Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Timo Heinonen: “Suomalaiset ymmärtävät, että pikavipeillä eläminen joskus loppuu”

Timo Heino­nen: “Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu”

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka on vastuu­tonta. Kaikki ongel­mat ja myös halli­tuk­sen kasassa pysy­mi­nen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisä­ve­lalla. Pika­vip­pejä on otettu sinne ja tänne. Pysy­viä meno­ja­kin on lisätty ilman mitään tietoa niiden rahoi­tuk­sesta. 

Four Catsin vanha laulu kuvaa hyvin Suomen tuhlai­le­van viisi­kon eloa: ” Annan tois­ten mä talle­tella suuret sete­lit. Ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan kuljen ja laulu soi”.

Mutta arvon päämi­nis­teri Marin ja edes puheis­sanne vastuul­li­nen valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarikko, joku nämä teidän juhlanne vielä maksaa ja niiden jälkeen jäljet siivoaa.

Velka­ra­han varaan raken­nettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ei ole kestävä. Velka­ra­han varaan raken­nettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on heikoin niille, jotka sitä eniten tarvit­se­vat.

Yhä isompi osa suoma­lai­sista ei tätä velka­ve­toa hyväksy. Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu. Ja, että velkaan­tu­mi­sen kierre on hyvä katkaista silloin, kun sen vielä itse pystyy teke­mään. Nyt me Suomessa sen voimme itse tehdä - pitää päätök­sen­teon omissa käsis­sämme.

Se edel­lyt­tää vastuul­li­suutta. Mutta itsea­siassa vastuun­kanto alkaa juuri siitä, että välit­tää.

Ilman kestä­vää taloutta meillä ei ole maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. 

Ilman ihmi­siä ja yrityk­siä, jotka teke­vät työtä, luovat uutta, hyppää­vät epävar­muu­teen tai tavoit­te­le­vat tähtiä­kin, meillä ei olisi asfalt­tia teillä, kirjas­toau­toa tai tapah­tu­mia.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Siitä kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja ja pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, ympä­ris­töstä sekä harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Kokoo­mus on huolis­saan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tule­vai­suu­desta. Jos menoja ei laiteta tärkeys­jär­jes­tyk­seen, vali­taan päät­ty­mä­tön velkaan­tu­mi­nen. Tälle tielle te arvoisa valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarikko olette Suomen vieneet. Ilman teitä ja keskus­taa ei olisi tätä vasem­mis­to­hal­li­tusta ja sen tuhlai­le­vaa poli­tiik­kaa. Te kannatte tästä suurim­man vastuun. Ja halu­tes­sanne te voitte tämän hulluu­den lopet­taa.

Mutta ei, te olette toimi­neet juuri niin, että kädet on nostettu ylös pienim­pien­kin sääs­tö­jen edessä. Ei kyse ole ollut prio­ri­soin­neista. Vaan nime­no­maan prio­ri­soin­nin puut­tu­mi­sesta.

Jokai­seen eteen tule­vaan kysy­myk­sen vastaus on ollut lisä­velka veron­mak­sa­jien piik­kiin. Koro­nal­la­kaan ei voi tilan­netta seli­tellä. Tuoreen IMF:n arvion mukaan julki­sen talou­den asema jää pysy­västi heikom­maksi teidän halli­tuk­senne jäljiltä. Syynä ovat jo vaali­kau­den alussa tehdyt pysy­vät meno­li­säyk­set, epäon­nis­tu­nut raken­ne­po­li­tiikka sekä riit­tä­mät­tö­mät työl­li­syy­suu­dis­tuk­set. Näin ei voi jatkua. Teidän juhlil­lenne tulee vielä loppu.

Kokoo­mus haluaa muut­taa Suomen suun­nan. Niin halua­vat suoma­lai­set­kin. 

SDP:n ryhmä­joh­taja Lindt­man, te tote­sitte aiem­min, että ei valtion taloutta voi saada kehyk­seen, että se on mahdo­tonta. Sanoitte meille, että ei onnistu. Ette pysty. Lindt­man, tässä se on.

Vaih­toeh­to­bud­je­tissa näytämme, että rohkeita refor­meja teke­mällä voimme sekä hillitä meno­jen kasvua, vahvis­taa työl­li­syyttä, hyvin­voin­ti­pal­ve­luita ja panos­taa koro­na­kuo­pan jälkei­seen kestä­vään kasvuun. Vaih­toeh­tomme lähtee siitä, että valtio ei ole lähtö­koh­tai­sesti ratkaisu ongel­miimme. Päin­vas­toin. Me haluamme antaa ihmi­selle enem­män tilaa.

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa talous­po­li­tii­kan sään­töjä veron­mak­sa­jien turvaksi. Velkaan­tu­mi­nen on ollut teille liian help­poa. Rahan jaka­mi­nen ydin­osaa­mista. Mutta huolta teillä ei ole ollut huomi­sesta. 

