Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vihreitä tekoja

Vihreitä tekoja

Julkaistu:

Kyse on siitä, että Kokoo­mus on epäon­nis­tu­nut pahoin kerto­maan uskot­ta­vasti omat ajatuk­semme ympä­ris­tö­po­li­tii­kasta. Ympä­ris­tö­pro­fii­limme on myös ollut aikai­sem­min liian ohut.

Puolu­ees­samme on pitkään ollut vahvoja ympä­ris­tö­po­lii­tik­koja, kuten Pertti Salo­lai­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen. Kansan­edus­ta­jamme Sari Sarko­maan aloit­teesta Suomessa on työsuh­de­mat­ka­lippu. Myös koko EU:n Itäme­ri­stra­te­gia on Kokoo­muk­sen projek­tin tulos. Olemme tässä halli­tuk­sessa tehneet toden­nä­köi­sesti histo­rian suurim­man ekolo­gi­sen vero­uu­dis­tuk­sen ja siir­tä­neet vero­tuk­sen pain­opis­tettä työstä ja työl­lis­tä­mi­sestä kulu­tuk­seen yhteensä kahden miljar­din euron arvosta. Vero­tusta on muuten­kin muokattu ympä­ris­tö­pe­rus­tei­seksi pääs­töi­hin perus­tu­vine auto-, ajoneuvo- ja työn alla olevine polt­toai­ne­ve­roi­neen.
Silti Kokoo­mus ei ole onnis­tu­neet kerto­maan ympä­ris­tö­vas­tuul­lista linjaansa uskot­ta­vasti. Totta on myös se, että me olemme myös muut­tu­neet. Ympä­ris­tö­asiat ovat meille entistä tärkeäm­piä. Ympä­ris­tö­vas­tuu ei ole vain ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa, vaan se on järke­viä, fiksuja valin­toja, joita teke­mällä kaikki voit­ta­vat: ympä­ristö, ihmi­nen ja hyvin­vointi. Miksi me sitten kampan­joimme? Siksi, että haluamme tuoda totuu­den itses­tämme esiin ja haluamme tuoda oman osaa­mi­semme fiksun ympä­ris­tö­vas­tuun kanta­mi­seen.
Haluamme tuoda mark­ki­na­ta­lou­den mukaan kanta­maan vastuuta ympä­ris­töstä. Toiseksi haluamme ihmi­set mukaan kanta­maan vastuuta. Meitä ympä­ris­tö­fik­suja suoma­lai­sia on miljoo­nit­tain. Emme ole täydel­li­siä, mutta olemme haluk­kaita ja kyvyk­käitä teke­mään ympä­ris­tö­fik­suja tekoja. Niiden teko­jen arvo täytyy tunnus­taa, pääs­tää ihmi­set epätie­toi­suu­desta omien valin­to­jen merki­tyk­sestä ja kannus­taa kanta­maan oma kortensa kekoon.
Ympä­ris­tö­vas­tuun ei tarvitse olla kurjuu­den harjoit­te­lua eikä tuomio­päi­vän julis­ta­mista. Kaikesta ei tarvitse luopua, jos valit­semme oikein. Ilmas­ton­muu­tos, luon­non­va­ro­jen liika­käyttö ja ympä­ris­tön pilaa­mi­nen ovat ihmis­kun­nan ylivoi­mai­sesti suurim­mat uhat. Ne huolet­ta­vat meitä kaik­kia. Siksi vihreällä on aina­kin viisi miljoo­naa eri sävyä. Ne ovat myös asioita, joissa maail­man pitää toimia yhdessä.
Kokoo­muk­sen poli­tiikka on ympä­ris­tö­fik­sua. Se tarkoit­taa kunnian­hi­mois­ten vihrei­den tavoit­tei­den aset­ta­mista sekä fiksuim­pien ja toimi­vim­pien keino­jen avointa etsi­mistä niiden toteut­ta­mi­seksi.
Kokoo­muk­sella on kolme suurta tule­vai­suu­den tavoi­tetta: Tehdä Suomesta hiile­tön yhteis­kunta. Siinä me olemme uskot­ta­vin puolueista, koska kanna­tamme kaik­kia pääs­töt­tö­miä ener­gia­läh­teitä. Tehdä suoma­lai­sista maail­man ympä­ris­tö­tie­toi­sin kansa, jossa jokai­nen kantaa osansa vihreissä talkoissa. Tehdä Suomesta ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian suur­valta. Haluamme uusiu­tu­van ener­gian tuki­mil­joo­nat inves­toin­tei­hin, joilla suoma­lai­nen tieto­taito kasvaa maail­man­laa­jui­siksi vien­ti­tuot­teiksi.
Suomen pitää näyt­tää esimerk­kiä Euroo­passa. Euroo­pan unio­nin on oltava ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vijä maail­massa. Edis­tyk­sel­li­nen ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia on maail­man­mark­ki­noi­den ehkä nopeim­min kasvava liike­toi­min­ta­po­ten­ti­aali. Suoma­lai­sen työn ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen voidaan­kin hyvin yhdis­tää pyrki­myk­seemme maapal­lon pelas­ta­mi­seen.
Ilmas­ton­muu­tosta ei torjuta tuomio­päi­vän julis­ta­mi­sella. Ympä­ris­tö­fiksu poli­tiikka on konkreet­ti­sia tekoja tuomit­se­mi­sen ja haavei­lun sijaan. Ympä­ris­töä ei pelas­teta ilman meitä jokaista ? teko­jamme ja valin­to­jamme. Me uskomme ja luotamme ihmi­siin. Terve­tu­loa mukaan vihrei­siin toivo­tal­koi­siin.
[Kirjoistu on julkaistu Iisal­men Sano­missa 21.6.2010] 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content