Kokoomus.fi
Uutta kasvua ja työlli­syyttä

Uutta kasvua ja työlli­syyttä

Julkaistu: 3.7.11 Uutiset

Uuden halli­tuksen tärkein tavoite on vakauttaa Suomen julkinen talous. Valtion velka­suhde käännetään vaali­kauden aikana selkeään laskuun. Halli­tus­oh­jelmaan sisältyy 2,5 miljardin euron sopeu­tus­toimet. Jos päätetyt sopeu­tus­toimet eivät riitä velka­suhteen taitta­miseen, teemme uusia toimia.

Valtion­ta­louden turvaa­mi­seksi tehtävät leikkaukset kosket­tavat aina jotakuta ja verojen korotukset on aina jonkun maksettava. Tärkeintä on kuitenkin se, että hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tus­pohja turvataan. Oma kotipesä on pidettävä puhtaana: emme voi päästää Suomea hallit­se­mat­toman talous­ke­hi­tyksen uralle.

Sopeu­tuk­sesta huoli­matta hallitus vahvistaa kestävää talous­kasvua, työlli­syyttä ja kilpai­lu­kykyä. Hallitus on sitou­tunut siihen, että merkit­tä­vistä sopeu­tus­toi­mista huoli­matta työn verotus ei vaali­kauden aikana kiristy. Hallitus vahvistaa suoma­laista osaamista ja luo entis­täkin houkut­te­le­vampaa toimin­taym­pä­ristöä yrityk­sille.

Ilman yrittä­jyyttä ja yksityisen sektorin tuomaa talou­del­lista kasvua ja työpaikkoja ei olisi suoma­laista hyvin­vointia. Pidämme huolta siitä, että Suomessa kannattaa tulevai­suu­des­sakin yrittää, työllistää ja luoda kasvua.

Verotuksen painopis­tettä siirretään kasvua haittaa­vasta työn ja yrittä­misen verotuk­sesta kohti ympäristö- ja terveys­pe­rus­teista verotusta. Työn verotusta keven­netään korot­ta­malla kunnal­lis­ve­ro­tuksen perus­vä­hen­nystä ja työtu­lo­vä­hen­nystä. Yritysten yhtei­sö­veroa keven­netään. Tämän lisäksi hallitus on valmis tukemaan maltil­lisia palkka­rat­kaisuja kotita­louksien ostovoimaa ja yritysten kilpai­lu­kykyä paran­ta­villa verorat­kai­suilla.

Hallitus tukee kasvua ja työlli­syyttä myös mm. keven­tä­mällä metsä- ja metal­li­teol­li­suuden energia­ve­ro­laskua noin 120 miljoo­nalla eurolla vuosittain, inves­toi­malla raide­lii­kenteen kehit­tä­miseen, lisää­mällä suoma­laisten yritysten viennin­ra­hoi­tusta sekä lisää­mällä panos­tuksia vihreään talouteen ja tutki­musin­fra­struk­tuuriin. Tämän lisäksi hallitus investoi kymme­nillä miljoo­nilla euroilla kotimaiseen kaivos­teol­li­suuteen.

Halli­tuksen tavoit­teena on painaa työttö­myy­saste viiteen prosenttiin vaali­kauden loppuun mennessä. Nuori­so­työt­tö­myyden ja pitkä­ai­kais­työt­tö­myyden torjuntaan on varattu liki 140 miljoonan euron satsaukset.

Julkisen talouden kanto­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi halli­tus­oh­jelmaan on kirjattu kaksi hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tulevai­suuden kannalta keskeistä raken­teel­lista uudis­tusta: suoma­laisten työurien piden­tä­minen ja entistä rohkeampi kunta­uu­distus.

Työuria piden­netään niin alusta, keskeltä kuin lopus­takin. Hallitus toteuttaa yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa pitkä­jän­teisen ratkaisun työuriemme piden­tä­mi­seksi, työelä­ke­jär­jes­telmän rahoi­tuksen turvaa­mi­seksi ja riittävän eläke­turvan varmis­ta­mi­seksi.

Kunta­uu­dis­tuksen perim­mäisenä tavoit­teena taas on turvata jokaisen kansa­laisen laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut kestä­vällä tavalla. Halli­tus­oh­jelmaan kirjatun uudis­tuksen päämääränä on vahvoihin perus­kuntiin perustuva elinvoi­mainen kunta­ra­kenne, joka turvaa kunta­laisten perus­pal­velut.

Haasta­vasta talou­del­li­sesta tilan­teesta huoli­matta hallitus vakauttaa Suomen julkisen talouden ja samalla luo Suomeen uutta työtä ja kestävää kasvua. Samalla hallitus parantaa perus­turvaa, vähentää köyhyyttä ja eriar­voi­suutta sekä huolehtii entis­täkin paremmin kaikkein heikoim­mista.

Jyrki Katainen
Päämi­nisteri


Kokoomus.fi