Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomi tarvit­see lisää vien­tiy­ri­tyk­siä

Toivakka: Suomi tarvit­see lisää vien­tiy­ri­tyk­siä

Julkaistu:

Suomi on tutki­mus­ten mukaan kymme­nen yrit­tä­jä­hen­ki­sim­män maan joukossa. Tämä on iloi­nen uuti­nen, sillä tule­vina vuosina työn­te­ki­jöi­den, siis myös yrit­tä­jien määrä tulee merkit­tä­västi vähe­ne­mään eläköi­ty­mi­sen myötä. Tarvit­semme lisää vastuun­kan­ta­jia teke­mään arvo­kasta työtä hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­sen eteen.

Terveh­din myös ilolla viime­vuo­sien kehi­tystä yrit­tä­mi­sen arvos­tuk­sen kasvusta Suomessa. Kapea näkö­kanta on, että yrit­tä­mi­nen on itse­kästä voiton­ta­voit­te­lua. Itse kuulun niihin, jotka näke­vät yrit­tä­mi­sen ennem­min yhtei­sen hyvän kartut­ta­mi­sena, josta on myös kohtuul­lista ja oikein saada korvausta otetusta riskistä. Monia yrit­tä­jyy­teen ja omis­ta­mi­seen liit­ty­viä ennak­ko­kä­si­tyk­siä onkin vielä rikot­ta­vana, mutta suunta tuntuu kuiten­kin olevan oikea. Erit­täin ilah­dut­ta­vaa on se, että meillä Etelä-Savossa suhtau­tu­mi­nen yrit­tä­jyy­teen koetaan muuta maata parem­maksi.

Hyvät kovasti arvos­ta­mani yrit­tä­jät,

Suomen ja muun Euroo­pan talous­kasvu voi olla hidasta vielä pitkään. Silti meidän ei ole syytä jäädä surkut­te­le­maan tilan­netta. Yrit­tä­jyys on ennen­kin kanta­nut Suomea vaikei­den aiko­jen yli. Uskon, että jokai­nen täällä tekee täysillä töitä kään­teen teke­mi­seksi ja uuden kasvun luomi­seksi. Tätä vahvis­taa myös viime syksyn Etelä-Savon yritys­ba­ro­metri, jossa Etelä-Savon yrit­tä­jien usko suhdan­tei­den para­ne­mi­seen oli koko maata myön­tei­sempi. Samoin vajaa viides­osa arveli henki­lö­kun­nan määrän kasva­van seuraa­van vuoden aikana.

Oma yritys ei ole vain työpaikka ? se on elämän­tapa. Olen elänyt yrit­tä­jän kanssa yli puolet elämäs­täni ja tiedän, mitä yrit­tä­jyys on. Hyvässä ja pahassa.

Olen itse elänyt yrit­tä­jän arkea kymme­nen vuotta, kaup­pi­aana Mikke­lissä. Niihin vuosiin mahtui ylämä­kiä ja alamä­kiä, mutta ennen kaik­kea aivan valta­van paljon työtä ja tärkeitä oppi­vuo­sia.

Itsel­leni kaik­kein palkit­se­vinta yrit­tä­jyy­dessä oli se, että saat­toi tarjota ihmi­sille työtä. Aloi­timme mieheni kanssa kaup­piaina City­mar­ke­tissa keskellä 90-luvun lamaa. Myös kaup­pa­kes­kus Akse­lin raken­ta­mi­nen oli juuri alka­nut kun finans­si­kriisi kotiu­tui Suomeen 2008. Tuol­loin ja nyt elet­tiin aikaa, jolloin jokai­nen uusi yksi­tyi­sen sekto­rin työpaikka oli kultaa­kin kalliim­paa tälle yhteis­kun­nalle.

Kaakon palve­lusek­tori on vaikeuk­sissa Venä­jän tilan­teen vuoksi, tähän ei ole näky­vissä nopeaa ratkai­sua. Mutta alueen vien­tiy­ri­tyk­sillä kauppa käy ja menee pääsään­töi­sesti hyvin.

Hyvät kuuli­jat,

Suomen kaltai­sessa talou­dessa kasvu syntyy ennen kaik­kea vien­nistä. Suomessa on huip­puo­saa­mista ja upeita vien­tiy­ri­tyk­siä. Ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä minulla on ollut ilo tavata lukui­sia huip­puo­saa­jia niin täällä Etelä-Savossa kuin ympäri Suomen.

