Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tuulikki Ukkola Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Tuulikki Ukkola Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Tuulikki Ukkola (s. 1943) on Oulussa asuva yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja Oulun kaupun­gin­val­tuus­ton jäsen. Ennen kansan­edus­ta­juut­taan Ukkola on vuodesta 1962 lähtien työs­ken­nel­lyt Kale­vassa erilai­sissa toimit­ta­ja­teh­tä­vissä kuten poliit­ti­sen osas­ton esimie­henä sekä pääkir­joi­tus­toi­mit­ta­jana. Edus­kun­nassa Ukkola on suuren valio­kun­nan ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jäsen, Euroo­pan Neuvos­ton Suomen valtuus­kun­nan vara­jä­sen sekä Yleis­ra­dio Oy:n hallin­to­neu­vos­ton jäsen.

Euroo­pan parla­men­tissa Ukkola on erityi­sen kiin­nos­tu­nut vaikut­ta­mi­sesta sanan­va­pau­teen sekä ulko­po­li­tii­kan insti­tuu­tioi­den kehit­tä­mi­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimeää euro­vaa­lieh­dok­kaita seuraa­van kerran Hämeen­lin­nassa 14.3. järjes­tet­tä­vässä kokouk­sessa.


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418

Tuulikki Ukkola, gsm 050 5122 519
Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n toimin­nan­joh­taja Timo Turu­nen, gsm 0400 644 900


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content