Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­poi­hin lisää valvon­taa ja rajoi­tuk­sia

Julkaistu:

Ylei­nen turval­li­suusym­pä­ris­tömme on muut­tu­nut viime vuosien aikana merkit­tä­västi. Suomen ei tule olla sini­sil­mäi­nen uusien turval­li­suusuh­kien edessä.

Turval­li­suus­vi­ran­omais­ten resurs­seja ja toimi­val­tuuk­sia on lisät­tävä, jotta uusiin uhkiin kyetään varau­tu­maan. Tällä halli­tus­kau­della Suomen turval­li­suus­vi­ran­omais­ten resurs­seja onkin lisätty syste­maat­ti­sesti. Myös turval­li­suus­vi­ran­omais­ten toimi­val­tuuk­sia on ryhdytty päivit­tä­mään, jotta ne vastai­si­vat nyky­ti­lan tarpeita.

Myös kiin­teis­tö­no­mis­tus liit­tyy koko­nais­tur­val­li­suu­teen.

Myös kiin­teis­tö­no­mis­tus liit­tyy koko­nais­tur­val­li­suu­teen. Ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sesta turval­li­suu­delle tietyissä tapauk­sissa aiheu­tu­vat uhka­ku­vat on otet­tava vaka­vasti. Erityi­sesti EU-alueen ulko­puo­lelta tule­van ulko­maa­lai­sen kiin­teis­tö­no­mis­tuk­sen laajen­tu­mi­seen voi liit­tyä tiet­tyjä epäkoh­tia koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta.

Vielä tällä vaali­kau­della on tehtävä toimen­pi­teitä, joilla ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tön­kau­pat saadaan tarkem­paan valvon­taan ja luodaan keinot tarvit­taessa rajoit­taa ulko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­no­mis­tusta. Viran­omai­sille on annet­tava tarpeel­li­set työka­lut toisaalta kiin­teis­tö­no­mis­tusta koske­van tilan­ne­ku­van luomi­seksi kansal­li­sesti stra­te­gis­ten kohtei­den lähei­syy­dessä. Toisaalta on myös mahdol­lis­tet­tava valtion puut­tu­mi­nen kiin­teis­tö­kaup­poi­hin tilan­teissa, joissa se on valtion turval­li­suu­den kannalta oleel­lista. Oikeus­mi­nis­te­riö on ollut mukana valmis­te­le­massa näitä toimen­pi­teitä. Lain­val­mis­telu on jo loppusuo­ralla.

Kiin­teis­tön hankin­taa koske­van rajoi­tus­jär­jes­tel­män purka­mi­nen lähti liik­keelle Suomen ETA-jäse­nyy­destä 1990-luvun alku­puo­lella ja päät­tyi vuosi­tu­han­nen tait­teessa viimeis­ten­kin hankin­ta­ra­joi­tus­ten kumoa­mi­seen. Vuodesta 2000 lähtien Suomessa ei siis ole ollut voimassa maan­han­kin­taa rajoit­ta­vaa lain­sää­dän­töä, jonka sovel­ta­mi­sala määräy­tyisi osta­jan kansal­li­suu­den perus­teella. Näin ollen Euroo­pan unio­nin ja Euroo­pan talous­a­lu­een valtioi­den ja näiden ulko­puo­lis­ten valtioi­den kansa­lai­set ja yhtei­söt voivat hank­kia kiin­teää omai­suutta Suomessa vastaa­vin edel­ly­tyk­sin kuin Suomen kansa­lai­set ja Suomeen rekis­te­röi­dyt yhtei­söt.

Antti Häkkä­nenoikeus­mi­nis­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

Skip to content