Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä ajoneuvo on suoma­lai­selle aina fossii­lista polt­toai­netta käyt­tä­vää autoa kilpai­lu­ky­kyi­sempi vaih­toehto viimeis­tään 2030-luvulla. Siksi kokoo­mus esit­tää autoi­lun vero­tuk­seen raken­teel­lista muutosta, jossa uusien auto­jen vero­tus siir­re­tään asteit­tain koko­naan auton hankin­nan vero­tuk­sesta autoi­lun pääs­tö­jen vero­tuk­seen.

Sitou­dumme puolit­ta­maan liiken­teen pääs­töt vuoteen 2030 mennessä. Tielii­ken­teemme pitäisi olla täysin hiile­tön vuoteen 2045 mennessä. Tällä hetkellä liiken­teen pääs­töt muodos­ta­vat viiden­nek­sen Suomen koko­nais­pääs­töistä, josta valtaosa tulee tielii­ken­teestä. Tavoit­tee­seen pääse­mi­nen on vaikeaa, mutta ei mahdo­tonta.

Ongel­mamme eivät ole autoissa, vaan fossii­li­sissa polt­toai­neissa. Pääs­tö­jen puolit­ta­mi­nen edel­lyt­tää­kin ennen kaik­kea auto­kan­nan nopeam­paa uusiu­tu­mista. Se on tarkoi­tus toteut­taa vähä­pääs­töi­siä autoja suosi­malla ja lisää­mällä biopolt­toai­nei­den osuutta. Vies­timme onkin: tarvit­semme tehok­kaam­pia keinoja nyt.

Kokoo­mus esit­tää seuraa­vaa:

 • Uusien auto­jen vero­tus siir­re­tään koko­nai­suu­des­saan hankin­nan vero­tuk­sesta autoi­lun pääs­tö­jen vero­tuk­seen. Auto­vero pois­te­taan portait­tain 4 vuoden kuluessa. Muutos kompen­soi­daan korot­ta­malla ajoneu­vo­ve­roa enin­tään puolet nykyi­sen auto­ve­ron määrästä.
 • Käyt­tö­voi­ma­vero pois­te­taan kaasu- ja sähkö­au­toilta. Auton muun­ta­mista kaasuau­toksi tuetaan määrä­ai­kai­sesti konver­sio­tuella.
 • Synteet­ti­set polt­toai­neet sekä biokaasu otetaan mukaan jake­lu­vel­voit­tee­seen.
 • Työsuh­deau­to­jen vero­tusarvo porras­te­taan jyrkästi pääs­tö­jen mukaan.
 • Kasva­te­taan jouk­ko­lii­ken­teen, pyöräi­lyn ja käve­lyn kulku­ta­pao­suutta paran­ta­malla niiden houkut­te­le­vuutta kaupun­ki­seu­duilla.
 • Ryhdy­tään raken­ta­maan nopeita raideyh­teyk­siä tuke­malla hankeyh­tiöitä vähin­tään kahdella miljar­dilla.
 • Selvi­te­tään tielii­ken­teen omaa pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mää ja sen vaiku­tuk­sia polt­toai­nei­den hintaan koko EU:n tasolla.
 • Toteu­te­taan selvi­tys tarvit­ta­vista muutok­sista alueel­li­sen ja sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den takaa­mi­seksi.

1. Auto­ve­ron portait­tai­nen poisto

Tehok­kain keino auto­kan­nan ikään­ty­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi on auto­ve­ron portait­tai­nen pois­ta­mi­nen 4 vuoden kuluessa. Nykyi­nen korkea auto­vero kannus­taa hank­ki­maan vanhoja ja suuri­pääs­töi­siä tuon­ti­au­toja. Auto­ve­ron pois­ta­mi­nen heijas­tuu koko auto­kan­taan, sillä se pois­taisi nopeim­min vanhoja elin­kaa­rensa päässä olevia autoja ja nopeut­taisi uusien ener­gia­te­hok­kai­den ja uutta tekniik­kaa hyödyn­tä­vien auto­jen ensi­re­kis­te­röin­tiä. Auto­kan­nan uusiu­tu­mi­nen lisää merkit­tä­västi liiken­ne­tur­val­li­suutta, mihin Suomi on myös sitou­tu­nut.

