Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

Verkos­to­viesti: katsaus koulu­tus­po­liit­ti­seen kevää­seen

Julkaistu:

Terveh­dys!

Koulu­tus­po­li­tii­kan saralla on tapah­tu­nut tänä keväänä: helmi­kuussa minis­teri Gustafs­so­nille luovu­tet­tiin esitys perus­o­pe­tuk­sen tunti­jaon uudis­ta­mi­sesta. Esitys on huomat­ta­vasti kevyempi kuin viime kaudelle minis­teri Virk­kusen valmis­te­lema. Esimer­kiksi tunti­mää­rää ei esityk­sessä lisät­täisi, vaikka erot koulu­lais­ten perus­kou­lun aikana saaman opetuk­sen välillä vastaa­vat jopa yhtä luku­kautta. Apua ei esityk­sessä liioin ole tulossa
kieli­va­li­koi­man moni­puo­lis­ta­mi­seen tai valin­nai­suu­den lisää­mi­seen. Kohta­lai­sen tyyty­väi­siä voimme toki olla siitä, että liikun­taan ja taito- ja taide­ai­nei­siin lisät­tiin opetusta. Kummek­sun­taa aiheutti kuiten­kin koti­ta­lou­den jättä­mi­nen lisäyk­sen ulko­puo­lelle. Halli­tus päät­tää tunti­jaosta vielä tämän kevään aikana.

Myös ammat­ti­kor­kea­koulu-uudis­tus on eden­nyt, kun minis­teri Gustafs­son päätti aloi­tus­paik­ko­jen vähen­nyk­sestä ensi vuodelle. Yhteensä paikat vähe­ne­vät 2030 kappa­leella. Tämä on tarpeen, sillä ikäluo­kat piene­ne­vät ja tietyille
aloille on kasaan­tu­nut koulu­tuk­sen ylitar­jon­taa.

Tyyty­väi­siä voimme olla siitä, että jo minis­teri Sarko­maan käyn­nis­tämä ja minis­teri Virk­kusen jatkama yliopis­to­uu­dis­tus etenee. Edus­kunta sai käsi­tel­tä­väk­seen esityk­sen Taidey­li­opis­ton perus­ta­mi­sesta, kun Sibe­lius-Akate­mia, Kuva­tai­dea­ka­te­mia ja Teat­te­ri­kor­kea­koulu yhdis­ty­vät ensi vuoden alusta. Uusi yliopisto kokoaa voimat
yhteen ja tulee tarjoa­maan kansain­vä­li­sesti korkea­ta­soista taideo­pe­tusta.

Koulu­tus­sek­to­rilla ehkäpä merkit­tä­vim­mät päätök­set tehtiin kuiten­kin huhti­kuun alussa, kun halli­tus päätti valtion­ta­lou­den kehyk­sistä vuosille 2013-2016. Talou­del­li­sesti vaikeassa tilan­teessa yliopis­toin­dek­sin jäädyt­tä­mistä joudut­tiin jatka­maan vuoden 2013 osalta. Iloi­sia voimme olla kuiten­kin esimer­kiksi siitä, että esi- ja perus­o­pe­tuk­sen sekä lukio­kou­lu­tuk­sen laadun paran­ta­mista jatke­taan opetus­ryh­mä­ko­koja pienen­tä­mällä,
oppi­las­huol­toa paran­ta­malla ja panos­ta­malla kerho­toi­min­taan. Kehit­tä­mis­toi­miin lisäeu­roja kohden­ne­taan vuoteen 2015 mennessä lähes 35 miljoo­naa. Lisä­ta­lous­ar­viossa halli­tus lisää tänä vuonna alka­vien koulu­jen ja kuntien sosi­aali- ja terveys­toi­men raken­nus­ten remont­tei­hin 30 miljoo­naa euroa.

Lopuksi muis­tu­tan vielä verkos­ton järjes­tä­mästä mainiosta semi­naa­rista 10.5. Sääty­ta­lolla. Kunta­uu­dis­tuk­sen vaiku­tuk­sista sivis­tys­toi­meen ovat tulossa puhu­maan minis­teri Henna Virk­ku­nen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo sekä Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vieri. Toivot­ta­vasti pääset paikalle!

Nähdään Sääty­ta­lolla!

