Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vero­rat­kai­sut hyödyt­tä­vät pieni­tu­loi­sia

Vero­rat­kai­sut hyödyt­tä­vät pieni­tu­loi­sia

Julkaistu:

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hestä saatiin paljon erin­omai­sia ratkai­suja aikaan. Maail­man­ta­lou­den taan­tuma syö juuri nyt työpaik­koja rajusti vien­ti­teol­li­suu­des­tamme. Kaik­kia sen seurauk­sia ei voida koti­mai­sin toimin torjua. Halli­tus toteut­taa silti tilan­teen helpot­ta­mi­seksi suuren määrän työl­li­syyttä edis­tä­viä sekä lomau­tet­tuja ja työt­tö­mäksi jääneitä autta­via toimen­pi­teitä. Lisäksi valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mis­toi­met alka­vat ensi vuonna maltil­li­sella yhden prosent­tiyk­si­kön arvon­li­sä­ve­ron nousulla. Näin voimme vähi­tel­len hillitä hurjaa velkaan­tu­mis­tah­tiamme.

Arvon­li­sä­ve­ro­tusta uudis­te­taan siten, että pieni­tu­loi­set hyöty­vät. Reilun kuukau­den päästä elin­tar­vik­kei­den vero alenee viidellä prosent­tiyk­si­köllä. Ensi heinä­kuussa noste­taan kaik­kia arvon­li­sä­ve­roja prosent­tiyk­si­köllä. Samalla laske­taan työpaikka- ja ravin­to­la­ruuan vero­tus kaupasta oste­tun ruuan tasolle. Arvon­li­sä­ve­ro­jen uudis­ta­mi­sen jälkeen valtio kerää kuta­kuin­kin saman summan kulut­ta­jilta. Pieni­tu­lois­ten kukka­rosta kuiten­kin menee suhteessa huomat­ta­vasti suurempi osuus ruokaan kuin hyvä­tu­loi­silta. Siten uudis­tus hyödyt­tää vahvasti pieni­tu­loi­sia.

Työpaikka- ja ravin­to­la­ruuan veron yhdek­sän prosent­tiyk­si­kön veron­alen­nuk­sen ansiosta kilpailu työpaik­ka­ruo­ka­loi­den, lounas­ra­vin­to­loi­den ja kaup­po­jen valmis­tis­kien välillä ei vääristy. Reipas ravin­to­lassa tarjoil­lun ruuan veroale sen sijaan työl­lis­tää voimak­kaasti alalle. Näin osal­taan paika­taan muualla työt­tö­mäksi jäänei­den tilan­netta. Kympin lounas­las­kussa alen­nus on euron luok­kaa, joka jo tuntuu kukka­rossa kuukausi- ja vuosi­ta­solla.

Vero­tu­loja on syytä kerätä sellai­sista kohteista, joissa voidaan saada aikaan myös hyviä vaiku­tuk­sia. Ensi vuoden aikana laajen­ne­taan vero­poh­jaa ja uudis­te­taan makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­ve­ro­tusta. Suoma­lais­ten ylipaino-ongel­mat kasva­vat nopeasti. Niiden mukana tule­vat ikävät kansan­sai­rau­det, kuten muun muassa diabe­tes sekä sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit. Makeis- ja virvoi­tus­juo­ma­ve­roilla voidaan ohjata ihmis­ten kulu­tus­tot­tu­muk­sia terveel­li­sem­pään suun­taan. Samalla kerä­tään 100 miljoo­naa euroa nopeasti kasva­via kansan­sai­rauk­sien hoito­me­noja kustan­ta­maan.

Kaiken kaik­ki­aan budjet­ti­rii­hessä pääte­tyillä kulu­tus­ve­ro­jen muutok­silla kerä­tään vuosi­ta­solla puoli miljar­dia enem­män valtion kassaan. Valtio velkaan­tuu ensi vuonna 13 miljar­dia ja velkaan­tu­mis­tahti jatkuu tule­vina vuosina kymme­nen miljar­din tasolla, jos emme tee mitään. Ihmis­ten terveyttä ja työuria tule­vai­suu­dessa piden­tä­mällä saamme vähen­net­tyä ja makset­tua velkaamme. Taan­tu­man jälkeen tarvi­taan myös meno­jen kasvun hillit­se­mistä ja joiden­kin vero­jen nosta­mista. Ensi vuonna tuo työ alkaa. Liian suuri velka on nimit­täin pois tule­vasta hyvin­voin­nis­tamme.

Myös tulo­ve­ro­tusta uudis­tet­tiin. Palkan­saa­jille iloi­nen uuti­nen on, että tulo­ve­ro­tus pysyy kompen­saa­tioi­den ja toimen­pi­tei­demme ansiosta ennal­laan, vaikka ansiot ja maksut nouse­vat. Se on hyvä pohja maltil­li­sille ja työl­li­syyttä edis­tä­ville työmark­ki­na­rat­kai­sulle. Metal­li­liitto ja Tekno­lo­gia­teol­li­suus aloit­ti­vat tuon vastuul­li­sen toimin­nan työmark­ki­noilla ja halli­tus piti kiinni omasta osuu­des­taan. Hyvä yhteis­työ työmark­ki­naos­a­puo­lien kanssa on halli­tuk­sen tavoit­teena.

Tulo­ve­ro­tuk­seen tehtiin lisäksi voima­kas keven­nys kaik­kein pieni­tu­loi­sim­mille. Perus­vä­hen­nyk­sen nosto 1 480 eurosta 2 200 euroon jättää esimer­kiksi työmark­ki­na­tuella, pienim­millä työeläk­keillä, opin­to­tuen päälle hieman työtu­loja tienaa­ville ja mini­mie­tuuk­silla eläville tuloista ja etuuk­sista jopa 180 euroa enem­män käteen ensi vuonna. Myös kaik­kien eläke­läis­ten vero­tusta keven­net­tiin.

Arvon­li­sä­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa suuri hyötyjä on siis pieni­tu­loi­nen. Tulo­ve­ron muutok­sissa taas palkan­saa­jien vero­tus pide­tään ennal­laan samalla kun etuuk­sien varassa ja pienillä eläke- tai työtu­loilla toimeen­tu­le­vat saavat roiman veron­alen­nuk­sen. Se on erit­täin hyvä asia. Pieni­tu­loi­sen käytet­tä­vissä olevien tulo­jen lisäys menee varmasti tarpee­seen ja takai­sin kulu­tuk­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content