MENU
Virolainen: Palkkaerot supis­tuvat vain teoilla

Virolainen: Palkkaerot supis­tuvat vain teoilla

Julkaistu: 07.02.2015 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen hämmäs­telee SDP:n Antti Rinteen lausuntoa siitä, että palkkatasa-arvon edistä­mi­seksi ei tarvit­taisi toimia.

?Hoiva­vastuun jakaminen tasaa palkkaeroja. Emme voi jäädä istus­ke­lemaan ja odottamaan palkkae­rojen tasoit­tu­mista, vaan tarvitaan tekoja.?

Virolainen toivoo, ettei SDP hiihtäisi kahdella ladulla vaatiessaan palkkatasa-arvon edistä­mistä. Virolainen muistuttaa SDP:n eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jouni Backmanin ilmoit­taneen ensim­mäisenä, että SDP ei ole valmis viemään perhe­pa­kettia eteenpäin. Virolaisen mukaan juuri perhe­va­paiden jakaminen on hyvä keino naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistä­mi­seksi.

?Kotona ja työelä­mässä tarvitaan isät ja äidit. Tämä on myös lapsen etu. Kokoomus haluaa työsken­nellä naisten työmarkkina-aseman paran­ta­misen, urake­hi­tyksen esteiden poista­misen ja palkkaeron kutis­ta­misen eteen. Naiset käyttävät tällä hetkellä yleisesti vanhem­pain­vapaat ja kotihoidon tuen käyttä­jistä 94 % on naisia. Pitkät hoito­vapaat ja katko­naiset työurat hidas­tavat naisten palkka­ke­hi­tystä. Näin ollen myös naisten tuleva eläke jää pienem­mäksi.?

Virolainen vaatii konkreet­tisia tekoja palkkatasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi ja toivoo, että myös SDP kertoisi omat esityk­sensä.

?Työelä­mästä pitää tehdä tasa-arvoi­sempaa. Vanhem­muuden kustan­nukset on jaettava nykyistä tasai­semmin. Lisäksi on uudis­tettava vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä siten, että se tukee tasa-arvoista vanhem­muutta ja lisää pienten lasten vanhempien mahdol­li­suuksia osallistua työelämään. Naisten uriin panos­ta­malla tasataan palkkaeroja. Miten Rinne aikoo tasata palkkaeroja, jos mitään keinoja ei ole esittää?? päättää Virolainen.


Kokoomus.fi