Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Vest­man: Kotou­tu­mis­po­li­tiik­kaan on tehtävä muutos

Vest­man: Kotou­tu­mis­po­li­tiik­kaan on tehtävä muutos

Julkaistu:

Erään alakou­lun oppi­laista lähes 70 prosen­tilla on suomi toisena kielenä – yhtei­nen kieli on Youtube-englanti. 

Tässä koulussa on nähtä­vissä jengiy­ty­mistä. Pahoin­pi­te­lyjä on jopa viikoit­tain, niitä masi­noi­daan somessa. Oppi­laat voivat alis­taa toisi­aan, käskeä suute­le­maan kenkiä.

Vanhem­pien voi olla vaikea kohdata lastensa ongel­mia kieli­muu­rin tai kunnia­kult­tuu­rin takia.

Kuvaus ei ole Ruot­sin lähiöistä vaan Suomen pääkau­pun­ki­seu­dulta. Kasau­tu­vien ongel­mien lähiöi­den todel­li­suu­desta kärsi­vät myös yhteis­kun­taamme sopeu­tu­neet maahan­muut­ta­ja­taus­tai­set perheet.

Ulko­maa­lais­taus­tais­ten työt­tö­myys on 2,5-kertainen ja työl­li­syy­saste kymme­nen­nek­sen mata­lampi suoma­lais­taus­tai­siin nähden. Lähtö­mai­den välillä on merkit­tä­viä eroja. Lähi-idästä ja Afri­kasta huma­ni­taa­ri­sin perus­tein tullei­den työl­li­syy­saste on erit­täin matala ja sosi­aa­li­tu­ki­riip­pu­vuus korkeaa.

Kotou­tu­mi­sai­kana vain kolman­nes saavut­taa perus­ta­son suomen tai ruot­sin kielessä. Monet vaati­vat tulk­kia vuosia. Epäon­nis­tu­neen maahan­muu­ton lieveil­miöt, kuten segre­gaa­tio ja jengiy­ty­mi­nen, ovat voimis­tu­neet.

Kokoo­mus katsoo, että kotou­tu­mis­po­li­tiik­kaan on tehtävä muutos. Ongel­mat on ratkais­tava. Kotou­tu­jan oikeuk­sia ja yhteis­kun­nan vastuuta koros­ta­vasta järjes­tel­mästä on siir­ryt­tävä kohti kotou­tu­jan velvol­li­suuk­sia ja omaa vastuuta. 

Jokai­sen Suomeen jäävän on suun­nat­tava – tarvit­taessa opis­ke­lun kautta – töihin. On elätet­tävä itsensä ja perheensä. On opit­tava kieli. On noudet­tava maamme sään­töjä. Muutoin henki­lön on palat­tava lähtö­maa­hansa. 

Kotou­tu­mi­sen selon­teon tavoit­teena on, että maahan­muut­ta­jien osal­li­suus yhteis­kun­nassa voidaan varmis­taa ja osaa­mis­taan hyödyn­tää. Tavoit­teet ovat hyviä.

Ongelma vain on, että konkreet­ti­set toimen­pi­teet jäävät selon­teossa vähiin. Tähän kiin­nit­tää mietin­nös­sään huomiota myös hallin­to­va­lio­kunta.

Kuvaa­vaa on, ettei selon­teon 130 sivulla sanota kertaa­kaan selkeästi, mitä maahan­muut­ta­jan pitää itse tehdä. Sanaa ”velvoite” halli­tus käyt­tää viit­ta­maan vain viran­omais­ten tai valtion vastui­siin.

Kokoo­mus on petty­nyt, ettei halli­tus otta­nut vaka­vasti edus­kun­nan tehtä­vän­an­toa uudis­taa kotou­tu­mis­po­li­tiik­kaa. Edel­ly­tämme, että konkreet­ti­set, kotou­tu­mi­sen takaa­vat toimet sisäl­ly­te­tään selon­teon toimeen­pa­no­suun­ni­tel­maan.

