Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Väli­ky­sy­mys omis­ta­jaoh­jauk­sesta, työmark­ki­na­ti­lan­teesta ja edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta

Väli­ky­sy­mys omis­ta­jaoh­jauk­sesta, työmark­ki­na­ti­lan­teesta ja edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta

Julkaistu:

Seuraa­van puolen vuoden aikana käydään ratkai­se­via neuvot­te­luita siitä, miten Suomen talou­den ja työl­li­syy­den tilanne kehit­tyy lähi­vuo­sina. Koko Suomen kannalta on tärkeää, että talous­kas­vun edel­ly­tyk­set ovat kunnossa ja työmark­ki­noilla pysty­tään sopi­maan asioista.

Postin lakosta ja tuki­la­koista ovat kärsi­neet Postin työn­te­ki­jät, Postin palve­luita tarvit­se­vat suoma­lai­set, suoma­lai­set yrityk­set, joiden kaup­paa ja vien­ti­pon­nis­te­luja lakko hait­tasi, ja myös Posti yrityk­senä. Tilanne lakon taus­talla on vello­nut vielä pidem­pään. On hyvä, että akuutti työmark­ki­na­kiista on ratken­nut ja ratkaisu löytyi siten, että Postin työn­te­ki­jöi­den asemasta huoleh­dit­tiin.

Vali­tet­ta­vasti maan halli­tuk­sen toimin­nasta syntyy vaiku­telma, että omis­ta­jaoh­jaus on varsin hapa­roi­vaa. Postin johdolla on ollut perus­teltu käsi­tys, että sen toimilla on ollut valtion omis­ta­jaoh­jauk­sen tuki. Samaan aikaan on jäänyt hyvin epäsel­väksi, mikä on ollut Suomen halli­tuk­sen rooli työmark­ki­na­kiis­tan eri vaiheissa. Syntyy vaiku­telma, että maamme halli­tus on kyllä puut­tu­nut työmark­ki­na­kiis­tan yksi­tyis­koh­tiin, mutta omis­ta­jaoh­jauk­sesta on puut­tu­nut pitkä­jän­tei­syys, enna­koi­ta­vuus ja linja.

Koska halli­tus ei ole pysty­nyt asiaa edus­kun­nalle selven­tä­mään, on oppo­si­tion syytä väli­ky­sy­myk­sellä selvit­tää, miten työmark­ki­na­kiis­taan on tultu ja mitä Postin lakko­ti­lan­teesta ja työmark­ki­na­krii­siä edel­tä­neistä tapah­tu­mista ja itse kiis­tasta on syytä oppia. Asia on syytä selvit­tää perin pohjin, jotta vastaa­vat tilan­teet välte­tään jo nyt tiedossa olevan vaikean työmark­ki­na­tal­ven edellä.

Suoma­lai­set palkan­saa­jat ansait­se­vat parem­paa.

Halli­tuk­sella on myös kunnian­hi­moi­nen työl­li­syys­ta­voite, jonka saavut­ta­mi­nen karkaa entistä kauem­maksi, jos työmark­ki­noilla on rauha­tonta.

Omis­ta­jaoh­jauk­sesta

Valtio­neu­vos­ton omis­ta­jaoh­jausta tulee johtaa kaikissa tilan­teissa hyvän hallin­to­ta­van mukai­sesti ja johdon­mu­kai­sesti. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­rin ja valtio­neu­vos­ton talous­po­liit­ti­sen minis­te­ri­va­lio­kun­nan tehtä­vänä on osoit­taa suun­taa ja tehdä valin­toja valtion omis­tus­ten tule­vai­suu­desta. Omis­ta­jan tahdon tulee välit­tyä yhtiön halli­tuk­sen päätök­siin.

Rinteen halli­tuk­sen toimin­nan seurauk­sena on vaka­vasti syytä epäillä, että omis­ta­jaoh­jausta ei ole toteu­tettu hyvän hallin­to­ta­van mukai­sesti.

Halli­tuk­sen toiminta Postin liik­keen­luo­vu­tuk­sen osalta osoit­taa, että halli­tus on anta­nut vähin­tään hiljai­sen hyväk­syn­tänsä 700 työn­te­ki­jän liik­keen­luo­vu­tuk­selle Posti Palve­lut -yhtiön alai­suu­teen ja toisen työeh­to­so­pi­muk­sen piiriin. Halli­tus on kerto­nut yksi­se­lit­tei­sesti estä­neensä aikai­sem­min kesällä suun­nit­teilla olleen yli 9000 työn­te­ki­jän siir­ron työeh­to­so­pi­muk­sesta toiseen. Elo-syys­kuussa halli­tus ei kuiten­kaan vastaa­valla tavalla yksi­se­lit­tei­sesti puut­tu­nut 700 työn­te­ki­jää koske­vaan liik­keen­luo­vu­tuk­seen.

