaan juuri perhe­va­pai­den jaka­mi­nen on hyvä keino nais­ten ja mies­ten palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mi­seksi.

?Kotona ja työelä­mässä tarvi­taan isät ja äidit. Tämä on myös lapsen etu. Kokoo­mus haluaa työs­ken­nellä nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­sen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­sen ja palk­kae­ron kutis­ta­mi­sen eteen. Naiset käyt­tä­vät tällä hetkellä ylei­sesti vanhem­pain­va­paat ja koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä 94 % on naisia. Pitkät hoito­va­paat ja katko­nai­set työurat hidas­ta­vat nais­ten palk­ka­ke­hi­tystä. Näin ollen myös nais­ten tuleva eläke jää pienem­mäksi.?

Viro­lai­nen vaatii konkreet­ti­sia tekoja palk­ka­tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi ja toivoo, että myös SDP kertoisi omat esityk­sensä.

?Työelä­mästä pitää tehdä tasa-arvoi­sem­paa. Vanhem­muu­den kustan­nuk­set on jaet­tava nykyistä tasai­sem­min. Lisäksi on uudis­tet­tava vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä siten, että se tukee tasa-arvoista vanhem­muutta ja lisää pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työelä­mään. Nais­ten uriin panos­ta­malla tasa­taan palk­kae­roja. Miten Rinne aikoo tasata palk­kae­roja, jos mitään keinoja ei ole esit­tää?? päät­tää Viro­lai­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content