Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kansanedustaja Kari Tolvanen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Tolva­nen: Lain­sää­dän­töön ei saa jättää turval­li­suutta vaaran­ta­via aukkoja

Tolva­nen: Lain­sää­dän­töön ei saa jättää turval­li­suutta vaaran­ta­via aukkoja

Julkaistu:

Kun käsit­te­limme edel­li­sen kerran tässä salissa sisäi­sen turval­li­suu­den selon­te­koa viime syys­kuussa, maailma näytti kovin erilai­selta. Venä­jän raaka­lais­mai­nen hyök­käys Ukrai­naan on muut­ta­nut Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­tystä pysy­västi. Uusi todel­li­suus on epävarma. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan sota Euroo­passa jatkuu. Yllä­tyk­siin on syytä varau­tua ja pitää huolta Suomen turval­li­suu­desta kaikin tavoin.

On tärkeää ymmär­tää, että se, mitä tapah­tuu rajo­jemme ulko­puo­lella, heijas­tuu monella tavalla sisäi­seen turval­li­suu­teen. Pako­lai­suus, infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­nen sekä erilai­set kyber- ja hybri­diu­hat ovat esimerk­kejä asioista, joissa sisäi­nen ja ulkoi­nen turval­li­suus kietou­tu­vat yhteen. Kyse on koko­nais­tur­val­li­suu­desta. Tämä on huomat­tava Suomen sisäistä turval­li­suutta kehi­tet­täessä.

Ukrai­nasta on YK:n arvion mukaan lähte­nyt jo vajaat 3 miljoo­naa ihmistä. Kokoo­mus katsoo, että sodan jaloista pake­ne­via on autet­tava. Suomi on valmis kanta­maan tässä merkit­tä­vää­kin vastuuta. Kokoo­mus pitää hyvänä EU:n tasolla päätet­tyä menet­te­lyä, joka tarjoaa ukrai­na­lai­sille myös auto­maat­ti­sen oikeu­den tehdä työtä ja opis­kella EU-alueella.

Suomen on ensi­si­jai­sen tärkeää varau­tua erilais­ten kyber- ja hybri­diuh­kien torjun­taan. Lain­sää­dän­töön ei saa jättää turval­li­suutta vaaran­ta­via aukkoja. Kansal­li­nen turval­li­suus on yhteen­so­vi­tet­tava perus- ja ihmi­soi­keuk­sien kanssa – turval­li­suus aina etusi­jalle aset­taen. Viime halli­tus­kau­della yhteen­so­vit­ta­mista tehtiin usei­den lakien osalta erilais­ten hybri­diuh­kien torju­mi­seksi. Tiedus­te­lu­lait, alue­val­von­ta­laki, ulko­maa­lais­ten maan­han­kin­nan sekä kaksois­kan­sa­lais­ten virka­kel­poi­suu­den rajoit­ta­mi­nen ovat hyviä esimerk­kejä, miten turval­li­suutta edis­te­tään oikeus­val­tion peri­aat­teita noudat­taen.

Työtä pitää määrä­tie­toi­sesti jatkaa. Tällä hetkellä emme ole riit­tä­vällä tavalla varau­tu­neet lain­sää­dän­nös­sämme esimer­kiksi viime vuonna Puolan rajalla nähtyyn, siir­to­lais­vir­to­jen avulla tehtyyn hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kyseessä oli viha­mie­li­sen valtion orga­ni­soitu toiminta naapu­ri­aan kohtaan. Kokoo­mus edel­lyt­tää, että lait sääde­tään viipy­mättä toimi­viksi. Eilen saadut ilmoi­tuk­set valmius­lain pika­uu­dis­tuk­sesta ja raja­me­net­te­lyn käyt­töön­o­ton valmis­te­lun aloit­ta­mi­sesta ovat myön­tei­siä. Odotamme kuiten­kin edel­leen selkeää toimek­sian­toa toimi­val­ta­sään­nök­sen valmis­te­lusta, jolla rajat ylit­tävä turva­pai­kan­haku voidaan keskeyt­tää määrä­ajaksi hybri­di­vai­kut­ta­mis­ti­lan­teessa, kansal­li­sen turval­li­suu­den vaaran­tuessa.

