Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Heinonen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Timo Heinonen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turvallisuutta.

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Me liityimme puolus­tus­liitto Naton jäse­neksi huhti­kuussa 2023. Päätös osal­lis­tua Naton rauhan ajan tehtä­viin vuoden sisällä liit­ty­mi­sestä on osoi­tus suhtau­tu­mi­ses­tamme jäse­nyy­teemme: olemme alusta lähtien olleet valmiita osal­lis­tu­maan vastuun­kan­toon koko liit­to­kun­nan puolus­tuk­sesta ja pelot­teesta.

Naton tunne­tuin ulot­tu­vuus on Pohjois-Atlan­tin sopi­muk­sen artikla 5, niin kutsuttu musket­ti­so­tu­ri­pe­ri­aate: kaikki yhden ja yksi kaik­kien puolesta. Hyök­käys yhtä liit­to­laista kohtaan on hyök­käys kaik­kia kohtaan. Liit­tyes­sään Naton jäsen­kesi Suomi pääsi näiden turva­ta­kui­den piiriin. Adolf Ehrn­root­hin sanoin: ”ei koskaan enää yksin.”

Jotta voimme yhdessä liit­to­lais­temme kanssa toimia krii­si­ti­lan­teessa on meidän varmis­tet­tava, että yhteis­työmme toimii saumat­to­masti myös rauhan aikana. Rauhan ajan tehtä­vissä liit­to­lai­set valmis­tau­tu­vat tuke­maan toisi­aan pelot­teen ja puolus­tuk­sen toteu­tuk­sessa koko liit­to­kun­nan alueella.

Vuonna 2024 Suomi on osal­lis­tu­massa Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin meri­voi­milla ja ilma­voi­milla. Osal­lis­tu­malla kehi­tämme omaa toimin­ta­pro­fii­lia Natossa. Osal­lis­tu­mi­nen edis­tää myös maamme Nato-inte­graa­tiota, Suomen jouk­ko­jen osaa­mista ja siten myös puolus­tus­ky­kyämme. 

Ilma­voi­mien osalta Suomi osal­lis­tuu ilma­puo­lus­tuk­sen toimin­taan Roma­niassa, Bulga­riassa ja Mustal­la­me­rellä. Ilma­puo­lus­tuk­sen tavoit­teena on turvata liiton ilma­tila. Tämä tapah­tuu jatku­valla läsnä­ololla, valvon­nalla, läsnä­ololla ja tarvit­taessa myös voiman käytöllä. Sillä osoi­tamme, että Nato on valmis - 24 tuntia vuoro­kau­dessa, 365 päivää vuodessa –reagoi­maan nopeasti mahdol­li­siin ilma­ti­lan louk­kauk­siin. 

Meri­voi­mien osalta Suomi osal­lis­tuu Naton pysy­vän miina­tor­jun­tao­sas­ton toimin­taan Itäme­rellä. Olemme johdon­mu­kai­sesti koros­ta­neet Nato-jäse­nyy­temme lisää­vän Itäme­ren alueen vakautta. Osal­lis­tu­mi­semme edis­tää konkreet­ti­sesti lähia­lu­eemme turval­li­suutta. 

Päätös osal­lis­tua on ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sesti merkit­tävä. Päätös vaikut­taa Suomen kansain­vä­liin suhtei­siin ja kump­pa­nuuk­siin. Se on viesti sekä liit­to­lai­sil­lemme että Naton ulko­puo­lella oleville maille, että olemme aktii­vi­nen liit­to­lai­nen, joka osal­lis­tuu täysi­mää­räi­sesti Naton kaik­keen toimin­taan ja sitou­tuu liit­to­kun­nan katta­vaan pelot­tee­seen ja yhtei­seen puolus­tuk­seen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puol­taa halli­tuk­sen selon­te­koa Suomen osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan tehtä­viin. Suomen viesti on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Osal­lis­tu­mi­nen rauhan ajan tehtä­viin on vain pieni osa suurem­paa koko­nai­suutta. Washing­to­nin huip­pu­ko­kous häämöt­tää kevään jälkeen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puolesta nostan esille kolme asiaa: 

Ensiksi, alle­vii­vaamme Naton yhte­näi­syyttä. Ilman yhte­näi­syyttä ei ole uskot­ta­vuutta. Liit­to­lais­ten on yhdessä ajet­tava pelot­teen ja puolus­tuk­sen vahvis­ta­mista. Avoin­ten ovien peri­aate on perus­ta­van­laa­tui­nen osa Naton uskot­ta­vuutta. Sveri­ges plats är i Nato. Sveri­ges medlems­kap i Nato bidrar till Finlands, Nordens och hela Natos säker­het.

Toiseksi, tukemme Ukrai­naa. Suhtau­dumme myön­tei­sesti Ukrai­nan Nato-jäse­nyy­teen. Suomelle on tärkeää, että liit­to­lai­set jatka­vat pitkä­jän­teistä mate­ri­aali- ja rahal­lista tukea Ukrai­nalle. Tämän mahdol­lis­ta­mi­seksi on panos­tet­tava puolus­tus­teol­li­suu­teen. 

Kolman­neksi, Nato-maiden on nosta­tet­tava puolus­tus­me­noja Naton toivo­malle tasolle. Vuodelle 2024 Suomen ennus­te­tusta brut­to­kan­san­tuot­teesta puolus­tus­me­no­jen osuus on 2,3 prosent­tia. Suomella pitää olla konkreet­ti­nen suun­ni­telma siitä, miten puolus­tus­me­not pide­tään pitkä­jän­tei­sesti riit­tä­vällä tasolla. Kannus­tamme liit­to­lai­sia saavut­ta­maan kysei­sen tavoit­teen.  

Nato on demo­kraat­tis­ten, saman­mie­lis­ten maiden turval­li­suusyh­teisö. On ensi­si­jai­sen tärkeää, että suhtau­dumme Nato-jäse­nyy­teemme kunnian­hi­moi­sesti ja määrä­tie­toi­sesti. Osal­lis­tu­mi­nen Naton rauhan ajan valmius­teh­tä­viin on tärkeä osa Nato-jäse­nyyt­tämme. Toinen ulot­tu­vuus on Naton läsnä­olon edis­tä­mi­nen Suomessa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee halli­tusta Suomen Nato-jäse­nyy­den kehit­tä­mi­sessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content