Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vilja­nen: Poli­tii­kan luot­ta­mus­vaje korjat­tava

Vilja­nen: Poli­tii­kan luot­ta­mus­vaje korjat­tava

Julkaistu:

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­sestä parla­ment­tien ja kansa­lais­ten välillä (kansain­vä­li­nen demo­kra­tia­päivä 15.9.) Keski­viik­kona 22.9.2010 kello 14.00 Ryhmä­pu­heen­vuoro (5 min.)
Edus­taja Ilkka Vilja­nen

 

kansan­val­lan tärkein peri­aate on kansa­lais­ten oikeus osal­lis­tua joko välit­tö­mästi tai välil­li­sesti itse­ään koske­vaan päätök­sen­te­koon. Oikeus­mi­nis­te­riön julkai­se­massa peri­aa­te­pää­tök­sessä demo­kra­tian edis­tä­mi­sestä Suomessa on ansiok­kaasti arvioitu eri muutok­sia, joilla voidaan paran­taa kansa­lais­ten osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tarkas­te­len edus­ta­jien ja kansa­lais­ten vuoro­vai­ku­tusta ja sen lähtö­koh­tia: mitä me kansan­edus­ta­jat voimme tehdä, jotta kansa­lais­ten näke­myk­set otetaan poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa parem­min huomioon?

Kansa­lai­set osal­lis­tu­vat poli­tii­kan sisäl­töön vaikut­ta­mi­seen eten­kin puoluei­den kautta. Välil­li­nen vaikut­ta­mi­nen poli­tii­kan sisäl­töön ja ehdok­kai­den nimeä­mi­nen puoluei­den kautta sekä äänioi­keu­den käyt­tä­mi­nen vaaleissa ei kuiten­kaan enää vastaa kansa­lais­ten tarpee­seen vaikut­taa yhteis­kun­nal­li­siin asioi­hin. Poliit­ti­nen järjes­tö­toi­minta kiin­nos­taa selvästi vähem­män samalla kun äänes­ty­sak­tii­vi­suus on Suomessa laske­nut. Kansa­lai­set arvos­ta­vat koke­muk­seni perus­teella nyky­ään enem­män sitä, että heitä aidosti kuun­nel­laan kuin perin­tei­siä järjes­tö­työn ritu­aa­leja.

Kansa­lais­vai­kut­ta­mi­sen akti­vointi on siis tärkeää. Avoi­messa kansa­lai­syh­teis­kun­nassa ihmis- ja perus­oi­keu­det takaa­vat ilmai­sun­va­pau­den ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det suoraan tai välil­li­sesti ja niinpä kaik­kien lail­lis­ten vaiku­tus­ka­na­vien käyt­töä tulee valtio­val­lan taholta edis­tää. Tässä yhtey­dessä erityi­sesti tieto­yh­teis­kun­nan palve­lut ? siis uudet osal­lis­tu­mis- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det - ovat avai­na­se­massa. Tieto­yh­teis­kun­nan palve­lui­den osalta kehit­tä­mi­sen varaa on edel­leen paljon. Pidän tärkeänä, että saamme pian käyt­töön toimi­van tavan äänes­tää kodista inter­ne­tin väli­tyk­sellä.

Halli­tuk­sen esit­tämä kansa­lais­aloit­teen käyt­töön­otto edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian apuna lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Aloit­teen todel­li­nen merki­tys toki määräy­tyy sen pohjalta, miten sitä käyte­tään. Uskon edel­leen, että laaja-alai­nen, eri näkö­koh­dat huomioon ottava kansa­lais­vai­kut­ta­mi­nen toteu­tuu päätök­sen­teossa parhai­ten edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian - määrä­ajoin pidet­tä­vissä vaaleissa valit­ta­vien edus­ta­jien - kautta.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa koros­taa eten­kin selkei­den ja riit­tä­vän kunnian­hi­mois­ten tavoit­tei­den sekä niiden perus­te­lu­jen merki­tystä kansa­lais­vai­kut­ta­mi­sen akti­voi­jana. Poli­tiikka ei saa olla pelk­kää virka­mies­mäistä hallin­noin­tia, vaan sen on vastat­tava kansa­lais­ten toivei­siin ja tavoit­tei­siin.

