Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sivis­tys kasvaa kult­tuu­rista

Sivis­tys kasvaa kult­tuu­rista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

Moni­puo­li­nen ja arvos­tettu taide- ja kult­tuu­rie­lämä on sivis­tys­val­tion tunnus­merkki. Kult­tuu­riala toipuu yhä koro­na­pan­de­mian jäljiltä ja yhtei­nen tehtä­vämme on saada se jälleen kukois­ta­maan. Kult­tuu­ria­lan kasvu tukee koko yhteis­kun­taa vahvis­taen sen hyvin­voin­tia, luovuutta, turval­li­suutta ja kestä­vyyttä.

Kokoo­mus kantaa huolta kult­tuu­ria­lan kestä­vyy­destä. Raken­teel­li­set ongel­mat luovan alan teki­jöi­den sosi­aali- ja työt­tö­myys­tur­vassa on saatava kuntoon. Kult­tuu­ria­lalle tyypil­li­set työn­teon ja korvaus­ten eri muodot ja kausi­luon­tei­suus eivät saa rajoit­taa oman amma­tin harjoit­ta­mista tai tuot­taa häiriöitä etuuk­sien maksuun. Tehtä­vä­nämme on huoleh­tia paitsi taiteen vapau­desta myös teki­jöi­den hyvin­voin­nista, osaa­jien riit­tä­vyy­destä ja työmark­ki­nan toimi­vuu­desta.

Vaikka julki­sen talou­den rahoi­tuk­sen näky­mät ovat huoles­tut­ta­vat, taiteen ja kult­tuu­rin resurs­sit on kyet­tävä turvaa­maan. Pitkän aika­vä­lin tavoit­teena on kult­tuu­rin rahoi­tuk­sen nosta­mi­nen prosent­tiin. Tämän lisäksi on vauh­di­tet­tava luovien alojen kasvua ja saada tätä kautta myös yksi­tyistä rahoi­tusta alalle. Tässä stra­te­gi­sessa tavoit­teessa on huomioi­tava taiteen ja kult­tuu­rin kaikki osa-alueet sekä yksi­tyi­nen sektori. Kult­tuu­ria­lan kasvustra­te­giaa tulee valmis­tella laaja-alai­sessa yhteis­työssä osana kult­tuu­ri­po­liit­tista selon­te­koa.

Suoma­lai­sen taiteen sekä luovien alojen yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä on paran­net­tava ja vahvis­tet­tava kult­tuu­rin roolia maaku­va­työssä. Viran­omais­ten ja rahoit­ta­jien heik­koon keski­näi­seen koor­di­naa­tioon on puutut­tava ja vahvis­tet­tava tuki­jär­jes­tel­miä tunnis­ta­maan toimi­joi­den erilai­set tarpeet ja toimin­taym­pä­ris­töt. Av-alan tuotan­to­kan­nus­tinta on jatket­tava ja vastaa­via kasvua vauh­dit­ta­via malleja kehi­tet­tävä myös mm. musiik­kiin ja kirjal­li­suu­teen.

Kult­tuu­ria­laa on vahvis­tet­tava myös vero­tuk­sen kautta. Kokoo­mus tukee aloi­tetta niin kutsu­tun sivis­tys­vä­hen­nyk­sen toteut­ta­mi­seksi, jossa yksi­tyi­siä henki­löitä koske­vaa vero­vä­hen­ny­soi­keutta laajen­ne­taan taiteen ja kult­tuu­rin lahjoi­tuk­siin.

Tavoit­teet:

