Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Uutta kasvua ja työl­li­syyttä

Uutta kasvua ja työl­li­syyttä

Julkaistu:

Uuden halli­tuk­sen tärkein tavoite on vakaut­taa Suomen julki­nen talous. Valtion velka­suhde kään­ne­tään vaali­kau­den aikana selke­ään laskuun. Halli­tus­oh­jel­maan sisäl­tyy 2,5 miljar­din euron sopeu­tus­toi­met. Jos pääte­tyt sopeu­tus­toi­met eivät riitä velka­suh­teen tait­ta­mi­seen, teemme uusia toimia.

Valtion­ta­lou­den turvaa­mi­seksi tehtä­vät leik­kauk­set kosket­ta­vat aina jota­kuta ja vero­jen koro­tuk­set on aina jonkun makset­tava. Tärkeintä on kuiten­kin se, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­pohja turva­taan. Oma koti­pesä on pidet­tävä puhtaana: emme voi pääs­tää Suomea hallit­se­mat­to­man talous­ke­hi­tyk­sen uralle.

Sopeu­tuk­sesta huoli­matta halli­tus vahvis­taa kestä­vää talous­kas­vua, työl­li­syyttä ja kilpai­lu­ky­kyä. Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että merkit­tä­vistä sopeu­tus­toi­mista huoli­matta työn vero­tus ei vaali­kau­den aikana kiristy. Halli­tus vahvis­taa suoma­laista osaa­mista ja luo entis­tä­kin houkut­te­le­vam­paa toimin­taym­pä­ris­töä yrityk­sille.

Ilman yrit­tä­jyyttä ja yksi­tyi­sen sekto­rin tuomaa talou­del­lista kasvua ja työpaik­koja ei olisi suoma­laista hyvin­voin­tia. Pidämme huolta siitä, että Suomessa kannat­taa tule­vai­suu­des­sa­kin yrit­tää, työl­lis­tää ja luoda kasvua.

Vero­tuk­sen pain­opis­tettä siir­re­tään kasvua hait­taa­vasta työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta kohti ympä­ristö- ja terveys­pe­rus­teista vero­tusta. Työn vero­tusta keven­ne­tään korot­ta­malla kunnal­lis­ve­ro­tuk­sen perus­vä­hen­nystä ja työtu­lo­vä­hen­nystä. Yritys­ten yhtei­sö­ve­roa keven­ne­tään. Tämän lisäksi halli­tus on valmis tuke­maan maltil­li­sia palk­ka­rat­kai­suja koti­ta­louk­sien osto­voi­maa ja yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä paran­ta­villa vero­rat­kai­suilla.

Halli­tus tukee kasvua ja työl­li­syyttä myös mm. keven­tä­mällä metsä- ja metal­li­teol­li­suu­den ener­gia­ve­ro­las­kua noin 120 miljoo­nalla eurolla vuosit­tain, inves­toi­malla raide­lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen, lisää­mällä suoma­lais­ten yritys­ten vien­nin­ra­hoi­tusta sekä lisää­mällä panos­tuk­sia vihre­ään talou­teen ja tutki­musin­fra­struk­tuu­riin. Tämän lisäksi halli­tus inves­toi kymme­nillä miljoo­nilla euroilla koti­mai­seen kaivos­teol­li­suu­teen.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on painaa työt­tö­myy­saste viiteen prosent­tiin vaali­kau­den loppuun mennessä. Nuori­so­työt­tö­myy­den ja pitkä­ai­kais­työt­tö­myy­den torjun­taan on varattu liki 140 miljoo­nan euron satsauk­set.

Julki­sen talou­den kanto­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi halli­tus­oh­jel­maan on kirjattu kaksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den kannalta keskeistä raken­teel­lista uudis­tusta: suoma­lais­ten työurien piden­tä­mi­nen ja entistä rohkeampi kunta­uu­dis­tus.

Työuria piden­ne­tään niin alusta, keskeltä kuin lopus­ta­kin. Halli­tus toteut­taa yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa pitkä­jän­tei­sen ratkai­sun työuriemme piden­tä­mi­seksi, työelä­ke­jär­jes­tel­män rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seksi ja riit­tä­vän eläke­tur­van varmis­ta­mi­seksi.

Kunta­uu­dis­tuk­sen perim­mäi­senä tavoit­teena taas on turvata jokai­sen kansa­lai­sen laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut kestä­vällä tavalla. Halli­tus­oh­jel­maan kirja­tun uudis­tuk­sen päämää­ränä on vahvoi­hin perus­kun­tiin perus­tuva elin­voi­mai­nen kunta­ra­kenne, joka turvaa kunta­lais­ten perus­pal­ve­lut.

Haas­ta­vasta talou­del­li­sesta tilan­teesta huoli­matta halli­tus vakaut­taa Suomen julki­sen talou­den ja samalla luo Suomeen uutta työtä ja kestä­vää kasvua. Samalla halli­tus paran­taa perus­tur­vaa, vähen­tää köyhyyttä ja eriar­voi­suutta sekä huoleh­tii entis­tä­kin parem­min kaik­kein heikoim­mista.

Jyrki Katai­nen
Päämi­nis­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content