Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia – kokoomus.fi
MENU
Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia

Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia

Julkaistu: 16.11.2015 Uncategorized

Eduskunnan toinen varapu­hemies Paula Risikko (kok.) korostaa, että myös pienet yritykset voivat pärjätä, kun sosiaali- ja terveys­pal­ve­luihin tulee aito valin­nan­vapaus.

“Periaate, että asiakas lopulta valitsee, on kaiken ydin. Jotta asiak­kaalla on oikeasti mahdol­lisuus valita pienem­mänkin yrityksen palveluja, niitä pitää olla tarjolla. Palve­luiden järjes­täjän on tuottajien hyväk­sy­mis­me­net­te­lyssään varmis­tettava, että mukana on myös pienempiä yrittäjiä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puolestaan tulee huolehtia, että hankin­noissa kilpai­lu­tetaan myös pienempiä kokonai­suuksia. Lisäksi tarvitaan tätä tukeva lainsää­däntö”, Risikko toteaa.

Hallitus on linjannut, että sote-uudis­tuksen valmis­te­lussa ja toteu­tuk­sessa huoleh­ditaan kilpailun toimi­vuu­desta ja monipuo­li­sesta sote-palve­luiden tarjon­nasta. Kuluttaja- ja kilpai­lu­vi­rasto valvoo kilpailun toteu­tu­mista ja sen osana myös pk-yritysten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia. Valmis­te­lussa luodaan menet­telyt ja edelly­tykset, joilla turvataan myös uusien toimi­joiden sekä pienten ja keski­suurten yritysten mahdol­li­suudet tarjota palve­luita.

Risikon mukaan on kehitettävä yhtenäinen tuottajien hyväk­sy­mis­me­nettely, jossa määri­tellään palveluja tuottavien kriteerit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kriteerit täyttävät tuottajat sitten tarjoavat palveluja, joista voi valita.

“Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa valin­nan­va­pauden laajen­ta­mi­sella saadaan monia hyötyjä. Tuottajien lisään­ty­minen nopeuttaa palve­lujen saata­vuutta. Tämä helpottaa erityi­sesti terveys­kes­kukseen pääsyä. Kilpailu pitää hinnat kurissa ja takaa myös laadun. Valin­nan­vapaus lisää tasa-arvoa kun muutkin kuin hyvätu­loiset voivat saada palveluja myös yksityi­seltä puolelta. Tuottajien lisään­tyessä myös lähipal­velut on helpompi varmistaa.”, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa, että aito valin­nan­vapaus ja toimivat, läpinä­kyvät markkinat lisäävät kilpailua ja kustan­nusten hallintaa.

“Ruotsissa valin­nan­vapaus on ollut jo muutamia vuosia ja se on lisännyt pieniä yrityksiä. Erityi­sesti on tullut lisää pieniä naisten yrityksiä, muun muassa kotisai­raan­hoito- ja hoivay­ri­tyksiä.”

 


Kokoomus.fi