 1. Laadi­taan kult­tuu­ria­lalle poik­ki­hal­lin­nol­li­nen kasvustra­te­gia osana kult­tuu­ri­po­liit­tista selon­te­koa. Otetaan tavoit­teeksi alan rahoi­tus­ta­son kasvat­ta­mi­nen pitkällä aika­vä­lillä prosent­tiin valtion budje­tista.
 2. Tunnis­te­taan kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala lain­sää­dän­nössä elin­kei­nona vahvis­taen alan elin­voi­mai­suutta. Jatke­taan tarpeet­to­man sääntelyn/​normien purka­mista, jotta alan kasvu­mah­dol­li­suu­det vahvis­tu­vat.
 3. Vahvis­te­taan suoma­lai­sen taiteen ja luovien alojen yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä ja kehi­te­tään uusia rahoi­tus- ja kannus­tin­mal­leja ja jatke­taan kasvuso­pi­mus­kon­sep­tin kehit­tä­mistä. 
 4. Arvioi­daan tilaus­oh­jel­ma­pal­ve­luille asetet­ta­van maksu­vel­voit­teen käyt­töön­o­ton talou­del­li­sia vaiku­tuk­sia audio­vi­su­aa­li­sille mark­ki­noille ja alan kasvu­mah­dol­li­suuk­sille.
 5. Kasva­te­taan ihmis­ten osto­voi­maa, jotta heillä on mahdol­li­suus käyt­tää kult­tuu­rin ja luovien alojen palve­luita.
 6. Käyn­nis­te­tään teki­jä­noi­keus­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tus laajassa yhteis­työssä alan toimi­joi­den kanssa. Tavoit­teena on, että lain­sää­dän­nön selkeys ja ymmär­ret­tä­vyys vahvis­tuisi huoleh­tien eri perus­oi­keuk­sien (kuten sanan­va­paus sekä omai­suu­den­suoja) tasa­pai­nosta.
 7. Ratkais­taan kult­tuuri- ja luovien alojen teki­jöi­den sosi­aali- ja työt­tö­myys­tur­vaan liit­ty­vät ongel­mat. Tunnis­te­taan lain­sää­dän­nössä epätyy­pil­li­set työsuh­teet.
 8. Toteu­te­taan yksi­tyis­hen­ki­löi­den lahjoi­tuk­sia koskeva vero­vä­hen­ny­soi­keu­den laajen­ta­mi­nen taitee­seen ja kult­tuu­riin.

Kult­tuuri on osa hyvin­voin­tia ja turval­li­suutta

Tutki­mus­ten mukaan kult­tuu­riin osal­lis­tu­mi­nen pienen­tää syrjäy­ty­mis­ris­kiä ja vähen­tää yksi­näi­syyttä. Myös mielen­ter­vey­den ja työhy­vin­voin­nin jatku­vasti kasva­viin kustan­nuk­siin voidaan vaikut­taa kult­tuu­ri­toi­min­taan osal­lis­tu­malla. Kokoo­mus näkee tärkeäksi edis­tää Maail­man terveys­jär­jestö WHO:n ohjeis­tusta, jossa valtioita keho­te­taan vahvis­ta­maan kult­tuuri-, sosi­aali- ja tervey­sa­lo­jen yhteis­työ­ra­ken­teita.

On tärkeä varmis­taa, että kult­tuu­rin raken­teel­li­nen muka­naolo toteu­tuu valtion, hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien päätök­sen­teossa. Hyvin­voin­tia­luei­den tulee vakiin­nut­taa kult­tuu­ri­hy­vin­vointi liikun­nan, levon ja ravit­se­muk­sen rinnalle elin­tapa- ja palve­luoh­jauk­seen. Hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­sen kerrointa on täyden­net­tävä sisäl­lyt­tä­mällä mukaan myös kult­tuu­ria koske­vat indi­kaat­to­rit.

Valtion­hal­lin­nossa tulee jatkossa olla pysy­vät raken­teet kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin koor­di­noin­nille. Hyvin­voin­tia­lueilla ja kunnissa on syytä varmis­taa, että vastuu­hen­ki­löt on nimetty ja kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin toimen­pi­teet kirja­taan hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­miin ja -kerto­muk­siin.
Tavoit­teet:

 1. Vakiin­nu­te­taan kult­tuu­rin pariin ohjaa­mi­nen liikun­nan, levon ja ravit­se­muk­sen rinnalle. Huoleh­di­taan kult­tuu­rin saata­vuu­desta myös hoito­lai­tok­sissa.
 2. Huomioi­daan kult­tuuri valtion, kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den päätök­sen­teossa ja työn­jaossa sekä nime­tään vastuu­hen­ki­löt hallin­nossa.

Valo­kei­laan lapset ja nuoret

Korona-aika pahensi lasten, nuor­ten ja perhei­den ongel­mia. Kult­tuu­rilla on tärkeä rooli tilan­teen korjaa­mi­sessa nuoriso-, liikunta-, työl­li­syys- ja koulu­tus­po­li­tii­kan rinnalla. Nuori­so­työtä, sekä valta­kun­nal­lista että kunnal­lista, tulee vahvis­taa.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on taata jokai­selle lapselle ja nuorelle taataan oikeus päästä taiteen ja kult­tuu­rin sekä itselle mielui­san harras­tuk­sen pariin. Kokoo­mus tukee maksut­to­man harras­tus­toi­min­nan viemistä koului­hin ja koulu­päi­vien yhtey­teen.

