MENU
Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

Julkaistu: 02.05.2012 Ohjelmatyö

Terveh­dys!

Koulu­tus­po­li­tii­kan saralla on tapah­tu­nut tänä keväänä: helmi­kuussa minis­teri Gustafs­so­nille luovu­tet­tiin esitys perus­o­pe­tuk­sen tunti­jaon uudis­ta­mi­sesta. Esitys on huomat­ta­vasti kevyempi kuin viime kaudelle minis­teri Virk­kusen valmis­te­lema. Esimer­kiksi tunti­mää­rää ei esityk­sessä lisät­täisi, vaikka erot koulu­lais­ten perus­kou­lun aikana saaman opetuk­sen välillä vastaa­vat jopa yhtä luku­kautta. Apua ei esityk­sessä liioin ole tulossa
kieli­va­li­koi­man moni­puo­lis­ta­mi­seen tai valin­nai­suu­den lisää­mi­seen. Kohta­lai­sen tyyty­väi­siä voimme toki olla siitä, että liikun­taan ja taito- ja taide­ai­nei­siin lisät­tiin opetusta. Kummek­sun­taa aiheutti kuiten­kin koti­ta­lou­den jättä­mi­nen lisäyk­sen ulko­puo­lelle. Halli­tus päät­tää tunti­jaosta vielä tämän kevään aikana.

Myös ammat­ti­kor­kea­koulu-uudis­tus on eden­nyt, kun minis­teri Gustafs­son päätti aloi­tus­paik­ko­jen vähen­nyk­sestä ensi vuodelle. Yhteensä paikat vähe­ne­vät 2030 kappa­leella. Tämä on tarpeen, sillä ikäluo­kat piene­ne­vät ja tietyille
aloille on kasaan­tu­nut koulu­tuk­sen ylitar­jon­taa.

Tyyty­väi­siä voimme olla siitä, että jo minis­teri Sarko­maan käyn­nis­tämä ja minis­teri Virk­kusen jatkama yliopis­to­uu­dis­tus etenee. Edus­kunta sai käsi­tel­tä­väk­seen esityk­sen Taidey­li­opis­ton perus­ta­mi­sesta, kun Sibe­lius-Akate­mia, Kuva­tai­dea­ka­te­mia ja Teat­te­ri­kor­kea­koulu yhdis­ty­vät ensi vuoden alusta. Uusi yliopisto kokoaa voimat
yhteen ja tulee tarjoa­maan kansain­vä­li­sesti korkea­ta­soista taideo­pe­tusta.

Koulu­tus­sek­to­rilla ehkäpä merkit­tä­vim­mät päätök­set tehtiin kuiten­kin huhti­kuun alussa, kun halli­tus päätti valtion­ta­lou­den kehyk­sistä vuosille 2013-2016. Talou­del­li­sesti vaikeassa tilan­teessa yliopis­toin­dek­sin jäädyt­tä­mistä joudut­tiin jatka­maan vuoden 2013 osalta. Iloi­sia voimme olla kuiten­kin esimer­kiksi siitä, että esi- ja perus­o­pe­tuk­sen sekä lukio­kou­lu­tuk­sen laadun paran­ta­mista jatke­taan opetus­ryh­mä­ko­koja pienen­tä­mällä,
oppi­las­huol­toa paran­ta­malla ja panos­ta­malla kerho­toi­min­taan. Kehit­tä­mis­toi­miin lisäeu­roja kohden­ne­taan vuoteen 2015 mennessä lähes 35 miljoo­naa. Lisä­ta­lous­ar­viossa halli­tus lisää tänä vuonna alka­vien koulu­jen ja kuntien sosi­aali- ja terveys­toi­men raken­nus­ten remont­tei­hin 30 miljoo­naa euroa.

Lopuksi muis­tu­tan vielä verkos­ton järjes­tä­mästä mainiosta semi­naa­rista 10.5. Sääty­ta­lolla. Kunta­uu­dis­tuk­sen vaiku­tuk­sista sivis­tys­toi­meen ovat tulossa puhu­maan minis­teri Henna Virk­ku­nen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo sekä Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vieri. Toivot­ta­vasti pääset paikalle!

Nähdään Sääty­ta­lolla!

