Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedote viime viikolla nosti esiin huolen vilje­li­jöi­den vuoden 2015 tukien maksun aika­tau­lusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viiväs­tyy huomat­ta­vasti tähän vuoteen verrat­tuna. Tämä on ehdot­to­masti ongelma, sillä vilje­li­jän täytyy saada palk­kansa aika­naan.

Vilje­li­jä­tu­kia makse­taan vuosit­tain 1,8 miljar­dia. Tästä noin 400 miljoo­naa uhkaa siir­tyä vuonna 2015 seuraa­van vuoden puolella makset­ta­vaksi.

Kaikki mahdol­li­nen on tehtävä, jotta siir­ty­vää erää saadaan pienen­net­tyä ja ensim­mäi­nen maksu liik­keelle mahdol­li­sim­man aikai­sin syksyllä. Olen anta­nut Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja minis­te­riölle tehtä­vän etsiä ratkai­suja. Jo nyt aika­tau­luja on saatu para­ne­maan siitä, miltä ne vielä kuukausi sitten näyt­ti­vät.

Minun täytyy kuiten­kin pysyä asiassa realis­ti­sena.

Suurim­pina syinä hanka­laan tilan­tee­seen ovat tuki­kausien vaihde ja tiuken­tu­neet EU-säädök­set. Ensi vuoden alusta siir­ry­tään uuteen seit­sen­vuo­ti­seen maata­lous­tu­ki­kau­teen, ja koko tuki­jär­jes­telmä muut­tuu yhtä aikaa. Muutos on vaikea hallin­nolle, kun samaan aikaan resurs­seja joudu­taan kaik­kialta vähen­tä­mään.

Tuki­ra­ken­teen uudis­tu­mi­nen edel­lyt­tää muutok­sia tukien hakuun, valvon­taan ja maksa­mi­seen sekä kirjan­pi­toon ja rapor­toin­tiin. Uudis­tus­neu­vot­te­luissa Suomi yritti loppuun asti vähen­tää byro­kra­tiaa; siinä ei vali­tet­ta­vasti onnis­tuttu. EU-säädös­ten mukai­set valvon­ta­vel­voit­teet kiris­ty­vät, ja pääpe­ri­aat­teena on, että valvon­nat on saatava valmiiksi ennen tukien maksa­mista.

Ely-keskuk­set suorit­ta­vat suuren osan tuki­val­von­noista. Siksi Elyjen valvon­ta­re­surs­sit ovat keskei­nen tekijä proses­sin etene­mi­selle ja siten avai­na­se­massa tuki­mak­su­jen ajoit­tu­mi­selle. Huomat­tava osa valvon­nasta on määrä­ai­kaista, kesäi­sin käyn­nis­ty­vää kausi­työtä.

Ely-keskuk­sissa käyn­nissä olevat yt-neuvot­te­lut saat­ta­vat enti­ses­tään vähen­tää tukien valvon­taan ja maksa­tuk­seen käytet­tä­vissä olevia voima­va­roja. Yritämme mini­moida nämä supis­tuk­set prio­ri­soi­malla tehtä­viä. Samalla minis­te­riö etsii mahdol­li­suuk­sia suun­nata ylimää­räi­siä resurs­seja valvon­to­jen toteut­ta­mi­seen.

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedo­tus maksuai­ka­tau­lu­jen veny­mi­sestä oli tarpeel­li­nen varoi­tus, mutta se ei tarkoita, että tyytyi­simme tässä vaiheessa vain totea­maan asioi­den tilan. Ratkai­suja pitää etsiä, kunnes ensim­mäi­nen tuki on saatu liik­keelle syksyllä 2015 ja viimei­nen­kin tuki­kau­den suori­tus on vilje­li­jälle maksettu.

Vuodesta 2016 alkaen tällaista tilan­netta ei enää synny. Sähköi­nen tuki­haku helpot­taa vilje­li­jöi­den ja hallin­non toimin­taa ja varmis­taa osal­taan tukien maksa­mista ajoissa.

Aion vierailla lähiai­koina Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­tossa ja kään­tää kaikki kivet, jotta vilje­li­jät saavat kovalla työllä ansait­se­mansa palkan.

 

Kirjoi­tus on julkaistu 18.1. Lännen median sano­ma­leh­dissä

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content