Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Julkaistu:

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP) Ari Vata­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Euro­par­la­men­taa­rikko Ari Vata­nen (s. 1952) aset­tuu kesä­kuun euro­vaa­leissa ehdolle Kokoo­muk­sen listalta. Pohjois-Karja­lan Tuupo­vaa­rasta syntyi­sin oleva Vata­nen on vuodesta 1999 lähtien ollut Euroo­pan parla­men­tin konser­va­tii­vi­ryh­män (EPP-ED) jäsen, vuonna 1999 Suomesta ja vuonna 2004 Rans­kasta valit­tuna.

Kokoo­mus oli asiassa aloit­teel­li­nen ja pyysi Vatasta ehdok­kaak­seen. Puolue­sih­teeri Tuju­nen: ?Kokoo­mus ja Ari Vata­nen ovat tehneet hyvää ja luot­ta­muk­sel­lista yhteis­työtä jo vuosien ajan. Kokoo­mus arvos­taa Ari Vata­sen laaja-alais­ta­kan­sain­vä­listä koke­musta Eurooppa-poli­tii­kassa sekä pitkä­ai­kaista työs­ken­te­lyä Kokoo­muk­sen piirissä kokoo­mus­lais­ten arvo­jen puolesta. Pyysimme siksi Vatasta aset­tu­maan ehdolle Suomessa listal­tamme.

Olemme erit­täin iloi­sia siitä, että Ari Vata­nen on vastan­nut pyyn­töömme myön­tei­sesti. Hänen ehdok­kuu­tensa on Kokoo­muk­selle erit­täin posi­tii­vi­nen asia ja vahvis­taa osal­taan ehdo­kas­lis­taamme kesän euro­vaa­leissa.?

Katso myös Ari Vata­sen koti­si­vut: www.arivatanen.com

Lisä­tie­toja: Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content