MENU
Toivakka: Suomi tarvitsee lisää vientiy­ri­tyksiä

Toivakka: Suomi tarvitsee lisää vientiy­ri­tyksiä

Julkaistu: 17.01.2015 Uutiset

Suomi on tutki­musten mukaan kymmenen yrittä­jä­hen­ki­simmän maan joukossa. Tämä on iloinen uutinen, sillä tulevina vuosina työnte­ki­jöiden, siis myös yrittäjien määrä tulee merkit­tä­västi vähenemään eläköi­ty­misen myötä. Tarvit­semme lisää vastuun­kan­tajia tekemään arvokasta työtä hyvin­voinnin säilyt­tä­misen eteen.

Tervehdin myös ilolla viime­vuosien kehitystä yrittä­misen arvos­tuksen kasvusta Suomessa. Kapea näkökanta on, että yrittä­minen on itsekästä voiton­ta­voit­telua. Itse kuulun niihin, jotka näkevät yrittä­misen ennemmin yhteisen hyvän kartut­ta­misena, josta on myös kohtuul­lista ja oikein saada korvausta otetusta riskistä. Monia yrittä­jyyteen ja omista­miseen liittyviä ennak­ko­kä­si­tyksiä onkin vielä rikot­tavana, mutta suunta tuntuu kuitenkin olevan oikea. Erittäin ilahdut­tavaa on se, että meillä Etelä-Savossa suhtau­tu­minen yrittä­jyyteen koetaan muuta maata parem­maksi.

Hyvät kovasti arvos­tamani yrittäjät,

Suomen ja muun Euroopan talous­kasvu voi olla hidasta vielä pitkään. Silti meidän ei ole syytä jäädä surkut­te­lemaan tilan­netta. Yrittäjyys on ennenkin kantanut Suomea vaikeiden aikojen yli. Uskon, että jokainen täällä tekee täysillä töitä käänteen tekemi­seksi ja uuden kasvun luomi­seksi. Tätä vahvistaa myös viime syksyn Etelä-Savon yritys­ba­ro­metri, jossa Etelä-Savon yrittäjien usko suhdan­teiden parane­miseen oli koko maata myöntei­sempi. Samoin vajaa viidesosa arveli henki­lö­kunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Oma yritys ei ole vain työpaikka ? se on elämäntapa. Olen elänyt yrittäjän kanssa yli puolet elämästäni ja tiedän, mitä yrittäjyys on. Hyvässä ja pahassa.

Olen itse elänyt yrittäjän arkea kymmenen vuotta, kauppiaana Mikke­lissä. Niihin vuosiin mahtui ylämäkiä ja alamäkiä, mutta ennen kaikkea aivan valtavan paljon työtä ja tärkeitä oppivuosia.

Itselleni kaikkein palkit­se­vinta yrittä­jyy­dessä oli se, että saattoi tarjota ihmisille työtä. Aloitimme mieheni kanssa kauppiaina Citymar­ke­tissa keskellä 90-luvun lamaa. Myös kauppa­keskus Akselin raken­ta­minen oli juuri alkanut kun finans­si­kriisi kotiutui Suomeen 2008. Tuolloin ja nyt elettiin aikaa, jolloin jokainen uusi yksityisen sektorin työpaikka oli kultaakin kalliimpaa tälle yhteis­kun­nalle.

Kaakon palve­lusektori on vaikeuk­sissa Venäjän tilanteen vuoksi, tähän ei ole näkyvissä nopeaa ratkaisua. Mutta alueen vientiy­ri­tyk­sillä kauppa käy ja menee pääsään­töi­sesti hyvin.

Hyvät kuulijat,

Suomen kaltai­sessa talou­dessa kasvu syntyy ennen kaikkea viennistä. Suomessa on huippuo­saa­mista ja upeita vientiy­ri­tyksiä. Ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terinä minulla on ollut ilo tavata lukuisia huippuo­saajia niin täällä Etelä-Savossa kuin ympäri Suomen.

