Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Virk­ku­nen: Koulu­tuk­sesta vien­ti­valtti

Virk­ku­nen: Koulu­tuk­sesta vien­ti­valtti

Julkaistu:

Koulu­tus on yksi maail­man nopeim­min kasva­via sekto­reita. Vuonna 2000 korkea­kou­luissa opis­keli noin 100 miljoo­naa henki­löä ja vuonna 2010 määrä oli kasva­nut lähes 180 miljoo­naan.

Maapal­lolla pain­opiste on siir­ty­nyt yhä vahvem­min lännestä itään, kasva­viin talouk­siin: Kiinaan, Inti­aan, Kore­aan, arabi­mai­hin. Ne kaikki raken­ta­vat nyt kiivaasti omia koulu­tus­jär­jes­tel­mi­ään ja lähet­tä­vät satoja tuhan­sia omia nuori­aan ulko­maille oppia hake­maan.

Samaan aikaan Suomessa omat korkea­kou­lui­kä­luo­kat piene­ne­vät, liian pieniä yksik­köjä sulje­taan ja opet­ta­jia irti­sa­no­taan. Tällai­sessa tilan­teessa, kun Suomi kipeästi kaipaa uusia tuot­teita ja palve­luita, joilla olisi maail­malla kysyn­tää, tuntuu usko­mat­to­malta, ettei meillä haluta täysi­mää­räi­sesti hyödyn-tää koulu­tus­vien­nin mahdol­li­suuk­sia.

Suoma­lai­seen koulu­tus­jär­jes­tel­mään kohdis­tuu suuri kansain­vä­li­nen mielen­kiinto hyvän Pisa-menes­tyk­sen ansiosta. Suomessa lain­sää­däntö kuiten­kin rajoit­taa tehok­kaasti koulu­tus­vien­tiä. Meillä laki esimer­kiksi kiel­tää peri­mästä kenel­tä­kään maksuja tutkin­toon johta­vasta koulu­tuk­sesta.
Kaikissa muissa Euroo­pan maissa Norjaa ja Islan­tia lukuun otta­matta EU/ETA-alueen ulko­puo­li­silta opis­ke­li­joilta peri­tään maksuja. Maksu­jen vasta­pai­nona on luon­nol­li­sesti erilai­sia stipen­di­jär­jes­tel­miä.

Korkea­kou­lu­tus on ja sen pitäisi myös Suomessa olla aidosti kansain­vä­listä. Ei Suomen pidä kehit­tää korkea­kou­lu­jaan vain suoma­lai­sille ja mitoit­taa paik­ka­mää­rää suoma­lais­ten ikäluok­kien mukaan. Esimer­kiksi suoma­lais­ten ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen sairaan­hoi­taja- ja insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­seen kohdis­tuu kansain­vä­listä mielen­kiin­toa. Täällä voitai­siin koulut­taa osaa­jia monen kehit­ty­vän maan tarpei­siin.

Meillä on raken­net­tuna valmis infra, erin­omai­set korkea­kou­lu­te­tut opet­ta­jat ja poik­keuk­sel­li­sen paljon englan­nin­kie­li­siä koulu­tus­oh­jel­mia jo nyt. Eikö tätä kannat­taisi hyödyn­tää?

Opet­taja-lehti, 15.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content