Vahasalo: Yliopis­tolaki on vakuutus syvää lamaa vastaan – kokoomus.fi
MENU
Vahasalo: Yliopis­tolaki on vakuutus syvää lamaa vastaan

Vahasalo: Yliopis­tolaki on vakuutus syvää lamaa vastaan

Julkaistu: 10.06.2009 Uncategorized

“Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perin­teisten alojen työpaikkoja on siirtynyt halvempien työvoi­ma­kus­tan­nusten maihin. Tätä päivää on myös lisääntyvä kilpailu korkean osaamisen työpai­koista. Uudis­tu­mis­tarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroopan unionia, joka ilman osaamis­pe­rus­taista kasvua uhkaa jäädä taantuman sydän­maaksi”, Vahasalo toteaa.

Uudella yliopis­to­lain­sää­dän­nöllä luomme suoma­lai­sille yliopis­toille mahdol­li­suuden kehittyä omien alojensa huipuiksi. Suoma­laisten on lisättävä panoksia kansain­vä­lisen kilpailun kiris­tyessä. “Suoma­lainen perus­o­petus on saanut maail­malla kiitosta ja pärjännyt erinomai­sesti Pisa-tutki­muk­sissa. Meidän on luotava maailman parhaimman koulun käyneille lapsil­lemme ja nuoril­lemme mahdol­lisuus jatkaa erinomai­sissa yliopis­toissa täällä koti-Suomessa”, Vahasalo painottaa.
Yliopis­to­jamme ei uudisteta kansain­vä­li­sesti katsoen hetkeäkään liian aikaisin. Vahasalon mukaan on selvää, että maail­man­ta­louden lähtiessä nousuun, Suomen menes­ty­minen kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa tulee perus­tumaan entis­täkin enemmän korkea­laa­tuiseen tutki­mukseen, huippuo­saa­miseen ja niiden hyödyn­tä­miseen.
“Uudella lailla taataan nyt konkreet­ti­sesti se, että suoma­lai­sista yliopis­toista tulee parempia paikkoja opiskella, opettaa ja tehdä tutki­musta”, Vahasalo iloitsee.
Lisätietoja: Raija Vahasalo, gsm 050 511 3090

Kuvat


Kokoomus.fi