Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Viisas, sivis­ty­nyt, humaani

Viisas, sivis­ty­nyt, humaani

Julkaistu:

Koulu­tuk­sen ja koulu­jen reagoin­ti­herk­kyy­den lisää­mi­nen tulee olemaan tieten­kin käytän­nössä paljon vaikeam­paa kuin pape­rilla. Koulu­tus­paik­ka­mää­riä tulee jona­kin hetkenä lisätä, toisena vähen­tää ja kolman­tena vaih­taa koulu­tus­oh­jel­maa naapu­ri­kou­lun kanssa. Aika kultai­nen, jolloin koulu­tus­tar­jonta ja aloi­tus­paik­ka­mää­rät vain lähinnä holtit­to­masti paisui­vat tai toisaalta olivat semen­toi­dut edun­val­von­nal­li­sista syistä, ei taida koskaan palata. Jous­ton vält­tä­mä­tön työpari on kuiten­kin vastuul­li­suus.

Työnan­ta­jien ja samalla kunta­päät­tä­jien on valmis­tau­dut­tava ja opis­kel­tava uusi johta­mi­sen kult­tuuri. Henki­lös­tö­po­li­tii­kan on oltava suun­ni­tel­mal­lista ja järke­västi hoidet­tua. Siihen eivät opetus­puo­lella kuulu opet­ta­jat jotka eivät saa kesältä palk­kaa tai aliar­voi­sesti palka­tut koulun­käyn­tia­vus­ta­jat tai jatku­vasti vaih­tu­vat vahti­mes­ta­rit, siivoo­jat ja keit­tä­jät, joita ei tunneta nimeltä. Olipa kyseessä sitten perus­koulu tai yliopisto, niin yhteisö on tärkeä. Käytän­nön koulue­lä­män yhtei­söl­li­syy­den ja yhteis­vas­tuun kasvat­ta­mi­nen vaati­vat sitou­tu­mista kaikilta. Panos­tus yhtei­söön poikii yksi­lö­ta­solla vaikeasti mitat­ta­vaa hyötyä: viih­ty­vyyttä, sairas­pois­sao­lo­jen ja kiusaa­mi­sen vähen­ty­mistä, unoh­ta­matta yksi­lön mahdol­li­suutta kasvaa vastuul­li­seksi ja välit­tä­väksi. Keskeyt­tä­mis­ten vähe­ne­mi­nen ja varhai­nen puut­tu­mi­nen ovat mahdol­li­sia vain, jos yhtei­sön jäse­net tunne­taan ja heistä pide­tään huolta.

Pala­taan vielä siihen kaik­kein tärkeim­pään eli opetuk­sen tavoit­tee­seen. Miksi koulua käydään? Sivis­tys ei varsi­nai­sesti muodostu tiedon­sir­pa­leita keräi­le­mällä eri irto­kark­ki­laa­ti­koista. Viisaus ei ole pelkäs­tään sitä, että on tupla­mais­teri ja osaa viittä kieltä. Kuinka kummassa meistä kasvaisi humaa­neja, aktii­vi­sia kansa­lai­sia? Miten siis koko pitkä ja tule­vai­suu­dessa vielä pidempi koulu­tus­tai­val vahvis­taisi yksit­täi­sessä ihmi­sessä tavoi­tel­ta­via ominai­suuk­sia, vai onko sellai­sia edes olemassa? Pyrki­myk­senä viisas, sivis­ty­nyt ja humaani ihmi­nen on suuren suuri tavoite, mutta ilman tätä tavoi­tetta koko koulu­tus on kuin tehdas, joka valmis­taa paljon erilai­sia osia, mutta kukaan ei kokoa valmista tuotetta. Sivis­tys on prosessi. Tarvi­taan siis runsaasti sido­sai­neita, aikaa ja ajatus­työtä sekä avoi­mia mahdol­li­suuk­sia oppia iästä ja elämän­ti­lan­teesta riip­pu­matta.

?Haluai­sin olla ihmi­nen, en vain hyvin koulittu ihmi­sa­pina.?

Kris­tiina Kokko
Kirjoit­taja toimii va. pääsih­tee­rinä Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content