Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vieras­blogi: Täältä tullaan ihmi­nen

Vieras­blogi: Täältä tullaan ihmi­nen

Julkaistu:

Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on nopeassa muutok­sessa. Julki­sessa keskus­te­luissa vili­se­vät termit kuten yksi­tyi­sen kulu­tus­ky­syn­nän lasku, kestä­vyys­vaje, leik­kaus­pai­neet, yritys­ten tiuken­tuva vero­tus, Euro-alueen kriisi ja henki­lös­tö­vä­hen­nyk­set. Saman­ai­kai­sesti suoma­lais­ten kulu­tus­käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu paljon nopeam­min kuin yritys­ten toimin­ta­mal­lit ja kyky palvella asiak­kai­taan eri kana­vissa.

Yritys­ten on haas­ta­vaa löytää tässä ajassa ne teki­jät, joihin keskit­tyä, jotta liike­toi­min­nan kannat­ta­vuus ja kasvu saavu­te­taan sekä lyhyellä että pitkällä aika­vä­lillä. Hämmen­tä­vää on, että laskusuh­dan­teessa suoma­lai­sissa yrityk­sissä mittaa­mi­nen vähe­nee. Eten­kin inno­vaa­tioi­hin ja asiak­kai­siin liit­tyvä mittaa­mi­nen laskee. Fokuk­sen aset­ta­mi­nen ja seuraa­mi­nen on entistä haas­ta­vam­paa.

Kesällä 2013 herä­simme tähän tilan­tee­seen. Syntyi Frankly Part­ners. Yritys, joka auttaa yrityk­siä menes­ty­mään ja kasva­maan.

Lähdimme rohkeasti kohtaa­maan suoma­lais­ten yritys­ten johtoa vies­til­lämme: Kasvun keskei­sin ajuri on asia­kas­nä­ke­mys. Ymmär­tä­mällä asiak­kai­taan ? sekä kulut­ta­jia että päät­tä­jiä, ihka oikeita ihmi­siä ? yrityk­set kehit­tä­vät tehok­kaim­min liike­toi­min­taansa sekä mark­ki­noin­ti­aan ja myyn­ti­ään.

Asia­kas­nä­ke­myk­sen keskei­nen voima on siinä, ettei se jää infor­maa­tion tasolle. Se pohjau­tuu moni­puo­li­seen dataan, mutta osaa kiteyt­tää selkeästi keskei­sim­mät kehi­tys­koh­teet ja läpi­vien­nissä oleel­li­set toimen­pi­teet sekä mitta­rit, niin stra­te­gi­sella kuin päivit­täi­sen toimin­nan­kin tasolla.

Alusta alkaen halusimme elää kuten opetamme. Halusimme kuulla suoraan asiak­kail­tamme, mitä konkreet­ti­sia asioita he tarvit­se­vat oman liike­toi­min­tansa kehit­tä­mi­seksi. Halusimme osoit­taa, että asia­kas­nä­ke­myk­sen kautta meidän on mahdol­lista tuot­taa omille asiak­kail­lemme juuri sitä lisä­ar­voa, jota he menes­tyäk­seen tarvit­se­vat. Toisaalta halusimme päästä kiinni nopeasti kannat­ta­vaan liike­toi­min­taan ja työl­lis­tää huip­puo­saa­jia.

Reilua vuotta myöhem­min elämme vaihetta, jossa ensim­mäi­nen täysi tili­kau­temme päät­tyi vuoden vaih­teessa. Teemme voitol­lista liike­toi­min­taa, meillä on 23 asia­kas­yri­tystä (koti­mai­sista ja ulko­mai­sista pörs­siyh­tiöistä pieniin paikal­li­siin toimi­joi­hin), yli 60 läpi­vie­tyä projek­tia sekä tyyty­väi­set asiak­kaat, jotka sekä osta­vat meiltä lisää että suosit­te­le­vat meitä kolle­goil­leen, jotka etsi­vät uusia lähes­ty­mis­ta­poja bisnek­sensä kehit­tä­mi­seen.

Menes­tyk­semme tärkein tekijä ovat aiem­min maini­tut huip­puo­saa­jat. Meitä on nyt kymme­nen ja rekry­toimme tänä vuonna useita henki­löitä lisää. Aidot, rohkeat, älyk­käät, kunnian­hi­moi­set ammat­ti­lai­set, jotka moti­voi­tu­vat siitä, että teemme monia asioita ensim­mäistä kertaa Suomessa, ehkä maail­mas­sa­kin. He saavat voimaa siitä, että toimimme tiiminä erilais­ten asiak­kai­den ja kump­pa­nei­den kanssa. Ja he arvos­ta­vat sitä, että haas­tamme ja tuemme toisiamme kaikissa tilan­teissa. Tietä­vät, että olemme ihmi­siä toinen toisil­lemme.

Haluamme olla kokoamme suurempi esimerkki siitä, miten oikein johdet­tuna ja oikean­lai­sessa yritys­kult­tuu­rissa ihmi­set voivat hyvin, innos­tu­vat, uskal­ta­vat ja tuot­ta­vat huomat­ta­vasti parem­paa tulosta kuin hierark­ki­sesti ja tuotan­to­läh­töi­sesti johde­tuissa yrityk­sissä.

Franklyn kult­tuuri on vasta raken­tu­massa. Raken­namme sitä kaikki yhdessä: tiedämme, mitä tavoit­teita kohti suun­taamme.

Pyrimme tarjoa­maan jokai­selle työn, jossa kukin saa itsel­leen sopi­van määrän tukea ja toisaalta omaa vastuun­kan­toa. Otamme huomioon erilai­set elämän­ti­lan­teet. Pyrimme läsnä­olon ja etätyön väli­seen sopi­vaan balans­siin, jotta sekä tiimi­työ että itse­näi­nen työs­ken­tely toimi­vat mutkat­to­masti.

Luomme ilma­pii­rin, jossa jokai­nen uskal­taa ja haluaa sanoa mieli­pi­teensä. Annamme aktii­vi­sesti sekä kiit­tä­vää että kehit­tä­vää palau­tetta. Iloit­semme onnis­tu­mi­sista. Kehi­tämme aktii­vi­sesti yhdessä asia­kas­työ­tämme, proses­seja ja osaa­mista. Varmis­tamme, että työteh­tä­vät ja vastuut ovat kulle­kin moti­voi­via. Saavat innos­tu­maan.

Täältä tullaan menes­tys ja kasvu! Täältä tullaan työl­lis­ty­mi­nen! Täältä tullaan Suomi ja suoma­lai­set!

 

Kirjoit­taja on Frankly Part­ner­sin toimi­tus­joh­taja Anna-Riikka Hovi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content