Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Pääministerin puheet vanhuspalveluista ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetista eivät vastaa todellisuutta

Päämi­nis­te­rin puheet vanhus­pal­ve­luista ja kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tista eivät vastaa todel­li­suutta

Julkaistu:

Senio­ri­foo­ru­min blogi /​ Sari Sarko­maa

Oudok­sun suuresti päämi­nis­teri Mari­nin (SDP) puheita tors­tain 13.1. Ylen vaali­ten­tissä, jossa hän esit­teli halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sia vanhus­pal­ve­luissa. Todel­li­suu­dessa dema­ri­joh­toi­sen halli­tuk­sen vahti­vuo­rolla vanhus­pal­ve­lu­jen tilanne kentällä on ajau­tu­nut entistä vaikeam­paan krii­siin.

Herää vahva huoli päämi­nis­te­rin tietä­myk­sestä. Vanhus­ten­huol­lon asian­tun­ti­jat esit­ti­vät hätä­huu­tonsa jo syksyllä ikäih­mis­ten palve­lui­den ajau­tu­mi­sesta kansal­li­seen krii­siin.

Halli­tuk­sen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoivan valu­vi­kai­nen henki­lös­tö­mi­toi­tus ei tuonut lisää hoito­hen­ki­lö­kun­taa, vaan päin­vas­toin jonoja ja palve­lui­den heiken­ty­mistä. Toimia olisi pitä­nyt tehdä vanhus­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­teen. Pelkkä vaati­mus­ten kirjaa­mi­nen lakiin ei vielä paranna palve­luja. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsy ja koti­hoi­don saata­vuus on vaikeu­tu­nut. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. On kylmää poli­tiik­kaa, jos päämi­nis­teri sulkee silmänsä vanhus­pal­ve­lui­den todel­li­suu­delta. 

Minis­teri Kiurun johdolla valmis­tel­lusta vanhus­pal­ve­lu­lain uudis­ta­mi­sen toisesta vaiheesta odotet­tiin korjauk­sia krii­siy­ty­nee­seen tilan­tee­seen. On hälyt­tä­vää, että kysei­nen esitys sai lausun­to­kier­rok­sella asian­tun­ti­joilta täys­tyr­mäyk­sen: esityk­sestä puut­tu­vat sekä ratkai­sut, että rahoi­tus keskei­siin ongel­miin. Akuut­tiin hoita­ja­pu­laan ei esityk­sessä löydy mitään vastauk­sia. Tilan­teen vaka­vuutta kuvaa se, että edus­kun­nan oikeus­asia­mies vaati minis­teri Kiurun puut­teel­li­sen esityk­sen perus­teel­lista korjaa­mista. Ikävä kyllä halli­tus on tuonut esityk­sen edus­kun­taan lähes muut­tu­mat­to­mana. Edus­kun­nan on määrä aloit­taa esityk­sen käsit­tely kevä­tis­tun­to­kau­della.

Halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan. Runsaasta rahan­jaosta huoli­matta halli­tuk­selta ei ole heru­nut riit­tä­västi rahaa hoita­ja­mi­toi­tuk­seen. Halli­tus­puo­lu­eet voisi­vat myös avoi­mesti kertoa mistä he aiko­vat sopi­mansa leik­kauk­set tehdä. Halli­tus on jo päät­tä­nyt  leikata puut­tu­vat noin 140 miljoo­naa euroa tervey­den­huol­losta. Suurim­pia leik­kauk­sia on tulossa lääke­kor­vauk­siin ja yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon Kela-korvauk­siin vuodesta 2023 lukien. Halli­tuk­sen vastuu­ton talous­po­li­tiikka on tulossa tiensä päähän.

Päämi­nis­te­rin on nyt syytä vastata puhei­siinsa ja luvat­tava, että halli­tus oikeasti tart­tuu krii­siy­ty­nee­seen vanhus­ten­huol­lon tilaan sen sijaan, että keski­ty­tään syyt­te­le­mään täysin perus­teet­to­masti kokoo­musta asiasta, josta päämi­nis­te­rillä itsel­lään on vastuu. Vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sella ja toimilla sote-alan pito- ja veto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi on varmis­tet­tava ikäih­mis­ten hoitoon pääsy, riip­pu­matta hoito­pai­kasta tai siitä, onko vanhuk­sella hänen oikeuk­sis­taan huoleh­ti­via omai­sia. Myös muita toimia on tehtävä. Senio­rit ovat hyvin erilai­sessa elämän tilan­teissa olevia ihmi­siä ja erilai­sia vaih­toeh­toja tarvi­taan.

Kummek­sun yhtä lailla Mari­nin Ylen tentissä esit­tä­miä, täysin vailla totuus­poh­jaa olevia väit­teitä siitä, että kokoo­mus olisi esit­tä­nyt vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan leik­kauk­sia palve­lui­hin.

Mari­nin väite ei yksi­se­lit­tei­sesti pidä paik­kaansa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista tai pelas­tus­pal­ve­luista ei kokoo­muk­sen esityk­sessä leikata. Kokoo­mus on esit­tä­nyt tois­tu­vasti työl­li­syyttä, taloutta ja palve­luja vahvis­ta­via ratkai­suja, jotka halli­tus­puo­lu­eet ovat äänes­tä­neet kumoon.

Vastai­simme vanhus­pal­ve­lui­den krii­siin vahvis­ta­malla erityi­sesti halli­tuk­sen pulaan ajamaa koti­hoi­toa sekä omais­hoi­ta­jien ja muis­ti­sai­rai­den palve­luja sekä teki­simme senio­reille oman super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esitimme ikäih­mis­ten hoivaan 75 miljoo­naa euroa enem­män lisää mitä halli­tus on esit­tä­nyt. Olisi kohtuul­lista, että päämi­nis­teri tutus­tuisi oppo­si­tion esityk­siin ennen kuin niitä julki­sesti kommen­toi.

Voit seurata työtäni kansan­edus­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna vastaa­not­ta­malla edus­kun­ta­ter­vei­seni, joissa kerron ajan­koh­tai­sia poli­tii­kan kuulu­mi­sia. Edus­kun­ta­ter­vei­set voit tilata sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soit­ta­malla 050 511 3033. Ajatuk­set ja palaute ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

Skip to content