Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Väli­te­tään toisis­tamme

Väli­te­tään toisis­tamme

Julkaistu:

Viimei­sin, kansa­lais­ten henki­nen kestä­vyys ja yhtei­söl­li­syy­den voima on asia, joka ei ole suoraan raha-asia, eikä myös­kään poliit­ti­sen päätök­sen­teon asia. 1990-luvun laman muis­tot ovat monelle meistä synkät. Ilma­piiri oli synkkä ja masen­tu­nut. Tähän vaikutti suuresti noin 20%:n massa­työt­tö­myys. Tähän emme tällä kertaa joudu, vaikka työt­tö­myys lisään­tyy­kin. Moni asia on tällä kertaa toisin, vaikka yhtä­läi­syyk­siä­kin on.
Olen varma, että krii­sin jälkeen eri maiden menes­ty­mistä ja nousua arvioi­taessa yhtenä keskei­senä eroa­vuuk­sia selit­tä­vänä teki­jänä on se, kuinka ihmi­set ovat jaksa­neet ja kanta­neet huolta toisis­taan. Tämä on inhi­mil­listä. Jos kuka tahansa meistä jää työt­tö­mäksi on meillä saata­villa työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa ja julki­sia palve­luja. Nämä eivät kuiten­kaan yksin riitä henki­seen hyvin­voin­tiin. Jokai­nen meistä tarvit­see kave­reita ja yhteen­kuu­lu­vai­suu­den tunnetta. Jokai­sella on tarve kokea olevansa tärkeä. Tätä tunnetta eivät yksin raha ja palve­lut tarjoa.
Uskon erit­täin vahvasti, että jos me osai­simme kantaa lähei­sis­tämme hieman enem­män huolta, kuin mihin olemme viime­ai­koina tottu­neet, selviy­tyi­simme kansana vahvem­pina tästä talous­krii­sistä. Kyse on siis aivan normaa­lista inhi­mil­li­sestä vastuun­tun­nosta toista ihmistä kohtaan hänen ollessa vaikeassa elämän­ti­lan­teessa. En usko, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa voidaan koskaan kehit­tää niin pitkälle, että välit­tä­mi­sen voisi ulkois­taa vain viran­omais­toi­min­naksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content