Työ ja perhe – kokoomus.fi
MENU
Työ ja perhe

Työ ja perhe

Julkaistu: 12.01.2011 Uncategorized

Yhtälö vaikuttaa mahdot­to­malta. Sitä se ei kuitenkaan saa olla. Jos ihmis­kun­nalta onnistuu kuussa käyminen ja lonkka­ni­velen vaihto, niin kyllä työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­senkin täytyy onnistua.

Työ ja suorit­ta­minen eivät saa tuhota perheitä ja viedä vanhempia pois lapsilta. Tämä on tärkeää tietenkin lastemme tulevai­suuden kannalta, samalla tavalla kuin vanhempien ja koko perheen kannalta.

Mutta on myös työnan­tajan ja koko yhteis­kunnan etu, että vanhem­milla on aikaa lapsilleen, työ joustaa tarvit­taessa, eikä työntekijä pode jatkuvaa huonoa omaatuntoa kokiessaan olevansa huono vanhempi, huono työntekijä - tai kenties molempia.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Ainakin päivä­hoidon ja omaeh­toisen hoidon jousta­vuutta on lisättävä erilaisten perhe­muo­tojen ja tarpeiden mukaan.

Toinen toivottava uudistus liittyy isyyden tukemiseen entisestään. Äidit pitävät vanhem­pain­va­paista edelleen 93 prosenttia.

Lisää­mällä isyys­va­paata sekä varsinkin isille suunnattuja vanhem­pain­va­paiden jaksoja voidaan auttaa isät viettämään enemmän perhe­va­paita.

Kolmas esimerkki on erilaisten työai­ka­pankkien käytön edistä­minen. Kun välillä voi puskea pidempää päivää, niin työai­ka­pankin avulla voi tehdä välillä lyhen­nettyä tai viettää pidempiä lomia.

Samalla tavalla jos isä on lasten kanssa viikon mummo­lassa, voisi äiti tehdä pidempää päivää. Perheen palattua kotiin voikin äiti käydä töissä vain viisi tuntia ja viettää enemmän aikaa perheen parissa.

Työai­ka­pan­keissa on ensisi­jai­sesti kyse hyvien käytän­töjen levit­tä­mi­sestä. Näistä voivat työntekijä ja työnantaja sopia tapaus- ja työpaik­ka­koh­tai­sesti.

Hyvä perhe-elämä ja joustava työelämä auttavat myös työssä jaksa­miseen. Ja jaksava työntekijä on tuottava työntekijä.

Jaksava työntekijä ei myöskään jää niin toden­nä­köi­sesti sairause­läk­keelle. Jaksava työntekijä pärjää ja viihtyy myös työelä­mässä pidempään - kun lapset on kasva­tettu ja keski-ikäisenä on vielä hyvässä vedossa.

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 12.1.2011.)


Kokoomus.fi