Tulevai­suuden kulttuu­ri­kunnat: Kokoo­mus­lainen visio kuntien kulttuu­ri­teh­täviin – kokoomus.fi
MENU
Tulevai­suuden kulttuu­ri­kunnat: Kokoo­mus­lainen visio kuntien kulttuu­ri­teh­täviin

Tulevai­suuden kulttuu­ri­kunnat: Kokoo­mus­lainen visio kuntien kulttuu­ri­teh­täviin

Julkaistu: 27.03.2017 Kulttuuri

Tulevai­suuden kuntien yksi keskei­sim­mistä tehtä­vistä on sivis­tys­pal­ve­luista vastaa­minen. Näistä sivis­tys­teh­tä­vistä merkittävä osa liittyy koulu­tukseen, mutta kulttuu­rilla on niin ikään tärkeä rooli kunnan toimin­nassa.

Kokoomus sivis­tys­puo­lueena huolehtii siitä, että kulttuurin moninainen merkitys kunnissa tunnis­tetaan. Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa sivis­tyneen yhteis­kunnan tapaa kuvata ihmisyyttä ja yhteis­kuntaa, sekä siirtää tietoa eteenpäin tuleville sukupol­ville. Kulttuu­ri­po­li­tiikkaa ei saa ajatella yksipuo­li­sesti, vaan pitää ymmärtää kulttuu­ri­kentän laajuus ja monipuo­lisuus.

Taiteella on arvo sinänsä. Se kuvastaa ympäröivää yhteis­kuntaa ja kertoo maail­masta, jossa elämme. Juuri taiteen tukeminen ja sen merki­tyksen ymmär­tä­minen erottaa sivis­tys­puo­lueen populis­ti­sesta toimin­nassa. Taiteella on oma aineeton itsei­sar­vonsa, eikä taidetta ja kulttuuria tule arvioida yksinomaan kaupal­lisen vaikut­ta­vuuden mitta­reilla. Taide, teatteri, musiikki, kirjal­lisuus, arkki­teh­tuuri, sirkus ja monet muut kulttuu­ri­muodot antavat elämyksiä ja edistävät tutki­mus­tenkin mukaan hyvin­vointia.

Kokoomus haluaa kulttuu­ri­pal­ve­luiden olevan kaikkien kunta­laisten saavu­tet­ta­vissa. Kuntien vapaa-ajanpal­ve­luissa piileekin mieletön mahdol­lisuus ennal­taeh­käistä pahoin­vointia tuotta­malla elämyksiä, kokemuksia ja tukemalla yhtei­söl­li­syyttä. Kulttuu­ri­pal­velut lisäävät yhteisön henkistä ja sosiaa­lista pääomaa sekä vahvis­tavat alueel­lista identi­teettiä.

Kunnille kulttuu­ri­pal­velut ovat tärkeitä kaupunki-identi­teetin raken­tajia, sekä vetovoi­ma­te­ki­jöitä esimer­kiksi matkailun näkökul­masta. Käynnissä oleva kulttuurin valtion­ra­hoi­tusuu­distus tuo kulttuu­ri­ken­tälle toivot­ta­vasti monia positii­visia muutoksia. Tämän Suomen teatteri-, orkesteri- ja museo­ver­kostoa koskevan valtio­no­suus­jär­jes­telmän uudis­tuksen tavoit­teena on huomioida yhteis­kunnan erilaisia kulttuu­risia tarpeita laajemmin, varmistaa palve­luiden alueel­linen saatavuus ja monipuo­lisuus, sekä laajentaa rahoi­tusta koskemaan entistä katta­vammin erilaisia ja eripi­tuisia taide­muotoja.

Kunnilla on merkittävä rooli myös kulttuu­ri­lai­tosten rahoit­tajina. Tulevai­suu­dessa vapaan kentän kulttuu­ri­tar­jonnan monipuo­lisiin mahdol­li­suuksiin pitää kiinnittää enemmän huomiota.
Vapaiden taiteel­listen ryhmien rooli on VOS –uudis­tuksen ydinky­sy­myksiä, mutta ne tulisi huomioida osana nykymuo­toista kulttuu­ri­tar­jontaa myös kunnissa.

Saara-Sofia Sirén,
Kansan­edustaja (kok.), sivis­tys­va­lio­kunnan jäsen

Haaste uusille kokoo­mus­lai­sille kunta­päät­tä­jille:

1. Turvataan kulttuu­ri­pal­ve­luiden toimin­tae­del­ly­tykset kunnissa.
2. Toteu­tetaan taiteen prosent­ti­pe­ri­aa­tetta kuntien raken­nus­hank­keissa.
3. Turvataan jokaisen lapsen ja nuoren mahdol­lisuus osallistua taiteen perus­o­pe­tukseen asuin­pai­kasta riippu­matta.
4. Turvataan riittävä taito- ja taide­ai­neiden valin­naisten tuntien määrä kulttuu­ri­kas­va­tusta ja –harras­tusta tukemaan.
5. Koordi­noidaan kunnissa lasten ja nuorten harras­te­toi­mintaa laaja-alaisesti heti koulu­päivän jälkeen yhteis­työssä koulujen, järjes­töjen ja yhdis­tysten kanssa.
6. Helpo­tetaan tapah­tumien järjes­tä­mistä lupapro­sesseja yksin­ker­tais­ta­malla ja esimer­kiksi sähköisten ilmoi­tus­jär­jes­telmien avulla.
7. Muunnetaan mahdol­li­suuksien mukaan julkista tilaa kulttuu­ri­hu­biksi yhteis­työssä kunnan, kolmannen sektorin kulttuu­ri­toi­mi­joiden ja kulttuu­rialan yrittäjien kanssa.


Kokoomus.fi