• FI
 • SV
 • MENU
  Vihreitä tekoja

  Vihreitä tekoja

  Julkaistu: 23.06.2010 Uncategorized

  Kyse on siitä, että Kokoo­mus on epäon­nis­tu­nut pahoin kerto­maan uskot­ta­vasti omat ajatuk­semme ympä­ris­tö­po­li­tii­kasta. Ympä­ris­tö­pro­fii­limme on myös ollut aikai­sem­min liian ohut.

  Puolu­ees­samme on pitkään ollut vahvoja ympä­ris­tö­po­lii­tik­koja, kuten Pertti Salo­lai­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen. Kansan­edus­ta­jamme Sari Sarko­maan aloit­teesta Suomessa on työsuh­de­mat­ka­lippu. Myös koko EU:n Itäme­ri­stra­te­gia on Kokoo­muk­sen projek­tin tulos. Olemme tässä halli­tuk­sessa tehneet toden­nä­köi­sesti histo­rian suurim­man ekolo­gi­sen vero­uu­dis­tuk­sen ja siir­tä­neet vero­tuk­sen pain­opis­tettä työstä ja työl­lis­tä­mi­sestä kulu­tuk­seen yhteensä kahden miljar­din euron arvosta. Vero­tusta on muuten­kin muokattu ympä­ris­tö­pe­rus­tei­seksi pääs­töi­hin perus­tu­vine auto-, ajoneuvo- ja työn alla olevine polt­toai­ne­ve­roi­neen.
  Silti Kokoo­mus ei ole onnis­tu­neet kerto­maan ympä­ris­tö­vas­tuul­lista linjaansa uskot­ta­vasti. Totta on myös se, että me olemme myös muut­tu­neet. Ympä­ris­tö­asiat ovat meille entistä tärkeäm­piä. Ympä­ris­tö­vas­tuu ei ole vain ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa, vaan se on järke­viä, fiksuja valin­toja, joita teke­mällä kaikki voit­ta­vat: ympä­ristö, ihmi­nen ja hyvin­vointi. Miksi me sitten kampan­joimme? Siksi, että haluamme tuoda totuu­den itses­tämme esiin ja haluamme tuoda oman osaa­mi­semme fiksun ympä­ris­tö­vas­tuun kanta­mi­seen.
  Haluamme tuoda mark­ki­na­ta­lou­den mukaan kanta­maan vastuuta ympä­ris­töstä. Toiseksi haluamme ihmi­set mukaan kanta­maan vastuuta. Meitä ympä­ris­tö­fik­suja suoma­lai­sia on miljoo­nit­tain. Emme ole täydel­li­siä, mutta olemme haluk­kaita ja kyvyk­käitä teke­mään ympä­ris­tö­fik­suja tekoja. Niiden teko­jen arvo täytyy tunnus­taa, pääs­tää ihmi­set epätie­toi­suu­desta omien valin­to­jen merki­tyk­sestä ja kannus­taa kanta­maan oma kortensa kekoon.
  Ympä­ris­tö­vas­tuun ei tarvitse olla kurjuu­den harjoit­te­lua eikä tuomio­päi­vän julis­ta­mista. Kaikesta ei tarvitse luopua, jos valit­semme oikein. Ilmas­ton­muu­tos, luon­non­va­ro­jen liika­käyttö ja ympä­ris­tön pilaa­mi­nen ovat ihmis­kun­nan ylivoi­mai­sesti suurim­mat uhat. Ne huolet­ta­vat meitä kaik­kia. Siksi vihreällä on aina­kin viisi miljoo­naa eri sävyä. Ne ovat myös asioita, joissa maail­man pitää toimia yhdessä.
  Kokoo­muk­sen poli­tiikka on ympä­ris­tö­fik­sua. Se tarkoit­taa kunnian­hi­mois­ten vihrei­den tavoit­tei­den aset­ta­mista sekä fiksuim­pien ja toimi­vim­pien keino­jen avointa etsi­mistä niiden toteut­ta­mi­seksi.
  Kokoo­muk­sella on kolme suurta tule­vai­suu­den tavoi­tetta: Tehdä Suomesta hiile­tön yhteis­kunta. Siinä me olemme uskot­ta­vin puolueista, koska kanna­tamme kaik­kia pääs­töt­tö­miä ener­gia­läh­teitä. Tehdä suoma­lai­sista maail­man ympä­ris­tö­tie­toi­sin kansa, jossa jokai­nen kantaa osansa vihreissä talkoissa. Tehdä Suomesta ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian suur­valta. Haluamme uusiu­tu­van ener­gian tuki­mil­joo­nat inves­toin­tei­hin, joilla suoma­lai­nen tieto­taito kasvaa maail­man­laa­jui­siksi vien­ti­tuot­teiksi.
  Suomen pitää näyt­tää esimerk­kiä Euroo­passa. Euroo­pan unio­nin on oltava ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vijä maail­massa. Edis­tyk­sel­li­nen ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia on maail­man­mark­ki­noi­den ehkä nopeim­min kasvava liike­toi­min­ta­po­ten­ti­aali. Suoma­lai­sen työn ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen voidaan­kin hyvin yhdis­tää pyrki­myk­seemme maapal­lon pelas­ta­mi­seen.
  Ilmas­ton­muu­tosta ei torjuta tuomio­päi­vän julis­ta­mi­sella. Ympä­ris­tö­fiksu poli­tiikka on konkreet­ti­sia tekoja tuomit­se­mi­sen ja haavei­lun sijaan. Ympä­ris­töä ei pelas­teta ilman meitä jokaista ? teko­jamme ja valin­to­jamme. Me uskomme ja luotamme ihmi­siin. Terve­tu­loa mukaan vihrei­siin toivo­tal­koi­siin.
  [Kirjoistu on julkaistu Iisal­men Sano­missa 21.6.2010]