Postin toimiva johto on voinut luot­taa siihen, että liik­keen­luo­vu­tuk­sella on Suomen halli­tuk­sen tuki. Syksyn mittaan omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero ja päämi­nis­teri Rinne ovat selkeästi anta­neet Postia­lan Unio­nin ymmär­tää, että he eivät seiso­kaan linjauk­sen takana, vaan sitä voidaan muut­taa. Tämä on yksi syy Postin kärjis­ty­nee­seen työmark­ki­na­ti­lan­tee­seen ja koko suoma­lai­seen yhteis­kun­taan häiriöitä tuot­ta­nei­siin tuki­lak­koi­hin.

Halli­tus on siis omalla toimin­nal­laan aiheut­ta­nut merkit­tä­vän työmark­ki­na­häi­riön ja omis­ta­jaoh­jauk­sen luot­ta­mus­pu­lan. On perus­tel­tua kysyä, miksi halli­tus ei toimi­nut linjak­kaasti omis­ta­jaoh­jauk­sessa, mutta päätti kuiten­kin puut­tua työmark­ki­na­kiis­taan. Toisin toimi­malla tilan­teen kärjis­ty­mi­nen olisi vältetty.

Työmark­ki­na­ti­lan­teesta

Halli­tus on luonut toimin­nal­laan työmark­ki­na­po­li­tiik­kaan vahin­gol­li­sen ennak­ko­ta­pauk­sen puut­tu­malla työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien väli­sen työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lun sisäl­töön sen sijaan, että se pitäy­tyisi lain­sää­tä­jän ja omis­ta­jan väli­neis­tössä. Tämä on erityi­sen vahin­gol­lista nyt, kun edessä on muita­kin haas­ta­via työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luita.

Julki­suu­dessa olevien tieto­jen mukaan halli­tus on omalla toimin­nal­laan astu­nut työeh­to­neu­vot­te­lui­hin käti­löi­mällä pöytään selvi­tys­hen­ki­lö­työ­ryh­män sovit­te­le­maan työeh­toi­hin liit­ty­vää riitaa. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri ilmoitti toiveen tulleen riidan osapuo­lilta, mutta päämi­nis­teri Rinne on itse­kin julki­suu­teen kerto­nut olleensa kirjoit­ta­massa pohjia vapaa­eh­toi­sesta sovit­te­lusta ja jopa avit­ta­massa sähkö­pos­tin laati­mi­sessa valta­kun­nan­so­vit­te­li­jalle. Tämä sähkö­posti on sisäl­tä­nyt selvi­tys­ryh­män jäsen­ten nimet.

Tällä toimin­ta­ta­valla halli­tus luo vaaral­li­sen esimer­kin, joka heiken­tää valta­kun­nan­so­vit­te­li­jan insti­tuu­tiota ja luo ennak­ko­ta­pauk­sen, jossa työmark­ki­na­rii­to­jen ratkai­si­jaksi voidaan vaatia halli­tuk­sen toimia.

Halli­tus on myös sekaan­tu­nut vahvasti itse työmark­ki­na­neu­vot­te­lui­hin.

Viikon­lo­pun aikana tele­vi­sio­ku­vista välit­tyi, että työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa “neljän viisaan” työryh­män ja riidan osapuol­ten lisäksi istui­vat mukana sekä omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­rin että päämi­nis­te­rin valtio­sih­tee­rit.

Tule­vaa työmark­ki­na­kier­rosta enna­koi­den on perus­tel­tua esit­tää vakava huoli siitä, aikooko halli­tus toimia osapuo­lena myös muissa työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa, ja voivatko tämän ennak­ko­ta­pauk­sen myötä työmark­ki­naos­a­puo­let vaatia halli­tuk­sen väliin­tu­loa. Tämä olisi vahin­gol­li­nen toimin­ta­tapa, joka perus­ta­van­laa­tui­sesti muut­taisi suoma­lais­ten työmark­ki­noi­den toimin­taa.

Edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta

Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totesi edus­kun­nan suul­li­sella kyse­ly­tun­nilla 21.11., että “Posti on infor­moi­nut, että heillä on erilai­sia suun­ni­tel­mia. Mutta päätök­sen on tehnyt tieten­kin Postin halli­tus ja siitä on infor­moitu, myös­kin tämän siir­ron ajan­koh­dasta, vasta jälki­kä­teen, ja tässä kohtaa ei ollut mahdol­lista sitten tehdä tieten­kään mitään.”

Lausun­non jälkeen on käynyt yksi­se­lit­tei­sesti ilmi, että Posti on infor­moi­nut omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­riä paitsi suun­ni­tel­mis­taan, myös paket­ti­la­jit­te­li­joi­den siir­rosta ennen liik­keen­luo­vu­tuk­sen toteu­tu­mista. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri on julki­suu­dessa kerto­nut, että päivä­mää­rästä oli jäänyt Postin ja minis­te­rin välille epäsel­vyyttä, oliko liik­keen­luo­vu­tuk­sen tarkka päivä­määrä 1.9. vai 1.11. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri ei siis ole enää itse­kään väit­tä­nyt, etteikö päätök­sestä olisi ennen liik­keen­luo­vu­tusta infor­moitu. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri on edel­leen kerto­nut, että hänellä on doku­mentti, josta näkyy myös liik­keen­luo­vu­tuk­sen päivä­määrä 1.9. Edus­kun­nalle aiem­min kerrottu ei siis vastaa asioi­den todel­lista kulkua.

Suomen valtio omis­taa Postin koko­naan. Näin ollen ei myös­kään pidä paik­kaansa se, ettei tilan­teessa olisi ollut mahdol­lista tehdä mitään. Omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri on ollut paitsi infor­moitu asiasta jo etukä­teen, myös viimeis­tään tiedo­tus­ti­lai­suu­des­saan 3.9. täysin kiis­tatta tietoi­nen siitä, että liik­keen­luo­vu­tus on toteu­tu­nut 1.9. Tämän jälkeen on ollut liki kaksi kuukautta aikaa tehdä toimia, vielä ennen Postin työn­te­ki­jöi­den 1.11. toteu­tu­vaksi julki­ses­ti­kin kerrot­tua TES-siir­toa. Lopulta kiista ratkais­tiin 27.11. siten, että Posti Palve­lut Oy liit­tyi Paltan jäse­neksi paketti- ja verk­ko­kaup­pa­lii­ke­toi­min­nan osalta. Miksei tähän voitu mennä jo syys-loka­kuun aikana, kun halli­tuk­sen linja selvästi oli, että TES-siirto pitää perua?

Myös PAU on ollut 3.9. siinä oikeassa käsi­tyk­sessä, että liik­keen­luo­vu­tus on jo tapah­tu­nut. 3.9. PAU tiedotti: ”PAU ei vielä ole saanut tarkem­paa tietoa minis­te­rin tarkoit­ta­man aika­li­sän sisäl­löstä eli onko esimer­kiksi

paket­ti­la­jit­te­li­jat liik­keen luovu­tettu takai­sin Posti Oy:hyn. Kun saamme tietoa, niin infor­moimme siitä välit­tö­mästi jäse­niä.” Päivän toisessa tiedot­teessa ”Posti- ja logis­tiikka-alan unioni PAU on saanut lisä­sel­vi­tyk­sen omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­rin työeh­to­so­pi­mus­kiis­taan liit­ty­vään aika­li­sä­vies­tiin ja sen perus­teella työtais­te­lu­toi­met voidaan tois­tai­seksi keskeyt­tää.” Minis­teri on siis 3.9. anta­nut ymmär­tää, että TES-siir­toon vielä pala­taan, tilan­teessa, jossa sekä hänellä, että PAU:lla on kiis­tatta ollut tiedossa, että liik­keen­luo­vu­tus on jo tapah­tu­nut.

Vali­tet­ta­vasti väärän kuvan anta­mi­nen ei rajoit­tu­nut pelkäs­tään omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­riin. Päämi­nis­teri Rinne sanoi kyse­ly­tun­nilla 21.11.2019: “Kesällä, kun tämä halli­tus aloitti, ensim­mäi­nen tieto oli se, että tullaan siir­tä­mään koko PAU:n sopi­muk­sen piirissä oleva väki Media­lii­ton ja Teol­li­suus­lii­ton väli­seen sopi­muk­seen, mikä olisi toteu­tues­saan suoraan tarkoit­ta­nut sitä, että yli 9000 ihmi­sen työeh­dot olisi­vat heiken­ty­neet 30-50%. Tämä estet­tiin halli­tuk­sen toimesta yksi­se­lit­tei­sesti. Ja ilman, että halli­tus tiesi siitä konkreet­ti­sesta päätök­sestä, 700 ihmistä siir­ret­tiin toisen työeh­to­so­pi­muk­sen piiriin.”

