Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ ja perhe

Työ ja perhe

Julkaistu:

Yhtälö vaikut­taa mahdot­to­malta. Sitä se ei kuiten­kaan saa olla. Jos ihmis­kun­nalta onnis­tuu kuussa käymi­nen ja lonk­ka­ni­ve­len vaihto, niin kyllä työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen­kin täytyy onnis­tua.

Työ ja suorit­ta­mi­nen eivät saa tuhota perheitä ja viedä vanhem­pia pois lapsilta. Tämä on tärkeää tieten­kin lastemme tule­vai­suu­den kannalta, samalla tavalla kuin vanhem­pien ja koko perheen kannalta.

Mutta on myös työnan­ta­jan ja koko yhteis­kun­nan etu, että vanhem­milla on aikaa lapsil­leen, työ jous­taa tarvit­taessa, eikä työn­te­kijä pode jatku­vaa huonoa omaa­tun­toa kokies­saan olevansa huono vanhempi, huono työn­te­kijä - tai kenties molem­pia.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Aina­kin päivä­hoi­don ja omaeh­toi­sen hoidon jous­ta­vuutta on lisät­tävä erilais­ten perhe­muo­to­jen ja tarpei­den mukaan.

Toinen toivot­tava uudis­tus liit­tyy isyy­den tuke­mi­seen enti­ses­tään. Äidit pitä­vät vanhem­pain­va­paista edel­leen 93 prosent­tia.

Lisää­mällä isyys­va­paata sekä varsin­kin isille suun­nat­tuja vanhem­pain­va­pai­den jaksoja voidaan auttaa isät viet­tä­mään enem­män perhe­va­paita.

Kolmas esimerkki on erilais­ten työai­ka­pank­kien käytön edis­tä­mi­nen. Kun välillä voi puskea pidem­pää päivää, niin työai­ka­pan­kin avulla voi tehdä välillä lyhen­net­tyä tai viet­tää pidem­piä lomia.

Samalla tavalla jos isä on lasten kanssa viikon mummo­lassa, voisi äiti tehdä pidem­pää päivää. Perheen palat­tua kotiin voikin äiti käydä töissä vain viisi tuntia ja viet­tää enem­män aikaa perheen parissa.

Työai­ka­pan­keissa on ensi­si­jai­sesti kyse hyvien käytän­tö­jen levit­tä­mi­sestä. Näistä voivat työn­te­kijä ja työnan­taja sopia tapaus- ja työpaik­ka­koh­tai­sesti.

Hyvä perhe-elämä ja jous­tava työelämä autta­vat myös työssä jaksa­mi­seen. Ja jaksava työn­te­kijä on tuot­tava työn­te­kijä.

Jaksava työn­te­kijä ei myös­kään jää niin toden­nä­köi­sesti sairause­läk­keelle. Jaksava työn­te­kijä pärjää ja viih­tyy myös työelä­mässä pidem­pään - kun lapset on kasva­tettu ja keski-ikäi­senä on vielä hyvässä vedossa.

(Kirjoi­tus on julkaistu Savon Sano­missa 12.1.2011.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content