Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Timo Heino­nen: “Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu”

Timo Heino­nen: “Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu”

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka on vastuu­tonta. Kaikki ongel­mat ja myös halli­tuk­sen kasassa pysy­mi­nen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisä­ve­lalla. Pika­vip­pejä on otettu sinne ja tänne. Pysy­viä meno­ja­kin on lisätty ilman mitään tietoa niiden rahoi­tuk­sesta. 

Four Catsin vanha laulu kuvaa hyvin Suomen tuhlai­le­van viisi­kon eloa: ” Annan tois­ten mä talle­tella suuret sete­lit. Ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan kuljen ja laulu soi”.

Mutta arvon päämi­nis­teri Marin ja edes puheis­sanne vastuul­li­nen valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarikko, joku nämä teidän juhlanne vielä maksaa ja niiden jälkeen jäljet siivoaa.

Velka­ra­han varaan raken­nettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ei ole kestävä. Velka­ra­han varaan raken­nettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on heikoin niille, jotka sitä eniten tarvit­se­vat.

Yhä isompi osa suoma­lai­sista ei tätä velka­ve­toa hyväksy. Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu. Ja, että velkaan­tu­mi­sen kierre on hyvä katkaista silloin, kun sen vielä itse pystyy teke­mään. Nyt me Suomessa sen voimme itse tehdä - pitää päätök­sen­teon omissa käsis­sämme.

Se edel­lyt­tää vastuul­li­suutta. Mutta itsea­siassa vastuun­kanto alkaa juuri siitä, että välit­tää.

Ilman kestä­vää taloutta meillä ei ole maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. 

Ilman ihmi­siä ja yrityk­siä, jotka teke­vät työtä, luovat uutta, hyppää­vät epävar­muu­teen tai tavoit­te­le­vat tähtiä­kin, meillä ei olisi asfalt­tia teillä, kirjas­toau­toa tai tapah­tu­mia.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Siitä kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja ja pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, ympä­ris­töstä sekä harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Kokoo­mus on huolis­saan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tule­vai­suu­desta. Jos menoja ei laiteta tärkeys­jär­jes­tyk­seen, vali­taan päät­ty­mä­tön velkaan­tu­mi­nen. Tälle tielle te arvoisa valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarikko olette Suomen vieneet. Ilman teitä ja keskus­taa ei olisi tätä vasem­mis­to­hal­li­tusta ja sen tuhlai­le­vaa poli­tiik­kaa. Te kannatte tästä suurim­man vastuun. Ja halu­tes­sanne te voitte tämän hulluu­den lopet­taa.

Mutta ei, te olette toimi­neet juuri niin, että kädet on nostettu ylös pienim­pien­kin sääs­tö­jen edessä. Ei kyse ole ollut prio­ri­soin­neista. Vaan nime­no­maan prio­ri­soin­nin puut­tu­mi­sesta.

Jokai­seen eteen tule­vaan kysy­myk­sen vastaus on ollut lisä­velka veron­mak­sa­jien piik­kiin. Koro­nal­la­kaan ei voi tilan­netta seli­tellä. Tuoreen IMF:n arvion mukaan julki­sen talou­den asema jää pysy­västi heikom­maksi teidän halli­tuk­senne jäljiltä. Syynä ovat jo vaali­kau­den alussa tehdyt pysy­vät meno­li­säyk­set, epäon­nis­tu­nut raken­ne­po­li­tiikka sekä riit­tä­mät­tö­mät työl­li­syy­suu­dis­tuk­set. Näin ei voi jatkua. Teidän juhlil­lenne tulee vielä loppu.

Kokoo­mus haluaa muut­taa Suomen suun­nan. Niin halua­vat suoma­lai­set­kin. 

SDP:n ryhmä­joh­taja Lindt­man, te tote­sitte aiem­min, että ei valtion taloutta voi saada kehyk­seen, että se on mahdo­tonta. Sanoitte meille, että ei onnistu. Ette pysty. Lindt­man, tässä se on.