Suomi on tällä hetkellä vanho­jen tuon­ti­au­to­jen hautaus­maa. Se ei ole ihmis­ten vika, vaan vero­jär­jes­tel­mämme vika. Nykyi­nen vero­ra­kenne yllä­pi­tää keski-iältään lähes 10-vuotiai­den suuri­pääs­töis­ten auto­jen maahan­tuon­tia. Suomessa henki­lö­au­to­kan­nan keski-ikä on kasva­nut 10 prosen­tilla vuosina 2010–2015 ja ikään­ty­mi­nen jatkuu, mikäli autoi­lun vero-ohjauk­seen ei tehdä muutok­sia. Tilan­netta pahen­taa se, että Suomeen käytet­tynä tuotu­jen auto­jen määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa. Käytet­tynä maahan­tuo­dut autot ovat usein Suomessa myytyjä autoja isom­pia ja suuri­pääs­töi­sem­piä, mikä enti­ses­tään vaikeut­taa pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den saavut­ta­mista. Vanha auto on myös suurempi turval­li­suus­riski. Tutki­mus­ten mukaan uusi auto tarjoaa keski­mää­rin 10–20 prosent­tia parem­man suojan kuljet­ta­jal­leen kymme­nen vuotta vanhem­piin autoi­hin verrat­tuna.

Kokoo­mus haluaa, että myös Suomesta voidaan tehdä auto­kaup­paa ulko­maille Ruot­sin esimer­kin kannus­ta­mana. Ruotsi vie nyky­ään ulos lähes 120 000 käytet­tyä autoa vuodessa ja saa niistä vien­ti­tu­loa 1,5 miljar­dia euroa. Auto­ve­ron pois­ta­mi­nen kokoo­muk­sen mallin mukai­sesti kansain­vä­lis­täisi suoma­lai­sen auto­kau­pan ja lisäisi alan työl­li­syyttä.

Mallis­samme auto­ve­ron alen­ta­mi­nen kompen­soi­daan osit­tain ajoneu­vo­ve­ron perus­ve­ron koro­tuk­sella. Ajoneu­vo­ve­ron perus­ve­ron progres­siota kiris­te­tään siten, että se suosii vähä­pääs­töi­siä autoja. Näin koti­ta­louk­sien olisi mahdol­lista enna­koida koro­tuk­sia suun­taa­malla seuraa­van autonsa hankinta vähä­pääs­töi­sem­piin autoi­hin. Auto­ve­ron pois­ta­mi­sen on arvioitu nopeut­ta­van auto­kan­nan kier­toa 2–4 vuodella.

2. Käyt­tö­voi­ma­ve­ron poisto kaasu- ja sähkö­au­toilta sekä konver­sio­tuen jatka­mi­nen

Auto­kaup­paa suun­nit­te­leva suoma­lai­nen huomaisi, että hänen kannat­taisi vaih­taa autonsa vähä­pääs­töis­teen vaih­toeh­toon vanhan fossii­li­sella polt­toai­neella kulkeva auton sijaan. Ruot­sissa tapah­tu­nut kehi­tys osoit­taa, että vuosit­tai­sen veron ja polt­toai­ne­ve­ron yhdis­telmä, johon liite­tään vähä­pääs­töis­ten auto­jen hankin­ta­kan­nus­teita, on ympä­ris­tö­oh­jaa­vuu­del­taan teho­kas vero­malli. Suomessa autoi­lun vero­tuk­sen ympä­ris­tö­oh­jauk­sen ongelma on se, että vaikka hankin­nan vero ohjaa­kin hankin­toja vähä­pääs­töi­siin mallei­hin, niin keski­mää­rin lähes 20 prosen­tin auto­vero hidas­taa merkit­tä­västi auto­kan­nan kier­toa.

3. Synteet­ti­set polt­toai­neet ja biokaasu jake­lu­vel­voit­tee­seen

Sähkön käyttö liiken­teessä kasvaa vauh­dilla, kun EU:n auto­val­mis­ta­jia koske­vat sito­vat CO2-raja-arvot ohjaa­vat kehi­tystä voimak­kaasti. Raskaan kalus­ton sähköis­tä­mi­nen on toden­nä­köi­sesti vaikeam­paa pidem­mäl­lä­kin aika­vä­lillä. Ratkai­suja on haet­tava muis­ta­kin käyt­tö­voi­mien lähteistä kuten esimer­kiksi biokaa­susta ja niin kutsu­tuista sähkö­polt­toai­neista eli synteet­ti­sistä polt­toai­neista.

Pääs­tö­kau­pan laaje­ne­mi­nen ja pääs­tö­jen hinnan nouse­mi­nen ohjaa­vat mark­ki­noita vähä­pääs­töi­seen suun­taan, mikä lisää pääs­töt­tö­män metaa­nin kysyn­tää ja tarjon­taa myös ilman julkista tukea. Odotamme näke­vämme seuraa­vien vuosien aikana merkit­tä­viä kaupal­li­sia läpi­mur­toja. Wärt­silä, St1 ja Kemira suun­nit­te­le­vat jo Jout­se­noon pilot­ti­lai­tosta synteet­ti­sen polt­toai­neen tuotan­toon vedystä ja hiili­diok­si­dista. Kaupal­li­sen pääna­vauk­sen kannalta keskei­nen kysy­mys on kelpuut­taa nämä synteet­ti­set polt­toai­neet nopeasti uusiu­tu­van polt­toai­neen jake­lu­vel­voit­tee­seen.

