Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vero­uu­dis­tus tehdään ympä­ris­tön ehdoilla

Vero­uu­dis­tus tehdään ympä­ris­tön ehdoilla

Julkaistu:

Ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta maksaa, mutta sen torju­matta jättä­mi­nen maksaa vielä enem­män. Korvaa­malla fossii­li­sia polt­toai­neita uusiu­tu­villa leik­kaamme kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä, vähen­nämme riip­pu­vuut­tamme ener­gian tuon­nista ja edis­tämme koti­maista ener­gian­tuo­tan­toa.

Toteu­tamme kansain­vä­li­ses­ti­kin arvioi­tuna mitta­vaa ener­gia­ve­ro­uu­dis­tusta, jossa verot perus­tu­vat ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin. Tähän asti ener­gia­ve­rot ovat määräy­ty­neet enem­män tai vähem­män sattu­man­va­rai­sesti. Tarkoi­tuk­sena on sekä kerätä lisää tuloja ympä­ristö- ja ener­gia­ve­roista että muut­taa vero­tuk­sen kritee­reitä ympä­ris­tö­pe­rus­tei­siksi.

Olemme tällä vaali­kau­della merkit­tä­västi siir­tä­neet pain­opis­tettä ahke­ruu­den verot­ta­mi­sesta kulu­tuk­sen, eten­kin ympä­ris­tön kulu­tuk­sen, verot­ta­mi­seen. Työn ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta on keven­netty ja kulu­tuk­sen vero­tusta kiris­tetty noin kahdella miljar­dilla eurolla.

Fossii­lis­ten polt­toai­nei­den käytön vähen­tä­mistä ja uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den käytön lisää­mistä voidaan edis­tää määräyk­sillä, kiel­loilla tai talou­del­li­silla kannus­teilla. Itse uskon ennen kaik­kea kannus­tei­den tehoon. Niitä on käytetty muun muassa liiken­teen vero­tuk­sen uudis­ta­mi­sessa.

Tavoit­teena on ollut järjes­telmä, joka perus­tuu koko­naan ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin. Emme ole halun­neet äänes­tää jonkin tietyn teknii­kan puolesta vaan pien­ten pääs­tö­jen puolesta.

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan auto­ve­ron muutos. Nyt veron suuruus määräy­tyy hiili­diok­si­di­pääs­tö­jen mukaan. Auto­vero on vähim­mil­lään 12,2 prosent­tia ja enim­mil­lään 48,8 prosent­tia.

Uudis­tus on suosi­nut vähä­pääs­töi­siä autoja, ovat ne sitten bensiini-, diesel- tai hybri­di­au­toja. Uusien auto­jen hiili­diok­si­di­pääs­töt ovat pienen­ty­neet yli 15 prosent­tia eli varsin paljon lyhyessä ajassa.

Myös vuotui­nen ajoneu­vo­jen perus­vero muut­tuu pääs­töistä riip­pu­vai­seksi. Pääs­tö­jen alara­jalla vuotui­nen maksu on noin 20 euroa ja enim­mil­lään noin 600 euroa.

Seuraa­vaksi muutamme ympä­ris­tö­pe­rus­tei­seksi polt­toai­nei­den vero­tuk­sen. Hiili­diok­si­di­pääs­tö­jen ohella otetaan huomioon myös tervey­delle haital­li­set lähi­pääs­töt, kuten hiuk­ka­set ja typen oksi­dit. Lisäksi kiin­ni­te­tään huomiota polt­toai­nei­den ener­gia­si­säl­töön, mikä hyödyt­tää biopolt­toai­neita, koska niiden ener­gia­si­sältö litraa kohti on fossii­li­sia pienempi.

