Päämi­nisteri Katainen: Kilpai­lukyky EU:ssa keskiöön, energia­po­li­tiikkaan panos­tettava – kokoomus.fi
MENU
Päämi­nisteri Katainen: Kilpai­lukyky EU:ssa keskiöön, energia­po­li­tiikkaan panos­tettava

Päämi­nisteri Katainen: Kilpai­lukyky EU:ssa keskiöön, energia­po­li­tiikkaan panos­tettava

Julkaistu: 07.05.2014 Uutiset

Päämi­nisteri Jyrki Kataisen mukaan kilpai­lukyky on tärkein teema Euroo­passa nyt ja seuraavien vuosien aikana. Katainen muistutti Euroopan maiden talous­on­gelmien johtuvan keskei­sesti kilpai­lu­kyvyn puutteista. Euroopan sosiaa­lisen ulottu­vuuden heikkoudet johtuvat työpaik­kojen puutteesta, johon avain on parempi kilpai­lukyky. Sekä Aasia että kasva­vassa määrin Yhdys­vallat haastavat Eurooppaa nimenomaan parem­malla kilpai­lu­ky­vyllä.

“Eurooppa-neuvoston on linjattava heti vaalien jälkeen 27. touko­kuuta pidet­tä­vässä päiväl­lis­ko­kouk­sessaan, että kasvua luovan kilpai­lu­kyvyn kohen­ta­minen on EU:n merkit­tävin priori­teetti seuraavan viiden vuoden aikana. Priori­teettien asetta­minen unionille on Eurooppa-neuvoston ensim­mäinen tehtävä eikä sille voi olla otolli­sempaa hetkeä kuin Euroopan parla­mentin vaalien jälkeinen aika, jolloin uutta komis­siota ryhdytään raken­tamaan”, Katainen totesi puhuessaan politiikan toimit­tajien lounas­vie­raana keski­viikkona Helsin­gissä.

“Kilpai­lu­kyvyn ottaminen keskei­sem­mäksi tavoit­teeksi edellyttää Eurooppa-neuvos­tolta myös linjauksia niistä toimista , jotka ovat tarpeen tavoitteen saavut­ta­mi­seksi. Näitä ovat erityi­sesti sisämark­ki­noiden, mukaan lukien puhtaiden tekno­lo­gioiden ja digitaa­listen markki­noiden, luominen sekä vapaa­kaupan voimakas edistä­minen. Tämän lisäksi on olennaista, että tutki­mus­rahoja EU:n budje­tista käytetään nykyistä koordi­noi­dummin ja tulok­sek­kaammin.”

“Myös energia­po­li­tiikka vaikuttaa keskei­sesti kilpai­lu­kykyyn. Kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen esimer­kiksi suhteessa Yhdys­val­toihin vaatii suurempaa ja kustan­nus­te­hok­kaampaa euroop­pa­laista energian tuotantoa. Energian sisämark­ki­noiden luominen on saatettava loppuun. Eurooppa tarvitsee myös parempia energia­verkkoja sekä kaasun että sähkön siirtoon. EU-maiden kilpai­lu­kykyä lisäisi myös omava­rai­sempi energia­po­li­tiikka.”

“Energia­tur­val­li­suuden vahvis­ta­misen tuleekin olla unionin energia­po­li­tiikan toinen pääta­voite. Monet EU-maat ovat liian riippu­vaisia vain yhdestä “tavaran toimit­ta­jasta” ? Venäjästä. Monopoli ei ole koskaan järkevää. Markki­na­ta­loutta tarvitaan myös energian ostoon ja myyntiin. Tämä on aina asiakkaan etu. On välttä­mä­töntä, että saatavuus ja kilpai­lu­ky­kyinen hinta varmis­tetaan tuotteessa, joka on jokai­selle maalle strate­gi­sesti tärkeä.”

“Venäjä tarvitsee Euroopan kaasu­tuloja ja Eurooppa tarvitsee Venäjän kaasua. Tämä keski­näis­riip­puvuus voi olla myös positii­vista. Venäläisen kaasun täysi­mää­räinen korvaa­minen ei ole järkevää, eikä talou­del­li­sesti mahdol­lista. Tästä huoli­matta Euroo­palle on valmis­teltava keski­pit­källä aikavä­lillä - seuraavan viiden vuoden aikana toteu­tettava - ohjelma, jolla ratkai­se­vasti paran­net­taisiin EU-maiden  energiao­ma­va­rai­suutta.”

“Näiden tulevien vuosien politiik­kaprio­ri­teettien, kilpai­lu­kyvyn ja energia­tur­val­li­suuden, toteut­ta­mi­sessa komis­siolla on keskeinen rooli. Tämän vuoksi on tarpeen miettiä myös komission työn organi­soi­mista. Yhtenä ajatuksena olisi koota ainakin sisämark­ki­noista, kaupasta, teolli­suu­desta ja tutki­muk­sesta vastaavat komis­saarit yhdeksi ryhmäksi, joka valmis­telisi kilpai­lu­kyvyn kannalta keskeisiä hankkeita. Uuden­laisen valmis­te­lu­tavan tavoit­teena olisi myös varmistaa, ettei muilla politiik­ka­sek­to­reilla tehtävä lainsää­dän­tötyö tarpeet­to­masti heiken­täisi kilpai­lu­kykyä ja tätä kautta kasvua ja työlli­syyttä.”

“Kilpai­lu­ky­ky­ryh­mässä käytännön koordi­naa­tiota eri vastuita hoitavien komis­saarien työn yhteen­so­vit­ta­mi­seksi vetäisi joko komission puheen­johtaja tai hänen määrää­mänsä varapu­heen­johtaja. Vastaavia ryhmiä voitaisiin perustaa muun muassa unionin ulkoisen toiminnan tehos­ta­mi­seksi ja johdon­mu­kai­suuden varmis­ta­mi­seksi,” Katainen sanoi.


Kokoomus.fi