Välitetään toisis­tamme – kokoomus.fi
MENU
Välitetään toisis­tamme

Välitetään toisis­tamme

Julkaistu: 23.03.2009 Uncategorized
Viimeisin, kansa­laisten henkinen kestävyys ja yhtei­söl­li­syyden voima on asia, joka ei ole suoraan raha-asia, eikä myöskään poliit­tisen päätök­senteon asia. 1990-luvun laman muistot ovat monelle meistä synkät. Ilmapiiri oli synkkä ja masen­tunut. Tähän vaikutti suuresti noin 20%:n massa­työt­tömyys. Tähän emme tällä kertaa joudu, vaikka työttömyys lisään­tyykin. Moni asia on tällä kertaa toisin, vaikka yhtäläi­syyk­siäkin on.
Olen varma, että kriisin jälkeen eri maiden menes­ty­mistä ja nousua arvioi­taessa yhtenä keskeisenä eroavuuksia selit­tävänä tekijänä on se, kuinka ihmiset ovat jaksaneet ja kantaneet huolta toisistaan. Tämä on inhimil­listä. Jos kuka tahansa meistä jää työttö­mäksi on meillä saata­villa työttö­myys­päi­vä­rahaa ja julkisia palveluja. Nämä eivät kuitenkaan yksin riitä henkiseen hyvin­vointiin. Jokainen meistä tarvitsee kavereita ja yhteen­kuu­lu­vai­suuden tunnetta. Jokai­sella on tarve kokea olevansa tärkeä. Tätä tunnetta eivät yksin raha ja palvelut tarjoa.
Uskon erittäin vahvasti, että jos me osaisimme kantaa lähei­sis­tämme hieman enemmän huolta, kuin mihin olemme viime­ai­koina tottuneet, selviy­tyi­simme kansana vahvempina tästä talous­krii­sistä. Kyse on siis aivan normaa­lista inhimil­li­sestä vastuun­tun­nosta toista ihmistä kohtaan hänen ollessa vaikeassa elämän­ti­lan­teessa. En usko, että hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa voidaan koskaan kehittää niin pitkälle, että välit­tä­misen voisi ulkoistaa vain viran­omais­toi­min­naksi.

Kokoomus.fi