Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Julkaistu:

“Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perin­teis­ten alojen työpaik­koja on siir­ty­nyt halvem­pien työvoi­ma­kus­tan­nus­ten maihin. Tätä päivää on myös lisään­tyvä kilpailu korkean osaa­mi­sen työpai­koista. Uudis­tu­mis­tarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroo­pan unio­nia, joka ilman osaa­mis­pe­rus­taista kasvua uhkaa jäädä taan­tu­man sydän­maaksi”, Vaha­salo toteaa.

Uudella yliopis­to­lain­sää­dän­nöllä luomme suoma­lai­sille yliopis­toille mahdol­li­suu­den kehit­tyä omien alojensa huipuiksi. Suoma­lais­ten on lisät­tävä panok­sia kansain­vä­li­sen kilpai­lun kiris­tyessä. “Suoma­lai­nen perus­o­pe­tus on saanut maail­malla kiitosta ja pärjän­nyt erin­omai­sesti Pisa-tutki­muk­sissa. Meidän on luotava maail­man parhaim­man koulun käyneille lapsil­lemme ja nuoril­lemme mahdol­li­suus jatkaa erin­omai­sissa yliopis­toissa täällä koti-Suomessa”, Vaha­salo painot­taa.
Yliopis­to­jamme ei uudis­teta kansain­vä­li­sesti katsoen hetkeä­kään liian aikai­sin. Vaha­sa­lon mukaan on selvää, että maail­man­ta­lou­den lähtiessä nousuun, Suomen menes­ty­mi­nen kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa tulee perus­tu­maan entis­tä­kin enem­män korkea­laa­tui­seen tutki­muk­seen, huip­puo­saa­mi­seen ja niiden hyödyn­tä­mi­seen.
“Uudella lailla taataan nyt konkreet­ti­sesti se, että suoma­lai­sista yliopis­toista tulee parem­pia paik­koja opis­kella, opet­taa ja tehdä tutki­musta”, Vaha­salo iloit­see.
Lisä­tie­toja: Raija Vaha­salo, gsm 050 511 3090

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content