Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka ja Mäkelä: Palve­lut palve­le­maan kunta­lai­sia

Toivakka ja Mäkelä: Palve­lut palve­le­maan kunta­lai­sia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä kannus­ta­vat kuntia lähte­mään rohkeasti liitos­sel­vi­tyk­siin ja hyödyn­tä­mään valtion tarjoa­maa pork­ka­na­ra­haa.

- Oppo­si­tion pelot­te­lusta huoli­matta kunta­lii­tos­sel­vi­tyk­siin kannat­taa ryhtyä mahdol­li­sim­man pian. Kunnissa tarvi­taan tietoa, jotta tule­vai­suutta raken­ta­vat päätök­set ovat viisaita ja talou­del­li­sesti kestä­viä. Palve­lu­jen perkaa­mi­nen voi paljas­taa yllät­tä­viä­kin tolkut­to­muuk­sia. Yli 500 normista löytyy varmasti monia, jotka johta­vat osassa kuntia täysin päät­tö­miin tilan­tei­siin. Selvi­tys­ten avulla näistä saadaan kerät­tyä tietoa, jonka pohjalta normi­tal­koita voidaan viedä sitten eteenpäin,Toivakka perus­te­lee.

- Kunta­uu­dis­tuk­sessa on lähdetty siitä, että paras malli on vahvat ja itse­näi­set perus­kun­nat. Purka­malla tarpeet­to­mia normeja anne­taan näille kunnille liik­ku­ma­ti­laa ja mahdol­li­suus hoitaa asiat niin kuin omalla alueella on kaikista järke­vintä. Jous­ta­vuu­den lisäksi voidaan myös saada aikai­seksi kustan­nus­sääs­töjä. Liitos­sel­vi­tyk­set kannat­taa nähdä posi­tii­vi­sen kautta. Nyt kun uudet valtuus­tot ovat aloit­ta­neet työnsä, on hyvä hetki selvit­tää ja pohtia kriit­ti­sesti oman kunnan toimin­toja ja niiden tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suutta. Pöhköjä toimin­ta­ta­poja voi ja pitää kysee­na­lais­taa. Ilman tark­kaa tietoa se on kuiten­kin hanka­laa, Mäkelä jatkaa.

- Tilan­netta voisi verrata siihen, että jokai­sella työpai­kal­la­kin tietyt asiat pitää lakien puit­teissa hoitua. Silti se ei tarkoita sitä, että jokai­sessa yrityk­sessä asiat hoidet­tai­siin prikul­leen samalla tavalla tai samalla henki­lös­töllä. Toisin on kunnissa, missä velvoit­teet vievät tilaa arki­jär­jeltä ja luovuu­delta, edus­ta­jat selven­tä­vät.

Kuntien selvi­tys­vel­vol­li­suus on alka­nut kunta­ra­ken­ne­lain tultua voimaan heinä­kuun alussa. Valtio avus­taa kuntia liitos­sel­vi­tyk­sissä 40.000 eurolla.

Tämän vuoden alussa valmis­tui valtio­va­rain­mi­nis­te­riön työryh­män raportti kuntien tehtä­vistä. Sen mukaan kunnilla on 535 laki­sää­teistä tehtä­vää. Seuraa­vaksi työryhmä arvioi, mitkä ovat uusien kunta­uu­dis­tuk­sella luotu­jen kuntien tehtä­vät. Tehtä­vien arvioin­nissa hyödyn­ne­tään muun muassa koke­muk­sia parhaista käytän­nöistä.

- Nyt rohkeasti lusikka omaan käteen. Vitkut­te­lulla ei voita mitään. Selvi­tyk­set pitää nähdä mahdol­li­suu­tena. Moni voi yllät­tyä, minkä­lai­sia kiviä omasta pellosta löytyy. Kerä­tään tieto parhaista käytän­nöistä ja anne­taan kunnille mahdol­li­suus hoitaa tehtä­viä ilman pilkun­tark­kaa ohjausta, edus­ta­jat kannus­ta­vat.

- Minis­te­riössä valmis­tel­laan esitystä vapaa­kun­ta­ko­kei­luksi. Mukaan pääse­vissä kunnissa olisi mahdol­li­suus kokeilla normi­va­paita toimin­ta­mal­leja ja uudis­taa käytän­töjä niin, että ne vastaa­vat aidosti kunta­lais­ten tarpeita ja sovel­tu­vat kunnan tilan­tee­seen. Kunta­uu­dis­tuk­sella ja normi­tal­koilla haluamme luot­taa ihmi­siin ja antaa kunnille enem­män vastuuta ja vapautta, edus­ta­jat summaa­vat.

Vapaa­kun­ta­ko­keilu on tarkoi­tus käyn­nis­tää loppu­vuo­desta. Vastaa­van­lai­nen, tosin pidem­mälle menevä malli on käytössä Tans­kassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content