Ulkomaa­laisten kiinteis­tö­kaup­poihin lisää valvontaa ja rajoi­tuksia – kokoomus.fi
MENU
Ulkomaa­laisten kiinteis­tö­kaup­poihin lisää valvontaa ja rajoi­tuksia

Ulkomaa­laisten kiinteis­tö­kaup­poihin lisää valvontaa ja rajoi­tuksia

Julkaistu: 24.09.2018 Turvallisuus

Yleinen turval­li­suusym­pä­ris­tömme on muuttunut viime vuosien aikana merkit­tä­västi. Suomen ei tule olla sinisil­mäinen uusien turval­li­suusuhkien edessä.

Turval­li­suus­vi­ran­omaisten resursseja ja toimi­val­tuuksia on lisättävä, jotta uusiin uhkiin kyetään varau­tumaan. Tällä halli­tus­kau­della Suomen turval­li­suus­vi­ran­omaisten resursseja onkin lisätty syste­maat­ti­sesti. Myös turval­li­suus­vi­ran­omaisten toimi­val­tuuksia on ryhdytty päivit­tämään, jotta ne vastai­sivat nykytilan tarpeita.

Myös kiinteis­tö­no­mistus liittyy kokonais­tur­val­li­suuteen.

Myös kiinteis­tö­no­mistus liittyy kokonais­tur­val­li­suuteen. Ulkomaa­laisten kiinteis­tö­no­mis­tuk­sesta turval­li­suu­delle tietyissä tapauk­sissa aiheu­tuvat uhkakuvat on otettava vakavasti. Erityi­sesti EU-alueen ulkopuo­lelta tulevan ulkomaa­laisen kiinteis­tö­no­mis­tuksen laajen­tu­miseen voi liittyä tiettyjä epäkohtia kokonais­tur­val­li­suuden kannalta.

Vielä tällä vaali­kau­della on tehtävä toimen­pi­teitä, joilla ulkomaa­laisten kiinteis­tön­kaupat saadaan tarkempaan valvontaan ja luodaan keinot tarvit­taessa rajoittaa ulkomaa­laisten kiinteis­tö­no­mis­tusta. Viran­omai­sille on annettava tarpeel­liset työkalut toisaalta kiinteis­tö­no­mis­tusta koskevan tilan­ne­kuvan luomi­seksi kansal­li­sesti strate­gisten kohteiden lähei­syy­dessä. Toisaalta on myös mahdol­lis­tettava valtion puuttu­minen kiinteis­tö­kaup­poihin tilan­teissa, joissa se on valtion turval­li­suuden kannalta oleel­lista. Oikeus­mi­nis­teriö on ollut mukana valmis­te­le­massa näitä toimen­pi­teitä. Lainval­mistelu on jo loppusuo­ralla.

Kiinteistön hankintaa koskevan rajoi­tus­jär­jes­telmän purka­minen lähti liikkeelle Suomen ETA-jäsenyy­destä 1990-luvun alkupuo­lella ja päättyi vuosi­tu­hannen taitteessa viimeis­tenkin hankin­ta­ra­joi­tusten kumoa­miseen. Vuodesta 2000 lähtien Suomessa ei siis ole ollut voimassa maanhan­kintaa rajoit­tavaa lainsää­däntöä, jonka sovel­ta­misala määräy­tyisi ostajan kansal­li­suuden perus­teella. Näin ollen Euroopan unionin ja Euroopan talous­a­lueen valtioiden ja näiden ulkopuo­listen valtioiden kansa­laiset ja yhteisöt voivat hankkia kiinteää omaisuutta Suomessa vastaavin edelly­tyksin kuin Suomen kansa­laiset ja Suomeen rekis­te­röidyt yhteisöt.

Antti Häkkänenoikeus­mi­nisteri


Kokoomus.fi