Suomessa asui vuonna 2020 noin 280 000 ulko­maan kansa­laista ja noin 440 000 ulko­maa­lais­taus­taista. Se, miten kotou­tu­mi­nen onnis­tuu, on valta­van mitta­luo­kan kysy­mys. Passi­voi­valla järjes­tel­mällä lannis­te­taan niitä­kin, joiden kotou­tu­mi­sen­nuste on hyvä.

Onnis­tu­nut, vali­koiva maahan­muutto on Suomelle vält­tä­mät­tö­myys: Ilman sitä työi­käi­nen väestö piene­nee vuosi­kym­me­nen aikana 150 000 henki­löllä. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­pohja saadaan turvat­tua, tarvit­semme ulko­mailta lisää osaa­via ihmi­siä.

Työpe­räistä maahan­muut­toa ei kuiten­kaan pidä edis­tää romut­ta­malla turva­paik­ka­jär­jes­tel­män uskot­ta­vuutta, kuten halli­tus on toimi­nut. Kokoo­muk­sen mielestä työpe­räi­sen ja kansain­vä­listä suoje­lun kais­tat on pidet­tävä tiukasti eril­lään. 

Työ ja kieli ovat kokoo­mus­lai­sen vaih­toeh­don keskiössä. Työn­syr­jään on pääs­tävä kiinni heti oles­ke­lu­lu­van alet­tua. Työssä maahan­muut­taja oppii ymmär­tä­mään yhteis­kun­taamme ja saa osal­lis­tua sen yllä­pi­tä­mi­seen. 

Pysy­västi maahan jääville kieli on toinen avain yhteis­kun­taan. Kieli­kou­lu­tuk­seen on taat­tava nopea pääsy. Sen laatua ja vaikut­ta­vuutta on paran­net­tava. Vastaa­vasti oikeutta tulk­kauk­seen on rajat­tava. Työs­sä­olo tukee kielen oppi­mista.

Kokoo­mus haluaa muut­taa sosi­aa­li­tur­van työn­te­koon ja kiele­nop­pi­mi­seen kannus­ta­vaksi. Maahan­muut­ta­jan sosi­aa­li­tur­van tulee olla kotou­tu­mis­jak­son alussa muuta väes­töä mata­lampi. Tuki­taso tulee kytkeä kotou­tu­mis­oh­jel­man tulok­sel­li­seen suorit­ta­mi­seen.

Kanna­tamme lisäksi tuki­ka­ton selvit­tä­mistä. Työn­teon on oltava aina kannat­ta­vam­paa kuin tuilla elämi­nen.

Kokoo­muk­sen tavoin hallin­to­va­lio­kunta penää sitä, että kotou­tu­mi­sen velvoit­ta­vuutta lisä­tään. Hallin­to­va­lio­kunta koros­taa aivan oikein kielen oppi­mi­sen merki­tystä.

Valio­kun­nassa kokoo­mus esitti, että halli­tus velvoi­tet­tai­siin toimiin pitkä­ai­kai­sen tulk­kaus­pal­ve­luoi­keu­den rajaa­mi­seksi sekä kieli­tai­to­vaa­ti­muk­sen säätä­mi­seksi pysy­vän oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­seksi. Halli­tus­puo­lu­eet eivät tätä kannat­ta­neet.

Kokoo­muk­sen mielestä pysyvä oles­ke­luoi­keus Suomessa tulee antaa vain niille, jotka osoit­ta­vat työl­lään tai opis­ke­lul­laan sekä riit­tä­vällä kieli­tai­dol­laan kotou­tu­neensa suoma­lai­seen yhteis­kun­taan.

Teen kokoo­muk­sen vasta­lauseen mukai­sen kannan­ot­toeh­do­tuk­sen.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­teosta kotou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sen uudis­ta­mis­tar­peista

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content