Vieras­blogi: Täältä tullaan ihminen – kokoomus.fi
MENU
Vieras­blogi: Täältä tullaan ihminen

Vieras­blogi: Täältä tullaan ihminen

Julkaistu: 10.04.2015 Uncategorized

Yritysten toimin­taym­pä­ristö on nopeassa muutok­sessa. Julki­sessa keskus­te­luissa vilisevät termit kuten yksityisen kulutus­ky­synnän lasku, kestä­vyysvaje, leikkaus­paineet, yritysten tiukentuva verotus, Euro-alueen kriisi ja henki­lös­tö­vä­hen­nykset. Saman­ai­kai­sesti suoma­laisten kulutus­käyt­täy­ty­minen muuttuu paljon nopeammin kuin yritysten toimin­ta­mallit ja kyky palvella asiak­kaitaan eri kanavissa.

Yritysten on haastavaa löytää tässä ajassa ne tekijät, joihin keskittyä, jotta liike­toi­minnan kannat­tavuus ja kasvu saavu­tetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavä­lillä. Hämmen­tävää on, että laskusuh­dan­teessa suoma­lai­sissa yrityk­sissä mittaa­minen vähenee. Etenkin innovaa­tioihin ja asiak­kaisiin liittyvä mittaa­minen laskee. Fokuksen asetta­minen ja seuraa­minen on entistä haasta­vampaa.

Kesällä 2013 heräsimme tähän tilan­teeseen. Syntyi Frankly Partners. Yritys, joka auttaa yrityksiä menes­tymään ja kasvamaan.

Lähdimme rohkeasti kohtaamaan suoma­laisten yritysten johtoa viestil­lämme: Kasvun keskeisin ajuri on asiakas­nä­kemys. Ymmär­tä­mällä asiak­kaitaan ? sekä kulut­tajia että päättäjiä, ihka oikeita ihmisiä ? yritykset kehit­tävät tehok­kaimmin liike­toi­min­taansa sekä markki­noin­tiaan ja myyntiään.

Asiakas­nä­ke­myksen keskeinen voima on siinä, ettei se jää infor­maation tasolle. Se pohjautuu monipuo­liseen dataan, mutta osaa kiteyttää selkeästi keskei­simmät kehitys­kohteet ja läpivien­nissä oleel­liset toimen­piteet sekä mittarit, niin strate­gi­sella kuin päivit­täisen toimin­nankin tasolla.

Alusta alkaen halusimme elää kuten opetamme. Halusimme kuulla suoraan asiak­kail­tamme, mitä konkreet­tisia asioita he tarvit­sevat oman liike­toi­min­tansa kehit­tä­mi­seksi. Halusimme osoittaa, että asiakas­nä­ke­myksen kautta meidän on mahdol­lista tuottaa omille asiak­kail­lemme juuri sitä lisäarvoa, jota he menes­tyäkseen tarvit­sevat. Toisaalta halusimme päästä kiinni nopeasti kannat­tavaan liike­toi­mintaan ja työllistää huippuo­saajia.

Reilua vuotta myöhemmin elämme vaihetta, jossa ensim­mäinen täysi tilikau­temme päättyi vuoden vaihteessa. Teemme voitol­lista liike­toi­mintaa, meillä on 23 asiakas­yri­tystä (kotimai­sista ja ulkomai­sista pörssiyh­tiöistä pieniin paikal­lisiin toimi­joihin), yli 60 läpivietyä projektia sekä tyyty­väiset asiakkaat, jotka sekä ostavat meiltä lisää että suosit­te­levat meitä kolle­goilleen, jotka etsivät uusia lähes­ty­mis­tapoja bisnek­sensä kehit­tä­miseen.

Menes­tyk­semme tärkein tekijä ovat aiemmin mainitut huippuo­saajat. Meitä on nyt kymmenen ja rekry­toimme tänä vuonna useita henki­löitä lisää. Aidot, rohkeat, älykkäät, kunnian­hi­moiset ammat­ti­laiset, jotka motivoi­tuvat siitä, että teemme monia asioita ensim­mäistä kertaa Suomessa, ehkä maail­mas­sakin. He saavat voimaa siitä, että toimimme tiiminä erilaisten asiak­kaiden ja kumppa­neiden kanssa. Ja he arvos­tavat sitä, että haastamme ja tuemme toisiamme kaikissa tilan­teissa. Tietävät, että olemme ihmisiä toinen toisil­lemme.

Haluamme olla kokoamme suurempi esimerkki siitä, miten oikein johdettuna ja oikean­lai­sessa yritys­kult­tuu­rissa ihmiset voivat hyvin, innos­tuvat, uskal­tavat ja tuottavat huomat­ta­vasti parempaa tulosta kuin hierark­ki­sesti ja tuotan­to­läh­töi­sesti johde­tuissa yrityk­sissä.

Franklyn kulttuuri on vasta raken­tu­massa. Raken­namme sitä kaikki yhdessä: tiedämme, mitä tavoit­teita kohti suuntaamme.

Pyrimme tarjoamaan jokai­selle työn, jossa kukin saa itselleen sopivan määrän tukea ja toisaalta omaa vastuun­kantoa. Otamme huomioon erilaiset elämän­ti­lanteet. Pyrimme läsnäolon ja etätyön väliseen sopivaan balanssiin, jotta sekä tiimityö että itsenäinen työskentely toimivat mutkat­to­masti.

Luomme ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa ja haluaa sanoa mieli­pi­teensä. Annamme aktii­vi­sesti sekä kiittävää että kehit­tävää palau­tetta. Iloit­semme onnis­tu­mi­sista. Kehitämme aktii­vi­sesti yhdessä asiakas­työ­tämme, prosesseja ja osaamista. Varmis­tamme, että työteh­tävät ja vastuut ovat kullekin motivoivia. Saavat innos­tumaan.

Täältä tullaan menestys ja kasvu! Täältä tullaan työllis­ty­minen! Täältä tullaan Suomi ja suoma­laiset!

 

Kirjoittaja on Frankly Partnersin toimi­tus­johtaja Anna-Riikka Hovi


Kokoomus.fi