Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro: Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten

Arvoisa puhemies,

tällä vaalikaudella olemme joutuneet vaikeiden tilanteiden eteen. Ongelmat ovat kiertyneet kansainvälisen finanssikriisin ja sen seurausten ympärille. Nytkin käsittelemme finanssikriisistä juontuvaa vaikeaa asiaa: Irlannin lainoitusohjelmaa ja Suomen osallistumista lainojen takaamiseen.
Kun vastaan tulee vaikea tilanne, suomalaisten on voitava luottaa siihen, että asiat hoidetaan niille kuuluvalla vakavuudella. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että päätöksenteon päämääränä on aina suomalaisten hyvinvointi ja työpaikkojen turvaaminen.
Tästä lähtökohdasta on tarkasteltava myös Irlannin rahoittamista. Suomi ei ole takaamassa Irlannin lainoja siksi, että haluaisimme osoittaa tukea asiansa huonosti hoitaneelle maalle. Irlannin lainapyyntö on perusteltu siksi, että vakaus euroalueella on pystyttävä säilyttämään, se on Suomen etu.
Jos Irlantia ei lainoitettaisi, sillä olisi laajat ja ennakoimattomat vaikutukset niin maailmanlaajuiseen, Euroopan kuin Suomenkin talouden kehitykseen. Tilannetta voidaan verrata syksyn 2008 romahdukseen, joka johti Suomessa ennätysmäiseen bruttokansantuotteen kahdeksan prosentin pudotukseen ? korkeimpaan koko itsenäisyytemme aikana.
Tilanteiden erona on, että vuoden 2008 pudotuksen jälkeen pystyimme elvyttämään talouttamme ja välttämään massatyöttömyyden. Nyt tuo elvytysvara on käytetty ja jos vastaavanlainen romahdus tulisi, sillä olisi vaikutusta jokaisen suomalaisen arkeen.
 On väärin sanoa, ettei tässä tilanteessa olisi vaihtoehtoja. Kyllä on, mutta toinen vaihtoehto, siis se, ettemme Irlannin lainoja osaltamme takaisi, on synkkä. Uutta lamaa ei pidä lietsoa, vaan se on kaikin keinoin yritettävä välttää. Uusi taantuma tarkoittaisi pahimmillaan rajua työttömyyden kasvua, verotulojen menetystä ja uhkaa hyvinvointipalveluille.
Arvoisa puhemies,
Suomi on hyötynyt avoimesta maailmantaloudesta ja yhteisvaluutasta. Suomen talous on vientivetoinen, viennin osuus bruttokansantuotteesta oli ennen rajua pudotusta n. 45 %. Viennistä EU-alueelle suuntautuu yli puolet.  Euro on tuonut yrityksillemme kilpailuetua, kuluttajille matalan korkotason sekä maamme talouteen vakautta. Olemme päässeet jakamaan hyötyjä, nyt joudumme kohtaamaan ongelmia.
Tärkeää on se, että euroalueen joidenkin maiden ongelmat kyetään ratkaisemaan siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän suomalaisten hyvinvointiin. Irlannin lainojen takaaminen on tässä pienemmän pahan tie. Jos asioita ei hoideta kuntoon, on asiantuntijoiden mukaan erittäin todennäköistä että kriisi leviää nopeasti ja kohtalokkaasti. Sen seuraukset olisivat arvaamattomat.
Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että myös kolme euroalueen ulkopuolista maata: Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia osallistuvat Irlannin lainoittamiseen.  Tämä on selkeä osoitus talouden Euroopan- ja maailmanlaajuisesta keskinäisestä riippuvuudesta. Kukaan ei pärjää eristäytymällä.
Meillä ei ole varmuutta siitä, etteivätkö ongelmat vielä voisi levitä, mutta nyt on luotava mahdollisuus saada tilanne hallintaan. Toivoa luo se, että Irlannin sopeutumisohjelma on uskottava. Irlannissa pyritään tervehdyttämään liian suureksi kasvanut pankkisektori sekä saattamaan maa kestävän kasvun uralle ilman hallitsematonta velkaantumista.
