Viisas, sivis­tynyt, humaani – kokoomus.fi
MENU
Viisas, sivis­tynyt, humaani

Viisas, sivis­tynyt, humaani

Julkaistu: 01.08.2007 Programarbete

Koulu­tuksen ja koulujen reagoin­ti­herk­kyyden lisää­minen tulee olemaan tietenkin käytän­nössä paljon vaikeampaa kuin paperilla. Koulu­tus­paik­ka­määriä tulee jonakin hetkenä lisätä, toisena vähentää ja kolmantena vaihtaa koulu­tus­oh­jelmaa naapu­ri­koulun kanssa. Aika kultainen, jolloin koulu­tus­tar­jonta ja aloitus­paik­ka­määrät vain lähinnä holtit­to­masti paisuivat tai toisaalta olivat semen­toidut edunval­von­nal­li­sista syistä, ei taida koskaan palata. Jouston välttä­mätön työpari on kuitenkin vastuul­lisuus.

Työnan­tajien ja samalla kunta­päät­täjien on valmis­tau­duttava ja opiskeltava uusi johta­misen kulttuuri. Henki­lös­tö­po­li­tiikan on oltava suunni­tel­mal­lista ja järke­västi hoidettua. Siihen eivät opetus­puo­lella kuulu opettajat jotka eivät saa kesältä palkkaa tai aliar­voi­sesti palkatut koulun­käyn­tia­vus­tajat tai jatku­vasti vaihtuvat vahti­mes­tarit, siivoojat ja keittäjät, joita ei tunneta nimeltä. Olipa kyseessä sitten perus­koulu tai yliopisto, niin yhteisö on tärkeä. Käytännön koulue­lämän yhtei­söl­li­syyden ja yhteis­vastuun kasvat­ta­minen vaativat sitou­tu­mista kaikilta. Panostus yhteisöön poikii yksilö­ta­solla vaikeasti mitat­tavaa hyötyä: viihty­vyyttä, sairas­pois­sao­lojen ja kiusaa­misen vähen­ty­mistä, unohta­matta yksilön mahdol­li­suutta kasvaa vastuul­li­seksi ja välit­tä­väksi. Keskeyt­tä­misten vähene­minen ja varhainen puuttu­minen ovat mahdol­lisia vain, jos yhteisön jäsenet tunnetaan ja heistä pidetään huolta.

Palataan vielä siihen kaikkein tärkeimpään eli opetuksen tavoit­teeseen. Miksi koulua käydään? Sivistys ei varsi­nai­sesti muodostu tiedon­sir­pa­leita keräi­le­mällä eri irtokark­ki­laa­ti­koista. Viisaus ei ole pelkästään sitä, että on tupla­maisteri ja osaa viittä kieltä. Kuinka kummassa meistä kasvaisi humaaneja, aktii­visia kansa­laisia? Miten siis koko pitkä ja tulevai­suu­dessa vielä pidempi koulu­tus­taival vahvis­taisi yksit­täi­sessä ihmisessä tavoi­tel­tavia ominai­suuksia, vai onko sellaisia edes olemassa? Pyrki­myksenä viisas, sivis­tynyt ja humaani ihminen on suuren suuri tavoite, mutta ilman tätä tavoi­tetta koko koulutus on kuin tehdas, joka valmistaa paljon erilaisia osia, mutta kukaan ei kokoa valmista tuotetta. Sivistys on prosessi. Tarvitaan siis runsaasti sidosai­neita, aikaa ja ajatus­työtä sekä avoimia mahdol­li­suuksia oppia iästä ja elämän­ti­lan­teesta riippu­matta.

?Haluaisin olla ihminen, en vain hyvin koulittu ihmisapina.?

Kristiina Kokko
Kirjoittaja toimii va. pääsih­teerinä Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa.


Kuvat


Kokoomus.fi