Rinne toteaa, että ilman, että halli­tus tiesi konkreet­ti­sesti päätök­sestä, 700 ihmistä siir­ret­tiin toisen työeh­to­so­pi­muk­sen piiriin. Tämä ei pidä paik­kaansa. Halli­tus, halli­tuk­sen omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri ja halli­tusta Postin halli­tuk­sessa edus­tava omis­ta­jaoh­jausyk­si­kön virka­mies ovat olleet tietoi­sia Postin päätök­sestä. Päivä­määrä työeh­to­so­pi­muk­sen siir­rolle on omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­rin julki­suu­teen­kin anta­mien tieto­jen mukaan ollut täysin selvä jo elokuussa. Työeh­to­so­pi­muk­sen siir­ty­mis­päivä oli alun perin­kin 1.11. Tämän Posti on kerto­nut julki­sella tiedot­teella jo 29.8. ja infor­moi­nut omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­riä tästä viimeis­tään 21.8.

Päämi­nis­te­rin antama kuva ei vastaa asioi­den todel­lista kulkua.

Yhteen­veto

Suoma­lai­silla on oikeus hyvään ja luotet­ta­vaan kansal­li­so­mai­suu­den hoita­mi­seen sekä halli­tuk­sen vastuul­li­seen toimin­taan työmark­ki­na­ky­sy­myk­sissä. Nyt on herän­nyt perus­teltu kysy­mys, onko näin ollut ja miten halli­tus toimii jatkossa.

Perus­tus­lain 60§:n mukaan “Minis­te­rien on oltava rehel­li­siksi ja taita­viksi tunnet­tuja Suomen kansa­lai­sia.” Päämi­nis­te­rin ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­te­rin lausun­not on asetet­tava arvioi­ta­vaksi tätä taus­taa vasten. Mikäli olisi niin, että edus­kun­taa on tahal­laan johdettu harhaan, on asiaan suhtau­dut­tava erityi­sellä vaka­vuu­della.

Edellä olevan perus­teella ja Suomen perus­tus­lain 43 §:ään viita­ten esitämme asian­omai­sen minis­te­rin vastat­ta­vaksi seuraa­van väli­ky­sy­myk­sen:

voiko omis­ta­jaoh­jauk­sen hyvään hallin­to­ta­paan luot­taa,

kuinka luot­ta­mus omis­ta­jaoh­jauk­sen johdon­mu­kai­suu­teen ja vakau­teen palau­te­taan,

onko halli­tus omalla toimin­nal­laan pitkit­tä­nyt työmark­ki­na­krii­siä ja aiheut­ta­nut suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle siten miljoo­na­luo­kan vahin­got,

onko halli­tus toimi­nut osapuo­lena työmark­ki­na­neu­vot­te­luissa ja kuinka este­tään, ettei tästä muodostu yleistä toimin­ta­ta­paa,

mikä oli halli­tuk­sen valtio­sih­tee­rei­den rooli ja mandaatti kiis­taa ratko­maan asete­tun selvi­tys­hen­ki­lö­ryh­män kokouk­sessa,

eikö omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero ole ollut tietoi­nen Postin halli­tuk­sen teke­mistä päätök­sistä, vaikka Postin halli­tuk­sessa jäse­nenä on Paate­ron johta­man omis­ta­jaoh­jausyk­si­kön virka­mies ja onko minis­teri puut­tu­nut mahdol­li­siin tiedon­ku­lun puut­tei­siin havait­tu­aan ne,

miten halli­tus aikoo turvata Postin laki­sää­teis­ten velvol­li­suuk­sien toteu­tu­mi­sen tule­vai­suu­dessa ilman merkit­tä­viä lisä­kus­tan­nuk­sia veron­mak­sa­jille,

miten halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen minis­te­ri­va­lio­kunta on käsi­tel­lyt Postin tilan­netta tänä syksynä ja mahdol­li­sesti sopi­nut halli­tuk­sen yhtei­sistä toimin­ta­lin­jauk­sista,

ja ovatko valtio­neu­vos­ton jäse­net päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero anta­neet edus­kun­nalle virheel­listä tietoa liit­tyen heidän tietoi­hinsa Postin tilan­teesta?

Kokoo­muk­sen, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja Liike Nytin 28.11.2019 jättämä väli­ky­sy­mys halli­tuk­selle

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content