Ylivel­kaan­tu­mi­nen vaaran­taa maamme kyvyn vastata ilmas­ton­muu­tok­seen ja kykymme tarjota huolen­pi­toa sitä tarvit­se­ville. Ongel­mamme ei ole tänään akuutti, mutta juuri siksi vaaral­li­nen. Mitä syvem­mälle velkaan uppoamme, sitä vaikeampi on nousta kestä­välle tasolle. Loput­to­man velkaan­tu­mi­sen salli­mi­nen on vaaral­lista uhka­pe­liä. Siksi velalle tulee aset­taa katto sekä pitä­vät askel­mer­kit toimen­pi­teistä, jos tule­vai­suus uhkaa viet­tää väärään suun­taan.

Hyvin­voin­tia ei ole ilman kasvua. Siksi TKI-panos­tuk­sia tulee lisätä. Mutta emme voi tuudit­tau­tua vain yhden oljen­kor­ren varaan. Lannis­ta­vaa vero­tusta tulee keven­tää, työmark­ki­noita jous­ta­voit­taa ja pois­taa tukah­dut­ta­vaa byro­kra­tiaa. Mennei­syy­destä ei tarvitse pelas­taa kaik­kea. Sen sijaan, että mietimme miten voimme käyt­tää enem­män veron­mak­sa­jien rahoja, tulee miet­tiä miten asioita voi tehdä parem­min.

Työl­li­syys on vaih­toeh­tomme perusta.

Hyvä suhdanne antaa mahdol­li­suu­den kunnian­hi­mon tason nosta­mi­seen. Talou­den palau­tu­mis­py­räh­dys ei kuiten­kaan kestä kauan, ja työvoi­man supis­tu­mi­nen alkaa jarrut­taa kasvua. Vaikut­ta­via toimia tarvi­taan nyt.

Kokoo­muk­sen kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto näyt­tää, että jatku­van velkaan­tu­mi­sen tieltä voidaan kään­tyä. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut voidaan turvata ja kasvuun voidaan tehdä rohkeita panos­tuk­sia. Luote­taan valtion kaik­ki­voi­pai­suu­den sijaan ihmi­siin ja anne­taan tilaa hyvin­voin­nin kasvulle. Kokoo­mus toimii terveen julki­sen talou­den puolesta, jotta myös tule­vai­suu­dessa kaiken ikäi­sillä suoma­lai­silla on mahdol­li­suus toimi­vaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan, sen turvaan sekä palve­lui­hin.

Irwin aika­naan jo ennus­teli toimin­taanne. En ihan kaik­kea tuosta laulusta jaa, mutta siinä Irwin oli oikeassa, kun hän lauloi, että ”ette osaa muuta kuin verot­taa. Muuten­kin touhu tuntuu holtit­to­malta. Kaikki pitäis kerralla erot­taa.”

Ja siksi edellä olevan perus­teella ehdo­tan, että edus­kunta hyväk­syy kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin vuodelle 2022, sillä se on parempi Suomelle ja suoma­lai­sille.

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 1.12.2021
Edus­kun­nan ajan­koh­tais­kes­kus­telu oppo­si­tio­puo­luei­den vaih­toeh­to­bud­je­teista
Timo Heino­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.12.2021

Sari Sarko­maa: “Kokoo­muk­sen vaih­toeh­don perusta on työ, yrit­tä­jyys ja vastuul­li­nen talou­den­pito”

Meiltä kysy­tään tois­tu­vasti, miksi olemme niin huolis­samme velkaan­tu­mi­sesta. Yksin­ker­tai­nen vastaus on sama, jonka halli­tus on luvan­nut ohjel­mas­saan: haluamme lopet­taa elämi­sen

7.12.2021

Jukka Kopra: “Maan­puo­lus­tuk­sen resurs­seista on huoleh­dit­tava kaikissa olosuh­teissa”

Puolus­tus­va­lio­kunta on julkis­ta­nut yksi­mie­li­sen mietin­tönsä puolus­tus­se­lon­teosta. Itse puolus­tus­se­lon­teko on valmis­teltu hyvin avoi­mella parla­men­taa­ri­sella tavalla, ja kiitos yksi­mie­li­sestä mietin­nöstä kuuluu koko valio­kun­nalle

24.11.2021

Antti Häkkä­nen: “Turval­li­suus­lain­sää­däntö on saatava nopeasti kuntoon”

Viimei­nen vuosi­kym­men on muut­ta­nut voimak­kaasti kansain­vä­listä turval­li­suus­ti­lan­netta. Edes­sämme on nyt ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan näkö­kul­masta jännit­tei­nen aika­kausi. On enna­koi­ta­vissa, että tällä