Timo Heino­nen
Ossi-verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

sekä

Anniina Iska­nius ja Robert Torve­lai­nen
Ossin sihtee­rit

Tässä vies­tissä:

Kansan­edus­taja Sari Sarko­maan kolumni

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari 10.5.2012

Ajan­koh­taista Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä

***
Kansan­edus­taja Sari Sarko­maa: Odotettu tunti­ja­ko­uu­dis­tus

Pitkään valmis­teltu perus­o­pe­tuk­sen tunti­ja­ko­uu­dis­tus kaatui viime vaali­kau­della Keskus­tan vastus­tuk­seen. Kokoo­muk­sessa on innolla odotettu sitä, että tällä vaali­kau­della saamme jatket­tua perus­kou­lumme kehit­tä­mistä. Nyt tunti­ja­ko­työ­ryh­män esitys on lausun­to­kier­rok­sella. Esityk­sessä on vielä hiomi­sen varaa.

Työryh­män lähtö­koh­tana oli valmis­tella esitys, joka erityi­sesti vahvis­taisi taide- ja taitoai­nei­den ja liikun­nan opetusta, yhteis­kun­nal­li­sen kasva­tuk­sen asemaa sekä oppiai­nei­den välistä yhteis­työtä ja moni­puo­lis­taisi kielioh­jel­mia. Ikävä kyllä työryh­män esitys ei riit­tä­vällä tavalla vastaa toimek­sian­toa. Esitystä onkin muokat­tava
ennen kuin tunti­jaosta voidaan tehdä päätös.

Opetus­mi­nis­teri Maija Raskin (sd.) aikana tehty nykyi­nen tunti­jako kohteli erityi­sesti taito- ja taide­ai­neita kaltoin ja teki perus­kou­lus­tamme liian teoreet­ti­sen. Uuden tunti­ja­koe­si­tyk­sen keskei­nen tavoite onkin korjata tämä virhe. Taito- ja taide­ai­neet anta­vat lapsille mahdol­li­suu­den syven­tää ja sovel­taa tietoai­neissa opit­tua, ja ne teke­vät koulusta moni­puo­li­sem­man. Taito- ja taide­ai­neet edis­tä­vät lasten luovuutta ja oppi­mi­sen iloa.

Esityk­sen iso valu­vika on se, että se kaven­taa valin­nai­suutta ja lisää kaikille pakol­lis­ten oppi­tun­tien määrää. Mahdol­li­suus keskit­tyä omien taipu­muk­siensa mukai­siin ainei­siin on erityi­sen tärkeää vuosi­luo­killa 7-9. Valin­nai­suu­den kaven­ta­mi­nen ei ole oppi­laan eikä koulun kannalta kannus­ta­vaa. Tutki­mus­ten mukaan oppi­laan mahdol­li­suus tehdä valin­toja erityi­sesti perus­o­pe­tuk­sen ylem­millä luokilla lisää moti­vaa­tiota ja tuo parem­pia
oppi­mis­tu­lok­sia. Esitys herät­tää myös vahvan huolen erikois­luok­kien, kuten liikunta-, kuva­taide- ja musiik­ki­luok­kien, tule­vai­suu­desta.

Myön­teistä on, että tunti­ja­koe­si­tyk­sessä on taito- ja taide­ai­nei­den tunti­mää­riä lisätty. Sen sijaan koti­ta­lous on ilman perus­te­luja jätetty vaille lisä­re­surs­seja. Tämä esityk­sen virhe on korjat­tava. Koti­ta­lous­tun­nilla opete­taan valmiuk­sia joka­päi­väis­ten valin­to­jen teke­mi­seen. Koti­ta­lous on tärkeä osa suoma­lai­sen ruoka­kult­tuu­rin ja suoma­lai­sen ruoan arvos­tuk­sen edis­tä­mistä. Koti­ta­lous on myös kansain­vä­li­syys­kas­va­tusta: Erilai­sista etni­sistä
taus­toista tule­vat nuoret toimi­vat yhdessä ja oppi­vat tois­tensa ruoka­kult­tuu­reista.

Enem­mistö suoma­lais­lap­sista ei liiku tervey­tensä ja hyvin­voin­tinsa kannalta riit­tä­västi. Tilanne uhkaa vaka­vasti tule­vien työi­käis­temme työky­kyä ja terveyttä. Tunti­ja­koe­si­tyk­sessä yhden vuosi­viik­ko­tun­nin lisää­mi­nen ei riitä, vaan liikun­taa tarvi­taan lisää ja erityi­sesti yläluo­kille. Koulu­lii­kun­nan lisää­mi­nen on tehok­kain keino tavoit­taa ne lapset ja nuoret, jotka liik­ku­vat vähi­ten ja joille liikunta on kaik­kein vält­tä­mät­tö­mintä.

