Kokoomus.fi
MENU
Viljelijä on palkkansa ansainnut

Viljelijä on palkkansa ansainnut

Julkaistu: 18.10.2014 Uutiset

Maaseu­tu­vi­raston tiedote viime viikolla nosti esiin huolen vilje­li­jöiden vuoden 2015 tukien maksun aikatau­lusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viivästyy huomat­ta­vasti tähän vuoteen verrattuna. Tämä on ehdot­to­masti ongelma, sillä vilje­lijän täytyy saada palkkansa aikanaan.

Vilje­li­jä­tukia maksetaan vuosittain 1,8 miljardia. Tästä noin 400 miljoonaa uhkaa siirtyä vuonna 2015 seuraavan vuoden puolella makset­ta­vaksi.

Kaikki mahdol­linen on tehtävä, jotta siirtyvää erää saadaan pienen­nettyä ja ensim­mäinen maksu liikkeelle mahdol­li­simman aikaisin syksyllä. Olen antanut Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja minis­te­riölle tehtävän etsiä ratkaisuja. Jo nyt aikatauluja on saatu paranemaan siitä, miltä ne vielä kuukausi sitten näyttivät.

Minun täytyy kuitenkin pysyä asiassa realis­tisena.

Suurimpina syinä hankalaan tilan­teeseen ovat tukikausien vaihde ja tiuken­tuneet EU-säädökset. Ensi vuoden alusta siirrytään uuteen seitsen­vuo­tiseen maata­lous­tu­ki­kauteen, ja koko tukijär­jes­telmä muuttuu yhtä aikaa. Muutos on vaikea hallin­nolle, kun samaan aikaan resursseja joudutaan kaikkialta vähen­tämään.

Tukira­kenteen uudis­tu­minen edellyttää muutoksia tukien hakuun, valvontaan ja maksa­miseen sekä kirjan­pitoon ja rapor­tointiin. Uudis­tus­neu­vot­te­luissa Suomi yritti loppuun asti vähentää byrokratiaa; siinä ei valitet­ta­vasti onnis­tuttu. EU-säädösten mukaiset valvon­ta­vel­voitteet kiris­tyvät, ja pääpe­ri­aat­teena on, että valvonnat on saatava valmiiksi ennen tukien maksa­mista.

Ely-keskukset suorit­tavat suuren osan tukival­von­noista. Siksi Elyjen valvon­ta­re­surssit ovat keskeinen tekijä prosessin etene­mi­selle ja siten avaina­se­massa tukimak­sujen ajoit­tu­mi­selle. Huomattava osa valvon­nasta on määrä­ai­kaista, kesäisin käynnis­tyvää kausi­työtä.

Ely-keskuk­sissa käynnissä olevat yt-neuvot­telut saattavat entisestään vähentää tukien valvontaan ja maksa­tukseen käytet­tä­vissä olevia voima­varoja. Yritämme minimoida nämä supis­tukset priori­soi­malla tehtäviä. Samalla minis­teriö etsii mahdol­li­suuksia suunnata ylimää­räisiä resursseja valvon­tojen toteut­ta­miseen.

Maaseu­tu­vi­raston tiedotus maksuai­ka­tau­lujen venymi­sestä oli tarpeel­linen varoitus, mutta se ei tarkoita, että tyytyi­simme tässä vaiheessa vain toteamaan asioiden tilan. Ratkaisuja pitää etsiä, kunnes ensim­mäinen tuki on saatu liikkeelle syksyllä 2015 ja viimei­nenkin tukikauden suoritus on vilje­li­jälle maksettu.

Vuodesta 2016 alkaen tällaista tilan­netta ei enää synny. Sähköinen tukihaku helpottaa vilje­li­jöiden ja hallinnon toimintaa ja varmistaa osaltaan tukien maksa­mista ajoissa.

Aion vierailla lähiai­koina Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­tossa ja kääntää kaikki kivet, jotta vilje­lijät saavat kovalla työllä ansait­se­mansa palkan.

 

Kirjoitus on julkaistu 18.1. Lännen median sanoma­leh­dissä

 


Kokoomus.fi