Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vieras­blogi: Saisinpa takai­sin myön­tei­sen Suomen

Vieras­blogi: Saisinpa takai­sin myön­tei­sen Suomen

Julkaistu:

 

Olen toimi­nut yrit­tä­jänä yli puolet elämäs­täni. Aloi­tin urani järjes­tä­mällä tekno­rei­vejä.

Bile­bis­nek­sen jälkeen keski­tyin raken­ta­maan Mana­ge­ment Event­siä, joka järjes­tää ammat­ti­lai­sille tapah­tu­mia. Niinä vuosina unoh­din, että meillä on Suomessa sellai­nen asia kuin byro­kra­tia. Niin help­poa oli toimia b2b-palve­luja tarjoa­vassa yrityk­sessä keskellä Helsin­kiä.

Reilun kymme­nen vuoden jälkeen halusin ME:n rinnalle toisen työmaan. Rakas­tuin 350-vuoti­aa­seen Bill­nä­sin ruuk­kiin, joka oli rapis­tu­nut kolmen vuosi­kym­me­nen ajan kaupun­gin omis­tuk­sessa.

Tartuin työhön hymyssä suin ja pala­valla innolla. Päätin lait­taa persoo­nani, lahjak­kuu­teni ja miljoo­nani täysillä peliin, jotta voisin toteut­taa visioni.

Hotelli- ja ravin­tola-alan palve­lue­lä­mys vietäi­siin aivan uudelle tasolle Suomessa. Samalla korjat­tai­siin kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sesti arvo­kas ruukki ja luotai­siin työtä ja vero­tu­loja Raase­po­rin surkas­tu­valle talous­a­lu­eelle.

Kaikki voit­tai­si­vat, hyvä diili, eikö vain?

Kaikki eivät kuiten­kaan olleet samaa mieltä. Kylmää vettä virtasi niskaan vasem­malta ja oikealta samaan tahtiin kuin ruukin läpi virtaa­vassa koskessa.

Ensim­mäi­nen petty­mys: kaavoi­tus.

Etukä­teen arvioi­tiin, että se kestäisi kolme vuotta. Nyt on kulu­nut seit­se­män vuotta, ja tekni­sesti kaavoi­tus on puoli­vä­lissä.

Toinen pulma ovat olleet puun­kaa­to­lu­vat ? tai pikem­min­kin niiden saami­sen vaikeus. Kyse on Suomen mitta­kaa­vassa pienestä asiasta. Vääntö puun­kaa­dosta paljas­taa kuiten­kin byro­kraat­ti­sesta järjes­tel­mäs­tämme element­tejä, jotka tulisi heit­tää romu­kop­paan.

Olemme koet­ta­neet saada kaato­lu­pia puille raiva­tak­semme pusi­koita ja palaut­taak­semme Bill­nä­sin kult­tuu­ri­mai­se­man siihen tilaan, jossa se oli lois­tonsa päivinä. Prosessi on nyt kestä­nyt vuosia, niel­lyt kymme­niä tuhan­sia euroja ja tuot­ta­nut satoja sivuja pape­ria. Lupaa ei ole kuiten­kaan saatu.

Todet­ta­koon, ettei kyse ole mistään avohak­kuista. Puut ja maise­man­suun­nit­telu ovat rakkain harras­tuk­seni. Olen käyt­tä­nyt suun­nit­te­lussa apuna Suomen arvos­te­tuim­pia maisema-arkki­teh­tejä ja ammat­ti­bio­lo­geja. Vaiku­tuk­set luon­toon on arvioitu huolel­li­sesti.

Ruukit, pani­mot ja kehrää­möt olisi­vat jääneet raken­ta­matta, jos nykyi­set sään­nöt olisi­vat olleet voimassa silloin kun Bills­te­nit, Finlay­so­nit ja kump­pa­nit tuli­vat Suomeen.

