Pääministeri Katainen: Kilpailukyky EU:ssa keskiöön, energiapolitiikkaan panostettava

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan kilpailukyky on tärkein teema Euroopassa nyt ja seuraavien vuosien aikana. Katainen muistutti Euroopan maiden talousongelmien johtuvan keskeisesti kilpailukyvyn puutteista. Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden heikkoudet johtuvat työpaikkojen puutteesta, johon avain on parempi kilpailukyky. Sekä Aasia että kasvavassa määrin Yhdysvallat haastavat Eurooppaa nimenomaan paremmalla kilpailukyvyllä.

”Eurooppa-neuvoston on linjattava heti vaalien jälkeen 27. toukokuuta pidettävässä päivälliskokouksessaan, että kasvua luovan kilpailukyvyn kohentaminen on EU:n merkittävin prioriteetti seuraavan viiden vuoden aikana. Prioriteettien asettaminen unionille on Eurooppa-neuvoston ensimmäinen tehtävä eikä sille voi olla otollisempaa hetkeä kuin Euroopan parlamentin vaalien jälkeinen aika, jolloin uutta komissiota ryhdytään rakentamaan”, Katainen totesi puhuessaan politiikan toimittajien lounasvieraana keskiviikkona Helsingissä.

”Kilpailukyvyn ottaminen keskeisemmäksi tavoitteeksi edellyttää Eurooppa-neuvostolta myös linjauksia niistä toimista , jotka ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä ovat erityisesti sisämarkkinoiden, mukaan lukien puhtaiden teknologioiden ja digitaalisten markkinoiden, luominen sekä vapaakaupan voimakas edistäminen. Tämän lisäksi on olennaista, että tutkimusrahoja EU:n budjetista käytetään nykyistä koordinoidummin ja tuloksekkaammin.”

”Myös energiapolitiikka vaikuttaa keskeisesti kilpailukykyyn. Kilpailukyvyn parantaminen esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin vaatii suurempaa ja kustannustehokkaampaa eurooppalaista energian tuotantoa. Energian sisämarkkinoiden luominen on saatettava loppuun. Eurooppa tarvitsee myös parempia energiaverkkoja sekä kaasun että sähkön siirtoon. EU-maiden kilpailukykyä lisäisi myös omavaraisempi energiapolitiikka.”

”Energiaturvallisuuden vahvistamisen tuleekin olla unionin energiapolitiikan toinen päätavoite. Monet EU-maat ovat liian riippuvaisia vain yhdestä ”tavaran toimittajasta” ? Venäjästä. Monopoli ei ole koskaan järkevää. Markkinataloutta tarvitaan myös energian ostoon ja myyntiin. Tämä on aina asiakkaan etu. On välttämätöntä, että saatavuus ja kilpailukykyinen hinta varmistetaan tuotteessa, joka on jokaiselle maalle strategisesti tärkeä.”

”Venäjä tarvitsee Euroopan kaasutuloja ja Eurooppa tarvitsee Venäjän kaasua. Tämä keskinäisriippuvuus voi olla myös positiivista. Venäläisen kaasun täysimääräinen korvaaminen ei ole järkevää, eikä taloudellisesti mahdollista. Tästä huolimatta Euroopalle on valmisteltava keskipitkällä aikavälillä – seuraavan viiden vuoden aikana toteutettava – ohjelma, jolla ratkaisevasti parannettaisiin EU-maiden  energiaomavaraisuutta.”

”Näiden tulevien vuosien politiikkaprioriteettien, kilpailukyvyn ja energiaturvallisuuden, toteuttamisessa komissiolla on keskeinen rooli. Tämän vuoksi on tarpeen miettiä myös komission työn organisoimista. Yhtenä ajatuksena olisi koota ainakin sisämarkkinoista, kaupasta, teollisuudesta ja tutkimuksesta vastaavat komissaarit yhdeksi ryhmäksi, joka valmistelisi kilpailukyvyn kannalta keskeisiä hankkeita. Uudenlaisen valmistelutavan tavoitteena olisi myös varmistaa, ettei muilla politiikkasektoreilla tehtävä lainsäädäntötyö tarpeettomasti heikentäisi kilpailukykyä ja tätä kautta kasvua ja työllisyyttä.”

”Kilpailukykyryhmässä käytännön koordinaatiota eri vastuita hoitavien komissaarien työn yhteensovittamiseksi vetäisi joko komission puheenjohtaja tai hänen määräämänsä varapuheenjohtaja. Vastaavia ryhmiä voitaisiin perustaa muun muassa unionin ulkoisen toiminnan tehostamiseksi ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi,” Katainen sanoi.