Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Viro­lai­nen: Palk­kae­rot supis­tu­vat vain teoilla

Viro­lai­nen: Palk­kae­rot supis­tu­vat vain teoilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen hämmäs­te­lee SDP:n Antti Rinteen lausun­toa siitä, että palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mi­seksi ei tarvit­taisi toimia.

?Hoiva­vas­tuun jaka­mi­nen tasaa palk­kae­roja. Emme voi jäädä istus­ke­le­maan ja odot­ta­maan palk­kae­ro­jen tasoit­tu­mista, vaan tarvi­taan tekoja.?

Viro­lai­nen toivoo, ettei SDP hiih­täisi kahdella ladulla vaaties­saan palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mistä. Viro­lai­nen muis­tut­taa SDP:n edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jouni Back­ma­nin ilmoit­ta­neen ensim­mäi­senä, että SDP ei ole valmis viemään perhe­pa­ket­tia eteen­päin. Viro­lai­sen mukaan juuri perhe­va­pai­den jaka­mi­nen on hyvä keino nais­ten ja mies­ten palk­ka­tasa-arvon edis­tä­mi­seksi.

?Kotona ja työelä­mässä tarvi­taan isät ja äidit. Tämä on myös lapsen etu. Kokoo­mus haluaa työs­ken­nellä nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­sen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­sen ja palk­kae­ron kutis­ta­mi­sen eteen. Naiset käyt­tä­vät tällä hetkellä ylei­sesti vanhem­pain­va­paat ja koti­hoi­don tuen käyt­tä­jistä 94 % on naisia. Pitkät hoito­va­paat ja katko­nai­set työurat hidas­ta­vat nais­ten palk­ka­ke­hi­tystä. Näin ollen myös nais­ten tuleva eläke jää pienem­mäksi.?

Viro­lai­nen vaatii konkreet­ti­sia tekoja palk­ka­tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi ja toivoo, että myös SDP kertoisi omat esityk­sensä.

?Työelä­mästä pitää tehdä tasa-arvoi­sem­paa. Vanhem­muu­den kustan­nuk­set on jaet­tava nykyistä tasai­sem­min. Lisäksi on uudis­tet­tava vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä siten, että se tukee tasa-arvoista vanhem­muutta ja lisää pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työelä­mään. Nais­ten uriin panos­ta­malla tasa­taan palk­kae­roja. Miten Rinne aikoo tasata palk­kae­roja, jos mitään keinoja ei ole esit­tää?? päät­tää Viro­lai­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content