Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tuulikki Ukkola Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Tuulikki Ukkola Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Tuulikki Ukkola (s. 1943) on Oulussa asuva yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja Oulun kaupun­gin­val­tuus­ton jäsen. Ennen kansan­edus­ta­juut­taan Ukkola on vuodesta 1962 lähtien työs­ken­nel­lyt Kale­vassa erilai­sissa toimit­ta­ja­teh­tä­vissä kuten poliit­ti­sen osas­ton esimie­henä sekä pääkir­joi­tus­toi­mit­ta­jana. Edus­kun­nassa Ukkola on suuren valio­kun­nan ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jäsen, Euroo­pan Neuvos­ton Suomen valtuus­kun­nan vara­jä­sen sekä Yleis­ra­dio Oy:n hallin­to­neu­vos­ton jäsen.

Euroo­pan parla­men­tissa Ukkola on erityi­sen kiin­nos­tu­nut vaikut­ta­mi­sesta sanan­va­pau­teen sekä ulko­po­li­tii­kan insti­tuu­tioi­den kehit­tä­mi­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimeää euro­vaa­lieh­dok­kaita seuraa­van kerran Hämeen­lin­nassa 14.3. järjes­tet­tä­vässä kokouk­sessa.


Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418

Tuulikki Ukkola, gsm 050 5122 519
Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n toimin­nan­joh­taja Timo Turu­nen, gsm 0400 644 900


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content