Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Tule­vai­suu­den kult­tuu­ri­kun­nat: Kokoo­mus­lai­nen visio kuntien kult­tuu­ri­teh­tä­viin

Tule­vai­suu­den kult­tuu­ri­kun­nat: Kokoo­mus­lai­nen visio kuntien kult­tuu­ri­teh­tä­viin

Julkaistu:

Tule­vai­suu­den kuntien yksi keskei­sim­mistä tehtä­vistä on sivis­tys­pal­ve­luista vastaa­mi­nen. Näistä sivis­tys­teh­tä­vistä merkit­tävä osa liit­tyy koulu­tuk­seen, mutta kult­tuu­rilla on niin ikään tärkeä rooli kunnan toimin­nassa.

Kokoo­mus sivis­tys­puo­lu­eena huoleh­tii siitä, että kult­tuu­rin moni­nai­nen merki­tys kunnissa tunnis­te­taan. Taide ja kult­tuuri ovat keskei­nen osa sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tapaa kuvata ihmi­syyttä ja yhteis­kun­taa, sekä siir­tää tietoa eteen­päin tule­ville suku­pol­ville. Kult­tuu­ri­po­li­tiik­kaa ei saa ajatella yksi­puo­li­sesti, vaan pitää ymmär­tää kult­tuu­ri­ken­tän laajuus ja moni­puo­li­suus.

Taiteella on arvo sinänsä. Se kuvas­taa ympä­röi­vää yhteis­kun­taa ja kertoo maail­masta, jossa elämme. Juuri taiteen tuke­mi­nen ja sen merki­tyk­sen ymmär­tä­mi­nen erot­taa sivis­tys­puo­lu­een popu­lis­ti­sesta toimin­nassa. Taiteella on oma ainee­ton itsei­sar­vonsa, eikä taidetta ja kult­tuu­ria tule arvioida yksi­no­maan kaupal­li­sen vaikut­ta­vuu­den mitta­reilla. Taide, teat­teri, musiikki, kirjal­li­suus, arkki­teh­tuuri, sirkus ja monet muut kult­tuu­ri­muo­dot anta­vat elämyk­siä ja edis­tä­vät tutki­mus­ten­kin mukaan hyvin­voin­tia.

Kokoo­mus haluaa kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den olevan kaik­kien kunta­lais­ten saavu­tet­ta­vissa. Kuntien vapaa-ajan­pal­ve­luissa piilee­kin miele­tön mahdol­li­suus ennal­taeh­käistä pahoin­voin­tia tuot­ta­malla elämyk­siä, koke­muk­sia ja tuke­malla yhtei­söl­li­syyttä. Kult­tuu­ri­pal­ve­lut lisää­vät yhtei­sön henkistä ja sosi­aa­lista pääomaa sekä vahvis­ta­vat alueel­lista iden­ti­teet­tiä.

Kunnille kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat tärkeitä kaupunki-iden­ti­tee­tin raken­ta­jia, sekä veto­voi­ma­te­ki­jöitä esimer­kiksi matkai­lun näkö­kul­masta. Käyn­nissä oleva kult­tuu­rin valtion­ra­hoi­tusuu­dis­tus tuo kult­tuu­ri­ken­tälle toivot­ta­vasti monia posi­tii­vi­sia muutok­sia. Tämän Suomen teat­teri-, orkes­teri- ja museo­ver­kos­toa koske­van valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­tuk­sen tavoit­teena on huomioida yhteis­kun­nan erilai­sia kult­tuu­ri­sia tarpeita laajem­min, varmis­taa palve­lui­den alueel­li­nen saata­vuus ja moni­puo­li­suus, sekä laajen­taa rahoi­tusta koske­maan entistä katta­vam­min erilai­sia ja eripi­tui­sia taide­muo­toja.

Kunnilla on merkit­tävä rooli myös kult­tuu­ri­lai­tos­ten rahoit­ta­jina. Tule­vai­suu­dessa vapaan kentän kult­tuu­ri­tar­jon­nan moni­puo­li­siin mahdol­li­suuk­siin pitää kiin­nit­tää enem­män huomiota.
Vapai­den taiteel­lis­ten ryhmien rooli on VOS –uudis­tuk­sen ydin­ky­sy­myk­siä, mutta ne tulisi huomioida osana nyky­muo­toista kult­tuu­ri­tar­jon­taa myös kunnissa.

Saara-Sofia Sirén,
Kansan­edus­taja (kok.), sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen

Haaste uusille kokoo­mus­lai­sille kunta­päät­tä­jille:

1. Turva­taan kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den toimin­tae­del­ly­tyk­set kunnissa.
2. Toteu­te­taan taiteen prosent­ti­pe­ri­aa­tetta kuntien raken­nus­hank­keissa.
3. Turva­taan jokai­sen lapsen ja nuoren mahdol­li­suus osal­lis­tua taiteen perus­o­pe­tuk­seen asuin­pai­kasta riip­pu­matta.
4. Turva­taan riit­tävä taito- ja taide­ai­nei­den valin­nais­ten tuntien määrä kult­tuu­ri­kas­va­tusta ja –harras­tusta tuke­maan.
5. Koor­di­noi­daan kunnissa lasten ja nuor­ten harras­te­toi­min­taa laaja-alai­sesti heti koulu­päi­vän jälkeen yhteis­työssä koulu­jen, järjes­tö­jen ja yhdis­tys­ten kanssa.
6. Helpo­te­taan tapah­tu­mien järjes­tä­mistä lupa­pro­ses­seja yksin­ker­tais­ta­malla ja esimer­kiksi sähköis­ten ilmoi­tus­jär­jes­tel­mien avulla.
7. Muun­ne­taan mahdol­li­suuk­sien mukaan julkista tilaa kult­tuu­ri­hu­biksi yhteis­työssä kunnan, kolman­nen sekto­rin kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ja kult­tuu­ria­lan yrit­tä­jien kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.3.2023

Sivis­tys kasvaa kult­tuu­rista

Moni­puo­li­nen ja arvos­tettu taide- ja kult­tuu­rie­lämä on sivis­tys­val­tion tunnus­merkki. Kult­tuu­riala toipuu yhä koro­na­pan­de­mian jäljiltä ja yhtei­nen tehtä­vämme on saada se
jälleen kukois­ta­maan. Kult­tuu­ria­lan kasvu tukee koko yhteis­kun­taa vahvis­taen sen hyvin­voin­tia, luovuutta, turval­li­suutta ja kestä­vyyttä.

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

Skip to content