Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Väli­te­tään toisis­tamme

Väli­te­tään toisis­tamme

Julkaistu:

Viimei­sin, kansa­lais­ten henki­nen kestä­vyys ja yhtei­söl­li­syy­den voima on asia, joka ei ole suoraan raha-asia, eikä myös­kään poliit­ti­sen päätök­sen­teon asia. 1990-luvun laman muis­tot ovat monelle meistä synkät. Ilma­piiri oli synkkä ja masen­tu­nut. Tähän vaikutti suuresti noin 20%:n massa­työt­tö­myys. Tähän emme tällä kertaa joudu, vaikka työt­tö­myys lisään­tyy­kin. Moni asia on tällä kertaa toisin, vaikka yhtä­läi­syyk­siä­kin on.
Olen varma, että krii­sin jälkeen eri maiden menes­ty­mistä ja nousua arvioi­taessa yhtenä keskei­senä eroa­vuuk­sia selit­tä­vänä teki­jänä on se, kuinka ihmi­set ovat jaksa­neet ja kanta­neet huolta toisis­taan. Tämä on inhi­mil­listä. Jos kuka tahansa meistä jää työt­tö­mäksi on meillä saata­villa työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa ja julki­sia palve­luja. Nämä eivät kuiten­kaan yksin riitä henki­seen hyvin­voin­tiin. Jokai­nen meistä tarvit­see kave­reita ja yhteen­kuu­lu­vai­suu­den tunnetta. Jokai­sella on tarve kokea olevansa tärkeä. Tätä tunnetta eivät yksin raha ja palve­lut tarjoa.
Uskon erit­täin vahvasti, että jos me osai­simme kantaa lähei­sis­tämme hieman enem­män huolta, kuin mihin olemme viime­ai­koina tottu­neet, selviy­tyi­simme kansana vahvem­pina tästä talous­krii­sistä. Kyse on siis aivan normaa­lista inhi­mil­li­sestä vastuun­tun­nosta toista ihmistä kohtaan hänen ollessa vaikeassa elämän­ti­lan­teessa. En usko, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa voidaan koskaan kehit­tää niin pitkälle, että välit­tä­mi­sen voisi ulkois­taa vain viran­omais­toi­min­naksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content