Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vara­pu­he­mies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrit­tä­jyyttä

Vara­pu­he­mies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrit­tä­jyyttä

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit käyt­töön. Kokko­lan Yrit­tä­jien ja Yrit­tä­jä­nais­ten juhlassa lauan­taina puhu­van Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään nyt aivan liian vähän.

Risi­kon mukaan palve­luse­teli lisää asiak­kaan valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia, paran­taa palve­lu­jen saata­vuutta ja moni­puo­lis­taa paik­ka­kun­nan palve­lu­tuo­tan­toa. Palve­luse­te­lit lisää­vät myös yrit­tä­jyyttä.

“Palve­luse­te­lin käyt­töön­ot­toa vastus­te­taan vielä­kin liian usein sillä veruk­keella, ettei paik­ka­kun­nalla ole yrityk­siä, jotka voisi­vat palve­luja tuot­taa. On selvää, ettei tarjon­taa olekaan ilman kysyn­tää”, Risikko sanoo.

Risi­kon mielestä suoma­lai­nen yrit­tä­jyys on kuiten­kin niin ketterä ja idea­ri­kas laji, että kun kunta synnyt­tää kysyn­tää, synnyt­tä­vät pk-yrityk­set nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjon­taa.

Laajen­ta­malla palve­luse­te­lin käyt­tö­alaa moni­puo­lis­te­taan palve­luja ja helpo­te­taan niiden saan­tia. Kunta­lais­ten valin­nan­va­paus toteu­tuu aidosti, kun palve­luja voivat tuot­taa kunta, yrityk­set ja järjes­töt.

“Kun kunta­lai­set voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jasta riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Tätä kustan­nus- ja laadun paran­nus­mah­dol­li­suutta meidän ei kannata tässä talous­ti­lan­teessa ohit­taa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille kuin laajem­min koko yhteis­kun­nalle”, Risikko arvioi.

Palve­luse­teli käyt­töön myös liiken­ne­pal­ve­luissa

Risikko esit­tää palve­luse­te­lin käyt­töön­ot­toa myös liiken­ne­pal­ve­luissa.

“Haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut heiken­ty­vät kiih­ty­vällä vauh­dilla, kun junayh­teyk­siä­kin nyt lope­te­taan. Ratkai­suja tilan­teen paran­ta­mi­seksi on tehtävä nopeasti. Ihmis­ten pitää päästä liik­ku­maan ilman omaa autoa myös maaseu­dulla”, Risikko sanoo.

Haja-asutusa­lueilla ihmis­ten liik­ku­mis­mah­dol­li­suu­det ovat heiken­ty­neet koko ajan, mm. valtion sääs­tö­jen vuoksi.

“Käyn­nis­tin liikenne- ja kunta­mi­nis­te­rinä viime keväänä selvi­tys­työn siitä, mikä olisi tehok­kain keino turvata liik­ku­mis­pal­ve­lut haja-asutusa­lueilla. Palve­luse­teli on yksi keinoista. Nyt selvi­tys­työ on yhä ajan­koh­tai­sempi, ja siihen tulee saada vauh­tia”, Risikko patis­taa.

Kunnat mukaan palve­luse­te­li­ko­kei­lui­hin

Halli­tus on päät­tä­nyt käyn­nis­tää kuntien kanssa palve­luse­te­li­jär­jes­tel­män laajen­ta­mi­seen tähtää­vän kokei­lun.

“Palve­luse­teli tulee laajen­taa kaik­kiin perus­pal­ve­lui­hin, ei vain sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin, Risikko toteaa.

Suomen Yrit­tä­jien tuoreen selvi­tyk­sen mukaan Suomen suurim­mat kaupun­git ja kunnat käyt­tä­vät kaikki palve­luse­te­liä, mutta nekin suhteel­li­sen vähän.

“Kuntien kannat­taa ottaa palve­luse­teli entistä laajem­min käyt­töön. Se on kunta­lai­sen ja myös kunta­ta­lou­den etu”, Risikko kannus­taa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content