Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Väli­te­tään toisis­tamme

Väli­te­tään toisis­tamme

Julkaistu:

Viimei­sin, kansa­lais­ten henki­nen kestä­vyys ja yhtei­söl­li­syy­den voima on asia, joka ei ole suoraan raha-asia, eikä myös­kään poliit­ti­sen päätök­sen­teon asia. 1990-luvun laman muis­tot ovat monelle meistä synkät. Ilma­piiri oli synkkä ja masen­tu­nut. Tähän vaikutti suuresti noin 20%:n massa­työt­tö­myys. Tähän emme tällä kertaa joudu, vaikka työt­tö­myys lisään­tyy­kin. Moni asia on tällä kertaa toisin, vaikka yhtä­läi­syyk­siä­kin on.
Olen varma, että krii­sin jälkeen eri maiden menes­ty­mistä ja nousua arvioi­taessa yhtenä keskei­senä eroa­vuuk­sia selit­tä­vänä teki­jänä on se, kuinka ihmi­set ovat jaksa­neet ja kanta­neet huolta toisis­taan. Tämä on inhi­mil­listä. Jos kuka tahansa meistä jää työt­tö­mäksi on meillä saata­villa työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa ja julki­sia palve­luja. Nämä eivät kuiten­kaan yksin riitä henki­seen hyvin­voin­tiin. Jokai­nen meistä tarvit­see kave­reita ja yhteen­kuu­lu­vai­suu­den tunnetta. Jokai­sella on tarve kokea olevansa tärkeä. Tätä tunnetta eivät yksin raha ja palve­lut tarjoa.
Uskon erit­täin vahvasti, että jos me osai­simme kantaa lähei­sis­tämme hieman enem­män huolta, kuin mihin olemme viime­ai­koina tottu­neet, selviy­tyi­simme kansana vahvem­pina tästä talous­krii­sistä. Kyse on siis aivan normaa­lista inhi­mil­li­sestä vastuun­tun­nosta toista ihmistä kohtaan hänen ollessa vaikeassa elämän­ti­lan­teessa. En usko, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa voidaan koskaan kehit­tää niin pitkälle, että välit­tä­mi­sen voisi ulkois­taa vain viran­omais­toi­min­naksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content