Toivakka: Suomi tarvit­see lisää vien­tiy­ri­tyk­siä

Julkaistu: 17.01.2015

Suomi on tutki­mus­ten mukaan kymme­nen yrit­tä­jä­hen­ki­sim­män maan joukossa. Tämä on iloi­nen uuti­nen, sillä tule­vina vuosina työn­te­ki­jöi­den, siis myös yrit­tä­jien määrä tulee merkit­tä­västi vähe­ne­mään eläköi­ty­mi­sen myötä. Tarvit­semme lisää vastuun­kan­ta­jia teke­mään arvo­kasta työtä hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­sen eteen.

Terveh­din myös ilolla viime­vuo­sien kehi­tystä yrit­tä­mi­sen arvos­tuk­sen kasvusta Suomessa. Kapea näkö­kanta on, että yrit­tä­mi­nen on itse­kästä voiton­ta­voit­te­lua. Itse kuulun niihin, jotka näke­vät yrit­tä­mi­sen ennem­min yhtei­sen hyvän kartut­ta­mi­sena, josta on myös kohtuul­lista ja oikein saada korvausta otetusta riskistä. Monia yrit­tä­jyy­teen ja omis­ta­mi­seen liit­ty­viä ennak­ko­kä­si­tyk­siä onkin vielä rikot­ta­vana, mutta suunta tuntuu kuiten­kin olevan oikea. Erit­täin ilah­dut­ta­vaa on se, että meillä Etelä-Savossa suhtau­tu­mi­nen yrit­tä­jyy­teen koetaan muuta maata parem­maksi.

Hyvät kovasti arvos­ta­mani yrit­tä­jät,

Suomen ja muun Euroo­pan talous­kasvu voi olla hidasta vielä pitkään. Silti meidän ei ole syytä jäädä surkut­te­le­maan tilan­netta. Yrit­tä­jyys on ennen­kin kanta­nut Suomea vaikei­den aiko­jen yli. Uskon, että jokai­nen täällä tekee täysillä töitä kään­teen teke­mi­seksi ja uuden kasvun luomi­seksi. Tätä vahvis­taa myös viime syksyn Etelä-Savon yritys­ba­ro­metri, jossa Etelä-Savon yrit­tä­jien usko suhdan­tei­den para­ne­mi­seen oli koko maata myön­tei­sempi. Samoin vajaa viides­osa arveli henki­lö­kun­nan määrän kasva­van seuraa­van vuoden aikana.

Oma yritys ei ole vain työpaikka ? se on elämän­tapa. Olen elänyt yrit­tä­jän kanssa yli puolet elämäs­täni ja tiedän, mitä yrit­tä­jyys on. Hyvässä ja pahassa.

Olen itse elänyt yrit­tä­jän arkea kymme­nen vuotta, kaup­pi­aana Mikke­lissä. Niihin vuosiin mahtui ylämä­kiä ja alamä­kiä, mutta ennen kaik­kea aivan valta­van paljon työtä ja tärkeitä oppi­vuo­sia.

Itsel­leni kaik­kein palkit­se­vinta yrit­tä­jyy­dessä oli se, että saat­toi tarjota ihmi­sille työtä. Aloi­timme mieheni kanssa kaup­piaina City­mar­ke­tissa keskellä 90-luvun lamaa. Myös kaup­pa­kes­kus Akse­lin raken­ta­mi­nen oli juuri alka­nut kun finans­si­kriisi kotiu­tui Suomeen 2008. Tuol­loin ja nyt elet­tiin aikaa, jolloin jokai­nen uusi yksi­tyi­sen sekto­rin työpaikka oli kultaa­kin kalliim­paa tälle yhteis­kun­nalle.

Kaakon palve­lusek­tori on vaikeuk­sissa Venä­jän tilan­teen vuoksi, tähän ei ole näky­vissä nopeaa ratkai­sua. Mutta alueen vien­tiy­ri­tyk­sillä kauppa käy ja menee pääsään­töi­sesti hyvin.

Hyvät kuuli­jat,

Suomen kaltai­sessa talou­dessa kasvu syntyy ennen kaik­kea vien­nistä. Suomessa on huip­puo­saa­mista ja upeita vien­tiy­ri­tyk­siä. Ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä minulla on ollut ilo tavata lukui­sia huip­puo­saa­jia niin täällä Etelä-Savossa kuin ympäri Suomen.

