Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Julkaistu: 18.10.2014

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedote viime viikolla nosti esiin huolen vilje­li­jöi­den vuoden 2015 tukien maksun aika­tau­lusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viiväs­tyy huomat­ta­vasti tähän vuoteen verrat­tuna. Tämä on ehdot­to­masti ongelma, sillä vilje­li­jän täytyy saada palk­kansa aika­naan.

Vilje­li­jä­tu­kia makse­taan vuosit­tain 1,8 miljar­dia. Tästä noin 400 miljoo­naa uhkaa siir­tyä vuonna 2015 seuraa­van vuoden puolella makset­ta­vaksi.

Kaikki mahdol­li­nen on tehtävä, jotta siir­ty­vää erää saadaan pienen­net­tyä ja ensim­mäi­nen maksu liik­keelle mahdol­li­sim­man aikai­sin syksyllä. Olen anta­nut Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja minis­te­riölle tehtä­vän etsiä ratkai­suja. Jo nyt aika­tau­luja on saatu para­ne­maan siitä, miltä ne vielä kuukausi sitten näyt­ti­vät.

Minun täytyy kuiten­kin pysyä asiassa realis­ti­sena.

Suurim­pina syinä hanka­laan tilan­tee­seen ovat tuki­kausien vaihde ja tiuken­tu­neet EU-säädök­set. Ensi vuoden alusta siir­ry­tään uuteen seit­sen­vuo­ti­seen maata­lous­tu­ki­kau­teen, ja koko tuki­jär­jes­telmä muut­tuu yhtä aikaa. Muutos on vaikea hallin­nolle, kun samaan aikaan resurs­seja joudu­taan kaik­kialta vähen­tä­mään.

Tuki­ra­ken­teen uudis­tu­mi­nen edel­lyt­tää muutok­sia tukien hakuun, valvon­taan ja maksa­mi­seen sekä kirjan­pi­toon ja rapor­toin­tiin. Uudis­tus­neu­vot­te­luissa Suomi yritti loppuun asti vähen­tää byro­kra­tiaa; siinä ei vali­tet­ta­vasti onnis­tuttu. EU-säädös­ten mukai­set valvon­ta­vel­voit­teet kiris­ty­vät, ja pääpe­ri­aat­teena on, että valvon­nat on saatava valmiiksi ennen tukien maksa­mista.

Ely-keskuk­set suorit­ta­vat suuren osan tuki­val­von­noista. Siksi Elyjen valvon­ta­re­surs­sit ovat keskei­nen tekijä proses­sin etene­mi­selle ja siten avai­na­se­massa tuki­mak­su­jen ajoit­tu­mi­selle. Huomat­tava osa valvon­nasta on määrä­ai­kaista, kesäi­sin käyn­nis­ty­vää kausi­työtä.

Ely-keskuk­sissa käyn­nissä olevat yt-neuvot­te­lut saat­ta­vat enti­ses­tään vähen­tää tukien valvon­taan ja maksa­tuk­seen käytet­tä­vissä olevia voima­va­roja. Yritämme mini­moida nämä supis­tuk­set prio­ri­soi­malla tehtä­viä. Samalla minis­te­riö etsii mahdol­li­suuk­sia suun­nata ylimää­räi­siä resurs­seja valvon­to­jen toteut­ta­mi­seen.

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedo­tus maksuai­ka­tau­lu­jen veny­mi­sestä oli tarpeel­li­nen varoi­tus, mutta se ei tarkoita, että tyytyi­simme tässä vaiheessa vain totea­maan asioi­den tilan. Ratkai­suja pitää etsiä, kunnes ensim­mäi­nen tuki on saatu liik­keelle syksyllä 2015 ja viimei­nen­kin tuki­kau­den suori­tus on vilje­li­jälle maksettu.

Vuodesta 2016 alkaen tällaista tilan­netta ei enää synny. Sähköi­nen tuki­haku helpot­taa vilje­li­jöi­den ja hallin­non toimin­taa ja varmis­taa osal­taan tukien maksa­mista ajoissa.

Aion vierailla lähiai­koina Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­tossa ja kään­tää kaikki kivet, jotta vilje­li­jät saavat kovalla työllä ansait­se­mansa palkan.

 

Kirjoi­tus on julkaistu 18.1. Lännen median sano­ma­leh­dissä