Irlannin ohjelma sisältää myös verotuksen uudistuksia. Suomen hallitus on pitänyt monien muiden jäsenvaltioiden tavoin tärkeänä, että Irlanti korottaisi yhteisöveroaan. Verojärjestelmän yksityiskohdat kuuluvat kuitenkin kullekin jäsenmaalle, verotuspäätöksiä ei tehdä EU:ssa yhtenäisesti, joten Irlannilla on kaikesta huolimatta asiassa oma päätösvalta.
Arvoisa puhemies,
monia Suomen tavoitteita on saatu läpi Irlannin lainoituspaketin sekä uuden pysyvän kriisinhallintajärjestelmän – eurooppalaisen vakausmekanismin rakentamisessa.
Irlannin pakettiin osallistuu myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF omalla osuudellaan. Tämän periaatteen Suomi ajoi jo Kreikan lainoituspakettiin, vaikka monet maat sitä vastustivat.
Suomen vaatimuksesta on selvitetty mahdollisuuksia saada vakuuksia nykyisen Euroopan rahoitusvakausvälineen kautta myönnettäville lainoille. Komissio on tämän selvityksen Irlannin osalta tehnytkin. Valitettavasti johtopäätös oli se, että vakuuksien käyttäminen ei ole toteutettavissa. Jatkossakin vakuuksien mahdollisuus on kuitenkin selvitettävä, jos lainoitusta Euroopan rahoitusvakausvälineeltä haetaan.
Tuleva kriisinhallintajärjestelmä vastaa lähes täydellisesti Suomen jo pitkään ajamia tavoitteita ja reunaehtoja. Tästä voi hallitukselle ja valtiovarainministeri Kataiselle osoittaa kiitosta. Suomi toi mukaan paitsi IMF:n, myös yhteistoimintalausekkeet, joilla vahvistetaan luotonantajien vastuuta. Valtioiden velkakirjoihin sijoittavat tahot tietävät jatkossa, että riskejä on ja nuo riskit voidaan hinnoitella. Yhteistoimintalausekkeilla myös kannustetaan maita pitämään oma taloutensa hyvässä kunnossa, vastuullinen taloudenpito vähentää suoraan lainanhoidon kustannuksia.
Koko uusi eurooppalainen vakausmekanismi EVM tähtää siihen, että liian suuria riskejä ei oteta ja maat huolehtivat taloudestaan paremmin.  Moraali ja vastuullisuus eivät saa rahoituspäätöksissä ja taloudenpidossa kadota.
Kriisejä pyritään ennaltaehkäisemään euromaiden talouspolitiikan seurannan tehostamisella. Aivan keskeistä on, että talouden tasapainosta huolehditaan ennakoivasti, eikä äärimmäisen pakon edessä.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on erittäin tärkeää, että vakausmekanismissa muiden maiden tuki on vastikkeellista ja rahoittajat joutuvat osaltaan vastuuseen. Samoin on jatkettava muuta rahoitusmarkkinoiden liiallisen riskinoton suitsimista.
Arvoisa puhemies,
Irlannin kriisi johtui maailmanlaajuisesta finanssikriisistä aiheutuneen taantuman ja varainhankinnan vaikeutumisen lisäksi pankkien holtittomasta luototuksesta talouden kuumentuessa sekä kiinteistömarkkinoiden riskikeskittymistä. Nämä piirteet ovat Suomelle varsin tuttuja omasta pankkikriisistämme 1990-luvun alusta. Me suomalaiset olemme ottaneet opiksemme ja sitä edellytämme myös muilta EU- ja euromailta.
Silti euroalueen kriisi on meille hyvä muistutus siitä, että taloutta on hoidettava vastuullisesti jatkossakin. Hyvästä ja vastuullisesta taloudenpidostamme kertoo se, että saimme toissapäivänä parhaan mahdollisen luottoluokituksen valtionlainoillemme. Saamme siten edullisempaa lainaa kuin maat, jotka eivät taloudenpidostaan huolehdi. Tästä meidän on pidettävä kiinni myös jatkossa.
Kriisitilanteet osoittavat sen, kenellä on kykyä vastuunkantoon ja pitkäjänteiseen työhön Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hallitus ja valtiovarainministeri Katainen ovat osoittaneet, että vaikeissakin tilanteissa vastuuta kannetaan, vaikkei se olisikaan helppoa ja mukavaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä luottaa hallituksen tehneen Irlannin lainojen takaamisessa oikean tilannearvion ja tukee tehtyä ratkaisua.