Lenita Toivakka: Luovan alan toimijoiden verotusta uusittava

Kansanedustaja Lenita Toivakka on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen luovan alan tekijöiden verotuksen uudistamisesta.

Lakialoite tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalaista elinkeinorakennetta on monipuolistettava ja vahvistettava, ja perinteisten vahvuuksien, kuten alkutuotannon ja perusteollisuuden kehittämisen lisäksi on rakennettava uusia kasvualoja teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla.

Suomalaisten luovien alojen työllisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia lisätään panostamalla luovan työn kannustavuuteen. Tekijän toiminnastaan saama tulo katsotaan yleisimmin palkkatuloksi, vaikka toimintaa harjoitettaisiin elinkeinotoimintaan rinnastettavissa olosuhteissa. Tekijänoikeusjärjestön tekijälle tilittämien tekijänoikeuskorvausten nykyinen verokohtelu Suomessa muodostaa kasvavan kilpailukykyongelman.

Luovan alan toimijoiden verotusta olisikin tarkoituksenmukaista kehittää enemmän yritystoimintaluonteen huomioon ottavaan suuntaan. Toimintaa harjoittavaa verovelvollista voitaisiin verottaa Ruotsin mallia vastaavasti elinkeinoverolain mukaisesti.
Lakialoite lähtee siitä, että ensi vaiheessa tekijä luovuttaisi tekijänoikeutensa tekijänoikeusjärjestönsä hallinnoitavaksi nykyisen käytännön mukaisesti. Tekijällä olisi kuitenkin mahdollisuus luovuttaa oikeus tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin määräysvallassaan olevalle yhtiölle. Tämä luovutus, jonka kohteena on oikeus vastaanottaa tekijälle kuuluvat korvaustilitykset tekijänoikeusjärjestöltä, säädettäisiin veroneutraaliksi tietyin edellytyksin.

Luovan alan toimijoiden verotuksen uudistaminen siten, että tekijä voisi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi, lisää luovan työn kannustavuutta yksilöiden ja pienyritysten tasolla sekä luo edellytyksiä luovan alan kasvulle ja uudistumiselle.

Kilpailukykyinen verotus mahdollistaisi tekijöiden pysymisen suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaina, heidän teostensa tekijänoikeustuottojen kotiuttamisen Suomeen sekä talouskasvun ja työllisyyden vahvistumisen.

Edellä olevan perusteella Toivakka ehdottaa, että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1. Laki tuloverolain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 52 § seuraavasti:

52 § – Eräät aineettomiin oikeuksiin perustuvat korvaukset

Verovelvollisen saama korvaus patentista, tekijänoikeudesta tai muusta niihin verrattavasta oikeudesta on veronalaista pääomatuloa, jos oikeus on saatu perintönä tai testamentilla taikka hankittu vastiketta vastaan ja muutoin ansiotuloa.

Verovelvollisen ei kuitenkaan katsota saavan tekijänoikeudesta veronalaista pääoma- tai ansiotuloa silloin, jos yleisesti verovelvollinen tekijänoikeudenhaltija luovuttaa oikeutensa suomalaisen tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin määräysvallassaan olevalle suomalaiselle elinkeinotoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle. Tekijänoikeudenhaltijalla katsotaan olevan määräysvalta yhtiössä silloin, kun hän omistaa yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiön myydessä tai muuten luovuttaessa 2 momen¬tin nojalla saamansa korvausoikeudet, yhtiön saama korvaus verotetaan tekijänoikeudenhaltijan pääoma- tai ansiotulona. Tekijänoikeudenhaltijan menettäessä määräysvallan yhtiössä, johon hän on 2 momentin nojalla luovuttanut oikeutensa suomalaisen tekijänoikeusjärjestön maksamiin korvauksiin, yhtiön saamat korvaukset katsotaan tekijänoikeudenhaltijan pääoma- tai ansiotuloksi siitä hetkestä alkaen, jolloin määräysvalta on menetetty.

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 5 § seuraavasti:

5 § – Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun ohessa:

14) tuloverolain 52 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tekijänoikeudenhaltijan määräysvallassaan olevalle elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhtiölle siirtämien korvausoikeuksien perusteella suomalaiselta tekijänoikeusjärjestöltä saatu tulo.

3. Laki ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

25 § – Ennakkoperintärekisteri

Suorituksen maksajan on toimitettava ennakonpidätys, jos saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin:

2) tekijänoikeuden, valokuvaan perustuvan oikeuden ja teollisoikeuden, kuten patentin tai tavaramerkin käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä suoritettavasta korvauk-sesta, tekijänoikeusjärjestön TVL 52 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tekijänoikeudenhaltijan määräysvallassa olevalle osakeyhtiölle maksettavasta korvauksesta taikka teollisia, kaupallisia ja tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista suoritettavasta korvauksesta (käyttökorvaus).


Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2014
Lenita Toivakka /kok