Timo Heino­nen
Ossi-verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

sekä

Anniina Iska­nius ja Robert Torve­lai­nen
Ossin sihtee­rit

Tässä vies­tissä:

Kansan­edus­taja Sari Sarko­maan kolumni

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari 10.5.2012

Ajan­koh­taista Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä

***
Kansan­edus­taja Sari Sarko­maa: Odotettu tunti­ja­ko­uu­dis­tus

Pitkään valmis­teltu perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tus kaatui viime vaali­kau­della Keskus­tan vastus­tuk­seen. Kokoo­muk­sessa on innolla odotettu sitä, että tällä vaali­kau­della saamme jatket­tua perus­kou­lumme kehit­tä­mistä. Nyt tunti­ja­ko­työ­ryh­män esitys on lausun­to­kier­rok­sella. Esityk­sessä on vielä hiomi­sen varaa.

Työryh­män lähtö­koh­tana oli valmis­tella esitys, joka erityi­sesti vahvis­taisi taide- ja taitoai­nei­den ja liikun­nan opetusta, yhteis­kun­nal­li­sen kasva­tuk­sen asemaa sekä oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä ja moni­puo­lis­taisi kielioh­jel­mia. Ikävä kyllä työryh­män esitys ei riit­tä­vällä tavalla vastaa toimek­sian­toa. Esitystä onkin muokat­tava
ennen kuin tunti­jaosta voidaan tehdä päätös.

Opetus­mi­nis­teri Maija Raskin (sd.) aikana tehty nykyi­nen tunti­jako kohteli erityi­sesti taito- ja taide­ai­neita kaltoin ja teki perus­kou­lus­tamme liian teoreet­ti­sen. Uuden tunti­ja­koe­si­tyk­sen keskei­nen tavoite onkin korjata tämä virhe. Taito- ja taide­ai­neet anta­vat lapsille mahdol­li­suu­den syven­tää ja sovel­taa tietoai­neissa opit­tua, ja ne teke­vät koulusta moni­puo­li­sem­man. Taito- ja taide­ai­neet edis­tä­vät lasten luovuutta ja oppi­mi­sen iloa.

Esityk­sen iso valu­vika on se, että se kaven­taa valin­nai­suutta ja lisää kaikille pakol­lis­ten oppi­tun­tien määrää. Mahdol­li­suus keskit­tyä omien taipu­muk­siensa mukai­siin ainei­siin on erityi­sen tärkeää vuosi­luo­killa 7-9. Valin­nai­suu­den kaven­ta­mi­nen ei ole oppi­laan eikä koulun kannalta kannus­ta­vaa. Tutki­mus­ten mukaan oppi­laan mahdol­li­suus tehdä valin­toja erityi­sesti perus­o­pe­tuk­sen ylem­millä luokilla lisää moti­vaa­tiota ja tuo parem­pia
oppi­mis­tu­lok­sia. Esitys herät­tää myös vahvan huolen erikois­luok­kien, kuten liikunta-, kuva­taide- ja musiik­ki­luok­kien, tule­vai­suu­desta.

Myön­teistä on, että tunti­ja­koe­si­tyk­sessä on taito- ja taide­ai­nei­den tunti­mää­riä lisätty. Sen sijaan koti­ta­lous on ilman perus­te­luja jätetty vaille lisä­re­surs­seja. Tämä esityk­sen virhe on korjat­tava. Koti­ta­lous­tun­nilla opete­taan valmiuk­sia joka­päi­väis­ten valin­to­jen teke­mi­seen. Koti­ta­lous on tärkeä osa suoma­lai­sen ruoka­kult­tuu­rin ja suoma­lai­sen ruoan arvos­tuk­sen edis­tä­mistä. Koti­ta­lous on myös kansain­vä­li­syys­kas­va­tusta: Erilai­sista etni­sistä
taus­toista tule­vat nuoret toimi­vat yhdessä ja oppi­vat tois­tensa ruoka­kult­tuu­reista.

Enem­mistö suoma­lais­lap­sista ei liiku tervey­tensä ja hyvin­voin­tinsa kannalta riit­tä­västi. Tilanne uhkaa vaka­vasti tule­vien työi­käis­temme työky­kyä ja terveyttä. Tunti­ja­koe­si­tyk­sessä yhden vuosi­viik­ko­tun­nin lisää­mi­nen ei riitä, vaan liikun­taa tarvi­taan lisää ja erityi­sesti yläluo­kille. Koulu­lii­kun­nan lisää­mi­nen on tehok­kain keino tavoit­taa ne lapset ja nuoret, jotka liik­ku­vat vähi­ten ja joille liikunta on kaik­kein vält­tä­mät­tö­mintä.

