Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / ”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja sen jälkeen.

Kokoo­mus haluaa tietää, millä aika­tau­lulla halli­tus aikoo valmis­tella kult­tuuri- ja tapah­tuma-alalle suun­ni­tel­man ulos koro­na­krii­sistä. Kokoo­mus myös toivoo, että halli­tus määrit­te­lisi selkeät kritee­rit, jotta tapah­tu­mia voitai­siin järjes­tää terveys­tur­val­li­suus huomioi­den. Lisäksi puolue haluaa  vastauk­sen siihen, milloin halli­tus tuo edus­kun­taan kompen­saa­tio­mal­lin, jolla korva­taan alalle koitu­via talou­del­li­sia mene­tyk­siä.

”Pitkään jatku­neet koro­na­ra­joi­tuk­set ovat varjos­ta­neet kult­tuuri- ja tapah­tuma-alaa eikä loppua ole näky­vissä. Jatku­vassa epävar­muu­dessa toimi­mi­nen ei ole kenen­kään etu. Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa sanoo.

“Meidän mieles­tämme ala tarvit­see selkeät ohjeis­tuk­set, millä edel­ly­tyk­sin tapah­tu­mia voidaan järjes­tää terveys­tur­val­li­suus huomioon ottaen. Halli­tus on laati­nut turval­lis­ten tapah­tu­mien peri­aat­teet, mutta nämä eivät ole näky­neet rajoi­tuk­sia koske­vassa päätök­sen­teossa”, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen Sofia Vikman (kok.) sanoo.

”Tapah­tuma-alan toimi­jat ovat maamme parhaita tapah­tu­mien järjes­tä­jiä. He jos ketkä tietä­vät, miten tapah­tuma voidaan järjes­tää ottaen erilai­set terveys­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät näkö­kul­mat huomioon. Nyt olisi vihdoin aika kuun­nella asian­tun­ti­joita”, sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen Sari Multala (kok.) sanoo.

Tapah­tu­ma­teol­li­suu­dessa toimii 3200 yritystä ja toimia­lan koko­nai­sarvo ennen koro­naa oli 2,35 miljar­dia euroa. Toimiala työl­lis­tää lähes 200 000 ihmistä. Arvioi­den mukaan tapah­tu­ma­teol­li­suu­den mene­tyk­set vuoden 2020 osalta nouse­vat koko­nai­suu­des­saan jopa 1,9 miljar­diin euroon.

”Tarvit­semme selkeän exit-suun­ni­tel­man siitä, miten tapah­tu­mia voidaan järjes­tää turval­li­sesti. Tähän liit­tyen on laadit­tava selkeät koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vät mitta­rit, jotta toiminta ja päätök­sen­teko on mahdol­li­sim­man läpi­nä­ky­vää”, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo (kok.)sanoo. 

Kokoo­mus haluaa kompen­soida alan talou­del­li­set mene­tyk­set

Kokoo­mus muis­tut­taa, että kult­tuu­riin ja tapah­tu­miin kohdis­tu­vat rajoi­tuk­set rajoit­ta­vat perus­tus­lain mukaista elin­kei­no­va­pautta. Kokoo­muk­sen mielestä on vält­tä­mä­töntä, että julki­nen valta korvaa alan toimi­joille rajoi­tus­toi­mista aiheu­tu­neita talou­del­li­sia vahin­koja.

”Mikäli rajoi­te­taan tai jopa kiel­le­tään tapah­tu­mien, kuten konsert­tien tai näytös­ten järjes­tä­mi­nen, on valtiolla oltava korvaus­vel­vol­li­suus. Halli­tuk­sen tuki­mal­lit ovat tähän mennessä kohdis­tu­neet kovin huonosti kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan toimi­joi­hin. Tarvit­semme tuki­mal­lin, joka kohden­tuu alan toimi­joille reilusti ja yhden­ver­tai­sesti”, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko (kok.) sanoo.

Kokoo­mus esitti täysis­tun­nossa keski­viik­kona 17.2. edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi lausu­maa talou­del­lis­ten mene­tys­ten kompen­soi­mi­seksi. Edus­kun­nan hyväk­syessä lausu­man valtio­neu­vosto velvoi­tet­tai­siin luomaan korvaus­malli, jolla elin­kei­non­har­joit­ta­jille korva­taan kaikista tartun­ta­tau­ti­lain nojalla toteu­te­tuista rajoi­tuk­sista aiheu­tu­neet talou­del­li­set mene­tyk­set.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content