Pitkä­jän­teistä työtä lasten ja nuor­ten luku­tai­don paran­ta­mi­seksi on jatket­tava luku­tai­to­stra­te­gian toimeen­pa­noa ja Luku­lii­kettä laajen­ta­malla, minkä tavoit­teena on kaike­ni­käis­ten luku­tai­don edis­tä­mi­nen Vakiin­nu­te­taan Luku­lahja lapselle eli neuvo­lan kautta jaet­tava kirja­kassi jokai­selle synty­välle lapselle.

Tavoit­teet:

 1. Tuetaan lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia ja vahvis­te­taan nuori­so­työtä kaikilla keskei­sillä kult­tuu­ri­po­li­tii­kan osa-alueilla.
 2. Jatke­taan pitkä­jän­teistä työtä lasten ja nuor­ten luku­tai­don vahvis­ta­mi­seksi ja vakiin­nu­te­taan toimi­vat mallit.

Sivis­tys­kunta on kult­tuu­ri­kunta

Tule­vai­suu­den kunnat ovat sivis­tys­kun­tia, joiden ytimessä ovat koulu­tus ja kult­tuuri. Sote-uudis­tuk­sen jälkeen kuntien ja asui­na­luei­den välille ei saa päästä synty­mään suuria sivis­ty­se­roja. Kuntia ja toimi­joita on kannus­tet­tava kunta­ra­jat ylit­tä­vään yhteis­työ­hön ja yhteis­ten palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen.

Kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den ja -sisäl­tö­jen on oltava lähellä jokaista suoma­laista. Haluamme varmis­taa alueel­leen hyvin­voin­tia ja elin­voi­maa lisää­vien taide- ja kult­tuu­ri­lai­tos­ten, kirjas­to­jen ja museoi­den toimin­nan, sekä lisätä help­po­käyt­töi­siä digi­taa­li­sia palve­luja. Kirjas­to­jen ja kult­tuu­ri­ti­lo­jen perus­kor­jauk­sia on jatket­tava sekä pyrit­tävä edis­tä­mään moni­puo­lis­ten palve­lu­kes­kus­ten syntyä. Valtion mahdol­li­suus osal­lis­tua valta­kun­nal­li­sen eKir­jas­ton yllä­pi­toon ja kehit­tä­mi­seen on selvi­tet­tävä.

Tule­valla edus­kun­ta­vaa­li­kau­della taiteen perus­o­pe­tusta sääte­le­vää lain­sää­dän­töä on uudis­tet­tava. Opetuk­sen saavu­tet­ta­vuutta on paran­net­tava.

Tavoit­teet:

 1. Kannus­te­taan kuntia yhteis­työ­hön kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi.
 2. Tuetaan kirjas­to­jen ja kult­tuu­ri­ti­lo­jen perus­kor­jaus- ja uudis­ta­mis­hank­keita sekä selvi­te­tään valtion mahdol­li­suus osal­lis­tua eKir­jas­ton yllä­pi­toon.
 3. Uudis­te­taan taiteen perus­o­pe­tusta koskeva lain­sää­däntö.

Vakautta ja toimeen­pa­noa

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön hallin­non alalla on tehty viime vuosina lukui­sia laaduk­kaita ohjel­mia ja stra­te­gioita. Kokoo­mus katsoo, että jatkuva lisä­sel­vit­tä­mi­nen ei enää edistä toimia­lan tunnet­tu­jen haas­tei­den ratkai­se­mista, vaan huomio on kiin­ni­tet­tävä jo tehty­jen ehdo­tus­ten toimeen­pa­noon. Esimerk­keinä tärkeistä ja välit­tö­mästi tehtä­vistä korjaus­toi­mista ovat esim. taitei­li­jae­läk­kei­den määrän lisää­mi­nen ja visu­aa­lis­ten taitei­den toimin­tae­del­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen.

