Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko koros­taa, että valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen ansiosta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den saata­vuus nopeu­tuu, kun palve­lui­den tuot­ta­jia on enem­män.

Tämä helpot­taa erityi­sesti terveys­kes­kuk­seen pääsyä ja vähen­tää viiveitä myös muissa sote-palve­luissa. Risikko puhui Pohjan­maan Kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­sessa lauan­taina Lapualla.

“Suuri osa ihmi­sistä asuu alueilla, jossa terveys­kes­kuk­seen pääsyä joutuu odot­ta­maan yli kaksi viik­koa, jopa yli kaksi kuukautta. Se on aivan liian pitkä aika, varsin­kin jos kyseessä on vakava sairaus”, totesi Risikko.

Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella saadaan myös muita hyötyjä.

“Valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­seltä puolelta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa”, Risikko sanoi.

Valin­nan­va­pau­den on arvioitu tuovan lisää kustan­nuk­sia. Risikko arvioi kuiten­kin toisin.

“Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella ei niin­kään tavoi­tella sääs­töjä. Toimies­saan se kuiten­kin vähen­tää myös kustan­nuk­sia, kun sairau­det ja muut ongel­mat saadaan nopeam­min selville ja hoidet­tua tai estet­tyä niiden pahe­ne­mi­nen”, arvioi Risikko.

Risikko tyrmää myös sen pelon, että kuka tahansa voisi tuot­taa julki­sesti rahoi­tet­tuja sote-palve­luja ja rahas­taa niistä mitä tahansa.

“Käytän­nössä tapah­tuu niin, että valta­kun­nan­ta­solla tehdään lain­sää­däntö, jolla varmis­te­taan valin­nan­va­pau­den toteu­tu­mi­nen. On myös kehi­tet­tävä yhte­näi­nen tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­tely, jossa määri­tel­lään palve­luja tuot­ta­vien kritee­rit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kritee­rit täyt­tä­vät tuot­ta­jat sitten tarjoa­vat palve­luja, joista asia­kas voi valita”, Risikko totesi.

Osana sote-uudis­tusta säädet­tävä valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö mahdol­lis­taa tule­vai­suu­dessa, että käyt­täjä valit­see itse palve­lui­den julki­sen, yksi­tyi­sen tai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jan. Valin­nan­va­paus toteu­te­taan pääsään­tönä perus­ta­solla ja sovel­tu­vilta osin erikois­ta­son sote-palve­luissa.

“Suoma­lai­sen valin­nan­va­paus­mal­lin raken­ta­mi­sessa voidaan ottaa oppia Ruot­sista, jossa valin­nan­va­paus on ollut tervey­den­huol­lossa jo muuta­man vuoden. Palve­luse­te­liä­kin kannat­taa hyödyn­tää. Siitä meillä on monessa kunnassa hyviä koke­muk­sia”, Risikko kannusti.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content