Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tiura: Ilmas­to­po­li­tiik­kaa toteu­tet­tava järki­vih­reästi

Tiura: Ilmas­to­po­li­tiik­kaa toteu­tet­tava järki­vih­reästi

Julkaistu:

Tiura esitti näke­myk­sensä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen rapor­tin luovu­tus­ti­lai­suu­dessa tänään Helsin­gissä.

Tiuran vetä­män ilmasto- ja ener­gia­työ­ryh­män loppu­ra­por­tissa vaadi­taan ripeitä toimia kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi. Toimet on rapor­tin mukaan valit­tava niiden hyöty­vai­ku­tuk­sen ja kustan­nus­te­hok­kuu­den perus­teella, jotta pääs­töt vähe­ne­vät, mutta lasku kulut­ta­jille ja elin­kei­noe­lä­mälle pysyy mahdol­li­sim­man pienenä. Rapor­tissa esite­tään ne pääasial­li­set keinot, joilla Suomessa voidaan saavut­taa EU:n pääs­tö­ta­voit­teet sekä uusiu­tu­van ener­gian osuu­den nosta­mi­nen nykyi­sestä reilusta 28 prosen­tista 38 prosent­tiin vuoteen 2020 mennessä.

“Uusiu­tu­van ener­gian osuu­den nosta­mi­sessa tarvi­taan laajaa keino­va­li­koi­maa. Bioener­gialla on suurin poten­ti­aali, mutta tarvit­semme myös lisää vesi- ja tuuli­voi­maa sekä ympä­ris­tön lämmön hyödyn­tä­mistä lämpö­pump­pu­jen avulla. Kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen voidaan toteut­taa uusiu­tu­valla ener­gialla sekä ener­gia­te­hok­kuu­den ja ener­gian­sääs­tön paran­ta­mi­sella. Suomen sähkön­tar­peen tyydyt­tä­mi­seen tarvi­taan myös lisää pääs­tö­töntä ydin­voi­maa”, Tiura linjaa.

“Koska uusiu­tu­van ener­gian lisää­mi­nen aiheut­taa merkit­tä­vät kustan­nuk­set, on tärkeää, että etenemme inves­toin­teja koske­vassa päätök­sen­teossa portait­tain. Näin voimme parhai­ten reagoida kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta koske­viin ratkai­sui­hin, EU:n ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaan ja toisaalta pystymme siten myös hyödyn­tä­mään aina uusinta ja tehok­kainta tekno­lo­giaa”, toteaa Tiura.

“Tavoit­teena on että vähen­nämme merkit­tä­västi pääs­töjä, paran­namme ener­giao­ma­va­rai­suut­tamme, turvaamme kohtuu­hin­tai­sen ener­gian saan­nin suoma­lai­sille sekä varmis­tamme maamme kilpai­lu­ky­vyn myös tule­vina vuosi­kym­me­ninä.”

Lisä­tie­toja: Marja Tiura, gsm 050 511 3030, marja.tiura@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content