Kokoomus.fi
Toivakka ja Mäkelä: Palvelut palve­lemaan kunta­laisia

Toivakka ja Mäkelä: Palvelut palve­lemaan kunta­laisia

Julkaistu: 16.8.13 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä kannus­tavat kuntia lähtemään rohkeasti liitos­sel­vi­tyksiin ja hyödyn­tämään valtion tarjoamaa porkka­na­rahaa.

- Opposition pelot­te­lusta huoli­matta kunta­lii­tos­sel­vi­tyksiin kannattaa ryhtyä mahdol­li­simman pian. Kunnissa tarvitaan tietoa, jotta tulevai­suutta raken­tavat päätökset ovat viisaita ja talou­del­li­sesti kestäviä. Palve­lujen perkaa­minen voi paljastaa yllät­tä­viäkin tolkut­to­muuksia. Yli 500 normista löytyy varmasti monia, jotka johtavat osassa kuntia täysin päättömiin tilan­teisiin. Selvi­tysten avulla näistä saadaan kerättyä tietoa, jonka pohjalta normi­tal­koita voidaan viedä sitten eteenpäin,Toivakka perus­telee.

- Kunta­uu­dis­tuk­sessa on lähdetty siitä, että paras malli on vahvat ja itsenäiset perus­kunnat. Purka­malla tarpeet­tomia normeja annetaan näille kunnille liikku­ma­tilaa ja mahdol­lisuus hoitaa asiat niin kuin omalla alueella on kaikista järke­vintä. Jousta­vuuden lisäksi voidaan myös saada aikai­seksi kustan­nus­säästöjä. Liitos­sel­vi­tykset kannattaa nähdä positii­visen kautta. Nyt kun uudet valtuustot ovat aloit­taneet työnsä, on hyvä hetki selvittää ja pohtia kriit­ti­sesti oman kunnan toimintoja ja niiden tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suutta. Pöhköjä toimin­ta­tapoja voi ja pitää kysee­na­laistaa. Ilman tarkkaa tietoa se on kuitenkin hankalaa, Mäkelä jatkaa.

- Tilan­netta voisi verrata siihen, että jokai­sella työpai­kal­lakin tietyt asiat pitää lakien puitteissa hoitua. Silti se ei tarkoita sitä, että jokai­sessa yrityk­sessä asiat hoidet­taisiin prikulleen samalla tavalla tai samalla henki­lös­töllä. Toisin on kunnissa, missä velvoitteet vievät tilaa arkijär­jeltä ja luovuu­delta, edustajat selven­tävät.

Kuntien selvi­tys­vel­vol­lisuus on alkanut kunta­ra­ken­nelain tultua voimaan heinäkuun alussa. Valtio avustaa kuntia liitos­sel­vi­tyk­sissä 40.000 eurolla.

Tämän vuoden alussa valmistui valtio­va­rain­mi­nis­teriön työryhmän raportti kuntien tehtä­vistä. Sen mukaan kunnilla on 535 lakisää­teistä tehtävää. Seuraa­vaksi työryhmä arvioi, mitkä ovat uusien kunta­uu­dis­tuk­sella luotujen kuntien tehtävät. Tehtävien arvioin­nissa hyödyn­netään muun muassa kokemuksia parhaista käytän­nöistä.

- Nyt rohkeasti lusikka omaan käteen. Vitkut­te­lulla ei voita mitään. Selvi­tykset pitää nähdä mahdol­li­suutena. Moni voi yllättyä, minkä­laisia kiviä omasta pellosta löytyy. Kerätään tieto parhaista käytän­nöistä ja annetaan kunnille mahdol­lisuus hoitaa tehtäviä ilman pilkun­tarkkaa ohjausta, edustajat kannus­tavat.

- Minis­te­riössä valmis­tellaan esitystä vapaa­kun­ta­ko­kei­luksi. Mukaan pääse­vissä kunnissa olisi mahdol­lisuus kokeilla normi­va­paita toimin­ta­malleja ja uudistaa käytäntöjä niin, että ne vastaavat aidosti kunta­laisten tarpeita ja sovel­tuvat kunnan tilan­teeseen. Kunta­uu­dis­tuk­sella ja normi­tal­koilla haluamme luottaa ihmisiin ja antaa kunnille enemmän vastuuta ja vapautta, edustajat summaavat.

Vapaa­kun­ta­ko­keilu on tarkoitus käynnistää loppu­vuo­desta. Vastaa­van­lainen, tosin pidem­mälle menevä malli on käytössä Tanskassa.


Kokoomus.fi