Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko (kok.) koros­taa, että myös pienet yrityk­set voivat pärjätä, kun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin tulee aito valin­nan­va­paus.

“Peri­aate, että asia­kas lopulta valit­see, on kaiken ydin. Jotta asiak­kaalla on oikeasti mahdol­li­suus valita pienem­män­kin yrityk­sen palve­luja, niitä pitää olla tarjolla. Palve­lui­den järjes­tä­jän on tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­te­lys­sään varmis­tet­tava, että mukana on myös pienem­piä yrit­tä­jiä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puoles­taan tulee huoleh­tia, että hankin­noissa kilpai­lu­te­taan myös pienem­piä koko­nai­suuk­sia. Lisäksi tarvi­taan tätä tukeva lain­sää­däntö”, Risikko toteaa.

Halli­tus on linjan­nut, että sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa ja toteu­tuk­sessa huoleh­di­taan kilpai­lun toimi­vuu­desta ja moni­puo­li­sesta sote-palve­lui­den tarjon­nasta. Kulut­taja- ja kilpai­lu­vi­rasto valvoo kilpai­lun toteu­tu­mista ja sen osana myös pk-yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Valmis­te­lussa luodaan menet­te­lyt ja edel­ly­tyk­set, joilla turva­taan myös uusien toimi­joi­den sekä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten mahdol­li­suu­det tarjota palve­luita.

Risi­kon mukaan on kehi­tet­tävä yhte­näi­nen tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­tely, jossa määri­tel­lään palve­luja tuot­ta­vien kritee­rit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kritee­rit täyt­tä­vät tuot­ta­jat sitten tarjoa­vat palve­luja, joista voi valita.

“Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella saadaan monia hyötyjä. Tuot­ta­jien lisään­ty­mi­nen nopeut­taa palve­lu­jen saata­vuutta. Tämä helpot­taa erityi­sesti terveys­kes­kuk­seen pääsyä. Kilpailu pitää hinnat kurissa ja takaa myös laadun. Valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­seltä puolelta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa.”, Risikko sanoo.

Risikko muis­tut­taa, että aito valin­nan­va­paus ja toimi­vat, läpi­nä­ky­vät mark­ki­nat lisää­vät kilpai­lua ja kustan­nus­ten hallin­taa.

“Ruot­sissa valin­nan­va­paus on ollut jo muuta­mia vuosia ja se on lisän­nyt pieniä yrityk­siä. Erityi­sesti on tullut lisää pieniä nais­ten yrityk­siä, muun muassa koti­sai­raan­hoito- ja hoivay­ri­tyk­siä.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content