4. Työsuh­deau­to­jen vero­tusar­von porras­ta­mi­nen pääs­tö­jen mukaan

Työsuh­deau­to­jen vero­tusar­von porras­ta­mi­sella pääs­tö­jen mukaan voidaan liiken­teen pääs­töjä vähen­tää merkit­tä­västi, ja samalla saada ladat­ta­via hybri­dejä ja sähkö­au­toja käytet­ty­jen auto­jen mark­ki­noille. Tämän kysyn­tä­muu­tok­sen arvioi­daan vähen­tä­vän CO2-pääs­töjä 50 000 tonnia vuodessa.

5. Kasva­te­taan jouk­ko­lii­ken­teen, pyöräi­lyn ja käve­lyn kulku­ta­pao­suutta

Liiken­ne­vi­ras­ton selvi­tyk­sen mukaan Suomessa tehtä­vistä auto­mat­koista yli neljän­nes on alle kolme kilo­met­riä ja lähes puolet jää alle viiteen kilo­met­riin. Ihmi­siä tulee kannus­taa käve­le­mään tai pyöräi­le­mään lyhyitä matkoja. Tämän vuoksi erityi­sesti kaupun­ki­seu­duilla tulee inves­toida vähä­pääs­töi­siin ratkai­sui­hin kuten turval­li­siin kevyen liiken­teen väyliin. Muun muassa MAL-sopi­muk­set tarjoa­vat tähän lois­ta­van työvä­li­neen. Edis­täi­simme myös yhteis­käyt­tö­au­to­jen ja kaupun­ki­pyö­rien käyt­töä.

6. Edis­te­tään nopeita junayh­teyk­siä miljardi-inves­toin­nein

Kokoo­mus pääomit­taisi raide­hank­kei­den suun­nit­te­lua ja toteu­tusta varten perus­tet­tuja hankeyh­tiöitä valtion omai­suu­della. Valtion omai­suutta ei myytäisi, vaan omis­tus siir­ret­täi­siin tuke­maan hank­kei­den etene­mistä. Hankeyh­tiöt saisi­vat kaksi miljar­dia omaa pääomaa, jonka turvin hank­keet saatai­siin vauh­dilla käyn­tiin. Hankeyh­tiö­mal­lissa valtion ja muiden julkis­ten toimi­joi­den omis­tama yhtiö hoitaisi rahoi­tuk­sen hank­ki­mi­sen, neuvot­te­lut kuntien kanssa, hank­kei­den suun­nit­te­lun sekä mahdol­li­sesti toteu­tuk­sen ja yllä­pi­don.

Edus­kun­nan tarkas­tus­va­lio­kun­nan tilaama asian­tun­ti­ja­sel­vi­tys asun­to­po­li­tii­kasta suosit­te­lee rahas­ton likvi­dien varo­jen ohjaa­mista kaupun­ki­ra­ken­netta kehit­tä­vien ja asumista edis­tä­vien liiken­ne­hank­kei­den rahoi­tuk­seen. Valtion asun­to­ra­has­tossa on käytet­tä­vissä olevaa varal­li­suutta arviolta noin 2 miljar­dia euroa, josta käyt­täi­simme miljar­din vauh­dit­ta­maan moni­paik­kaista asumista ja asumis­tuo­tan­toa edis­tä­viä liiken­ne­hank­keita.

7. Selvi­te­tään tielii­ken­teen pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mää EU:n tasolla

Aalto yliopis­ton tutki­jat ovat esit­tä­neet, että tehok­kain tapa saavut­taa pääs­tö­ta­voit­teet olisi polt­toai­nei­den myyn­ti­lu­pa­jär­jes­telmä, joka aset­taa kiin­tiöt polt­toai­nei­den hiili­si­säl­lölle. Saksaan on tulossa oma liiken­teen pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­telmä vuonna 2021. Kokoo­muk­sen mielestä pitkän aika­vä­lin tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi EU:n tulisi selvit­tää liiken­teen pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mää, sen vaiku­tuk­sia polt­toai­nei­den hintoi­hin ja muutok­sen aiheut­ta­mien kustan­nus­ten kompen­soin­tia.