Mutta meillä on kuitenkin liian vähän vientiy­ri­tyksiä. Kymmenen suurinta vientiy­ri­tystä vastaa noin kolmas­osasta tavara­vien­nistä. Esimer­kiksi Saksassa kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonais­vien­nistä on 20 prosenttia. Meillä Etelä-Savos­sakin vain 9 prosen­tilla pk-yrityk­sistä on suoraa vienti­toi­mintaa.

Nyt jos koskaan on hetki etsiä suoma­lais­yri­tyk­sille, näiden tuotteille ja osaami­selle uusia markki­noita. Tästä syystä asetimme Suomen Yrittäjien puheen­joh­tajan Jyrki Mäkysen kanssa yhteisen tavoitteen kaksin­ker­taistaa suoma­laisten vientiy­ri­tysten määrä ja nostaa niiden osuus viennistä 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii kovasti työtä ja rohkeutta sekä uuden­laista yhteis­työtä julkisten toimi­joiden ja pk-yrittäjien kesken.

Uskon, että tämä tavoite on saavu­tet­ta­vissa. Vienti ei ole vain suury­ri­tyksiä varten. Meillä on paljon esimerkkejä pienem­mis­täkin yrityk­sistä, jotka ovat löytäneet hyviä asiak­kaita Suomen ulkopuo­lelta. Eikä aina tarvitse lähteä Kiinaan tai Afrikkaan ? yhtä hyvin voi aloittaa Ruotsista ja Norjasta. Juuri tässä Team Finland-palvelut ovat yrittäjien tukena ja madal­ta­massa kynnystä lähteä uusille markki­noille.

Ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terinä keskeinen työkaluni ovat Team Finland-matkat. Reilun viikon kuluttua lähden kolmen­kym­menen elintarvike- ja ICT-alan yrityksen kanssa Kiinan kasva­ville markki­noille ja helmikuun alussa Turkkiin. Maalis­kuussa ohjel­massa on vielä useilla aloilla mahdol­li­suuksia tarjoava Norja, maailman 8. suurin talous Kalifornia sekä Meksiko, jossa suoma­laista osaamista myös kaivataan. Suurlä­he­tys­tömme ovat valmiita auttamaan yrityksiä tarjoa­malla markki­na­tietoa, tietoa kaupan esteistä ja avaamalla ovia myös matkojeni ulkopuo­lella. Tavoite uudesta noususta on laaja ja yhteinen.

Kilpailu päämark­ki­noil­lamme on kovaa. Suoma­laiset palvelut ja tuotteet ovat niin laaduk­kaita, että niille varmasti löytyy ostajia kun osaamme ja jaksamme niitä myydä. Maail­malla kaivataan laitteita ja koneita, turval­li­suus­rat­kaisuja, energian ja biota­louden osaajia, clean­techiä, innova­tii­visia digitaa­lisia ratkaisuja ? ja tätä kaikkea löytyy maakun­nas­tamme.

Arvoisat kuulijat,

Kansain­vä­lis­ty­minen alkaa kuitenkin kotoa. Yrittä­jyyden edelly­tykset kotimaassa on oltava kunnossa, jotta yritys voisi kasvaa ja kansain­vä­listyä. Me julkisen vallan toimijat saamme yritys­ba­ro­met­rissa niin valta­kun­nal­li­sesti kuin Etelä-Savossa sen sijaan huonommat arvosanat toimissa yrittä­jyyden edistä­mi­seksi. Vakuutan teille, että tämä viesti on kuultu ja ymmär­retty.

Tiedän, että meiltä päättä­jiltä odotatte ennen kaikkea sitä, että toimin­taym­pä­ristö on ennus­tettava ja kannustava, jotta riskinotto on mahdol­lista. On selvää, että talous­kriisin jälkeen ja Ukrainan kriisin yhtey­dessä epävar­muutta ja uhkia on ja on ollut liikaa.

Arvoisat yrittäjät,

Valtio ei voi eikä sen pidä yrittää yrittäjän puolesta. Yrittä­misen edelly­tykset eivät vahvistu eivätkä yritykset menesty paremmin jakamalla suklaata tai järjes­tä­mällä ?motivaa­tio­kou­lu­tusta? yritys­joh­ta­jille.

