Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

Julkaistu:

Ylei­nen turval­li­suusym­pä­ris­tömme on muut­tu­nut viime vuosien aikana merkit­tä­västi. Suomen ei tule olla sini­sil­mäi­nen uusien turval­li­suusuh­kien edessä.

Turval­li­suus­vi­ran­omais­ten resurs­seja ja toimi­val­tuuk­sia on lisät­tävä, jotta uusiin uhkiin kyetään varau­tu­maan. Tällä halli­tus­kau­della Suomen turval­li­suus­vi­ran­omais­ten resurs­seja onkin lisätty syste­maat­ti­sesti. Myös turval­li­suus­vi­ran­omais­ten toimi­val­tuuk­sia on ryhdytty päivit­tä­mään, jotta ne vastai­si­vat nyky­ti­lan tarpeita.

Myös kiin­teis­tö­no­mis­tus liit­tyy koko­nais­tur­val­li­suu­teen.

Myös kiin­teis­tö­no­mis­tus liit­tyy koko­nais­tur­val­li­suu­teen. Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sesta turval­li­suu­delle tietyissä tapauk­sissa aiheu­tu­vat uhka­ku­vat on otet­tava vaka­vasti. Erityi­sesti EU-alueen ulko­puo­lelta tule­van ulko­maa­lai­sen kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sen laajen­tu­mi­seen voi liit­tyä tiet­tyjä epäkoh­tia koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta.

Vielä tällä vaali­kau­della on tehtävä toimen­pi­teitä, joilla ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tön­kau­pat saadaan tarkem­paan valvon­taan ja luodaan keinot tarvit­taessa rajoit­taa ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tusta. Viran­omai­sille on annet­tava tarpeel­li­set työka­lut toisaalta kiin­teis­tö­no­mis­tusta koske­van tilan­ne­ku­van luomi­seksi kansal­li­sesti stra­te­gis­ten kohtei­den lähei­syy­dessä. Toisaalta on myös mahdol­lis­tet­tava valtion puut­tu­mi­nen kiin­teis­tö­kaup­poi­hin tilan­teissa, joissa se on valtion turval­li­suu­den kannalta oleel­lista. Oikeus­mi­nis­te­riö on ollut mukana valmis­te­le­massa näitä toimen­pi­teitä. Lain­val­mis­telu on jo loppusuo­ralla.

Kiin­teis­tön hankin­taa koske­van rajoi­tus­jär­jes­tel­män purka­mi­nen lähti liik­keelle Suomen ETA-jäse­nyy­destä 1990-luvun alku­puo­lella ja päät­tyi vuosi­tu­han­nen tait­teessa viimeis­ten­kin hankin­ta­ra­joi­tus­ten kumoa­mi­seen. Vuodesta 2000 lähtien Suomessa ei siis ole ollut voimassa maan­han­kin­taa rajoit­ta­vaa lain­sää­dän­töä, jonka sovel­ta­mi­sala määräy­tyisi osta­jan kansal­li­suu­den perus­teella. Näin ollen Euroo­pan unio­nin ja Euroo­pan talous­a­lu­een valtioi­den ja näiden ulko­puo­lis­ten valtioi­den kansa­lai­set ja yhtei­söt voivat hank­kia kiin­teää omai­suutta Suomessa vastaa­vin edel­ly­tyk­sin kuin Suomen kansa­lai­set ja Suomeen rekis­te­röi­dyt yhtei­söt.

Antti Häkkä­nenoikeus­mi­nis­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content