Kokoomus.fi
Verouu­distus tehdään ympäristön ehdoilla

Verouu­distus tehdään ympäristön ehdoilla

Julkaistu: 27.9.10 Uutiset

Ilmas­ton­muu­toksen torjunta maksaa, mutta sen torju­matta jättä­minen maksaa vielä enemmän. Korvaa­malla fossii­lisia polttoai­neita uusiu­tu­villa leikkaamme kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä, vähen­nämme riippu­vuut­tamme energian tuonnista ja edistämme kotimaista energian­tuo­tantoa.

Toteu­tamme kansain­vä­li­ses­tikin arvioituna mittavaa energia­ve­ro­uu­dis­tusta, jossa verot perus­tuvat ympäris­tö­vai­ku­tuksiin. Tähän asti energia­verot ovat määräy­tyneet enemmän tai vähemmän sattu­man­va­rai­sesti. Tarkoi­tuksena on sekä kerätä lisää tuloja ympäristö- ja energia­ve­roista että muuttaa verotuksen kritee­reitä ympäris­tö­pe­rus­tei­siksi.

Olemme tällä vaali­kau­della merkit­tä­västi siirtäneet painopis­tettä ahkeruuden verot­ta­mi­sesta kulutuksen, etenkin ympäristön kulutuksen, verot­ta­miseen. Työn ja työllis­tä­misen verotusta on keven­netty ja kulutuksen verotusta kiris­tetty noin kahdella miljar­dilla eurolla.

Fossii­listen polttoai­neiden käytön vähen­tä­mistä ja uusiu­tuvien polttoai­neiden käytön lisää­mistä voidaan edistää määräyk­sillä, kielloilla tai talou­del­li­silla kannus­teilla. Itse uskon ennen kaikkea kannus­teiden tehoon. Niitä on käytetty muun muassa liikenteen verotuksen uudis­ta­mi­sessa.

Tavoit­teena on ollut järjes­telmä, joka perustuu kokonaan ympäris­tö­nä­kö­kohtiin. Emme ole halunneet äänestää jonkin tietyn tekniikan puolesta vaan pienten päästöjen puolesta.

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan autoveron muutos. Nyt veron suuruus määräytyy hiili­diok­si­di­pääs­töjen mukaan. Autovero on vähim­millään 12,2 prosenttia ja enimmillään 48,8 prosenttia.

Uudistus on suosinut vähäpääs­töisiä autoja, ovat ne sitten bensiini-, diesel- tai hybri­di­autoja. Uusien autojen hiili­diok­si­di­päästöt ovat pienen­tyneet yli 15 prosenttia eli varsin paljon lyhyessä ajassa.

Myös vuotuinen ajoneu­vojen perusvero muuttuu päästöistä riippu­vai­seksi. Päästöjen alara­jalla vuotuinen maksu on noin 20 euroa ja enimmillään noin 600 euroa.

Seuraa­vaksi muutamme ympäris­tö­pe­rus­tei­seksi polttoai­neiden verotuksen. Hiili­diok­si­di­pääs­töjen ohella otetaan huomioon myös tervey­delle haital­liset lähipäästöt, kuten hiukkaset ja typen oksidit. Lisäksi kiinni­tetään huomiota polttoai­neiden energia­si­sältöön, mikä hyödyttää biopolt­toai­neita, koska niiden energia­si­sältö litraa kohti on fossii­lisia pienempi.

Perus­pe­ri­aat­teena myös tässä on riippu­mat­tomuus teknii­kasta. Mukana ovat kaikki lähitu­le­vai­suu­dessa toden­nä­köi­sesti käytet­tä­vissä olevat liiken­ne­polt­toaineet: bensiini, diesel, etanoli, toisen sukupolven biodiesel (kuten metsä­tähde), kasvi­poh­jainen diesel, maakaasu ja biokaasu. Lisäksi uudistus koskee hybridi- ja sähkö­autoja.

Verouu­distus suosii erityi­sesti kotimaisia uuden sukupolven polttoai­neita, kuten metsä­täh­de­die­seliä ja jätepe­räistä etanolia, sekä sähkö­autoja.

Polttoai­neiden verouu­distus tulee voimaan vuoden 2011 alusta ja koko painollaan vuosina 2012 ja 2013. Sen jälkeen Suomessa on käytössä kansain­vä­li­sesti ainut­laa­tuinen liikenteen verojär­jes­telmä, joka perustuu vain ympäris­tö­vai­ku­tuksiin. Valtion verotuloja uudistus ei lisää eikä vähennä.

Myös lämmitys- ja voima­lai­tos­polt­toai­neiden verotus on tarkoitus muuttaa ympäris­tö­pe­rus­tei­seksi ensi vuoden alusta alkaen. Uudistus kiristää fossii­listen polttoai­neiden eli kivihiilen ja maakaasun verotusta. Ympäristön kannalta paremman, maakaasun, verotuksen kiris­tä­mi­sessä edetään vaiheittain. Haluamme varmistaa, ettei maakaasua korvata kivihii­lellä eivätkä päästöt lisäänny edes hetkel­li­sesti.

Myös turvetta aletaan aiemmasta poiketen verottaa. Täyteen ympäris­tö­pe­rus­tei­suuteen ei turpeen verotuk­sessa päästä, koska se johtaisi puun rajuun lisäpolttoon ja vaaran­taisi metsä­teol­li­suuden puunsaannin. Sikäli kyse on välttä­mät­tö­mästä teolli­suus­po­li­tii­kasta.

Energia­ve­ro­tusta kiris­tä­mällä korvataan työnan­tajien Kela-maksun poisto. Syvän laman oloissa maksun poisto helpotti yritysten tilan­netta ja säästi lukuisia työpaikkoja.

Asumisen kustan­nukset lisään­tyvät, mutta niihin pystyy vaikut­tamaan myös omilla valin­noillaan. Lämmi­tys­tavan muutok­silla ja yleisellä energian säästä­mi­sellä kustan­nuksia voi pienentää merkit­tä­väs­tikin.

Uusiu­tuvaa energiaa hyödyn­tävien lämmi­tys­ta­pojen käyttöön­ottoa varten on varattu ensi vuoden budjettiin myös avustuksia.

Vihreä verouu­distus kannustaa energian säästä­miseen ja suosii uusiu­tuvia energian­läh­teitä. Kaikki tämä vähentää päästöjä ja torjuu ilmas­ton­muu­tosta. Uskon myös, että kannus­ta­malla kulut­tajia ja yrityksiä järkeviin valin­toihin ja ympäristöä säästäviin inves­toin­teihin meillä on mahdol­lisuus rakentaa uutta, vihreää innovaa­tio­ta­loutta.

Ilmas­ton­muu­toksen torju­minen on pitkä mutta palkitseva tie. Tutki­musten mukaan meidän sukupol­vemme on valmis maksamaan siitä isomman osan, jotta lapsil­lemme jäisi pienempi taakka ja parempi elinym­pä­ristö. Minusta tämä on oikeu­den­mu­kaista, koska lapsemme eivät ole ilmas­ton­muu­tok­sesta vastuussa.


Kokoomus.fi