Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vieras­blogi: Täältä tullaan ihmi­nen

Vieras­blogi: Täältä tullaan ihmi­nen

Julkaistu:

Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on nopeassa muutok­sessa. Julki­sessa keskus­te­luissa vili­se­vät termit kuten yksi­tyi­sen kulu­tus­ky­syn­nän lasku, kestä­vyys­vaje, leik­kaus­pai­neet, yritys­ten tiuken­tuva vero­tus, Euro-alueen kriisi ja henki­lös­tö­vä­hen­nyk­set. Saman­ai­kai­sesti suoma­lais­ten kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu paljon nopeam­min kuin yritys­ten toimin­ta­mal­lit ja kyky palvella asiak­kai­taan eri kana­vissa.

Yritys­ten on haas­ta­vaa löytää tässä ajassa ne teki­jät, joihin keskit­tyä, jotta liike­toi­min­nan kannat­ta­vuus ja kasvu saavu­te­taan sekä lyhyellä että pitkällä aika­vä­lillä. Hämmen­tä­vää on, että laskusuh­dan­teessa suoma­lai­sissa yrityk­sissä mittaa­mi­nen vähe­nee. Eten­kin inno­vaa­tioi­hin ja asiak­kai­siin liit­tyvä mittaa­mi­nen laskee. Fokuk­sen aset­ta­mi­nen ja seuraa­mi­nen on entistä haas­ta­vam­paa.

Kesällä 2013 herä­simme tähän tilan­tee­seen. Syntyi Frankly Part­ners. Yritys, joka auttaa yrityk­siä menes­ty­mään ja kasva­maan.

Lähdimme rohkeasti kohtaa­maan suoma­lais­ten yritys­ten johtoa vies­til­lämme: Kasvun keskei­sin ajuri on asia­kas­nä­ke­mys. Ymmär­tä­mällä asiak­kai­taan ? sekä kulut­ta­jia että päät­tä­jiä, ihka oikeita ihmi­siä ? yrityk­set kehit­tä­vät tehok­kaim­min liike­toi­min­taansa sekä mark­ki­noin­ti­aan ja myyn­ti­ään.

Asia­kas­nä­ke­myk­sen keskei­nen voima on siinä, ettei se jää infor­maa­tion tasolle. Se pohjau­tuu moni­puo­li­seen dataan, mutta osaa kiteyt­tää selkeästi keskei­sim­mät kehi­tys­koh­teet ja läpi­vien­nissä oleel­li­set toimen­pi­teet sekä mitta­rit, niin stra­te­gi­sella kuin päivit­täi­sen toimin­nan­kin tasolla.

Alusta alkaen halusimme elää kuten opetamme. Halusimme kuulla suoraan asiak­kail­tamme, mitä konkreet­ti­sia asioita he tarvit­se­vat oman liike­toi­min­tansa kehit­tä­mi­seksi. Halusimme osoit­taa, että asia­kas­nä­ke­myk­sen kautta meidän on mahdol­lista tuot­taa omille asiak­kail­lemme juuri sitä lisä­ar­voa, jota he menes­tyäk­seen tarvit­se­vat. Toisaalta halusimme päästä kiinni nopeasti kannat­ta­vaan liike­toi­min­taan ja työl­lis­tää huip­puo­saa­jia.

Reilua vuotta myöhem­min elämme vaihetta, jossa ensim­mäi­nen täysi tili­kau­temme päät­tyi vuoden vaih­teessa. Teemme voitol­lista liike­toi­min­taa, meillä on 23 asia­kas­yri­tystä (koti­mai­sista ja ulko­mai­sista pörs­siyh­tiöistä pieniin paikal­li­siin toimi­joi­hin), yli 60 läpi­vie­tyä projek­tia sekä tyyty­väi­set asiak­kaat, jotka sekä osta­vat meiltä lisää että suosit­te­le­vat meitä kolle­goil­leen, jotka etsi­vät uusia lähes­ty­mis­ta­poja bisnek­sensä kehit­tä­mi­seen.

Menes­tyk­semme tärkein tekijä ovat aiem­min maini­tut huip­puo­saa­jat. Meitä on nyt kymme­nen ja rekry­toimme tänä vuonna useita henki­löitä lisää. Aidot, rohkeat, älyk­käät, kunnian­hi­moi­set ammat­ti­lai­set, jotka moti­voi­tu­vat siitä, että teemme monia asioita ensim­mäistä kertaa Suomessa, ehkä maail­mas­sa­kin. He saavat voimaa siitä, että toimimme tiiminä erilais­ten asiak­kai­den ja kump­pa­nei­den kanssa. Ja he arvos­ta­vat sitä, että haas­tamme ja tuemme toisiamme kaikissa tilan­teissa. Tietä­vät, että olemme ihmi­siä toinen toisil­lemme.

Haluamme olla kokoamme suurempi esimerkki siitä, miten oikein johdet­tuna ja oikean­lai­sessa yritys­kult­tuu­rissa ihmi­set voivat hyvin, innos­tu­vat, uskal­ta­vat ja tuot­ta­vat huomat­ta­vasti parem­paa tulosta kuin hierark­ki­sesti ja tuotan­to­läh­töi­sesti johde­tuissa yrityk­sissä.

Franklyn kult­tuuri on vasta raken­tu­massa. Raken­namme sitä kaikki yhdessä: tiedämme, mitä tavoit­teita kohti suun­taamme.

Pyrimme tarjoa­maan jokai­selle työn, jossa kukin saa itsel­leen sopi­van määrän tukea ja toisaalta omaa vastuun­kan­toa. Otamme huomioon erilai­set elämän­ti­lan­teet. Pyrimme läsnä­olon ja etätyön väli­seen sopi­vaan balans­siin, jotta sekä tiimi­työ että itse­näi­nen työs­ken­tely toimi­vat mutkat­to­masti.

Luomme ilma­pii­rin, jossa jokai­nen uskal­taa ja haluaa sanoa mieli­pi­teensä. Annamme aktii­vi­sesti sekä kiit­tä­vää että kehit­tä­vää palau­tetta. Iloit­semme onnis­tu­mi­sista. Kehi­tämme aktii­vi­sesti yhdessä asia­kas­työ­tämme, proses­seja ja osaa­mista. Varmis­tamme, että työteh­tä­vät ja vastuut ovat kulle­kin moti­voi­via. Saavat innos­tu­maan.

Täältä tullaan menes­tys ja kasvu! Täältä tullaan työl­lis­ty­mi­nen! Täältä tullaan Suomi ja suoma­lai­set!

 

Kirjoit­taja on Frankly Part­ner­sin toimi­tus­joh­taja Anna-Riikka Hovi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content