Mutta meillä on kuiten­kin liian vähän vien­tiy­ri­tyk­siä. Kymme­nen suurinta vien­tiy­ri­tystä vastaa noin kolmas­osasta tava­ra­vien­nistä. Esimer­kiksi Saksassa kymme­nen suurim­man yrityk­sen osuus koko­nais­vien­nistä on 20 prosent­tia. Meillä Etelä-Savos­sa­kin vain 9 prosen­tilla pk-yrityk­sistä on suoraa vien­ti­toi­min­taa.

Nyt jos koskaan on hetki etsiä suoma­lais­yri­tyk­sille, näiden tuot­teille ja osaa­mi­selle uusia mark­ki­noita. Tästä syystä asetimme Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jan Jyrki Mäky­sen kanssa yhtei­sen tavoit­teen kaksin­ker­tais­taa suoma­lais­ten vien­tiy­ri­tys­ten määrä ja nostaa niiden osuus vien­nistä 25 prosent­tiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vaatii kovasti työtä ja rohkeutta sekä uuden­laista yhteis­työtä julkis­ten toimi­joi­den ja pk-yrit­tä­jien kesken.

Uskon, että tämä tavoite on saavu­tet­ta­vissa. Vienti ei ole vain suury­ri­tyk­siä varten. Meillä on paljon esimerk­kejä pienem­mis­tä­kin yrityk­sistä, jotka ovat löytä­neet hyviä asiak­kaita Suomen ulko­puo­lelta. Eikä aina tarvitse lähteä Kiinaan tai Afrik­kaan ? yhtä hyvin voi aloit­taa Ruot­sista ja Norjasta. Juuri tässä Team Finland-palve­lut ovat yrit­tä­jien tukena ja madal­ta­massa kynnystä lähteä uusille mark­ki­noille.

Ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä keskei­nen työka­luni ovat Team Finland-matkat. Reilun viikon kulut­tua lähden kolmen­kym­me­nen elin­tar­vike- ja ICT-alan yrityk­sen kanssa Kiinan kasva­ville mark­ki­noille ja helmi­kuun alussa Turk­kiin. Maalis­kuussa ohjel­massa on vielä useilla aloilla mahdol­li­suuk­sia tarjoava Norja, maail­man 8. suurin talous Kali­for­nia sekä Meksiko, jossa suoma­laista osaa­mista myös kaiva­taan. Suur­lä­he­tys­tömme ovat valmiita autta­maan yrityk­siä tarjoa­malla mark­ki­na­tie­toa, tietoa kaupan esteistä ja avaa­malla ovia myös matko­jeni ulko­puo­lella. Tavoite uudesta noususta on laaja ja yhtei­nen.

Kilpailu päämark­ki­noil­lamme on kovaa. Suoma­lai­set palve­lut ja tuot­teet ovat niin laaduk­kaita, että niille varmasti löytyy osta­jia kun osaamme ja jaksamme niitä myydä. Maail­malla kaiva­taan lait­teita ja koneita, turval­li­suus­rat­kai­suja, ener­gian ja biota­lou­den osaa­jia, clean­tec­hiä, inno­va­tii­vi­sia digi­taa­li­sia ratkai­suja ? ja tätä kaik­kea löytyy maakun­nas­tamme.

Arvoi­sat kuuli­jat,

Kansain­vä­lis­ty­mi­nen alkaa kuiten­kin kotoa. Yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­set koti­maassa on oltava kunnossa, jotta yritys voisi kasvaa ja kansain­vä­lis­tyä. Me julki­sen vallan toimi­jat saamme yritys­ba­ro­met­rissa niin valta­kun­nal­li­sesti kuin Etelä-Savossa sen sijaan huonom­mat arvo­sa­nat toimissa yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi. Vakuu­tan teille, että tämä viesti on kuultu ja ymmär­retty.

Tiedän, että meiltä päät­tä­jiltä odotatte ennen kaik­kea sitä, että toimin­taym­pä­ristö on ennus­tet­tava ja kannus­tava, jotta riskin­otto on mahdol­lista. On selvää, että talous­krii­sin jälkeen ja Ukrai­nan krii­sin yhtey­dessä epävar­muutta ja uhkia on ja on ollut liikaa.

Arvoi­sat yrit­tä­jät,

Valtio ei voi eikä sen pidä yrit­tää yrit­tä­jän puolesta. Yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set eivät vahvistu eivätkä yrityk­set menesty parem­min jaka­malla suklaata tai järjes­tä­mällä ?moti­vaa­tio­kou­lu­tusta? yritys­joh­ta­jille.