Perus­pe­ri­aat­teena myös tässä on riip­pu­mat­to­muus teknii­kasta. Mukana ovat kaikki lähi­tu­le­vai­suu­dessa toden­nä­köi­sesti käytet­tä­vissä olevat liiken­ne­polt­toai­neet: bensiini, diesel, etanoli, toisen suku­pol­ven biodie­sel (kuten metsä­tähde), kasvi­poh­jai­nen diesel, maakaasu ja biokaasu. Lisäksi uudis­tus koskee hybridi- ja sähkö­au­toja.

Vero­uu­dis­tus suosii erityi­sesti koti­mai­sia uuden suku­pol­ven polt­toai­neita, kuten metsä­täh­de­die­se­liä ja jäte­pe­räistä etano­lia, sekä sähkö­au­toja.

Polt­toai­nei­den vero­uu­dis­tus tulee voimaan vuoden 2011 alusta ja koko painol­laan vuosina 2012 ja 2013. Sen jälkeen Suomessa on käytössä kansain­vä­li­sesti ainut­laa­tui­nen liiken­teen vero­jär­jes­telmä, joka perus­tuu vain ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin. Valtion vero­tu­loja uudis­tus ei lisää eikä vähennä.

Myös lämmi­tys- ja voima­lai­tos­polt­toai­nei­den vero­tus on tarkoi­tus muut­taa ympä­ris­tö­pe­rus­tei­seksi ensi vuoden alusta alkaen. Uudis­tus kiris­tää fossii­lis­ten polt­toai­nei­den eli kivi­hii­len ja maakaa­sun vero­tusta. Ympä­ris­tön kannalta parem­man, maakaa­sun, vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sessä edetään vaiheit­tain. Haluamme varmis­taa, ettei maakaa­sua korvata kivi­hii­lellä eivätkä pääs­töt lisäänny edes hetkel­li­sesti.

Myös turvetta aletaan aiem­masta poike­ten verot­taa. Täyteen ympä­ris­tö­pe­rus­tei­suu­teen ei turpeen vero­tuk­sessa päästä, koska se johtaisi puun rajuun lisä­polt­toon ja vaaran­taisi metsä­teol­li­suu­den puun­saan­nin. Sikäli kyse on vält­tä­mät­tö­mästä teol­li­suus­po­li­tii­kasta.

Ener­gia­ve­ro­tusta kiris­tä­mällä korva­taan työnan­ta­jien Kela-maksun poisto. Syvän laman oloissa maksun poisto helpotti yritys­ten tilan­netta ja säästi lukui­sia työpaik­koja.

Asumi­sen kustan­nuk­set lisään­ty­vät, mutta niihin pystyy vaikut­ta­maan myös omilla valin­noil­laan. Lämmi­tys­ta­van muutok­silla ja ylei­sellä ener­gian sääs­tä­mi­sellä kustan­nuk­sia voi pienen­tää merkit­tä­väs­ti­kin.

Uusiu­tu­vaa ener­giaa hyödyn­tä­vien lämmi­tys­ta­po­jen käyt­töön­ot­toa varten on varattu ensi vuoden budjet­tiin myös avus­tuk­sia.

Vihreä vero­uu­dis­tus kannus­taa ener­gian sääs­tä­mi­seen ja suosii uusiu­tu­via ener­gian­läh­teitä. Kaikki tämä vähen­tää pääs­töjä ja torjuu ilmas­ton­muu­tosta. Uskon myös, että kannus­ta­malla kulut­ta­jia ja yrityk­siä järke­viin valin­toi­hin ja ympä­ris­töä sääs­tä­viin inves­toin­tei­hin meillä on mahdol­li­suus raken­taa uutta, vihreää inno­vaa­tio­ta­loutta.

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen on pitkä mutta palkit­seva tie. Tutki­mus­ten mukaan meidän suku­pol­vemme on valmis maksa­maan siitä isom­man osan, jotta lapsil­lemme jäisi pienempi taakka ja parempi elinym­pä­ristö. Minusta tämä on oikeu­den­mu­kaista, koska lapsemme eivät ole ilmas­ton­muu­tok­sesta vastuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content