Vihreällä on ainakin viisi miljoonaa sävyä – kokoomus.fi
MENU
Vihreällä on ainakin viisi miljoonaa sävyä

Vihreällä on ainakin viisi miljoonaa sävyä

Julkaistu: 27.04.2010 Uncategorized

Jokainen meistä tarvitsee hengi­tys­kel­poista ilmaa keuhkoi­hinsa, ja tuskinpa kellään on mitään esimer­kiksi uimakel­poista Itämer­takaan vastaan. Siksi ympäristön kannalta fiksuja tekoja tarvitaan kaikilta, olimmepa sitten katumaas­tu­rilla ajavia yritys­joh­tajia, globa­li­saa­tio­kriit­tisiä fenno­ve­gaaneja tai aivan taval­lisia suoma­laisia.

Arkipäivän vihreät teot ovat pitkään olleet merkki tekijänsä sivis­ty­nei­syy­destä ja edistyk­sel­li­syy­destä. Nyt on korkea aika tehdä niistä jokanaisen ja ?miehen arkea, puolue­kirjaan ja vihreyden sävyyn katso­matta. Tarvitaan konkreet­tisia tekoja, joista tulee pysyviä toimin­ta­tapoja, ei vain tilapäisiä miele­nil­maisuja tai hyviä aikeita.

Me kokoo­mus­laiset olemme aina uskoneet, että ihmisten ja ympäristön kohtalo kulkevat käsi kädessä. Siksi teot ympäristön hyväksi ovat tekoja myös ihmisten hyvin­voinnin puolesta. Meidän mieles­tämme talous­kasvu on ympäris­tö­te­kojen edellytys ja vastuul­linen markki­na­talous luonnon­suo­je­lijan työkalu. Ilman toimivaa taloutta ei nimittäin ole hyvin­vointia, ja vain hyvin­voiva kansa­kunta pystyy toimimaan kestävän kehityksen oppien mukaan. Samoin vain menestyvä yritys pystyy kehit­tämään ympäris­töys­tä­väl­li­sempiä tapoja toimia.

Tärkeintä on, että nyt alkaa tapahtua muual­lakin kuin juhla­pu­heissa ja että kädet tekevät muutakin kuin puivat ilmaa miele­no­soi­tuk­sissa. Muutos alkaa yksilöistä ja saa lisää puhtia reippaasta talkooa­sen­teesta.

Lauan­taina 8.5.2010 kokoo­mus­laiset ympäri Suomen käärivät hihat ja ryhtyvät ympäris­tö­fik­suihin toimiin vihreissä toivo­tal­koissa! Vihreitä toivo­tal­koita järjes­tetään mm. Akaalla, Elimäellä, Espoossa, Helsin­gissä, Miehik­kä­lässä, Mynämäellä, Noormar­kussa, Nousiai­sissa, Oulussa, Pomar­kussa, Pukki­lassa, Juankos­kella, Jyväs­ky­lässä, Kaari­nassa, Kajaa­nissa, Kuopiossa, Laukaalla, Liedossa, Lohjalla, Loimaalla, Pyhtäällä, Raisiossa, Ruoko­lah­della, Ruskolla, Salossa, Seinä­joella, Säkylässä, Toiva­kassa, Turussa, Maskussa, Ulvilassa, Uudes­sa­kau­pun­gissa ja Vaasassa.

Lisätietoja näistä ja monista muista vihreistä talkoo­ta­pah­tu­mista löydät täältä: localhost:5000/vihreattoivotalkoot Samassa verkko-osoit­teessa voit myös mm. haastaa ystäväsi, työka­verisi tai vaikka koulu­luokka tekemään asiat vähän ympäris­tö­fik­sum­malla ja vihreäm­mällä tavalla sekä lähettää Kokoo­muk­selle vetoomus haluamasi ympäris­töteon puolesta.

Terve­tuloa! Me kaikki voimme olla vihreitä, kysymys on vain sävye­roista.

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418

Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

localhost:5000/vihreattoivotalkoot


Kokoomus.fi