MENU
Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Vata­nen Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Julkaistu: 13.02.2009 Uncategorized

Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP) Ari Vata­nen aset­tuu Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi euro­vaa­leissa

Euro­par­la­men­taa­rikko Ari Vata­nen (s. 1952) aset­tuu kesä­kuun euro­vaa­leissa ehdolle Kokoo­muk­sen listalta. Pohjois-Karja­lan Tuupo­vaa­rasta syntyi­sin oleva Vata­nen on vuodesta 1999 lähtien ollut Euroo­pan parla­men­tin konser­va­tii­vi­ryh­män (EPP-ED) jäsen, vuonna 1999 Suomesta ja vuonna 2004 Rans­kasta valit­tuna.

Kokoo­mus oli asiassa aloit­teel­li­nen ja pyysi Vatasta ehdok­kaak­seen. Puolue­sih­teeri Tuju­nen: ?Kokoo­mus ja Ari Vata­nen ovat tehneet hyvää ja luot­ta­muk­sel­lista yhteis­työtä jo vuosien ajan. Kokoo­mus arvos­taa Ari Vata­sen laaja-alais­ta­kan­sain­vä­listä koke­musta Eurooppa-poli­tii­kassa sekä pitkä­ai­kaista työs­ken­te­lyä Kokoo­muk­sen piirissä kokoo­mus­lais­ten arvo­jen puolesta. Pyysimme siksi Vatasta aset­tu­maan ehdolle Suomessa listal­tamme.

Olemme erit­täin iloi­sia siitä, että Ari Vata­nen on vastan­nut pyyn­töömme myön­tei­sesti. Hänen ehdok­kuu­tensa on Kokoo­muk­selle erit­täin posi­tii­vi­nen asia ja vahvis­taa osal­taan ehdo­kas­lis­taamme kesän euro­vaa­leissa.?

Katso myös Ari Vata­sen koti­si­vut: www.arivatanen.com

Lisä­tie­toja: Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418.


Kuvat