Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko (kok.) koros­taa, että myös pienet yrityk­set voivat pärjätä, kun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin tulee aito valin­nan­va­paus.

“Peri­aate, että asia­kas lopulta valit­see, on kaiken ydin. Jotta asiak­kaalla on oikeasti mahdol­li­suus valita pienem­män­kin yrityk­sen palve­luja, niitä pitää olla tarjolla. Palve­lui­den järjes­tä­jän on tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­te­lys­sään varmis­tet­tava, että mukana on myös pienem­piä yrit­tä­jiä. Hankin­ta­me­net­te­lyssä puoles­taan tulee huoleh­tia, että hankin­noissa kilpai­lu­te­taan myös pienem­piä koko­nai­suuk­sia. Lisäksi tarvi­taan tätä tukeva lain­sää­däntö”, Risikko toteaa.

Halli­tus on linjan­nut, että sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa ja toteu­tuk­sessa huoleh­di­taan kilpai­lun toimi­vuu­desta ja moni­puo­li­sesta sote-palve­lui­den tarjon­nasta. Kulut­taja- ja kilpai­lu­vi­rasto valvoo kilpai­lun toteu­tu­mista ja sen osana myös pk-yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Valmis­te­lussa luodaan menet­te­lyt ja edel­ly­tyk­set, joilla turva­taan myös uusien toimi­joi­den sekä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten mahdol­li­suu­det tarjota palve­luita.

Risi­kon mukaan on kehi­tet­tävä yhte­näi­nen tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­tely, jossa määri­tel­lään palve­luja tuot­ta­vien kritee­rit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kritee­rit täyt­tä­vät tuot­ta­jat sitten tarjoa­vat palve­luja, joista voi valita.

“Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella saadaan monia hyötyjä. Tuot­ta­jien lisään­ty­mi­nen nopeut­taa palve­lu­jen saata­vuutta. Tämä helpot­taa erityi­sesti terveys­kes­kuk­seen pääsyä. Kilpailu pitää hinnat kurissa ja takaa myös laadun. Valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­seltä puolelta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa.”, Risikko sanoo.

Risikko muis­tut­taa, että aito valin­nan­va­paus ja toimi­vat, läpi­nä­ky­vät mark­ki­nat lisää­vät kilpai­lua ja kustan­nus­ten hallin­taa.

“Ruot­sissa valin­nan­va­paus on ollut jo muuta­mia vuosia ja se on lisän­nyt pieniä yrityk­siä. Erityi­sesti on tullut lisää pieniä nais­ten yrityk­siä, muun muassa koti­sai­raan­hoito- ja hoivay­ri­tyk­siä.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content