Tunti­ja­koe­si­tyk­sen iso huole­naihe on esitys vapaa­eh­tois­ten kiel­ten opetuk­sen siir­tä­mi­sestä hanke­ra­halla rahoi­tet­ta­vaksi. Erityi­sesti Helsin­gille tämä esitys olisi hyvin ongel­mal­li­nen ja johtaisi rahan tuhlaa­mi­seen byro­kra­ti­aan. Esitys rahoit­taa valin­nai­sia kieliä hanke­ra­hoilla herät­tää myös suuren huolen siitä, mistä rahat otetaan. Miten käy esimer­kiksi halli­tus­oh­jel­massa luva­tun ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­sen? On aivan selvää, että epävarma pätkä­ra­hoi­tus ei ole paras tapa innos­taa moni­puo­lis­ta­maan kieli­tar­jon­taa saatikka kehit­tä­mään kiel­ten opetusta pitkä­jän­tei­sesti. Moni­puo­li­sen kieli­tar­jon­nan edis­tä­mi­seksi koko Suomessa tarvi­taan tunti­ja­koe­si­tystä tehok­kaam­pia keinoja.

Sari Sarko­maa
Kansan­edus­taja (kok)
Opetus­hal­li­tuk­sen johto­kun­nan puheen­joh­taja
www.sarisarkomaa.fi

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari 10.5.2012 Sääty­ta­lolla

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Julki­sessa keskus­te­lussa keskiössä ovat tähän mennessä olleet kunnan­ta­lo­jen luku­määrä ja kart­ta­har­joi­tuk­set, vaikka uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä vaiku­tuk­sia asuk­kai­den elämään. Tule keskus­te­le­maan minis­teri Henna Virk­kusen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­sa­lon ja Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vie­rin kanssa siitä, miten uudis­tus vaikut­taa kuntien sivis­tys­toi­meen tule­vai­suu­teen. Tarjoi­lu­jen vuoksi pyydämme ilmoit­tau­tu­mi­sia osoit­tee­seen robert.torvelainen@eduskunta.fi.
***

Ajan­koh­taista Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä

Yliopis­to­jen rahoi­tus uudis­tuu vuoden 2013 alusta

Uusi rahoi­tus­malli koros­taa laatua, vaikut­ta­vuutta, tulok­sel­li­suutta ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Valtio­neu­vosto päätti 19.4.2012 yliopis­toista anne­tun valtio­neu­vos­ton asetuk­sen muut­ta­mi­sesta. Jatkossa perus­ra­hoi­tuk­sesta 75 prosent­tia määräy­tyy toimin­nan laajuu­den, laadun ja vaikut­ta­vuu­den perus­teella ja 25 prosent­tia muiden koulu­tus- ja tiede­po­li­tii­kan tavoit­tei­den perus­teella. Valtion rahoi­tusta yliopis­toille kohden­ne­taan erityi­sesti suori­tet­tu­jen tutkin­to­jen ja opin­to­pis­tei­den sekä tieteel­lis­ten julkai­su­jen ja kilpail­lun tutki­mus­ra­hoi­tuk­sen perus­teella.
Alla linkki tiedot­tee­seen:
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/04/yliopistojen_rahoitus.html?lang=fi

Liikun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ensi vuodelle 28 miljoo­naa

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö jakoi liikun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­seen ja perus­kor­jauk­siin yhteensä 28,1 miljoo­naa euroa. Avus­tuk­sia myön­net­tiin yhteensä 34 hank­keelle, joista uudis­ra­ken­nus­hank­keita on 16 ja perus­kor­jaus­hank­keita 18.
Alla linkki tiedot­tee­seen sekä listaus myön­ne­tyistä avus­tuk­sista:
http://www.okm.fi/export/sites/default/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikuntapaikkarakentaminen/
myoennetyt/liitteet/liikuntapaikkarakentaminen_2012.pdf
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/04/liikuntapaikkarakentaminen2012.html?lang=fi

Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män ratkai­su­neu­vot­te­li­jaksi Markus Leikola

OKM on käyn­nis­tä­nyt yksi­tyi­sen kopioin­nin hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­tus­työn. Hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen sisäl­tyy halli­tus­oh­jel­maan. Uudis­te­tun järjes­tel­män sovel­ta­mi­nen on tarkoi­tus käyn­nis­tää vuoden 2013 alusta. Tavoit­teena on järjes­telmä, joka olisi nykyistä parem­min enna­koi­ta­vissa, takaisi reilun hyvi­tyk­sen
tason teki­jöille, turvaisi kaupan ja työpaik­ko­jen säily­mistä Suomessa ja olisi hallin­nol­li­sesti mahdol­li­sim­man kevyt. Lisäksi tavoit­teena on järjes­telmä, jonka kansa­lai­set voisi­vat kokea nykyistä oikeu­den­mu­kai­sem­maksi. Ratkai­su­neu­vot­te­li­jaksi on nimetty Markus Leikola.
Alla linkki tiedot­tee­seen:
http://www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2012/03/hyvitymaksujarjestelma_neuvottelija_leikola.html

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content