Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Päämi­nis­te­rin puheet vanhus­pal­ve­luista ja kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tista eivät vastaa todel­li­suutta

Päämi­nis­te­rin puheet vanhus­pal­ve­luista ja kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tista eivät vastaa todel­li­suutta

Julkaistu:

Senio­ri­foo­ru­min blogi /​ Sari Sarko­maa

Oudok­sun suuresti päämi­nis­teri Mari­nin (SDP) puheita tors­tain 13.1. Ylen vaali­ten­tissä, jossa hän esit­teli halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sia vanhus­pal­ve­luissa. Todel­li­suu­dessa dema­ri­joh­toi­sen halli­tuk­sen vahti­vuo­rolla vanhus­pal­ve­lu­jen tilanne kentällä on ajau­tu­nut entistä vaikeam­paan krii­siin.

Herää vahva huoli päämi­nis­te­rin tietä­myk­sestä. Vanhus­ten­huol­lon asian­tun­ti­jat esit­ti­vät hätä­huu­tonsa jo syksyllä ikäih­mis­ten palve­lui­den ajau­tu­mi­sesta kansal­li­seen krii­siin.

Halli­tuk­sen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoivan valu­vi­kai­nen henki­lös­tö­mi­toi­tus ei tuonut lisää hoito­hen­ki­lö­kun­taa, vaan päin­vas­toin jonoja ja palve­lui­den heiken­ty­mistä. Toimia olisi pitä­nyt tehdä vanhus­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­teen. Pelkkä vaati­mus­ten kirjaa­mi­nen lakiin ei vielä paranna palve­luja. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsy ja koti­hoi­don saata­vuus on vaikeu­tu­nut. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua. On kylmää poli­tiik­kaa, jos päämi­nis­teri sulkee silmänsä vanhus­pal­ve­lui­den todel­li­suu­delta. 

Minis­teri Kiurun johdolla valmis­tel­lusta vanhus­pal­ve­lu­lain uudis­ta­mi­sen toisesta vaiheesta odotet­tiin korjauk­sia krii­siy­ty­nee­seen tilan­tee­seen. On hälyt­tä­vää, että kysei­nen esitys sai lausun­to­kier­rok­sella asian­tun­ti­joilta täys­tyr­mäyk­sen: esityk­sestä puut­tu­vat sekä ratkai­sut, että rahoi­tus keskei­siin ongel­miin. Akuut­tiin hoita­ja­pu­laan ei esityk­sessä löydy mitään vastauk­sia. Tilan­teen vaka­vuutta kuvaa se, että edus­kun­nan oikeus­asia­mies vaati minis­teri Kiurun puut­teel­li­sen esityk­sen perus­teel­lista korjaa­mista. Ikävä kyllä halli­tus on tuonut esityk­sen edus­kun­taan lähes muut­tu­mat­to­mana. Edus­kun­nan on määrä aloit­taa esityk­sen käsit­tely kevä­tis­tun­to­kau­della.

Halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan. Runsaasta rahan­jaosta huoli­matta halli­tuk­selta ei ole heru­nut riit­tä­västi rahaa hoita­ja­mi­toi­tuk­seen. Halli­tus­puo­lu­eet voisi­vat myös avoi­mesti kertoa mistä he aiko­vat sopi­mansa leik­kauk­set tehdä. Halli­tus on jo päät­tä­nyt  leikata puut­tu­vat noin 140 miljoo­naa euroa tervey­den­huol­losta. Suurim­pia leik­kauk­sia on tulossa lääke­kor­vauk­siin ja yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon Kela-korvauk­siin vuodesta 2023 lukien. Halli­tuk­sen vastuu­ton talous­po­li­tiikka on tulossa tiensä päähän.

Päämi­nis­te­rin on nyt syytä vastata puhei­siinsa ja luvat­tava, että halli­tus oikeasti tart­tuu krii­siy­ty­nee­seen vanhus­ten­huol­lon tilaan sen sijaan, että keski­ty­tään syyt­te­le­mään täysin perus­teet­to­masti kokoo­musta asiasta, josta päämi­nis­te­rillä itsel­lään on vastuu. Vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sella ja toimilla sote-alan pito- ja veto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi on varmis­tet­tava ikäih­mis­ten hoitoon pääsy, riip­pu­matta hoito­pai­kasta tai siitä, onko vanhuk­sella hänen oikeuk­sis­taan huoleh­ti­via omai­sia. Myös muita toimia on tehtävä. Senio­rit ovat hyvin erilai­sessa elämän tilan­teissa olevia ihmi­siä ja erilai­sia vaih­toeh­toja tarvi­taan.

Kummek­sun yhtä lailla Mari­nin Ylen tentissä esit­tä­miä, täysin vailla totuus­poh­jaa olevia väit­teitä siitä, että kokoo­mus olisi esit­tä­nyt vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan leik­kauk­sia palve­lui­hin.

Mari­nin väite ei yksi­se­lit­tei­sesti pidä paik­kaansa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista tai pelas­tus­pal­ve­luista ei kokoo­muk­sen esityk­sessä leikata. Kokoo­mus on esit­tä­nyt tois­tu­vasti työl­li­syyttä, taloutta ja palve­luja vahvis­ta­via ratkai­suja, jotka halli­tus­puo­lu­eet ovat äänes­tä­neet kumoon.

Vastai­simme vanhus­pal­ve­lui­den krii­siin vahvis­ta­malla erityi­sesti halli­tuk­sen pulaan ajamaa koti­hoi­toa sekä omais­hoi­ta­jien ja muis­ti­sai­rai­den palve­luja sekä teki­simme senio­reille oman super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esitimme ikäih­mis­ten hoivaan 75 miljoo­naa euroa enem­män lisää mitä halli­tus on esit­tä­nyt. Olisi kohtuul­lista, että päämi­nis­teri tutus­tuisi oppo­si­tion esityk­siin ennen kuin niitä julki­sesti kommen­toi.

Voit seurata työtäni kansan­edus­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna vastaa­not­ta­malla edus­kun­ta­ter­vei­seni, joissa kerron ajan­koh­tai­sia poli­tii­kan kuulu­mi­sia. Edus­kun­ta­ter­vei­set voit tilata sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soit­ta­malla 050 511 3033. Ajatuk­set ja palaute ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content