Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / ”Kulttuuri ei saa kuolla koronaan” – kokoomuksen eduskuntaryhmältä kirjallinen kysymys kulttuuri- ja tapahtuma-alan tilanteesta

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja sen jälkeen.

Kokoo­mus haluaa tietää, millä aika­tau­lulla halli­tus aikoo valmis­tella kult­tuuri- ja tapah­tuma-alalle suun­ni­tel­man ulos koro­na­krii­sistä. Kokoo­mus myös toivoo, että halli­tus määrit­te­lisi selkeät kritee­rit, jotta tapah­tu­mia voitai­siin järjes­tää terveys­tur­val­li­suus huomioi­den. Lisäksi puolue haluaa  vastauk­sen siihen, milloin halli­tus tuo edus­kun­taan kompen­saa­tio­mal­lin, jolla korva­taan alalle koitu­via talou­del­li­sia mene­tyk­siä.

”Pitkään jatku­neet koro­na­ra­joi­tuk­set ovat varjos­ta­neet kult­tuuri- ja tapah­tuma-alaa eikä loppua ole näky­vissä. Jatku­vassa epävar­muu­dessa toimi­mi­nen ei ole kenen­kään etu. Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa sanoo.

“Meidän mieles­tämme ala tarvit­see selkeät ohjeis­tuk­set, millä edel­ly­tyk­sin tapah­tu­mia voidaan järjes­tää terveys­tur­val­li­suus huomioon ottaen. Halli­tus on laati­nut turval­lis­ten tapah­tu­mien peri­aat­teet, mutta nämä eivät ole näky­neet rajoi­tuk­sia koske­vassa päätök­sen­teossa”, edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen Sofia Vikman (kok.) sanoo.

”Tapah­tuma-alan toimi­jat ovat maamme parhaita tapah­tu­mien järjes­tä­jiä. He jos ketkä tietä­vät, miten tapah­tuma voidaan järjes­tää ottaen erilai­set terveys­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät näkö­kul­mat huomioon. Nyt olisi vihdoin aika kuun­nella asian­tun­ti­joita”, sivis­tys­va­lio­kun­nan jäsen Sari Multala (kok.) sanoo.

Tapah­tu­ma­teol­li­suu­dessa toimii 3200 yritystä ja toimia­lan koko­nai­sarvo ennen koro­naa oli 2,35 miljar­dia euroa. Toimiala työl­lis­tää lähes 200 000 ihmistä. Arvioi­den mukaan tapah­tu­ma­teol­li­suu­den mene­tyk­set vuoden 2020 osalta nouse­vat koko­nai­suu­des­saan jopa 1,9 miljar­diin euroon.

”Tarvit­semme selkeän exit-suun­ni­tel­man siitä, miten tapah­tu­mia voidaan järjes­tää turval­li­sesti. Tähän liit­tyen on laadit­tava selkeät koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vät mitta­rit, jotta toiminta ja päätök­sen­teko on mahdol­li­sim­man läpi­nä­ky­vää”, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo (kok.)sanoo. 

Kokoo­mus haluaa kompen­soida alan talou­del­li­set mene­tyk­set

Kokoo­mus muis­tut­taa, että kult­tuu­riin ja tapah­tu­miin kohdis­tu­vat rajoi­tuk­set rajoit­ta­vat perus­tus­lain mukaista elin­kei­no­va­pautta. Kokoo­muk­sen mielestä on vält­tä­mä­töntä, että julki­nen valta korvaa alan toimi­joille rajoi­tus­toi­mista aiheu­tu­neita talou­del­li­sia vahin­koja.

”Mikäli rajoi­te­taan tai jopa kiel­le­tään tapah­tu­mien, kuten konsert­tien tai näytös­ten järjes­tä­mi­nen, on valtiolla oltava korvaus­vel­vol­li­suus. Halli­tuk­sen tuki­mal­lit ovat tähän mennessä kohdis­tu­neet kovin huonosti kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan toimi­joi­hin. Tarvit­semme tuki­mal­lin, joka kohden­tuu alan toimi­joille reilusti ja yhden­ver­tai­sesti”, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Paula Risikko (kok.) sanoo.

Kokoo­mus esitti täysis­tun­nossa keski­viik­kona 17.2. edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi lausu­maa talou­del­lis­ten mene­tys­ten kompen­soi­mi­seksi. Edus­kun­nan hyväk­syessä lausu­man valtio­neu­vosto velvoi­tet­tai­siin luomaan korvaus­malli, jolla elin­kei­non­har­joit­ta­jille korva­taan kaikista tartun­ta­tau­ti­lain nojalla toteu­te­tuista rajoi­tuk­sista aiheu­tu­neet talou­del­li­set mene­tyk­set.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

19.11.2021

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­­no­­mia-asetuk­­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla