Kokoomus.fi
Viljanen: Politiikan luotta­musvaje korjattava

Viljanen: Politiikan luotta­musvaje korjattava

Julkaistu: 22.9.10 Uutiset

Päämi­nis­terin ilmoitus vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien kehit­tä­mi­sestä parla­menttien ja kansa­laisten välillä (kansain­vä­linen demokra­tia­päivä 15.9.) Keski­viikkona 22.9.2010 kello 14.00 Ryhmä­pu­heen­vuoro (5 min.)
Edustaja Ilkka Viljanen

 

kansan­vallan tärkein periaate on kansa­laisten oikeus osallistua joko välit­tö­mästi tai välil­li­sesti itseään koskevaan päätök­sen­tekoon. Oikeus­mi­nis­teriön julkai­se­massa periaa­te­pää­tök­sessä demokratian edistä­mi­sestä Suomessa on ansiok­kaasti arvioitu eri muutoksia, joilla voidaan parantaa kansa­laisten osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuksia. Tarkas­telen edustajien ja kansa­laisten vuoro­vai­ku­tusta ja sen lähtö­kohtia: mitä me kansan­edus­tajat voimme tehdä, jotta kansa­laisten näkemykset otetaan poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa paremmin huomioon?

Kansa­laiset osallis­tuvat politiikan sisältöön vaikut­ta­miseen etenkin puolueiden kautta. Välil­linen vaikut­ta­minen politiikan sisältöön ja ehdok­kaiden nimeä­minen puolueiden kautta sekä äänioi­keuden käyttä­minen vaaleissa ei kuitenkaan enää vastaa kansa­laisten tarpeeseen vaikuttaa yhteis­kun­nal­lisiin asioihin. Poliit­tinen järjes­tö­toi­minta kiinnostaa selvästi vähemmän samalla kun äänes­ty­sak­tii­visuus on Suomessa laskenut. Kansa­laiset arvos­tavat kokemukseni perus­teella nykyään enemmän sitä, että heitä aidosti kuunnellaan kuin perin­teisiä järjes­tötyön rituaaleja.

Kansa­lais­vai­kut­ta­misen aktivointi on siis tärkeää. Avoimessa kansa­lai­syh­teis­kun­nassa ihmis- ja perus­oi­keudet takaavat ilmai­sun­va­pauden ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet suoraan tai välil­li­sesti ja niinpä kaikkien laillisten vaiku­tus­ka­navien käyttöä tulee valtio­vallan taholta edistää. Tässä yhtey­dessä erityi­sesti tieto­yh­teis­kunnan palvelut ? siis uudet osallis­tumis- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet - ovat avaina­se­massa. Tieto­yh­teis­kunnan palve­luiden osalta kehit­tä­misen varaa on edelleen paljon. Pidän tärkeänä, että saamme pian käyttöön toimivan tavan äänestää kodista inter­netin välityk­sellä.

Halli­tuksen esittämä kansa­lais­aloitteen käyttöönotto edustuk­sel­lisen demokratian apuna lisää vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia. Aloitteen todel­linen merkitys toki määräytyy sen pohjalta, miten sitä käytetään. Uskon edelleen, että laaja-alainen, eri näkökohdat huomioon ottava kansa­lais­vai­kut­ta­minen toteutuu päätök­sen­teossa parhaiten edustuk­sel­lisen demokratian - määrä­ajoin pidet­tä­vissä vaaleissa valit­tavien edustajien - kautta.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa korostaa etenkin selkeiden ja riittävän kunnian­hi­moisten tavoit­teiden sekä niiden perus­te­lujen merki­tystä kansa­lais­vai­kut­ta­misen aktivoijana. Politiikka ei saa olla pelkkää virka­mies­mäistä hallin­nointia, vaan sen on vastattava kansa­laisten toiveisiin ja tavoit­teisiin.

Virka­miesten tehtäviin kuuluu asioiden valmistelu hallinnon lähtö­koh­dista, meidän polii­tik­kojen taas asioista päättä­minen ihmisten lähtö­koh­dista. Poliit­tisen päätök­senteon on nautittava kansa­laisten luotta­musta. Jotta kansa­laisten mieli­pi­teillä on väliä, meidän pitää olla virka­mies­val­mis­telun jälkeinen suodatin, joka sovittaa valmis­telun yhteen kansa­lais­nä­ke­myksen kanssa.

Päätök­senteon minimi­vaa­timus on, että päätöksen perus­telut ja arvopohja ovat selkeästi kaikkien arvioi­tavana.

Mahdol­lisuus äänestää ehdokasta suoraan ilman jonkin tahon säätämää etusi­ja­jär­jes­tystä on mieles­tämme keskeinen kansa­lai­sak­tii­vi­suutta lisäävä elementti vaali­jär­jes­tel­mäs­sämme ja selvästi parempi kuin esimer­kiksi julki­suu­dessa ajoittain esitetty nk. pitkien listojen vaali­jär­jes­telmä. Nk. sulje­tussa lista­vaa­lissa listalta tulevat valituiksi ne henkilöt, jotka puolue tai vaali­ryh­mittymä on asettanut parhaim­mille sijoille. Ruotsissa käytössä olevassa lista­vaa­lissa ehdokkaat valitaan listan järjes­tyk­sessä paitsi, jos joku saa yli 8% puolu­eensa äänistä vaali­pii­rissä. Koska ehdokasta ei ole pakko äänestää, helpoin tapa käydä uurnilla äänestää listaa sellaisena kuin se on. On vaikea kuvitella, että lista­vaali lisäisi tosia­sial­li­sesti kansa­lais­vai­kut­ta­misen mahdol­li­suuksia.

Miten me edustajat konkreet­ti­sesti kykenemme vastaamaan odotuksiin, jotka liittyvät sekä politiikan sisältöön että poliit­tisen osallis­tu­misen toimin­ta­muo­toihin?

Me uskomme, että tärkeimpiä ovat polii­tik­kojen avoimuus ja johdon­mu­kainen ihmisten kuuntelu jo asioiden valmis­te­lu­vai­heessa. Väitän, että se lisää kansa­laisten luotta­musta poliit­tiseen päätök­sen­tekoon ja kannustaa suoma­laisia osallis­tumaan yhteis­kun­nal­liseen keskus­teluun.

Meidän edustajien on oltava kansa­lais­vai­kut­ta­misen ammat­ti­laisia: lähtö­koh­tai­sesti nöyriä kuunte­lemaan ja avoimia uusille ideoille ja asioille. Kansa­laiset haluavat myös, että käyttäy­dymme vastuul­li­sesti.  Vaali­ra­hoi­tukseen liittyneet epäsel­vyydet ja sen liian vähäinen avoimuus ovat heiken­täneet kansa­laisten luotta­musta poliit­tiseen päätök­sen­tekoon. Siksi on välttä­mä­töntä, että panos­tamme tuon luotta­mus­vajeen korjaa­miseen.

Meillä on käsis­sämme avaimet kansa­laisten vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien lisää­mi­seksi. Nämä avaimet ovat hyvin yksin­ker­taisia: kuuntelu ja kommu­ni­kointi. Parhaiten asian on kiteyt­tänyt eräs ryhmämme pitkä­ai­kainen jäsen, joka tunnetaan lauseesta: “Tavat­ta­vissa vaalien välil­läkin.”


Kuvat


Kokoomus.fi