Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Keskus­te­lu­na­vaus luon­nosta: Vastuu luon­non moni­muo­toi­suu­desta

Keskus­te­lu­na­vaus luon­nosta: Vastuu luon­non moni­muo­toi­suu­desta

Julkaistu:

Haluamme tehdä yhdessä kestä­vää ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa. Osal­listu, kommen­toi tässä ja tutustu muihin teemoi­hin!

Selvä enem­mistö, jopa yhdek­sän kymme­nestä suoma­lai­sesta pitää yhteis­kun­nan keskei­senä tehtä­vänä luon­non moni­muo­toi­suu­den turvaa­mista ja näin­hän se on meidän­kin mieles­tämme.

Ylei­sesti luon­non ja eri eläin- ja eliö­la­jien moni­muo­toi­suus auttaa niitä selviä­mään ympä­ris­tön muutok­sista – mikäli ilmasto tai elino­lo­suh­teet muut­tu­vat, geneet­ti­nen moni­muo­toi­suus on ikään kuin vakuu­tus nopeam­masta sopeu­tu­mi­sesta. Geneet­ti­nen moni­muo­toi­suus on myös korvaa­ma­tonta lääke­tie­teen ja bioke­mian kannalta. Hyvänä esimerk­kinä on ksyli­toli, joka itses­sään on valtava mahdol­li­suus suoma­lai­selle luon­toa kestä­västi hyödyn­tä­ville elin­kei­noille.

Yksi suurim­mista uhista ympä­ris­tölle ja tule­vai­suu­delle on luon­non moni­muo­toi­suu­den vähe­ne­mi­nen eli lajien häviä­mi­nen ja uhana­lai­suus . Ainoas­taan suoje­le­malla luon­non moni­muo­toi­suutta jätämme tule­ville suku­pol­ville terveen ympä­ris­tön. Luon­non­va­roja on käytet­tävä kestä­vällä tavalla.

Suot

Soiden moni­muo­toi­suutta on tehok­kainta varjella teke­mällä soista suojel­tuja. Yli puolet Suomen alku­pe­räi­sestä suoa­lasta on kuiten­kin jo menet­tä­nyt luon­non­ti­lansa. Suoma­lai­sen suoluon­non tilaa on heiken­tä­nyt laaja­mit­tai­nen ojit­ta­mi­nen metsän­kas­va­tusta varten, turpeen nosto sekä pellon­rai­vaus.

Metsiä ojit­ta­malla pyri­tään lisää­mään puiden kasvua­lus­tan hapel­li­suutta vähen­tä­mällä maan vesi­pi­toi­suutta. Suomessa on pitkään uskottu, että tällä ei olisi pitkä­ai­kai­sia muutok­sia huuh­tou­tu­mien mukana kulke­vien ravin­tei­den määrään. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tutki­muk­sissa on havaittu kuiten­kin, että valu­ma­ve­sien ravin­ne­pi­toi­suus kasvaa mitä kauem­min ojituk­sesta on kulu­nut aikaa. Tästä viisas­tu­neena on aika ryhtyä toimeen.

Muut­ta­malla soita luon­non­ti­lai­siksi lajien elinym­pä­ris­tö­jen ja luon­to­tyyp­pien laatu para­nee. Näin voimme vaikut­taa lajien uhana­lais­tu­mis­ke­hi­tyk­seen. Soiden palaut­ta­mi­nen luon­non­ti­lai­siksi auttaa myös ilmas­ton­muu­tok­sen hillin­nässä. Meille ihmi­sille soilla on myös erityi­nen rooli – me marjas­tamme, virkis­täy­dymme ja retkei­lemme siellä. Suot tuot­ta­vat ainut­laa­tui­sia elämyk­siä.

Suoje­lun piiriin on lisät­tävä valta­kun­nal­li­sesti arvok­kaita suoa­lueita

Suoa­lueille ei tehdä uusia peltoja tai ojitet­tuja talous­met­siä

Suot joilla ei voi kasvat­taa metsää ja jotka on ojitettu, eli niin sano­tut hukkao­ji­kot, muute­taan luon­non­ti­lai­siksi 2025 mennessä

Ener­gian lähteinä käyte­tyt turve­suot muute­taan luon­non­ti­lai­siksi kun niiden hyödyn­tä­mienn loppuu

Metsät

Metso-ohjel­malla on suojeltu Etelä-Suomen arvok­kaita metsiä hyvillä tulok­silla. Sen tavoit­teena on suojella 96 000 hehtaa­ria lisää metsiä vuoteen 2025 mennessä. Tavoit­tee­seen pääse­mi­nen vaatii noin 3900 hehtaa­rin suoje­le­mista joka vuosi tästä eteen­päin. Esimer­kiksi viime vuonna ohjel­malla saatiin suoje­lu­na­lai­seksi 3388 hehtaa­ria metsää. Halli­tus on turvan­nut Metso-ohjel­man rahoi­tuk­sen niin, että vuoden 2025 tavoit­tee­seen on mahdol­lista päästä. Pian on kuiten­kin aika katsoa pidem­mälle tule­vai­suu­teen – miten metsiä suojel­laan jatkossa, mitkä ovat tavoit­teet? Pitäi­sikö Metso-ohjel­maa laajen­taa muil­la­kin kuin nyky­ään siihen kuulu­villa metsä­tyy­peillä?

Päätök­set Metso-ohjel­man mahdol­li­suu­desta toimia vuoden 2025 jälkeen tehdään halli­tus­kau­della 2019–2023. Valtion omis­ta­mien metsien käytössä on varmis­tet­tava tasa­paino virkis­tys- ja matkai­lu­käy­tön sekä puun­käy­tön välillä erityi­sesti kansal­lis­puis­toissa ja valta­kun­nal­li­sesti merkit­tä­vissä virkis­tys-, retkeily- ja matkai­lua­luei­den välit­tö­mässä lähei­syy­dessä.

Vesis­töt

Vael­lus­ka­lo­jen ja muiden virta­ve­sissä elävien lajien kulku elin- ja lisään­ty­mi­sa­lueille ja vael­lus­ka­la­kan­to­jen elvyt­tä­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava nykyistä parem­min. Kalas­tus on monelle suoma­lai­selle rakas harras­tus ja matkai­lulle ja koko seutu­kun­nan talou­delle suuri mahdol­li­suus. Kalas­tuk­sen tulee olla kestä­vällä pohjalla jotta se voi olla harras­tus myös tule­vai­suu­desssa. Sala­ka­las­tuk­seen pitää puut­tua määrä­tie­toi­sesti.

Sadat pienet vesi­voi­ma­pa­dot estä­vät vael­lus­ka­lo­jen nousun ja aiheut­ta­vat suurta hait­taa kalas­tuk­selle. Näillä padoilla ei ole suurta merki­tystä valta­kun­nan ener­gia­huol­lon kannalta. Tämän takia lähtö­koh­tana tulee olla, että nyky­ai­kai­set velvoit­teet kalo­jen nousun varmis­ta­mi­seksi pato­jen ohi toteu­tu­vat myös pien­ten pato­jen osalta. Vanhoi­hin vesien käyt­töä ja raken­ta­mista sääte­le­vi­siin vesi­lu­piin liit­ty­vät oikeus­suo­ja­ky­sy­myk­set on pyrit­tävä ratkai­se­maan ja tilan­teesta riip­puen jaet­tava siitä aiheu­tu­vien muutos­ten kustan­nuk­sia hanke­tu­kien avulla.

Mitä mieltä olet, pitäi­sikö näin tehdä? Mitä muuta pitää tehdä? Kommen­toi tähän:

Anna komment­tisi tähän

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content