Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko koros­taa, että valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen ansiosta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den saata­vuus nopeu­tuu, kun palve­lui­den tuot­ta­jia on enem­män.

Tämä helpot­taa erityi­sesti terveys­kes­kuk­seen pääsyä ja vähen­tää viiveitä myös muissa sote-palve­luissa. Risikko puhui Pohjan­maan Kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­sessa lauan­taina Lapualla.

“Suuri osa ihmi­sistä asuu alueilla, jossa terveys­kes­kuk­seen pääsyä joutuu odot­ta­maan yli kaksi viik­koa, jopa yli kaksi kuukautta. Se on aivan liian pitkä aika, varsin­kin jos kyseessä on vakava sairaus”, totesi Risikko.

Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella saadaan myös muita hyötyjä.

“Valin­nan­va­paus lisää tasa-arvoa, kun muut­kin kuin hyvä­tu­loi­set voivat saada palve­luja myös yksi­tyi­seltä puolelta. Tuot­ta­jien lisään­tyessä myös lähi­pal­ve­lut on helpompi varmis­taa. Kilpailu puoles­taan lisää palve­lu­jen laatua ja pitää kustan­nuk­set kurissa”, Risikko sanoi.

Valin­nan­va­pau­den on arvioitu tuovan lisää kustan­nuk­sia. Risikko arvioi kuiten­kin toisin.

“Valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sella ei niin­kään tavoi­tella sääs­töjä. Toimies­saan se kuiten­kin vähen­tää myös kustan­nuk­sia, kun sairau­det ja muut ongel­mat saadaan nopeam­min selville ja hoidet­tua tai estet­tyä niiden pahe­ne­mi­nen”, arvioi Risikko.

Risikko tyrmää myös sen pelon, että kuka tahansa voisi tuot­taa julki­sesti rahoi­tet­tuja sote-palve­luja ja rahas­taa niistä mitä tahansa.

“Käytän­nössä tapah­tuu niin, että valta­kun­nan­ta­solla tehdään lain­sää­däntö, jolla varmis­te­taan valin­nan­va­pau­den toteu­tu­mi­nen. On myös kehi­tet­tävä yhte­näi­nen tuot­ta­jien hyväk­sy­mis­me­net­tely, jossa määri­tel­lään palve­luja tuot­ta­vien kritee­rit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kritee­rit täyt­tä­vät tuot­ta­jat sitten tarjoa­vat palve­luja, joista asia­kas voi valita”, Risikko totesi.

Osana sote-uudis­tusta säädet­tävä valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö mahdol­lis­taa tule­vai­suu­dessa, että käyt­täjä valit­see itse palve­lui­den julki­sen, yksi­tyi­sen tai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jan. Valin­nan­va­paus toteu­te­taan pääsään­tönä perus­ta­solla ja sovel­tu­vilta osin erikois­ta­son sote-palve­luissa.

“Suoma­lai­sen valin­nan­va­paus­mal­lin raken­ta­mi­sessa voidaan ottaa oppia Ruot­sista, jossa valin­nan­va­paus on ollut tervey­den­huol­lossa jo muuta­man vuoden. Palve­luse­te­liä­kin kannat­taa hyödyn­tää. Siitä meillä on monessa kunnassa hyviä koke­muk­sia”, Risikko kannusti.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content