Tunti­ja­koe­si­tyk­sen iso huole­naihe on esitys vapaa­eh­tois­ten kiel­ten opetuk­sen siir­tä­mi­sestä hanke­ra­halla rahoi­tet­ta­vaksi. Erityi­sesti Helsin­gille tämä esitys olisi hyvin ongel­mal­li­nen ja johtaisi rahan tuhlaa­mi­seen byro­kra­ti­aan. Esitys rahoit­taa valin­nai­sia kieliä hanke­ra­hoilla herät­tää myös suuren huolen siitä, mistä rahat otetaan. Miten käy esimer­kiksi halli­tus­oh­jel­massa luva­tun ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­sen? On aivan selvää, että epävarma pätkä­ra­hoi­tus ei ole paras tapa innos­taa moni­puo­lis­ta­maan kieli­tar­jon­taa saatikka kehit­tä­mään kiel­ten opetusta pitkä­jän­tei­sesti. Moni­puo­li­sen kieli­tar­jon­nan edis­tä­mi­seksi koko Suomessa tarvi­taan tunti­ja­koe­si­tystä tehok­kaam­pia keinoja.

Sari Sarko­maa
Kansan­edus­taja (kok)
Opetus­hal­li­tuk­sen johto­kun­nan puheen­joh­taja
www.sarisarkomaa.fi

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari 10.5.2012 Sääty­ta­lolla

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Julki­sessa keskus­te­lussa keskiössä ovat tähän mennessä olleet kunnan­ta­lo­jen luku­määrä ja kart­ta­har­joi­tuk­set, vaikka uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä vaiku­tuk­sia asuk­kai­den elämään. Tule keskus­te­le­maan minis­teri Henna Virk­kusen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­sa­lon ja Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vie­rin kanssa siitä, miten uudis­tus vaikut­taa kuntien sivis­tys­toi­meen tule­vai­suu­teen. Tarjoi­lu­jen vuoksi pyydämme ilmoit­tau­tu­mi­sia osoit­tee­seen robert.torvelainen@eduskunta.fi.
***

Ajan­koh­taista Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä

Yliopis­to­jen rahoi­tus uudis­tuu vuoden 2013 alusta

Uusi rahoi­tus­malli koros­taa laatua, vaikut­ta­vuutta, tulok­sel­li­suutta ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Valtio­neu­vosto päätti 19.4.2012 yliopis­toista anne­tun valtio­neu­vos­ton asetuk­sen muut­ta­mi­sesta. Jatkossa perus­ra­hoi­tuk­sesta 75 prosent­tia määräy­tyy toimin­nan laajuu­den, laadun ja vaikut­ta­vuu­den perus­teella ja 25 prosent­tia muiden koulu­tus- ja tiede­po­li­tii­kan tavoit­tei­den perus­teella. Valtion rahoi­tusta yliopis­toille kohden­ne­taan erityi­sesti suori­tet­tu­jen tutkin­to­jen ja opin­to­pis­tei­den sekä tieteel­lis­ten julkai­su­jen ja kilpail­lun tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen perus­teella.
Alla linkki tiedot­tee­seen:
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/04/yliopistojen_rahoitus.html?lang=fi

Liikun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ensi vuodelle 28 miljoo­naa

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö jakoi liikun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­seen ja perus­kor­jauk­siin yhteensä 28,1 miljoo­naa euroa. Avus­tuk­sia myön­net­tiin yhteensä 34 hank­keelle, joista uudis­ra­ken­nus­hank­keita on 16 ja perus­kor­jaus­hank­keita 18.
Alla linkki tiedot­tee­seen sekä listaus myön­ne­tyistä avus­tuk­sista:
http://www.okm.fi/export/sites/default/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikuntapaikkarakentaminen/
myoennetyt/liitteet/liikuntapaikkarakentaminen_2012.pdf
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/04/liikuntapaikkarakentaminen2012.html?lang=fi

Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män ratkai­su­neu­vot­te­li­jaksi Markus Leikola

OKM on käyn­nis­tä­nyt yksi­tyi­sen kopioin­nin hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­tus­työn. Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen sisäl­tyy halli­tus­oh­jel­maan. Uudis­te­tun järjes­tel­män sovel­ta­mi­nen on tarkoi­tus käyn­nis­tää vuoden 2013 alusta. Tavoit­teena on järjes­telmä, joka olisi nykyistä parem­min enna­koi­ta­vissa, takaisi reilun hyvi­tyk­sen
tason teki­jöille, turvaisi kaupan ja työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa ja olisi hallin­nol­li­sesti mahdol­li­sim­man kevyt. Lisäksi tavoit­teena on järjes­telmä, jonka kansa­lai­set voisi­vat kokea nykyistä oikeu­den­mu­kai­sem­maksi. Ratkai­su­neu­vot­te­li­jaksi on nimetty Markus Leikola.
Alla linkki tiedot­tee­seen:
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/03/hyvitymaksujarjestelma_neuvottelija_leikola.html