Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Julkaistu:

“Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perin­teis­ten alojen työpaik­koja on siir­ty­nyt halvem­pien työvoi­ma­kus­tan­nus­ten maihin. Tätä päivää on myös lisään­tyvä kilpailu korkean osaa­mi­sen työpai­koista. Uudis­tu­mis­tarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroo­pan unio­nia, joka ilman osaa­mis­pe­rus­taista kasvua uhkaa jäädä taan­tu­man sydän­maaksi”, Vaha­salo toteaa.

Uudella yliopis­to­lain­sää­dän­nöllä luomme suoma­lai­sille yliopis­toille mahdol­li­suu­den kehit­tyä omien alojensa huipuiksi. Suoma­lais­ten on lisät­tävä panok­sia kansain­vä­li­sen kilpai­lun kiris­tyessä. “Suoma­lai­nen perus­o­pe­tus on saanut maail­malla kiitosta ja pärjän­nyt erin­omai­sesti Pisa-tutki­muk­sissa. Meidän on luotava maail­man parhaim­man koulun käyneille lapsil­lemme ja nuoril­lemme mahdol­li­suus jatkaa erin­omai­sissa yliopis­toissa täällä koti-Suomessa”, Vaha­salo painot­taa.
Yliopis­to­jamme ei uudis­teta kansain­vä­li­sesti katsoen hetkeä­kään liian aikai­sin. Vaha­sa­lon mukaan on selvää, että maail­man­ta­lou­den lähtiessä nousuun, Suomen menes­ty­mi­nen kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa tulee perus­tu­maan entis­tä­kin enem­män korkea­laa­tui­seen tutki­muk­seen, huip­puo­saa­mi­seen ja niiden hyödyn­tä­mi­seen.
“Uudella lailla taataan nyt konkreet­ti­sesti se, että suoma­lai­sista yliopis­toista tulee parem­pia paik­koja opis­kella, opet­taa ja tehdä tutki­musta”, Vaha­salo iloit­see.
Lisä­tie­toja: Raija Vaha­salo, gsm 050 511 3090

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content