Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Vapaa­vuori: Hieno päivä Kokoo­muk­selle

Julkaistu:

Tiedote 28.6.2011

- Tämä on hieno ja histo­rial­li­nen päivä Kokoo­muk­selle. Kokoo­mus­lai­nen päämi­nis­teri esit­te­lee tänään halli­tus­oh­jel­man edus­kun­nalle 24 vuoden tauon jälkeen. Samana päivänä kokoo­mus­lai­nen valtio­mies ja kansan suurta arvos­tusta naut­tiva Sauli Niinistö lupau­tuu ehdolle presi­den­tin­vaa­lei­hin. Tänä päivänä tuntuu todella hyvältä olla Kokoo­muk­sen jäsen, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori iloit­see.

Halli­tus­oh­jel­massa kokoo­mus­lai­nen talous- ja vero­po­li­tii­kan linja jatkuu. Valtion velka­suhde kään­ne­tään laskuun ja ohjel­maan on kirjattu selkeät perä­lau­dat, jotta tavoit­teessa onnis­tu­taan. Tämän lisäksi vero­tuk­sen pain­opis­tettä siir­re­tään Kokoo­muk­sen vaati­muk­sen mukai­sesti selkeästi työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen.

- Kokoo­muk­sen, samoin kuin Sauli Niinis­tön tava­ra­merkki on valtion vastuul­li­nen talou­den­pito, Vapaa­vuori toteaa.

- Sauli Niinis­tön sivut ja tuki­ja­lis­talle ilmoit­tau­tu­mi­nen: http://niinisto.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content