Varapu­hemies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrittä­jyyttä – kokoomus.fi
MENU
Varapu­hemies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrittä­jyyttä

Varapu­hemies Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yrittä­jyyttä

Julkaistu: 10.10.2015 Uncategorized

Eduskunnan toinen varapu­hemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit käyttöön. Kokkolan Yrittäjien ja Yrittä­jä­naisten juhlassa lauan­taina puhuvan Risikon mielestä palve­luse­teliä hyödyn­netään nyt aivan liian vähän.

Risikon mukaan palve­luseteli lisää asiakkaan valin­nan­mah­dol­li­suuksia, parantaa palve­lujen saata­vuutta ja monipuo­listaa paikka­kunnan palve­lu­tuo­tantoa. Palve­luse­telit lisäävät myös yrittä­jyyttä.

“Palve­luse­telin käyttöön­ottoa vastus­tetaan vieläkin liian usein sillä veruk­keella, ettei paikka­kun­nalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää”, Risikko sanoo.

Risikon mielestä suoma­lainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyt­tävät pk-yritykset nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjontaa.

Laajen­ta­malla palve­luse­telin käyttöalaa monipuo­lis­tetaan palveluja ja helpo­tetaan niiden saantia. Kunta­laisten valin­nan­vapaus toteutuu aidosti, kun palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt.

“Kun kunta­laiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuotta­jasta riippu­matta, kilpailu lisäisi palve­lujen laatua ja pitäisi kustan­nukset kurissa. Tätä kustannus- ja laadun paran­nus­mah­dol­li­suutta meidän ei kannata tässä talous­ti­lan­teessa ohittaa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille kuin laajemmin koko yhteis­kun­nalle”, Risikko arvioi.

Palve­luseteli käyttöön myös liiken­ne­pal­ve­luissa

Risikko esittää palve­luse­telin käyttöön­ottoa myös liiken­ne­pal­ve­luissa.

“Haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut heiken­tyvät kiihty­vällä vauhdilla, kun junayh­teyk­siäkin nyt lopetetaan. Ratkaisuja tilanteen paran­ta­mi­seksi on tehtävä nopeasti. Ihmisten pitää päästä liikkumaan ilman omaa autoa myös maaseu­dulla”, Risikko sanoo.

Haja-asutusa­lueilla ihmisten liikku­mis­mah­dol­li­suudet ovat heiken­tyneet koko ajan, mm. valtion säästöjen vuoksi.

“Käynnistin liikenne- ja kunta­mi­nis­terinä viime keväänä selvi­tystyön siitä, mikä olisi tehokkain keino turvata liikku­mis­pal­velut haja-asutusa­lueilla. Palve­luseteli on yksi keinoista. Nyt selvi­tystyö on yhä ajankoh­tai­sempi, ja siihen tulee saada vauhtia”, Risikko patistaa.

Kunnat mukaan palve­luse­te­li­ko­kei­luihin

Hallitus on päättänyt käynnistää kuntien kanssa palve­luse­te­li­jär­jes­telmän laajen­ta­miseen tähtäävän kokeilun.

“Palve­luseteli tulee laajentaa kaikkiin perus­pal­ve­luihin, ei vain sosiaali- ja terveys­pal­ve­luihin, Risikko toteaa.

Suomen Yrittäjien tuoreen selvi­tyksen mukaan Suomen suurimmat kaupungit ja kunnat käyttävät kaikki palve­luse­teliä, mutta nekin suhteel­lisen vähän.

“Kuntien kannattaa ottaa palve­luseteli entistä laajemmin käyttöön. Se on kunta­laisen ja myös kunta­ta­louden etu”, Risikko kannustaa.

 


Kokoomus.fi