Toimies­sani yrit­tä­jänä tois­ta­kym­mentä vuotta en muista kaivan­neeni apua valtiolta moti­vaa­tion löyty­mi­seen ? siis intoa kehit­tää, kasvat­taa ja hoitaa omaa yritys­täni, mutta sitä­kin enem­män sellai­sia päätök­siä, jotka auttai­si­vat minua hoita­maan yritys­täni parem­min, kasva­maan sitä ja työl­lis­tä­mään enem­män.

Meidän päät­tä­jien tehtä­vänä on luoda edel­ly­tyk­set yrityk­sille menes­tyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpai­kat, jotka isän­maa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­le­vat. Parasta ?moti­vaa­tiota? yrit­tä­jille ovat päätök­set, jotka vahvis­ta­vat yrit­tä­jyyttä ja kannus­teita työn­te­koon Suomessa.

Kokoo­mus on painot­ta­nut, että vaikeassa tilan­teessa halli­tus on tehnyt merkit­tä­västi päätök­siä, mutta ettemme ole kyen­neet teke­mään niitä riit­tä­västi talou­den tilan­tee­seen nähden. Lisää päätök­siä on oltava valmis teke­mään.

Olemme esit­tä­neet halli­tuk­sessa koea­jan piden­tä­mistä neljästä kuukau­desta kuuteen kuukau­teen, yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mista, siir­ty­mistä maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron käyt­töön ja jous­ta­vam­man koulu­tus­so­pi­muk­sen otta­mista käyt­töön oppi­so­pi­muk­sen rinnalle. Toivot­ta­vasti halli­tus­kump­pa­nimme jaka­vat tavoit­teemme saada vahvis­tet­tua talou­den kasvua. Kokoo­muk­sesta näiden päätös­ten toteut­ta­mi­nen ei tule jäämään kiinni.

Valtion tehtävä on luoda edel­ly­tyk­set yrityk­sille menes­tyä, sillä vain yrityk­sissä voivat syntyä ne työpai­kat, jotka maakun­taamme, isän­maa­tamme ja hyvin­voin­tiamme kannat­te­le­vat. Monet äkil­li­set yrityk­sen kohtaa­mat muutos­ti­lan­teet, joissa tarvit­tai­siin vain tervettä järkeä, ovat ylisää­del­tyjä. Maail­man muutos­ten vauhti vaatii nyt kump­pa­nik­seen kette­rän ja uusiu­tu­van Suomen, jolla on inno­va­tii­vi­nen ja jous­tava julki­nen sektori sekä hyvät lähtö­koh­dat yrit­tä­jyy­delle.

Yrit­tä­jiä on kuun­nel­tava siinä, miten nämä hyvät lähtö­koh­dat luodaan. Kokoo­muk­sessa kier­simme vuosi sitten Suomea tava­ten yrit­tä­jiä ja yrityk­siä, loppu­tu­lok­sena puolue­ko­kouk­sessa hyväk­sy­mämme 10 tavoi­tetta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi. Samoin olemme pereh­ty­neet tark­kaan Suomen Yrit­tä­jien halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­tei­siin. Olen itse kier­tä­nyt Suomea minis­te­ri­kau­teni aikana. Näitä Team Finland-tapaa­mi­sia on järjes­tetty myös mm. Savon­lin­nassa ja Mikke­lissä.

Arvoi­sat kuuli­jat,

Kuten päämi­nis­teri Stubb syys­kuussa puhees­saan Kaup­pa­ka­ma­rin vero­päi­vässä totesi, vaikka Suomen talou­den tilanne on vaikea, niin meillä on silti paljon vahvuuk­sia, joiden varaan raken­taa. Yrit­tä­jyys ja suoma­lai­set yrit­tä­jät ovat kiis­tatta yksi keskei­sim­mistä vahvuuk­sis­tamme. Kokoo­mus on aina kuun­nel­lut yrit­tä­jiä ja tätä työtä tulemme teke­mään jatkos­sa­kin. Yhdessä saamme luotua edel­ly­tyk­set sille, että Suomi jatkos­sa­kin kasvaa ja menes­tyy.

Toivo­tan teille hyvää gaalail­taa ja erityi­sen paljon rohkeutta ja menes­tystä arvok­kaa­seen työhönne!

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan puhe Etelä-Savon yrit­tä­jien yrit­tä­jä­gaa­lassa 17.1.2015.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content