Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus helpottaa palve­luiden saata­vuutta – kokoomus.fi
MENU
Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus helpottaa palve­luiden saata­vuutta

Varapu­hemies Risikko: Valin­nan­vapaus helpottaa palve­luiden saata­vuutta

Julkaistu: 21.11.2015 Uncategorized

Eduskunnan toinen varapu­hemies Paula Risikko korostaa, että valin­nan­va­pauden laajen­ta­misen ansiosta sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden saatavuus nopeutuu, kun palve­luiden tuottajia on enemmän.

Tämä helpottaa erityi­sesti terveys­kes­kukseen pääsyä ja vähentää viiveitä myös muissa sote-palve­luissa. Risikko puhui Pohjanmaan Kokoo­muksen syysko­kouk­sessa lauan­taina Lapualla.

“Suuri osa ihmisistä asuu alueilla, jossa terveys­kes­kukseen pääsyä joutuu odottamaan yli kaksi viikkoa, jopa yli kaksi kuukautta. Se on aivan liian pitkä aika, varsinkin jos kyseessä on vakava sairaus”, totesi Risikko.

Valin­nan­va­pauden laajen­ta­mi­sella saadaan myös muita hyötyjä.

“Valin­nan­vapaus lisää tasa-arvoa, kun muutkin kuin hyvätu­loiset voivat saada palveluja myös yksityi­seltä puolelta. Tuottajien lisään­tyessä myös lähipal­velut on helpompi varmistaa. Kilpailu puolestaan lisää palve­lujen laatua ja pitää kustan­nukset kurissa”, Risikko sanoi.

Valin­nan­va­pauden on arvioitu tuovan lisää kustan­nuksia. Risikko arvioi kuitenkin toisin.

“Valin­nan­va­pauden laajen­ta­mi­sella ei niinkään tavoi­tella säästöjä. Toimiessaan se kuitenkin vähentää myös kustan­nuksia, kun sairaudet ja muut ongelmat saadaan nopeammin selville ja hoidettua tai estettyä niiden pahene­minen”, arvioi Risikko.

Risikko tyrmää myös sen pelon, että kuka tahansa voisi tuottaa julki­sesti rahoi­tettuja sote-palveluja ja rahastaa niistä mitä tahansa.

“Käytän­nössä tapahtuu niin, että valta­kun­nan­ta­solla tehdään lainsää­däntö, jolla varmis­tetaan valin­nan­va­pauden toteu­tu­minen. On myös kehitettävä yhtenäinen tuottajien hyväk­sy­mis­me­nettely, jossa määri­tellään palveluja tuottavien kriteerit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kriteerit täyttävät tuottajat sitten tarjoavat palveluja, joista asiakas voi valita”, Risikko totesi.

Osana sote-uudis­tusta säädettävä valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö mahdol­listaa tulevai­suu­dessa, että käyttäjä valitsee itse palve­luiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valin­nan­vapaus toteu­tetaan pääsääntönä perus­ta­solla ja sovel­tu­vilta osin erikois­tason sote-palve­luissa.

“Suoma­laisen valin­nan­va­paus­mallin raken­ta­mi­sessa voidaan ottaa oppia Ruotsista, jossa valin­nan­vapaus on ollut tervey­den­huol­lossa jo muutaman vuoden. Palve­luse­te­liäkin kannattaa hyödyntää. Siitä meillä on monessa kunnassa hyviä kokemuksia”, Risikko kannusti.

 


Kokoomus.fi