Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Viisas, sivis­ty­nyt, humaani

Viisas, sivis­ty­nyt, humaani

Julkaistu:

Koulu­tuk­sen ja koulu­jen reagoin­ti­herk­kyy­den lisää­mi­nen tulee olemaan tieten­kin käytän­nössä paljon vaikeam­paa kuin pape­rilla. Koulu­tus­paik­ka­mää­riä tulee jona­kin hetkenä lisätä, toisena vähen­tää ja kolman­tena vaih­taa koulu­tus­oh­jel­maa naapu­ri­kou­lun kanssa. Aika kultai­nen, jolloin koulu­tus­tar­jonta ja aloi­tus­paik­ka­mää­rät vain lähinnä holtit­to­masti paisui­vat tai toisaalta olivat semen­toi­dut edun­val­von­nal­li­sista syistä, ei taida koskaan palata. Jous­ton vält­tä­mä­tön työpari on kuiten­kin vastuul­li­suus.

Työnan­ta­jien ja samalla kunta­päät­tä­jien on valmis­tau­dut­tava ja opis­kel­tava uusi johta­mi­sen kult­tuuri. Henki­lös­tö­po­li­tii­kan on oltava suun­ni­tel­mal­lista ja järke­västi hoidet­tua. Siihen eivät opetus­puo­lella kuulu opet­ta­jat jotka eivät saa kesältä palk­kaa tai aliar­voi­sesti palka­tut koulun­käyn­tia­vus­ta­jat tai jatku­vasti vaih­tu­vat vahti­mes­ta­rit, siivoo­jat ja keit­tä­jät, joita ei tunneta nimeltä. Olipa kyseessä sitten perus­koulu tai yliopisto, niin yhteisö on tärkeä. Käytän­nön koulue­lä­män yhtei­söl­li­syy­den ja yhteis­vas­tuun kasvat­ta­mi­nen vaati­vat sitou­tu­mista kaikilta. Panos­tus yhtei­söön poikii yksi­lö­ta­solla vaikeasti mitat­ta­vaa hyötyä: viih­ty­vyyttä, sairas­pois­sao­lo­jen ja kiusaa­mi­sen vähen­ty­mistä, unoh­ta­matta yksi­lön mahdol­li­suutta kasvaa vastuul­li­seksi ja välit­tä­väksi. Keskeyt­tä­mis­ten vähe­ne­mi­nen ja varhai­nen puut­tu­mi­nen ovat mahdol­li­sia vain, jos yhtei­sön jäse­net tunne­taan ja heistä pide­tään huolta.

Pala­taan vielä siihen kaik­kein tärkeim­pään eli opetuk­sen tavoit­tee­seen. Miksi koulua käydään? Sivis­tys ei varsi­nai­sesti muodostu tiedon­sir­pa­leita keräi­le­mällä eri irto­kark­ki­laa­ti­koista. Viisaus ei ole pelkäs­tään sitä, että on tupla­mais­teri ja osaa viittä kieltä. Kuinka kummassa meistä kasvaisi humaa­neja, aktii­vi­sia kansa­lai­sia? Miten siis koko pitkä ja tule­vai­suu­dessa vielä pidempi koulu­tus­tai­val vahvis­taisi yksit­täi­sessä ihmi­sessä tavoi­tel­ta­via ominai­suuk­sia, vai onko sellai­sia edes olemassa? Pyrki­myk­senä viisas, sivis­ty­nyt ja humaani ihmi­nen on suuren suuri tavoite, mutta ilman tätä tavoi­tetta koko koulu­tus on kuin tehdas, joka valmis­taa paljon erilai­sia osia, mutta kukaan ei kokoa valmista tuotetta. Sivis­tys on prosessi. Tarvi­taan siis runsaasti sido­sai­neita, aikaa ja ajatus­työtä sekä avoi­mia mahdol­li­suuk­sia oppia iästä ja elämän­ti­lan­teesta riip­pu­matta.

?Haluai­sin olla ihmi­nen, en vain hyvin koulittu ihmi­sa­pina.?

Kris­tiina Kokko
Kirjoit­taja toimii va. pääsih­tee­rinä Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

17.12.2019

Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

Nyt sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­siin kantoi­hin. Olet terve­tul­lut tavoi­teoh­jel­ma­työn kaikille avoi­miin tilai­suuk­siin! Jokai­sella tapah­tu­malla on oma teema jota