Nyt viimeis­tään on aika herätä varmis­ta­maan turval­li­suus­vi­ran­omai­sille riit­tä­vät resurs­sit ja toimi­val­tuu­det. Ammat­ti­lai­semme polii­sissa, raja­var­tio­lai­tok­sessa, tullissa, hätä­kes­kuk­sissa ja pelas­tus­lai­tok­sissa teke­vät päivit­täin mittaa­mat­to­man arvo­kasta työtä suoma­lais­ten turval­li­suu­den eteen. Vali­tet­ta­van ilmei­seksi on käynyt, ettei­vät nykyi­set resurs­sit ole riit­tä­viä.

Tilanne on hälyt­tävä esimer­kiksi polii­sissa. Alku­vuo­desta tehdyn riip­pu­mat­to­man selvi­tyk­sen mukaan polii­silla on 90 miljoo­nan euron vaje suhteessa halli­tuk­sen kehys­pää­tök­seen. Täytyy muis­taa, että nykyi­sessä sodan­käyn­nissä uhka voi pahim­mil­laan syntyä rajo­jen sisällä, kuten kävi esimer­kiksi Krimin valtauk­sessa vuonna 2014, kun pienet vihreät miehet eli Venä­jän erikois­jou­kot ilmes­tyi­vät kaduille ja stra­te­gi­sesti tärkei­siin kohtei­siin. Poliisi on tuossa tilan­teessa ensim­mäi­senä torju­massa hyök­kää­jiä. Tähän on oltava riit­tä­vät resurs­sit. Kokoo­mus edel­lyt­tää, että halli­tus ottaa nämä huolet vaka­vasti ja korjaa ensi kuun kehys­rii­hessä turval­li­suus­vi­ran­omais­ten ja myös oikeus­vi­ran­omais­ten resurs­sit riit­tä­välle tasolle.

Kokoo­mus on erit­täin huoles­tu­nut nuori­so­ri­kol­li­suu­desta ja katu­jen­gien vahvis­tu­mi­sesta Suomessa. On löydet­tävä pehmeät ja kovat keinot kehi­tyk­sen katkai­se­mi­seksi eten­kin, kun tuoreen tutki­mus­ten mukaan alai­käis­ten nuor­ten teke­mät väki­val­ta­ri­kok­set ovat lisään­ty­neet. Kyseistä asiaa hiljat­tain selvit­tä­nyt, johta­mani työryhmä kuuli lukui­sia asian­tun­ti­joita Suomesta ja ulko­mailta. Kuule­mis­ten pohjalta Kokoo­mus esitti kuukausi sitten laajan toimen­pi­deoh­jel­man jengi­ri­kol­li­suu­den torju­mi­seksi. Esit­tä­mämme toimet ovat edel­leen halli­tuk­sen vapaasti käytet­tä­vissä.

Vaikeana aikana on erityi­sen tärkeää, että ulkoi­sen turval­li­suu­den sisäi­sistä teki­jöistä pide­tään hyvää huolta. Euroo­pan muut­tu­nut turval­li­suus­ti­lanne ei ole vähen­tä­nyt, vaan päin­vas­toin lisän­nyt sisäi­sen turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­sen tärkeyttä. Kokoo­mus edel­lyt­tää, että halli­tus ryhtyy välit­tö­mästi määrä­tie­toi­siin toimiin Suomen koko­nais­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Kokoo­mus on työssä täysillä mukana.

Valtio­neu­vos­ton selon­teko sisäi­sestä turval­li­suu­desta, kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro, kansan­edus­taja Kari Tolva­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content