8. Huomioi­daan alueel­li­nen ja sosi­aa­li­nen oikeu­den­mu­kai­suus muutok­sissa

Esit­tä­mämme muutok­set on mahdol­lista tehdä niin, että autoi­li­joilta ei kerät­täisi veroja nykyistä enem­män, pikem­min­kin päin­vas­toin. Katsomme vero­tusta myös koko­nai­suu­tena – toisin kuin halli­tus, joka nosti polt­toai­ne­ve­roa reip­paalla kuudella sentillä litralta ja perusti vasta tämän jälkeen työryh­män pohti­maan liiken­teen vero­tusta. Kysei­sen muutok­sen vaiku­tus tielii­ken­teen pääs­töi­hin oli halli­tuk­sen oman­kin esityk­sen­kin mukaan vain 0,7 prosent­tia. Kokoo­mus ei kannata alueel­li­sesti kohden­net­tuja tietul­leja tai ruuh­ka­mak­suja. Tietul­lit muodos­tai­si­vat käytän­nössä uuden työs­sä­käyn­ti­ve­ron. Ne romut­tai­si­vat kaupun­ki­seu­duilla työn­teon kannus­ti­mia ja vähen­täi­si­vät varsin­kin mata­la­palkka-aloilla työn­teon kannat­ta­vuutta.

Kun autot siir­ty­vät entistä nopeam­min ja edul­li­sem­min käytet­ty­jen auto­jen mark­ki­noille, auton vaihto vähä­pääs­töi­sem­pään olisi mahdol­lista yhä useam­malle. Muutos helpot­taisi myös pieni­tu­loi­sia. Seuraa­van auton osto­hinta olisi aiem­paa alempi ja vanhan auton tilalle olisi mahdol­lista ostaa 3–4 vuotta aiem­paa nuorempi auto. Auto­ve­ron muutos muut­taisi myös Suomen asemaa kansain­vä­li­sessä auto­kau­passa siten, että voisimme myös viedä autoja maasta kuten Ruotsi menes­tyk­sellä tekee. Jos emme poista auto­ve­roa, olemme tuomit­tuja otta­maan vastaan yhä lisään­ty­vän määrän vanhoja diesel- ja bensa-autoja Keski-Euroo­pasta ja Ruot­sista. Suoma­lai­nen auto­kauppa ansait­see uuden, kansain­vä­li­sen mahdol­li­suu­den.

Myös pieni- ja keski­tu­loi­set hyöty­vät auto­ve­ron alen­ta­mi­sesta!

Mallie­si­merkki Asko Autoi­li­jasta:

 • Nykyi­sin pieni­tu­loi­sempi maksaa autos­taan suurem­man osan verona kuin suuri­tu­loi­nen. Asko Autoi­li­jalla on vuoden 2010 X-merk­ki­nen auto, jonka arvo nykyi­sen auto­ve­ron ollessa voimassa on 10 000 euroa. Tästä auto­ve­roa on jäljellä sama suhteel­li­nen osuus, joka autosta makset­tiin uutena, eli esimer­kiksi 2000 euroa. Hän haluaa vaih­taa uuteen saman­lai­seen autoon, jonka hinta on nyt auto­ve­rol­li­sena 20 000 euroa auto­ve­ron ollessa 4000 euroa. Väli­raha täten vaih­toau­ton ja uuden välillä on 10 000 euroa.
 • Jos auto­vero pois­tuu, laskee hänen vaih­toau­tonsa arvo 8000 euroon. Vastaa­vasti uuden auton hinta laskee auto­ve­ron verran eli 16 000 euroon. Näin ollen väli­raha laskee nykyi­sestä 10 000 eurosta 8 000 euroon.
 • Toisin sanoen vaih­toipa Asko Autoi­lija autonsa siis heti auto­ve­ron pois­tut­tua, tai koska tahansa myöhem­min, laskee hänen vanhan ja tule­van autonsa väli­raha euro­mää­räi­sesti mitat­tuna. Näin ollen auto­ve­ron alen­nus hyödyt­tää kaik­kia autoi­li­joita, niitä­kin, jotka eivät vaihda auto­aan heti tuoreem­paan, vaan vasta myöhem­min.
 • Vaiku­tus heijas­tuu tieten­kin myös käytet­ty­jen auto­jen kaup­paan. Mikäli Asko Autoi­li­jalla ei olisi auto­ve­ron pois­tut­tua varaa uuteen autoon, saa Asko käytet­tä­vissä olevalla summal­laan veron pois­ton jälkeen kuiten­kin nykyistä uudem­man, pieni­ku­lu­tuk­sel­li­sem­man ja turval­li­sem­man auton.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

Skip to content