Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Päämi­nis­teri Katai­nen: Kilpai­lu­kyky EU:ssa keski­öön, ener­gia­po­li­tiik­kaan panos­tet­tava

Päämi­nis­teri Katai­nen: Kilpai­lu­kyky EU:ssa keski­öön, ener­gia­po­li­tiik­kaan panos­tet­tava

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan kilpai­lu­kyky on tärkein teema Euroo­passa nyt ja seuraa­vien vuosien aikana. Katai­nen muis­tutti Euroo­pan maiden talous­on­gel­mien johtu­van keskei­sesti kilpai­lu­ky­vyn puut­teista. Euroo­pan sosi­aa­li­sen ulot­tu­vuu­den heik­kou­det johtu­vat työpaik­ko­jen puut­teesta, johon avain on parempi kilpai­lu­kyky. Sekä Aasia että kasva­vassa määrin Yhdys­val­lat haas­ta­vat Euroop­paa nime­no­maan parem­malla kilpai­lu­ky­vyllä.

“Eurooppa-neuvos­ton on linjat­tava heti vaalien jälkeen 27. touko­kuuta pidet­tä­vässä päiväl­lis­ko­kouk­ses­saan, että kasvua luovan kilpai­lu­ky­vyn kohen­ta­mi­nen on EU:n merkit­tä­vin prio­ri­teetti seuraa­van viiden vuoden aikana. Prio­ri­teet­tien aset­ta­mi­nen unio­nille on Eurooppa-neuvos­ton ensim­mäi­nen tehtävä eikä sille voi olla otol­li­sem­paa hetkeä kuin Euroo­pan parla­men­tin vaalien jälkei­nen aika, jolloin uutta komis­siota ryhdy­tään raken­ta­maan”, Katai­nen totesi puhues­saan poli­tii­kan toimit­ta­jien lounas­vie­raana keski­viik­kona Helsin­gissä.

“Kilpai­lu­ky­vyn otta­mi­nen keskei­sem­mäksi tavoit­teeksi edel­lyt­tää Eurooppa-neuvos­tolta myös linjauk­sia niistä toimista , jotka ovat tarpeen tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Näitä ovat erityi­sesti sisä­mark­ki­noi­den, mukaan lukien puhtai­den tekno­lo­gioi­den ja digi­taa­lis­ten mark­ki­noi­den, luomi­nen sekä vapaa­kau­pan voima­kas edis­tä­mi­nen. Tämän lisäksi on olen­naista, että tutki­mus­ra­hoja EU:n budje­tista käyte­tään nykyistä koor­di­noi­dum­min ja tulok­sek­kaam­min.”

“Myös ener­gia­po­li­tiikka vaikut­taa keskei­sesti kilpai­lu­ky­kyyn. Kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen esimer­kiksi suhteessa Yhdys­val­toi­hin vaatii suurem­paa ja kustan­nus­te­hok­kaam­paa euroop­pa­laista ener­gian tuotan­toa. Ener­gian sisä­mark­ki­noi­den luomi­nen on saatet­tava loppuun. Eurooppa tarvit­see myös parem­pia ener­gia­verk­koja sekä kaasun että sähkön siir­toon. EU-maiden kilpai­lu­ky­kyä lisäisi myös omava­rai­sempi ener­gia­po­li­tiikka.”

“Ener­gia­tur­val­li­suu­den vahvis­ta­mi­sen tulee­kin olla unio­nin ener­gia­po­li­tii­kan toinen pääta­voite. Monet EU-maat ovat liian riip­pu­vai­sia vain yhdestä “tava­ran toimit­ta­jasta” ? Venä­jästä. Mono­poli ei ole koskaan järke­vää. Mark­ki­na­ta­loutta tarvi­taan myös ener­gian ostoon ja myyn­tiin. Tämä on aina asiak­kaan etu. On vält­tä­mä­töntä, että saata­vuus ja kilpai­lu­ky­kyi­nen hinta varmis­te­taan tuot­teessa, joka on jokai­selle maalle stra­te­gi­sesti tärkeä.”

“Venäjä tarvit­see Euroo­pan kaasu­tu­loja ja Eurooppa tarvit­see Venä­jän kaasua. Tämä keski­näis­riip­pu­vuus voi olla myös posi­tii­vista. Venä­läi­sen kaasun täysi­mää­räi­nen korvaa­mi­nen ei ole järke­vää, eikä talou­del­li­sesti mahdol­lista. Tästä huoli­matta Euroo­palle on valmis­tel­tava keski­pit­källä aika­vä­lillä - seuraa­van viiden vuoden aikana toteu­tet­tava - ohjelma, jolla ratkai­se­vasti paran­net­tai­siin EU-maiden  ener­giao­ma­va­rai­suutta.”

“Näiden tule­vien vuosien poli­tiik­kaprio­ri­teet­tien, kilpai­lu­ky­vyn ja ener­gia­tur­val­li­suu­den, toteut­ta­mi­sessa komis­siolla on keskei­nen rooli. Tämän vuoksi on tarpeen miet­tiä myös komis­sion työn orga­ni­soi­mista. Yhtenä ajatuk­sena olisi koota aina­kin sisä­mark­ki­noista, kaupasta, teol­li­suu­desta ja tutki­muk­sesta vastaa­vat komis­saa­rit yhdeksi ryhmäksi, joka valmis­te­lisi kilpai­lu­ky­vyn kannalta keskei­siä hank­keita. Uuden­lai­sen valmis­te­lu­ta­van tavoit­teena olisi myös varmis­taa, ettei muilla poli­tiik­ka­sek­to­reilla tehtävä lain­sää­dän­tö­työ tarpeet­to­masti heiken­täisi kilpai­lu­ky­kyä ja tätä kautta kasvua ja työl­li­syyttä.”

“Kilpai­lu­ky­ky­ryh­mässä käytän­nön koor­di­naa­tiota eri vastuita hoita­vien komis­saa­rien työn yhteen­so­vit­ta­mi­seksi vetäisi joko komis­sion puheen­joh­taja tai hänen määrää­mänsä vara­pu­heen­joh­taja. Vastaa­via ryhmiä voitai­siin perus­taa muun muassa unio­nin ulkoi­sen toimin­nan tehos­ta­mi­seksi ja johdon­mu­kai­suu­den varmis­ta­mi­seksi,” Katai­nen sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content