Tuulikki Ukkola Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi – kokoomus.fi
MENU
Tuulikki Ukkola Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Tuulikki Ukkola Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 02.03.2009 Uncategorized

Kansan­edustaja Tuulikki Ukkola (s. 1943) on Oulussa asuva yhteis­kun­ta­tie­teiden maisteri ja Oulun kaupun­gin­val­tuuston jäsen. Ennen kansan­edus­ta­juuttaan Ukkola on vuodesta 1962 lähtien työsken­nellyt Kalevassa erilai­sissa toimit­ta­ja­teh­tä­vissä kuten poliit­tisen osaston esimiehenä sekä pääkir­joi­tus­toi­mit­tajana. Eduskun­nassa Ukkola on suuren valio­kunnan ja perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan jäsen, Euroopan Neuvoston Suomen valtuus­kunnan varajäsen sekä Yleis­radio Oy:n hallin­to­neu­voston jäsen.

Euroopan parla­men­tissa Ukkola on erityisen kiinnos­tunut vaikut­ta­mi­sesta sanan­va­pauteen sekä ulkopo­li­tiikan insti­tuu­tioiden kehit­tä­miseen liitty­vissä kysymyk­sissä.

Kokoo­muksen puolue­hal­litus nimeää eurovaa­lieh­dok­kaita seuraavan kerran Hämeen­lin­nassa 14.3. järjes­tet­tä­vässä kokouk­sessa.


Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418

Tuulikki Ukkola, gsm 050 5122 519
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry:n toimin­nan­johtaja Timo Turunen, gsm 0400 644 900


Kuvat


Kokoomus.fi