Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Vaha­salo: Yliopis­to­laki on vakuu­tus syvää lamaa vastaan

Julkaistu:

“Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perin­teis­ten alojen työpaik­koja on siir­ty­nyt halvem­pien työvoi­ma­kus­tan­nus­ten maihin. Tätä päivää on myös lisään­tyvä kilpailu korkean osaa­mi­sen työpai­koista. Uudis­tu­mis­tarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroo­pan unio­nia, joka ilman osaa­mis­pe­rus­taista kasvua uhkaa jäädä taan­tu­man sydän­maaksi”, Vaha­salo toteaa.

Uudella yliopis­to­lain­sää­dän­nöllä luomme suoma­lai­sille yliopis­toille mahdol­li­suu­den kehit­tyä omien alojensa huipuiksi. Suoma­lais­ten on lisät­tävä panok­sia kansain­vä­li­sen kilpai­lun kiris­tyessä. “Suoma­lai­nen perus­o­pe­tus on saanut maail­malla kiitosta ja pärjän­nyt erin­omai­sesti Pisa-tutki­muk­sissa. Meidän on luotava maail­man parhaim­man koulun käyneille lapsil­lemme ja nuoril­lemme mahdol­li­suus jatkaa erin­omai­sissa yliopis­toissa täällä koti-Suomessa”, Vaha­salo painot­taa.
Yliopis­to­jamme ei uudis­teta kansain­vä­li­sesti katsoen hetkeä­kään liian aikai­sin. Vaha­sa­lon mukaan on selvää, että maail­man­ta­lou­den lähtiessä nousuun, Suomen menes­ty­mi­nen kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa tulee perus­tu­maan entis­tä­kin enem­män korkea­laa­tui­seen tutki­muk­seen, huip­puo­saa­mi­seen ja niiden hyödyn­tä­mi­seen.
“Uudella lailla taataan nyt konkreet­ti­sesti se, että suoma­lai­sista yliopis­toista tulee parem­pia paik­koja opis­kella, opet­taa ja tehdä tutki­musta”, Vaha­salo iloit­see.
Lisä­tie­toja: Raija Vaha­salo, gsm 050 511 3090

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content