Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tiura: Ilmas­to­po­li­tiik­kaa toteu­tet­tava järki­vih­reästi

Tiura: Ilmas­to­po­li­tiik­kaa toteu­tet­tava järki­vih­reästi

Julkaistu:

Tiura esitti näke­myk­sensä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen rapor­tin luovu­tus­ti­lai­suu­dessa tänään Helsin­gissä.

Tiuran vetä­män ilmasto- ja ener­gia­työ­ryh­män loppu­ra­por­tissa vaadi­taan ripeitä toimia kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi. Toimet on rapor­tin mukaan valit­tava niiden hyöty­vai­ku­tuk­sen ja kustan­nus­te­hok­kuu­den perus­teella, jotta pääs­töt vähe­ne­vät, mutta lasku kulut­ta­jille ja elin­kei­noe­lä­mälle pysyy mahdol­li­sim­man pienenä. Rapor­tissa esite­tään ne pääasial­li­set keinot, joilla Suomessa voidaan saavut­taa EU:n pääs­tö­ta­voit­teet sekä uusiu­tu­van ener­gian osuu­den nosta­mi­nen nykyi­sestä reilusta 28 prosen­tista 38 prosent­tiin vuoteen 2020 mennessä.

“Uusiu­tu­van ener­gian osuu­den nosta­mi­sessa tarvi­taan laajaa keino­va­li­koi­maa. Bioener­gialla on suurin poten­ti­aali, mutta tarvit­semme myös lisää vesi- ja tuuli­voi­maa sekä ympä­ris­tön lämmön hyödyn­tä­mistä lämpö­pump­pu­jen avulla. Kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen voidaan toteut­taa uusiu­tu­valla ener­gialla sekä ener­gia­te­hok­kuu­den ja ener­gian­sääs­tön paran­ta­mi­sella. Suomen sähkön­tar­peen tyydyt­tä­mi­seen tarvi­taan myös lisää pääs­tö­töntä ydin­voi­maa”, Tiura linjaa.

“Koska uusiu­tu­van ener­gian lisää­mi­nen aiheut­taa merkit­tä­vät kustan­nuk­set, on tärkeää, että etenemme inves­toin­teja koske­vassa päätök­sen­teossa portait­tain. Näin voimme parhai­ten reagoida kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta koske­viin ratkai­sui­hin, EU:n ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaan ja toisaalta pystymme siten myös hyödyn­tä­mään aina uusinta ja tehok­kainta tekno­lo­giaa”, toteaa Tiura.

“Tavoit­teena on että vähen­nämme merkit­tä­västi pääs­töjä, paran­namme ener­giao­ma­va­rai­suut­tamme, turvaamme kohtuu­hin­tai­sen ener­gian saan­nin suoma­lai­sille sekä varmis­tamme maamme kilpai­lu­ky­vyn myös tule­vina vuosi­kym­me­ninä.”

Lisä­tie­toja: Marja Tiura, gsm 050 511 3030, marja.tiura@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content