Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille – Kokoomus ehdottaa universaalia ansioturvaa

Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille – Kokoo­mus ehdot­taa univer­saa­lia ansio­tur­vaa

Julkaistu:

Kokoomus ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista myös kassaan kuulumattomille.

Nykyisin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä ovat vain työttömyyskassan jäsenet, vaikka kassan jäsenmaksut kattavat vain noin 5 % rahoituksesta. Kokoomuksen kansanedustajien Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen mukaan koronakriisi on korostanut ongelmaa.

”Kassaan kuulumaton on pakotettu osallistumaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen, vaikkei pääse sen piiriin työttömyyden koittaessa. Esimerkiksi ravintola-alan keskipalkalla ero ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja peruspäivärahan välillä on lähes 800 euroa kuukaudessa”, Vartiainen sanoo.

Työttömyysturvan kuukausitilaston mukaan vuoden takaiseen verrattuna ansiosidonnaista saavien määrä on kasvanut 68 %, kun taas peruspäivärahan saajien peräti 127 %.

”Työttömyysturvaan tukeutumisen tarve on kasvanut enemmän kassaan kuulumattomilla. He ovat yleisimmin nuoria, heikommin koulutettuja ja lyhyemmillä työurilla. Kriisin aikana, kun hätä on suurin, vaille kunnollista toimeentulon suojaa jäävät heikoimmassa asemassa olevat”, Lepomäki huomauttaa.

Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille

”Turva työttömyyden varalle kuuluu kaikille”, Lepomäki korostaa.

Kokoomusedustajien mukaan nykymallin heikkous on se, että turvan ulkopuolelle voivat jäädä sellaisetkin ihmiset, jotka ovat vuosien ajan maksaneet lakisääteistä työttömyysvakuutusmaksua erilaisissa työsuhteissa. He siis maksavat vakuutusmaksua saamatta kuitenkaan vakuutusturvaa.

”Nykyjärjestelmä rikkoo räikeästi hyvän sosiaalivakuutuksen periaatteita. Se tarjoaa vahvaa suojaa hyvässä työmarkkina-asemassa oleville, mutta sen rahoittamiseen osallistuvat myös ne, jotka eivät nauti sen suojaa. Työttömyysvakuutuksemme on tulonsiirto väärään suuntaan – heikoilta vahvoille”, sanoo Vartiainen.

”Monelle on tullut muun muassa koronakriisin aikana yllätyksenä, ettei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen, vaikka kuuluu ammattiliittoon. Universaalissa ansiosidonnaisessa on kyse yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta”, päättää Vartiainen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.8.2021

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

Skip to content