Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille – Kokoo­mus ehdot­taa univer­saa­lia ansio­tur­vaa

Julkaistu: 14.07.2020

Kokoo­mus ehdot­taa ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van laajen­ta­mista myös kassaan kuulu­mat­to­mille.

Nykyi­sin ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van piirissä ovat vain työt­tö­myys­kas­san jäse­net, vaikka kassan jäsen­mak­sut katta­vat vain noin 5 % rahoi­tuk­sesta. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien Elina Lepo­mäen ja Juhana Vartiai­sen mukaan koro­na­kriisi on koros­ta­nut ongel­maa.

”Kassaan kuulu­ma­ton on pako­tettu osal­lis­tu­maan ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van rahoit­ta­mi­seen, vaik­kei pääse sen piiriin työt­tö­myy­den koit­taessa. Esimer­kiksi ravin­tola-alan keski­pal­kalla ero ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ja perus­päi­vä­ra­han välillä on lähes 800 euroa kuukau­dessa”, Vartiai­nen sanoo.

Työt­tö­myys­tur­van kuukausi­ti­las­ton mukaan vuoden takai­seen verrat­tuna ansio­si­don­naista saavien määrä on kasva­nut 68 %, kun taas perus­päi­vä­ra­han saajien peräti 127 %.

”Työt­tö­myys­tur­vaan tukeu­tu­mi­sen tarve on kasva­nut enem­män kassaan kuulu­mat­to­milla. He ovat ylei­sim­min nuoria, heikom­min koulu­tet­tuja ja lyhyem­millä työurilla. Krii­sin aikana, kun hätä on suurin, vaille kunnol­lista toimeen­tu­lon suojaa jäävät heikoim­massa asemassa olevat”, Lepo­mäki huomaut­taa.

Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille

”Turva työt­tö­myy­den varalle kuuluu kaikille”, Lepo­mäki koros­taa.

Kokoo­muse­dus­ta­jien mukaan nyky­mal­lin heik­kous on se, että turvan ulko­puo­lelle voivat jäädä sellai­set­kin ihmi­set, jotka ovat vuosien ajan maksa­neet laki­sää­teistä työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sua erilai­sissa työsuh­teissa. He siis maksa­vat vakuu­tus­mak­sua saamatta kuiten­kaan vakuu­tus­tur­vaa.

”Nyky­jär­jes­telmä rikkoo räikeästi hyvän sosi­aa­li­va­kuu­tuk­sen peri­aat­teita. Se tarjoaa vahvaa suojaa hyvässä työmark­kina-asemassa oleville, mutta sen rahoit­ta­mi­seen osal­lis­tu­vat myös ne, jotka eivät nauti sen suojaa. Työt­tö­myys­va­kuu­tuk­semme on tulon­siirto väärään suun­taan – heikoilta vahvoille”, sanoo Vartiai­nen.

”Monelle on tullut muun muassa koro­na­krii­sin aikana yllä­tyk­senä, ettei ole oikeu­tettu ansio­si­don­nai­seen, vaikka kuuluu ammat­ti­liit­toon. Univer­saa­lissa ansio­si­don­nai­sessa on kyse yhden­ver­tai­suu­desta ja oikeu­den­mu­kai­suu­desta”, päät­tää Vartiai­nen.