Vihreitä tekoja – kokoomus.fi
MENU
Vihreitä tekoja

Vihreitä tekoja

Julkaistu: 23.06.2010 Uncategorized

Kyse on siitä, että Kokoomus on epäon­nis­tunut pahoin kertomaan uskot­ta­vasti omat ajatuk­semme ympäris­tö­po­li­tii­kasta. Ympäris­tö­pro­fii­limme on myös ollut aikai­semmin liian ohut.

Puolu­ees­samme on pitkään ollut vahvoja ympäris­tö­po­lii­tikkoja, kuten Pertti Salolainen ja Sirpa Pieti­käinen. Kansan­edus­ta­jamme Sari Sarkomaan aloit­teesta Suomessa on työsuh­de­mat­ka­lippu. Myös koko EU:n Itäme­ri­stra­tegia on Kokoo­muksen projektin tulos. Olemme tässä halli­tuk­sessa tehneet toden­nä­köi­sesti historian suurimman ekolo­gisen verouu­dis­tuksen ja siirtäneet verotuksen painopis­tettä työstä ja työllis­tä­mi­sestä kulutukseen yhteensä kahden miljardin euron arvosta. Verotusta on muutenkin muokattu ympäris­tö­pe­rus­tei­seksi päästöihin perus­tuvine auto-, ajoneuvo- ja työn alla olevine polttoai­ne­ve­roineen.
Silti Kokoomus ei ole onnis­tuneet kertomaan ympäris­tö­vas­tuul­lista linjaansa uskot­ta­vasti. Totta on myös se, että me olemme myös muuttuneet. Ympäris­tö­asiat ovat meille entistä tärkeämpiä. Ympäris­tö­vastuu ei ole vain ympäris­tö­po­li­tiikkaa, vaan se on järkeviä, fiksuja valintoja, joita tekemällä kaikki voittavat: ympäristö, ihminen ja hyvin­vointi. Miksi me sitten kampan­joimme? Siksi, että haluamme tuoda totuuden itses­tämme esiin ja haluamme tuoda oman osaami­semme fiksun ympäris­tö­vastuun kanta­miseen.
Haluamme tuoda markki­na­ta­louden mukaan kantamaan vastuuta ympäris­töstä. Toiseksi haluamme ihmiset mukaan kantamaan vastuuta. Meitä ympäris­tö­fiksuja suoma­laisia on miljoo­nittain. Emme ole täydel­lisiä, mutta olemme haluk­kaita ja kyvyk­käitä tekemään ympäris­tö­fiksuja tekoja. Niiden tekojen arvo täytyy tunnustaa, päästää ihmiset epätie­toi­suu­desta omien valin­tojen merki­tyk­sestä ja kannustaa kantamaan oma kortensa kekoon.
Ympäris­tö­vastuun ei tarvitse olla kurjuuden harjoit­telua eikä tuomio­päivän julis­ta­mista. Kaikesta ei tarvitse luopua, jos valit­semme oikein. Ilmas­ton­muutos, luonnon­va­rojen liika­käyttö ja ympäristön pilaa­minen ovat ihmis­kunnan ylivoi­mai­sesti suurimmat uhat. Ne huolet­tavat meitä kaikkia. Siksi vihreällä on ainakin viisi miljoonaa eri sävyä. Ne ovat myös asioita, joissa maailman pitää toimia yhdessä.
Kokoo­muksen politiikka on ympäris­tö­fiksua. Se tarkoittaa kunnian­hi­moisten vihreiden tavoit­teiden asetta­mista sekä fiksuimpien ja toimi­vimpien keinojen avointa etsimistä niiden toteut­ta­mi­seksi.
Kokoo­muk­sella on kolme suurta tulevai­suuden tavoi­tetta: Tehdä Suomesta hiiletön yhteis­kunta. Siinä me olemme uskot­tavin puolueista, koska kanna­tamme kaikkia päästöt­tömiä energia­läh­teitä. Tehdä suoma­lai­sista maailman ympäris­tö­tie­toisin kansa, jossa jokainen kantaa osansa vihreissä talkoissa. Tehdä Suomesta ympäris­tö­tek­no­logian suurvalta. Haluamme uusiu­tuvan energian tukimil­joonat inves­toin­teihin, joilla suoma­lainen tieto­taito kasvaa maail­man­laa­jui­siksi vienti­tuot­teiksi.
Suomen pitää näyttää esimerkkiä Euroo­passa. Euroopan unionin on oltava ympäristö- ja ilmas­to­po­li­tiikan edellä­kävijä maail­massa. Edistyk­sel­linen energia- ja ympäris­tö­tek­no­logia on maail­man­mark­ki­noiden ehkä nopeimmin kasvava liike­toi­min­ta­po­ten­tiaali. Suoma­laisen työn ja hyvin­voinnin edistä­minen voidaankin hyvin yhdistää pyrki­myk­seemme maapallon pelas­ta­miseen.
Ilmas­ton­muu­tosta ei torjuta tuomio­päivän julis­ta­mi­sella. Ympäris­tö­fiksu politiikka on konkreet­tisia tekoja tuomit­se­misen ja haaveilun sijaan. Ympäristöä ei pelasteta ilman meitä jokaista ? tekojamme ja valin­to­jamme. Me uskomme ja luotamme ihmisiin. Terve­tuloa mukaan vihreisiin toivo­tal­koisiin.
[Kirjoistu on julkaistu Iisalmen Sanomissa 21.6.2010] 

Kokoomus.fi