Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Vilje­lijä on palk­kansa ansain­nut

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedote viime viikolla nosti esiin huolen vilje­li­jöi­den vuoden 2015 tukien maksun aika­tau­lusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viiväs­tyy huomat­ta­vasti tähän vuoteen verrat­tuna. Tämä on ehdot­to­masti ongelma, sillä vilje­li­jän täytyy saada palk­kansa aika­naan.

Vilje­li­jä­tu­kia makse­taan vuosit­tain 1,8 miljar­dia. Tästä noin 400 miljoo­naa uhkaa siir­tyä vuonna 2015 seuraa­van vuoden puolella makset­ta­vaksi.

Kaikki mahdol­li­nen on tehtävä, jotta siir­ty­vää erää saadaan pienen­net­tyä ja ensim­mäi­nen maksu liik­keelle mahdol­li­sim­man aikai­sin syksyllä. Olen anta­nut Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja minis­te­riölle tehtä­vän etsiä ratkai­suja. Jo nyt aika­tau­luja on saatu para­ne­maan siitä, miltä ne vielä kuukausi sitten näyt­ti­vät.

Minun täytyy kuiten­kin pysyä asiassa realis­ti­sena.

Suurim­pina syinä hanka­laan tilan­tee­seen ovat tuki­kausien vaihde ja tiuken­tu­neet EU-säädök­set. Ensi vuoden alusta siir­ry­tään uuteen seit­sen­vuo­ti­seen maata­lous­tu­ki­kau­teen, ja koko tuki­jär­jes­telmä muut­tuu yhtä aikaa. Muutos on vaikea hallin­nolle, kun samaan aikaan resurs­seja joudu­taan kaik­kialta vähen­tä­mään.

Tuki­ra­ken­teen uudis­tu­mi­nen edel­lyt­tää muutok­sia tukien hakuun, valvon­taan ja maksa­mi­seen sekä kirjan­pi­toon ja rapor­toin­tiin. Uudis­tus­neu­vot­te­luissa Suomi yritti loppuun asti vähen­tää byro­kra­tiaa; siinä ei vali­tet­ta­vasti onnis­tuttu. EU-säädös­ten mukai­set valvon­ta­vel­voit­teet kiris­ty­vät, ja pääpe­ri­aat­teena on, että valvon­nat on saatava valmiiksi ennen tukien maksa­mista.

Ely-keskuk­set suorit­ta­vat suuren osan tuki­val­von­noista. Siksi Elyjen valvon­ta­re­surs­sit ovat keskei­nen tekijä proses­sin etene­mi­selle ja siten avai­na­se­massa tuki­mak­su­jen ajoit­tu­mi­selle. Huomat­tava osa valvon­nasta on määrä­ai­kaista, kesäi­sin käyn­nis­ty­vää kausi­työtä.

Ely-keskuk­sissa käyn­nissä olevat yt-neuvot­te­lut saat­ta­vat enti­ses­tään vähen­tää tukien valvon­taan ja maksa­tuk­seen käytet­tä­vissä olevia voima­va­roja. Yritämme mini­moida nämä supis­tuk­set prio­ri­soi­malla tehtä­viä. Samalla minis­te­riö etsii mahdol­li­suuk­sia suun­nata ylimää­räi­siä resurs­seja valvon­to­jen toteut­ta­mi­seen.

Maaseu­tu­vi­ras­ton tiedo­tus maksuai­ka­tau­lu­jen veny­mi­sestä oli tarpeel­li­nen varoi­tus, mutta se ei tarkoita, että tyytyi­simme tässä vaiheessa vain totea­maan asioi­den tilan. Ratkai­suja pitää etsiä, kunnes ensim­mäi­nen tuki on saatu liik­keelle syksyllä 2015 ja viimei­nen­kin tuki­kau­den suori­tus on vilje­li­jälle maksettu.

Vuodesta 2016 alkaen tällaista tilan­netta ei enää synny. Sähköi­nen tuki­haku helpot­taa vilje­li­jöi­den ja hallin­non toimin­taa ja varmis­taa osal­taan tukien maksa­mista ajoissa.

Aion vierailla lähiai­koina Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­tossa ja kään­tää kaikki kivet, jotta vilje­li­jät saavat kovalla työllä ansait­se­mansa palkan.

 

Kirjoi­tus on julkaistu 18.1. Lännen median sano­ma­leh­dissä

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content