Mutta meillä on kuiten­kin liian vähän vien­tiy­ri­tyk­siä. Kymme­nen suurinta vien­tiy­ri­tystä vastaa noin kolmas­osasta tava­ra­vien­nistä. Esimer­kiksi Saksassa kymme­nen suurim­man yrityk­sen osuus koko­nais­vien­nistä on 20 prosent­tia. Meillä Etelä-Savos­sa­kin vain 9 prosen­tilla pk-yrityk­sistä on suoraa vien­ti­toi­min­taa.

Nyt jos koskaan on hetki etsiä suoma­lais­yri­tyk­sille, näiden tuot­teille ja osaa­mi­selle uusia mark­ki­noita. Tästä syystä asetimme Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jan Jyrki Mäky­sen kanssa yhtei­sen tavoit­teen kaksin­ker­tais­taa suoma­lais­ten vien­tiy­ri­tys­ten määrä ja nostaa niiden osuus vien­nistä 25 prosent­tiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii kovasti työtä ja rohkeutta sekä uuden­laista yhteis­työtä julkis­ten toimi­joi­den ja pk-yrit­tä­jien kesken.

Uskon, että tämä tavoite on saavu­tet­ta­vissa. Vienti ei ole vain suury­ri­tyk­siä varten. Meillä on paljon esimerk­kejä pienem­mis­tä­kin yrityk­sistä, jotka ovat löytä­neet hyviä asiak­kaita Suomen ulko­puo­lelta. Eikä aina tarvitse lähteä Kiinaan tai Afrik­kaan ? yhtä hyvin voi aloit­taa Ruot­sista ja Norjasta. Juuri tässä Team Finland-palve­lut ovat yrit­tä­jien tukena ja madal­ta­massa kynnystä lähteä uusille mark­ki­noille.

Ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä keskei­nen työka­luni ovat Team Finland-matkat. Reilun viikon kulut­tua lähden kolmen­kym­me­nen elin­tar­vike- ja ICT-alan yrityk­sen kanssa Kiinan kasva­ville mark­ki­noille ja helmi­kuun alussa Turk­kiin. Maalis­kuussa ohjel­massa on vielä useilla aloilla mahdol­li­suuk­sia tarjoava Norja, maail­man 8. suurin talous Kali­for­nia sekä Meksiko, jossa suoma­laista osaa­mista myös kaiva­taan. Suur­lä­he­tys­tömme ovat valmiita autta­maan yrityk­siä tarjoa­malla mark­ki­na­tie­toa, tietoa kaupan esteistä ja avaa­malla ovia myös matko­jeni ulko­puo­lella. Tavoite uudesta noususta on laaja ja yhtei­nen.

Kilpailu päämark­ki­noil­lamme on kovaa. Suoma­lai­set palve­lut ja tuot­teet ovat niin laaduk­kaita, että niille varmasti löytyy osta­jia kun osaamme ja jaksamme niitä myydä. Maail­malla kaiva­taan lait­teita ja koneita, turval­li­suus­rat­kai­suja, ener­gian ja biota­lou­den osaa­jia, clean­tec­hiä, inno­va­tii­vi­sia digi­taa­li­sia ratkai­suja ? ja tätä kaik­kea löytyy maakun­nas­tamme.

Arvoi­sat kuuli­jat,

Kansain­vä­lis­ty­mi­nen alkaa kuiten­kin kotoa. Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­set koti­maassa on oltava kunnossa, jotta yritys voisi kasvaa ja kansain­vä­lis­tyä. Me julki­sen vallan toimi­jat saamme yritys­ba­ro­met­rissa niin valta­kun­nal­li­sesti kuin Etelä-Savossa sen sijaan huonom­mat arvo­sa­nat toimissa yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi. Vakuu­tan teille, että tämä viesti on kuultu ja ymmär­retty.

Tiedän, että meiltä päät­tä­jiltä odotatte ennen kaik­kea sitä, että toimin­taym­pä­ristö on ennus­tet­tava ja kannus­tava, jotta riskin­otto on mahdol­lista. On selvää, että talous­krii­sin jälkeen ja Ukrai­nan krii­sin yhtey­dessä epävar­muutta ja uhkia on ja on ollut liikaa.