Taide­kent­tää ja alan asian­tun­ti­joita kuule­malla laadit­tu­jen ohjel­mien noudat­ta­mi­nen luo perus­tan johdon­mu­kai­selle ja pitkä­jän­tei­selle taide- ja kult­tuu­ri­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­selle. Ohjel­mien menes­tyk­sel­li­nen toteut­ta­mi­nen edel­lyt­tää valtion ja kuntien yhteis­työn tiivis­tä­mistä. Tärkeitä jatket­ta­via kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuk­sia ovat mm. arkki­teh­tuu­ri­po­li­tiikka, prosent­ti­pe­ri­aate ja kult­tuu­ri­sen moni­nai­suu­den edis­tä­mi­nen.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että sivis­tys­hal­lin­non uudis­tus­työtä jatke­taan ja nykyistä viras­to­ra­ken­netta selkiy­te­tään.

Tavoit­teet:

 1. Seura­taan ja arvioi­daan laadit­tu­jen poli­tiik­kaoh­jel­mien toimeen­pa­noa.
 2. Jatke­taan taiteen prosent­ti­pe­ri­aat­teen toimeen­pa­noa julki­sissa raken­nus­hank­keissa.
 3. Tuetaan luovien alojen yhteis­työtä mark­ki­na­ve­toi­sesti, koska se synnyt­tää kysyn­tää, joka tunnis­te­taan toimia­loilla, ei valtion­hal­lin­nossa.

Kult­tuuri on avain kestä­vyy­teen

Kult­tuuri vaikut­taa kaik­keen: kulu­tus­ta­poi­himme, ruokai­lu­tot­tu­muk­siimme ja asen­tei­siimme mm. tasa-arvoa, maahan­muut­toa, ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siä ja globa­li­saa­tiota kohtaan. Yhdessä korkean koulu­tus­ta­son kanssa taide ja muu kult­tuuri muodos­taa suoma­lai­sen sivis­tyk­sen, osaa­mi­sen ja inno­vaa­tio­ky­vyn perus­tan. Kult­tuuri on kansaa yhdis­tävä tekijä ja liit­tyy näin viime kädessä myös maamme koko­nais­tur­val­li­suu­teen ja vakau­teen.

Kult­tuuri on nähtävä nykyistä parem­min kaik­kia hallin­no­na­loja kehit­tä­vänä voimana, joka myös vahvis­taa yhteis­kun­taa vaati­vassa siir­ty­mässä kestä­väm­pään tule­vai­suu­teen. Kult­tuu­rilla on oma kestä­vyys­krii­sinsä selä­tet­tä­vä­nään, mutta alan osaa­jilla on myös paljon annet­ta­vaa eri sekto­rei­den muutos­työ­hön sosi­aa­li­sesti, talou­del­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­väm­män yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seksi.

Kult­tuu­ri­pe­rintö, Suomi ja Eurooppa

Kult­tuu­ri­pe­rin­tö­po­li­tii­kalla vahvis­te­taan Suomen kansain­vä­listä yhteyttä Euroop­paan. Yhtei­set kult­tuu­ri­so­pi­muk­set ja -työka­lut on otet­tava osaksi kult­tuu­ri­pe­rin­tö­alan toimin­taa ja arkea. Unescon kansain­vä­lis­ten sopi­mus­ten lisäksi mm. Faron puitey­leis­so­pi­mus sekä Euroo­pan kult­tuu­ri­pe­rin­tö­tun­nus autta­vat edis­tä­mään yhtei­söl­li­syyttä ja kansa­lais­ten osal­li­suutta kult­tuu­ri­pe­rin­töön sekä vahvis­ta­maan kuulu­mis­tamme euroop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­pe­rintö- ja arvo­yh­tei­söön. Sopi­mus­ten inno­va­tii­vista toteut­ta­mista voidaan edis­tää osana kult­tuu­ri­pe­rin­tö­stra­te­gian toimeen­pa­noa.

Tavoit­teet:

 1. Vahvis­te­taan kult­tuu­rin ja kestä­vän kehi­tyk­sen yhteyttä.
 2. Avataan inno­va­tii­vi­sia hank­keita varten kokei­lu­ra­hoi­tus valtio­hal­lin­non kehit­tä­mis­va­roista.
 3. Vahvis­te­taan euroop­pa­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­tö­alan sopi­mus­ten toimeen­pa­noa Suomessa.
 4. Vahvis­te­taan kult­tuu­ri­pe­rin­tö­alan yhteis­työtä ja verkot­tu­mista euroop­pa­lais­ten toimi­joi­den kanssa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content