Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ ja perhe

Työ ja perhe

Julkaistu:

Yhtälö vaikut­taa mahdot­to­malta. Sitä se ei kuiten­kaan saa olla. Jos ihmis­kun­nalta onnis­tuu kuussa käymi­nen ja lonk­ka­ni­ve­len vaihto, niin kyllä työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­sen­kin täytyy onnis­tua.

Työ ja suorit­ta­mi­nen eivät saa tuhota perheitä ja viedä vanhem­pia pois lapsilta. Tämä on tärkeää tieten­kin lastemme tule­vai­suu­den kannalta, samalla tavalla kuin vanhem­pien ja koko perheen kannalta.

Mutta on myös työnan­ta­jan ja koko yhteis­kun­nan etu, että vanhem­milla on aikaa lapsil­leen, työ jous­taa tarvit­taessa, eikä työn­te­kijä pode jatku­vaa huonoa omaa­tun­toa kokies­saan olevansa huono vanhempi, huono työn­te­kijä - tai kenties molem­pia.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Aina­kin päivä­hoi­don ja omaeh­toi­sen hoidon jous­ta­vuutta on lisät­tävä erilais­ten perhe­muo­to­jen ja tarpei­den mukaan.

Toinen toivot­tava uudis­tus liit­tyy isyy­den tuke­mi­seen enti­ses­tään. Äidit pitä­vät vanhem­pain­va­paista edel­leen 93 prosent­tia.

Lisää­mällä isyys­va­paata sekä varsin­kin isille suun­nat­tuja vanhem­pain­va­pai­den jaksoja voidaan auttaa isät viet­tä­mään enem­män perhe­va­paita.

Kolmas esimerkki on erilais­ten työai­ka­pank­kien käytön edis­tä­mi­nen. Kun välillä voi puskea pidem­pää päivää, niin työai­ka­pan­kin avulla voi tehdä välillä lyhen­net­tyä tai viet­tää pidem­piä lomia.

Samalla tavalla jos isä on lasten kanssa viikon mummo­lassa, voisi äiti tehdä pidem­pää päivää. Perheen palat­tua kotiin voikin äiti käydä töissä vain viisi tuntia ja viet­tää enem­män aikaa perheen parissa.

Työai­ka­pan­keissa on ensi­si­jai­sesti kyse hyvien käytän­tö­jen levit­tä­mi­sestä. Näistä voivat työn­te­kijä ja työnan­taja sopia tapaus- ja työpaik­ka­koh­tai­sesti.

Hyvä perhe-elämä ja jous­tava työelämä autta­vat myös työssä jaksa­mi­seen. Ja jaksava työn­te­kijä on tuot­tava työn­te­kijä.

Jaksava työn­te­kijä ei myös­kään jää niin toden­nä­köi­sesti sairause­läk­keelle. Jaksava työn­te­kijä pärjää ja viih­tyy myös työelä­mässä pidem­pään - kun lapset on kasva­tettu ja keski-ikäi­senä on vielä hyvässä vedossa.

(Kirjoi­tus on julkaistu Savon Sano­missa 12.1.2011.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content