Virka­mies­ten tehtä­viin kuuluu asioi­den valmis­telu hallin­non lähtö­koh­dista, meidän polii­tik­ko­jen taas asioista päät­tä­mi­nen ihmis­ten lähtö­koh­dista. Poliit­ti­sen päätök­sen­teon on nautit­tava kansa­lais­ten luot­ta­musta. Jotta kansa­lais­ten mieli­pi­teillä on väliä, meidän pitää olla virka­mies­val­mis­te­lun jälkei­nen suoda­tin, joka sovit­taa valmis­te­lun yhteen kansa­lais­nä­ke­myk­sen kanssa.

Päätök­sen­teon mini­mi­vaa­ti­mus on, että päätök­sen perus­te­lut ja arvo­pohja ovat selkeästi kaik­kien arvioi­ta­vana.

Mahdol­li­suus äänes­tää ehdo­kasta suoraan ilman jonkin tahon säätä­mää etusi­ja­jär­jes­tystä on mieles­tämme keskei­nen kansa­lai­sak­tii­vi­suutta lisäävä elementti vaali­jär­jes­tel­mäs­sämme ja selvästi parempi kuin esimer­kiksi julki­suu­dessa ajoit­tain esitetty nk. pitkien listo­jen vaali­jär­jes­telmä. Nk. sulje­tussa lista­vaa­lissa listalta tule­vat vali­tuiksi ne henki­löt, jotka puolue tai vaali­ryh­mit­tymä on aset­ta­nut parhaim­mille sijoille. Ruot­sissa käytössä olevassa lista­vaa­lissa ehdok­kaat vali­taan listan järjes­tyk­sessä paitsi, jos joku saa yli 8% puolu­eensa äänistä vaali­pii­rissä. Koska ehdo­kasta ei ole pakko äänes­tää, helpoin tapa käydä uurnilla äänes­tää listaa sellai­sena kuin se on. On vaikea kuvi­tella, että lista­vaali lisäisi tosia­sial­li­sesti kansa­lais­vai­kut­ta­mi­sen mahdol­li­suuk­sia.

Miten me edus­ta­jat konkreet­ti­sesti kyke­nemme vastaa­maan odotuk­siin, jotka liit­ty­vät sekä poli­tii­kan sisäl­töön että poliit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen toimin­ta­muo­toi­hin?

Me uskomme, että tärkeim­piä ovat polii­tik­ko­jen avoi­muus ja johdon­mu­kai­nen ihmis­ten kuun­telu jo asioi­den valmis­te­lu­vai­heessa. Väitän, että se lisää kansa­lais­ten luot­ta­musta poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon ja kannus­taa suoma­lai­sia osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nal­li­seen keskus­te­luun.

Meidän edus­ta­jien on oltava kansa­lais­vai­kut­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia: lähtö­koh­tai­sesti nöyriä kuun­te­le­maan ja avoi­mia uusille ideoille ja asioille. Kansa­lai­set halua­vat myös, että käyt­täy­dymme vastuul­li­sesti.  Vaali­ra­hoi­tuk­seen liit­ty­neet epäsel­vyy­det ja sen liian vähäi­nen avoi­muus ovat heiken­tä­neet kansa­lais­ten luot­ta­musta poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon. Siksi on vält­tä­mä­töntä, että panos­tamme tuon luot­ta­mus­va­jeen korjaa­mi­seen.

Meillä on käsis­sämme avai­met kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­seksi. Nämä avai­met ovat hyvin yksin­ker­tai­sia: kuun­telu ja kommu­ni­kointi. Parhai­ten asian on kiteyt­tä­nyt eräs ryhmämme pitkä­ai­kai­nen jäsen, joka tunne­taan lauseesta: “Tavat­ta­vissa vaalien välil­lä­kin.”


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content