Musta­val­koi­seen ideo­lo­gi­aan perus­tuva hallin­to­val­lan väärin­käyttö ja loput­to­mat vali­tus­mah­dol­li­suu­det ovat inves­toin­tien kannalta murhaa­van vaaral­li­nen yhdis­telmä.

Suomea äsket­täin uhan­nut murta­jien lakko on sukua Bill­nä­sin vähäi­selle puurii­dalle.

Koko maa uhkasi painua polvil­leen pienen joukon intres­sien edessä. En voi tehdä tästä muuta johto­pää­töstä kuin sen, että Suomi on seon­nut. Nyky­muo­dos­saan demo­kra­tia tarjoaa häikäi­le­mät­tö­mästi toimi­ville vähem­mis­töille mahdol­li­suu­den vallan­käyt­töön, jonka mitta­suh­teita ei voi hyväk­syä.

Yrit­tä­jien on hyvin vaikea toimia tällai­sissa olosuh­teissa. Rakas­tan isän­maa­tani, mutta en voi pitää Suomea enää mielek­käänä toimin­taym­pä­ris­tönä. En halua inves­toida tänne. Olen pahoil­lani.

Yhden asian loppu on jonkun toisen alku.

On kulu­nut melkein vuosi siitä, kun päätin jäädyt­tää inves­toin­nit Bill­nä­siin ja panna ruukin luukulle lapun. Tais­te­lun rauhoit­tu­mi­nen on tarjon­nut mahdol­li­suu­den keskit­tää ajatuk­set takai­sin Mana­ge­ment Event­siin.

Yrit­tä­jänä minulla on taas se tunne, että voin muut­taa maail­maa teke­mällä niitä asioita, joissa yrit­täjä on parhaim­mil­laan: tuot­teen kehi­tystä, inno­voin­tia, asia­kas­työtä ja johta­mista. Teke­mi­seen on palan­nut ilo. Raase­pori on vaih­tu­nut Singa­po­reen. Mana­ge­ment Events kasvaa siellä.

Mana­ge­ment Event­sin porukka on kasva­nut nyt 300 huip­puam­mat­ti­lai­sen joukoksi, joka työs­ken­te­lee 14 toimis­tossa kahdella mante­reella.

ME on saanut kehit­tyä, koska sen toimin­taa ei ole tajuttu vielä säädellä määräyk­sillä. Olemme voineet inno­voida vapaasti tuot­teita ja toimin­ta­ta­poja sekä luoda työpaik­koja. Samalla on synty­nyt suoma­lai­sit­tain harvi­nai­nen palve­lun vien­ti­tuote.

Bill­nä­sin ruukille kävi täsmäl­leen päin­vas­toin. Byro­kraa­tit voit­ti­vat ensim­mäi­sen erän.

Byro­kra­tia on inno­voin­nin ja kasvun vasta­kohta. En pysty millään ymmär­tä­mään sitä, että Suomen valtio ottaa velkaa maksaak­seen palk­kaa virka­mie­hille, jotka säätä­vät lakeja, tulkit­se­vat niitä mielei­sek­seen ja teke­vät parhaansa vaikeut­taak­seen yritys­ten ja yksi­löi­den teke­mi­siä.

Tämä kehi­tys pitää pysäyt­tää nopeasti. Byro­kra­tiaa pitää säätää selvästi pienem­mäksi, koska yrit­tä­jät tarvit­se­vat tilaa voidak­seen luoda uutta toimin­taa ja työpaik­koja.

Suomen pitää luul­ta­vasti vielä vähän aikaa kypsyä ajat­te­lu­ta­van muutok­seen. Voi olla niin­kin, että siihen tarvi­taan vielä lisää huonoja uuti­sia, vali­tet­ta­vasti. Lopulta Suomi kuiten­kin nousee, kun ihmi­set ymmär­tä­vät, että nousuun tarvi­taan inno­vaa­tioita, rohkeutta ja iloista työtä.

 

Olli Muurai­nen on yrit­täjä, Mana­ge­ment Event­sin perus­taja ja halli­tuk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content