Toimiessani yrittäjänä toista­kym­mentä vuotta en muista kaivan­neeni apua valtiolta motivaation löyty­miseen ? siis intoa kehittää, kasvattaa ja hoitaa omaa yritystäni, mutta sitäkin enemmän sellaisia päätöksiä, jotka auttai­sivat minua hoitamaan yritystäni paremmin, kasvamaan sitä ja työllis­tämään enemmän.

Meidän päättäjien tehtävänä on luoda edelly­tykset yrityk­sille menestyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpaikat, jotka isänmaa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­levat. Parasta ?motivaa­tiota? yrittä­jille ovat päätökset, jotka vahvis­tavat yrittä­jyyttä ja kannus­teita työntekoon Suomessa.

Kokoomus on painot­tanut, että vaikeassa tilan­teessa hallitus on tehnyt merkit­tä­västi päätöksiä, mutta ettemme ole kyenneet tekemään niitä riittä­västi talouden tilan­teeseen nähden. Lisää päätöksiä on oltava valmis tekemään.

Olemme esittäneet halli­tuk­sessa koeajan piden­tä­mistä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukauteen, yritysten sukupol­ven­vaih­dosten helpot­ta­mista, siirty­mistä maksu­pe­rus­teisen arvon­li­sä­veron käyttöön ja jousta­vamman koulu­tus­so­pi­muksen ottamista käyttöön oppiso­pi­muksen rinnalle. Toivot­ta­vasti halli­tus­kump­pa­nimme jakavat tavoit­teemme saada vahvis­tettua talouden kasvua. Kokoo­muk­sesta näiden päätösten toteut­ta­minen ei tule jäämään kiinni.

Valtion tehtävä on luoda edelly­tykset yrityk­sille menestyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpaikat, jotka maakun­taamme, isänmaa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­levat. Monet äkilliset yrityksen kohtaamat muutos­ti­lanteet, joissa tarvit­taisiin vain tervettä järkeä, ovat ylisää­deltyjä. Maailman muutosten vauhti vaatii nyt kumppa­nikseen ketterän ja uusiu­tuvan Suomen, jolla on innova­tii­vinen ja joustava julkinen sektori sekä hyvät lähtö­kohdat yrittä­jyy­delle.

Yrittäjiä on kuunneltava siinä, miten nämä hyvät lähtö­kohdat luodaan. Kokoo­muk­sessa kiersimme vuosi sitten Suomea tavaten yrittäjiä ja yrityksiä, loppu­tu­loksena puolue­ko­kouk­sessa hyväk­sy­mämme 10 tavoi­tetta yrittä­jyyden edistä­mi­seksi. Samoin olemme pereh­tyneet tarkkaan Suomen Yrittäjien halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teisiin. Olen itse kiertänyt Suomea minis­te­ri­kauteni aikana. Näitä Team Finland-tapaa­misia on järjes­tetty myös mm. Savon­lin­nassa ja Mikke­lissä.

Arvoisat kuulijat,

Kuten päämi­nisteri Stubb syyskuussa puheessaan Kauppa­ka­marin veropäi­vässä totesi, vaikka Suomen talouden tilanne on vaikea, niin meillä on silti paljon vahvuuksia, joiden varaan rakentaa. Yrittäjyys ja suoma­laiset yrittäjät ovat kiistatta yksi keskei­sim­mistä vahvuuk­sis­tamme. Kokoomus on aina kuunnellut yrittäjiä ja tätä työtä tulemme tekemään jatkos­sakin. Yhdessä saamme luotua edelly­tykset sille, että Suomi jatkos­sakin kasvaa ja menestyy.

Toivotan teille hyvää gaalailtaa ja erityisen paljon rohkeutta ja menes­tystä arvok­kaaseen työhönne!

Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakan puhe Etelä-Savon yrittäjien yrittä­jä­gaa­lassa 17.1.2015.


Kokoomus.fi