Vaih­toeh­to­bud­je­tissa näytämme, että rohkeita refor­meja teke­mällä voimme sekä hillitä meno­jen kasvua, vahvis­taa työl­li­syyttä, hyvin­voin­ti­pal­ve­luita ja panos­taa koro­na­kuo­pan jälkei­seen kestä­vään kasvuun. Vaih­toeh­tomme lähtee siitä, että valtio ei ole lähtö­koh­tai­sesti ratkaisu ongel­miimme. Päin­vas­toin. Me haluamme antaa ihmi­selle enem­män tilaa.

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa talous­po­li­tii­kan sään­töjä veron­mak­sa­jien turvaksi. Velkaan­tu­mi­nen on ollut teille liian help­poa. Rahan jaka­mi­nen ydin­osaa­mista. Mutta huolta teillä ei ole ollut huomi­sesta. 

Ylivel­kaan­tu­mi­nen vaaran­taa maamme kyvyn vastata ilmas­ton­muu­tok­seen ja kykymme tarjota huolen­pi­toa sitä tarvit­se­ville. Ongel­mamme ei ole tänään akuutti, mutta juuri siksi vaaral­li­nen. Mitä syvem­mälle velkaan uppoamme, sitä vaikeampi on nousta kestä­välle tasolle. Loput­to­man velkaan­tu­mi­sen salli­mi­nen on vaaral­lista uhka­pe­liä. Siksi velalle tulee aset­taa katto sekä pitä­vät askel­mer­kit toimen­pi­teistä, jos tule­vai­suus uhkaa viet­tää väärään suun­taan.

Hyvin­voin­tia ei ole ilman kasvua. Siksi TKI-panos­tuk­sia tulee lisätä. Mutta emme voi tuudit­tau­tua vain yhden oljen­kor­ren varaan. Lannis­ta­vaa vero­tusta tulee keven­tää, työmark­ki­noita jous­ta­voit­taa ja pois­taa tukah­dut­ta­vaa byro­kra­tiaa. Mennei­syy­destä ei tarvitse pelas­taa kaik­kea. Sen sijaan, että mietimme miten voimme käyt­tää enem­män veron­mak­sa­jien rahoja, tulee miet­tiä miten asioita voi tehdä parem­min.

Työl­li­syys on vaih­toeh­tomme perusta.

Hyvä suhdanne antaa mahdol­li­suu­den kunnian­hi­mon tason nosta­mi­seen. Talou­den palau­tu­mis­py­räh­dys ei kuiten­kaan kestä kauan, ja työvoi­man supis­tu­mi­nen alkaa jarrut­taa kasvua. Vaikut­ta­via toimia tarvi­taan nyt.

Kokoo­muk­sen kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto näyt­tää, että jatku­van velkaan­tu­mi­sen tieltä voidaan kään­tyä. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut voidaan turvata ja kasvuun voidaan tehdä rohkeita panos­tuk­sia. Luote­taan valtion kaik­ki­voi­pai­suu­den sijaan ihmi­siin ja anne­taan tilaa hyvin­voin­nin kasvulle. Kokoo­mus toimii terveen julki­sen talou­den puolesta, jotta myös tule­vai­suu­dessa kaiken ikäi­sillä suoma­lai­silla on mahdol­li­suus toimi­vaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan, sen turvaan sekä palve­lui­hin.

Irwin aika­naan jo ennus­teli toimin­taanne. En ihan kaik­kea tuosta laulusta jaa, mutta siinä Irwin oli oikeassa, kun hän lauloi, että ”ette osaa muuta kuin verot­taa. Muuten­kin touhu tuntuu holtit­to­malta. Kaikki pitäis kerralla erot­taa.”

Ja siksi edellä olevan perus­teella ehdo­tan, että edus­kunta hyväk­syy kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin vuodelle 2022, sillä se on parempi Suomelle ja suoma­lai­sille.

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe 1.12.2021
Edus­kun­nan ajan­koh­tais­kes­kus­telu oppo­si­tio­puo­luei­den vaih­toeh­to­bud­je­teista
Timo Heino­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content