• FI
 • SV
 • MENU
  Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan
  Twiittaa

  Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

  Julkaistu: 10.06.2009 Uncategorized

  “Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perin­teis­ten alojen työpaik­koja on siir­ty­nyt halvem­pien työvoi­ma­kus­tan­nus­ten maihin. Tätä päivää on myös lisään­tyvä kilpailu korkean osaa­mi­sen työpai­koista. Uudis­tu­mis­tarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroo­pan unio­nia, joka ilman osaa­mis­pe­rus­taista kasvua uhkaa jäädä taan­tu­man sydän­maaksi”, Vaha­salo toteaa.

  Uudella yliopis­to­lain­sää­dän­nöllä luomme suoma­lai­sille yliopis­toille mahdol­li­suu­den kehit­tyä omien alojensa huipuiksi. Suoma­lais­ten on lisät­tävä panok­sia kansain­vä­li­sen kilpai­lun kiris­tyessä. “Suoma­lai­nen perus­o­pe­tus on saanut maail­malla kiitosta ja pärjän­nyt erin­omai­sesti Pisa-tutki­muk­sissa. Meidän on luotava maail­man parhaim­man koulun käyneille lapsil­lemme ja nuoril­lemme mahdol­li­suus jatkaa erin­omai­sissa yliopis­toissa täällä koti-Suomessa”, Vaha­salo painot­taa.
  Yliopis­to­jamme ei uudis­teta kansain­vä­li­sesti katsoen hetkeä­kään liian aikai­sin. Vaha­sa­lon mukaan on selvää, että maail­man­ta­lou­den lähtiessä nousuun, Suomen menes­ty­mi­nen kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa tulee perus­tu­maan entis­tä­kin enem­män korkea­laa­tui­seen tutki­muk­seen, huip­puo­saa­mi­seen ja niiden hyödyn­tä­mi­seen.
  “Uudella lailla taataan nyt konkreet­ti­sesti se, että suoma­lai­sista yliopis­toista tulee parem­pia paik­koja opis­kella, opet­taa ja tehdä tutki­musta”, Vaha­salo iloit­see.
  Lisä­tie­toja: Raija Vaha­salo, gsm 050 511 3090

  Kuvat