Arvoi­sat yrit­tä­jät,

Valtio ei voi eikä sen pidä yrit­tää yrit­tä­jän puolesta. Yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set eivät vahvistu eivätkä yrityk­set menesty parem­min jaka­malla suklaata tai järjes­tä­mällä ?moti­vaa­tio­kou­lu­tusta? yritys­joh­ta­jille.

Toimies­sani yrit­tä­jänä tois­ta­kym­mentä vuotta en muista kaivan­neeni apua valtiolta moti­vaa­tion löyty­mi­seen ? siis intoa kehit­tää, kasvat­taa ja hoitaa omaa yritys­täni, mutta sitä­kin enem­män sellai­sia päätök­siä, jotka auttai­si­vat minua hoita­maan yritys­täni parem­min, kasva­maan sitä ja työl­lis­tä­mään enem­män.

Meidän päät­tä­jien tehtä­vänä on luoda edel­ly­tyk­set yrityk­sille menes­tyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpai­kat, jotka isän­maa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­le­vat. Parasta ?moti­vaa­tiota? yrit­tä­jille ovat päätök­set, jotka vahvis­ta­vat yrit­tä­jyyttä ja kannus­teita työn­te­koon Suomessa.

Kokoo­mus on painot­ta­nut, että vaikeassa tilan­teessa halli­tus on tehnyt merkit­tä­västi päätök­siä, mutta ettemme ole kyen­neet teke­mään niitä riit­tä­västi talou­den tilan­tee­seen nähden. Lisää päätök­siä on oltava valmis teke­mään.

Olemme esit­tä­neet halli­tuk­sessa koea­jan piden­tä­mistä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukau­teen, yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mista, siir­ty­mistä maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron käyt­töön ja jous­ta­vam­man koulu­tus­so­pi­muk­sen otta­mista käyt­töön oppi­so­pi­muk­sen rinnalle. Toivot­ta­vasti halli­tus­kump­pa­nimme jaka­vat tavoit­teemme saada vahvis­tet­tua talou­den kasvua. Kokoo­muk­sesta näiden päätös­ten toteut­ta­mi­nen ei tule jäämään kiinni.

Valtion tehtävä on luoda edel­ly­tyk­set yrityk­sille menes­tyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpai­kat, jotka maakun­taamme, isän­maa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­le­vat. Monet äkil­li­set yrityk­sen kohtaa­mat muutos­ti­lan­teet, joissa tarvit­tai­siin vain tervettä järkeä, ovat ylisää­del­tyjä. Maail­man muutos­ten vauhti vaatii nyt kump­pa­nik­seen kette­rän ja uusiu­tu­van Suomen, jolla on inno­va­tii­vi­nen ja jous­tava julki­nen sektori sekä hyvät lähtö­koh­dat yrit­tä­jyy­delle.

Yrit­tä­jiä on kuun­nel­tava siinä, miten nämä hyvät lähtö­koh­dat luodaan. Kokoo­muk­sessa kier­simme vuosi sitten Suomea tava­ten yrit­tä­jiä ja yrityk­siä, loppu­tu­lok­sena puolue­ko­kouk­sessa hyväk­sy­mämme 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi. Samoin olemme pereh­ty­neet tark­kaan Suomen Yrit­tä­jien halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­siin. Olen itse kier­tä­nyt Suomea minis­te­ri­kau­teni aikana. Näitä Team Finland-tapaa­mi­sia on järjes­tetty myös mm. Savon­lin­nassa ja Mikke­lissä.

Arvoi­sat kuuli­jat,

Kuten päämi­nis­teri Stubb syys­kuussa puhees­saan Kaup­pa­ka­ma­rin vero­päi­vässä totesi, vaikka Suomen talou­den tilanne on vaikea, niin meillä on silti paljon vahvuuk­sia, joiden varaan raken­taa. Yrit­tä­jyys ja suoma­lai­set yrit­tä­jät ovat kiis­tatta yksi keskei­sim­mistä vahvuuk­sis­tamme. Kokoo­mus on aina kuun­nel­lut yrit­tä­jiä ja tätä työtä tulemme teke­mään jatkos­sa­kin. Yhdessä saamme luotua edel­ly­tyk­set sille, että Suomi jatkos­sa­kin kasvaa ja menes­tyy.

Toivo­tan teille hyvää gaalail­taa ja erityi­sen paljon rohkeutta ja menes­tystä arvok­kaa­seen työhönne!

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan puhe Etelä-Savon yrit­tä­jien yrit­tä­jä­gaa­lassa 17.1.2015.