Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ville Valkonen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Ville Valkonen: ”Odotamme oppositiolta aitoja vaihtoehtoja, ei epäuskottavaa hattarahöttöä”

Ville Valko­nen: “Odotamme oppo­si­tiolta aitoja vaih­toeh­toja, ei epäus­kot­ta­vaa hatta­ra­höt­töä”

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Ville Valko­sen 22.11.2023 pitämä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe edus­kun­nan keskus­tel­lessa Valtio­neu­vos­ton selon­teosta Julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2024–2027.

Terve talous on hyvin­voin­nin perusta. Suomessa vali­tet­ta­vasti tuo perusta horjuu. Brut­to­kan­san­tuot­teella mitat­tuna Suomi on jäänyt pahasti taka­mat­kalle muista Pohjois­maista jo 15 vuotta. Tällä tahdilla Viro menee meistä ohi 2030-luvun puoli­vä­lissä.

Elin­ta­soamme on yllä­pi­detty velaksi. Valtion­ta­lous ei ole ollut tasa­pai­nossa kertaa­kaan sitten vuoden 2008. Velkaan­tu­mi­nen on nopeaa ja kestä­mä­töntä.

Tammi­kuussa presi­dentti Sauli Niinistö puki asian sanoiksi näin: “Me olemme Suomessa tottu­neet pitä­mään yllä elin­ta­soa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velka­ra­halla.

Suomi on valta­van hieno maa, mutta pysyy sellai­sena vain, jos pystymme pitä­mään parem­paa huolta talou­des­tamme.

Nyt tosi­asiat on tunnus­tettu. Orpon halli­tus­oh­jel­massa talous­po­li­tiikka kaar­taa selvästi oikealle. Tilan­teen korjaa­mi­nen vie vuosia, mutta valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan 9 miljar­din sopeu­tus­oh­jelma kahden vaali­kau­den aikana tait­taa velka­suh­teen. Tähän Kokoo­mus edus­kun­ta­vaa­leissa sitou­tui.

Talous­po­li­tii­kan tulee­kin perus­tua parhaa­seen asian­tun­ti­juu­teen ja tutkit­tuun tietoon. Halli­tuk­sen finans­si­po­liit­ti­nen linja perus­tuu suoraan VM:n valmis­te­luun. Suomelle sopeu­tus­toi­mia ja raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia ovat suosi­tel­leet lisäksi useat riip­pu­mat­to­mat tahot kuten Suomen pankki, Kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto IMF ja talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto.

Todis­tus­taakka on raskas sille, joka väit­tää, että juuri heidän puolue­toi­mis­tos­saan osataan talous­tie­dettä parem­min kuin näissä tahoissa.

Suomi ei onneksi ole akuu­tissa krii­sissä, joten taloutta ehdi­tään sopeut­ta­maan harki­tusti. Tämä on paljon viisaam­paa kuin äkki­jar­ru­tus.

Esimer­kiksi Krei­kan talous­krii­sin aikaan työt­tö­myys­tur­vaa leikat­tiin yli viiden­nek­sellä ja eläk­kei­tä­kin hurjat 15-44 %. Nämä ovat todel­li­sen krii­sin katke­ria hedel­miä. Koros­tan, että kukaan ei toivo Suomeen tällai­sia. Juuri siksi meidän tulee toimia nyt.

Odot­te­lulla tilanne ei parane. Suomen työi­käi­nen väestö vähe­nee nopeasti ja alle puolet suoma­lai­sista on töissä. Siksi halli­tuk­sen linja on työn linja. Tahdomme, että mahdol­li­sim­man moni nyt työtä vailla oleva työl­lis­tyy ja voi hank­kia itse oman elan­tonsa. Jokai­sen työi­käi­sen ja työky­kyi­sen tulee olla töissä.

Veron­ki­ris­tyk­sillä emme voi kuvi­tel­la­kaan hoita­vamme noin 10 000 miljoo­nan euron vajetta valtion­ta­lou­dessa. Veron­ki­ris­tyk­set lyövät työtä ja kasvua aina korville. Mikään maa ei ole onnis­tu­nut verot­ta­maan itse­ään vauraaksi.

Mikään maa ei ole myös­kään onnis­tu­nut sääs­tä­mään itse­ään vauraaksi. Siksi Orpon halli­tus uskal­taa panos­taa kasvuun ja tule­vai­suu­teen. On hienoa, että koko edus­kunta on sitou­tu­nut tavoit­tee­seen nostaa Suomen tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­me­not neljään prosent­tiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Tästä julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa pide­tään kiinni.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee halli­tuk­sen kasvu­po­li­tiik­kaa. Erityi­sen hienona Suomelle näemme panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen. Pidämme elin­tär­keänä, että halli­tus toteut­taa sopeu­tus­oh­jel­mansa sekä uudis­taa työmark­ki­nat ja sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­män. Näistä uudis­tuk­sista ei voi peruut­taa eikä niitä voi vesit­tää.

Uudis­tuk­sia kriti­soi­valta vasem­misto-oppo­si­tiolta odotamme aitoja vaih­toeh­toja, joiden VM:n tai edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun toden­tama työl­li­syys­vai­ku­tus ulot­tuu halli­tus­oh­jel­man lukui­hin ja 6 miljar­din julki­sen talou­den vahvis­ta­mi­seen. Vähempi on epäus­kot­ta­vaa hatta­ra­höt­töä – älkää esitelkö suoma­lai­sille satuja ja toiveu­nia.

Demo­kra­tia ei ole sampo. Me emme voi äänes­tää tai unel­moida maatamme vauraaksi. Vauraus syntyy vain työstä. Valtio ei menes­tystä tee, mutta valtion tärkeim­piä tehtä­viä on luoda teki­jöille ja yrityk­sille mahdol­li­suu­det menes­tyä.

Talous ei ole itsei­sarvo. Luonto ja elämä, sivis­tys, turval­li­suus ja oikeu­den­mu­kai­suus ovat itsei­sar­voja – ja terve talous on elin­tär­keä edel­ly­tys kaikille näille.

(Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content