Tiura: Ilmas­to­po­li­tiikkaa toteu­tettava järki­vih­reästi – kokoomus.fi
MENU
Tiura: Ilmas­to­po­li­tiikkaa toteu­tettava järki­vih­reästi

Tiura: Ilmas­to­po­li­tiikkaa toteu­tettava järki­vih­reästi

Julkaistu: 14.07.2008 Uncategorized

Tiura esitti näkemyk­sensä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ilmasto- ja energia­po­liit­tisen raportin luovu­tus­ti­lai­suu­dessa tänään Helsin­gissä.

Tiuran vetämän ilmasto- ja energia­työ­ryhmän loppu­ra­por­tissa vaaditaan ripeitä toimia kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­mi­seksi. Toimet on raportin mukaan valittava niiden hyöty­vai­ku­tuksen ja kustan­nus­te­hok­kuuden perus­teella, jotta päästöt vähenevät, mutta lasku kulut­ta­jille ja elinkei­noe­lä­mälle pysyy mahdol­li­simman pienenä. Rapor­tissa esitetään ne pääasial­liset keinot, joilla Suomessa voidaan saavuttaa EU:n päästö­ta­voitteet sekä uusiu­tuvan energian osuuden nosta­minen nykyi­sestä reilusta 28 prosen­tista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

“Uusiu­tuvan energian osuuden nosta­mi­sessa tarvitaan laajaa keino­va­li­koimaa. Bioener­gialla on suurin poten­tiaali, mutta tarvit­semme myös lisää vesi- ja tuuli­voimaa sekä ympäristön lämmön hyödyn­tä­mistä lämpö­pump­pujen avulla. Kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­minen voidaan toteuttaa uusiu­tu­valla energialla sekä energia­te­hok­kuuden ja energian­säästön paran­ta­mi­sella. Suomen sähkön­tarpeen tyydyt­tä­miseen tarvitaan myös lisää päästö­töntä ydinvoimaa”, Tiura linjaa.

“Koska uusiu­tuvan energian lisää­minen aiheuttaa merkit­tävät kustan­nukset, on tärkeää, että etenemme inves­tointeja koske­vassa päätök­sen­teossa portaittain. Näin voimme parhaiten reagoida kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta koskeviin ratkai­suihin, EU:n ilmasto- ja energia­po­li­tiikkaan ja toisaalta pystymme siten myös hyödyn­tämään aina uusinta ja tehok­kainta tekno­logiaa”, toteaa Tiura.

“Tavoit­teena on että vähen­nämme merkit­tä­västi päästöjä, paran­namme energiao­ma­va­rai­suut­tamme, turvaamme kohtuu­hin­taisen energian saannin suoma­lai­sille sekä varmis­tamme maamme kilpai­lu­kyvyn myös tulevina vuosi­kym­meninä.”

Lisätietoja: Marja Tiura, gsm 050 511 3030, marja.tiura@eduskunta.fi


Kokoomus.fi