• FI
 • SV
 • MENU
  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta
  Twiittaa

  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

  Julkaistu: 21.11.2015 Uncategorized

  Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko koros­taa, että valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen ansiosta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den saata­vuus nopeu­tuu, kun palve­lui­den tuot­ta­jia on enem­män.

  Tämä helpot­taa erityi­sesti terveys­kes­kuk­seen pääsyä ja vähen­tää viiveitä myös muissa sote-palve­luissa. Risikko puhui Pohjan­maan Kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­sessa lauan­taina Lapualla.

  “Suuri osa ihmi­sistä asuu alueilla, jossa terveys­kes­kuk­seen pääsyä joutuu odot­ta­maan yli kaksi viik­koa, jopa yli kaksi kuukautta. Se on aivan liian pitkä aika, varsin­kin jos kyseessä on vakava sairaus”, totesi Risikko.

  Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella saadaan myös muita hyötyjä.

  “Valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­seltä puolelta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa”, Risikko sanoi.

  Valin­nan­va­pau­den on arvioitu tuovan lisää kustan­nuk­sia. Risikko arvioi kuiten­kin toisin.

  “Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella ei niin­kään tavoi­tella sääs­töjä. Toimies­saan se kuiten­kin vähen­tää myös kustan­nuk­sia, kun sairau­det ja muut ongel­mat saadaan nopeam­min selville ja hoidet­tua tai estet­tyä niiden pahe­ne­mi­nen”, arvioi Risikko.

  Risikko tyrmää myös sen pelon, että kuka tahansa voisi tuot­taa julki­sesti rahoi­tet­tuja sote-palve­luja ja rahas­taa niistä mitä tahansa.

  “Käytän­nössä tapah­tuu niin, että valta­kun­nan­ta­solla tehdään lain­sää­däntö, jolla varmis­te­taan valin­nan­va­pau­den toteu­tu­mi­nen. On myös kehi­tet­tävä yhte­näi­nen tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­tely, jossa määri­tel­lään palve­luja tuot­ta­vien kritee­rit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kritee­rit täyt­tä­vät tuot­ta­jat sitten tarjoa­vat palve­luja, joista asia­kas voi valita”, Risikko totesi.

  Osana sote-uudis­tusta säädet­tävä valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö mahdol­lis­taa tule­vai­suu­dessa, että käyt­täjä valit­see itse palve­lui­den julki­sen, yksi­tyi­sen tai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jan. Valin­nan­va­paus toteu­te­taan pääsään­tönä perus­ta­solla ja sovel­tu­vilta osin erikois­ta­son sote-palve­luissa.

  “Suoma­lai­sen valin­nan­va­paus­mal­lin raken­ta­mi­sessa voidaan ottaa oppia Ruot­sista, jossa valin­nan­va­paus on ollut tervey­den­huol­lossa jo muuta­man vuoden. Palve­luse­te­liä­kin kannat­taa hyödyn­tää. Siitä meillä on monessa kunnassa hyviä koke­muk­sia”, Risikko kannusti.