Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Heinonen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heinonen: ”Nopealle, joustavalle ja muokattavalle kriisinhallintakyvylle on tarvetta”

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen muodos­ta­man EU:n tais­te­luo­sas­ton valmius­vuo­roa 1.1.–30.6.2024. (Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia)

Arvoisa puhe­mies,

rouva minis­teri,

Krii­sin­hal­linta on erot­ta­ma­ton osa Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Yhä epäva­kaam­massa maail­massa Suomen ja koko Euroo­pan yhtei­nen tehtävä on luoda vakautta ja ennus­tet­ta­vuutta.

Edis­tää rauhaa, demo­kra­tiaa ja oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta ympä­ril­lämme.

Teemme turval­li­suusyh­teis­työtä niiden kanssa, jotka jaka­vat länti­set arvomme ja tavoit­teemme. Näiden arvo­jen edis­tä­mi­nen sekä lähia­lueil­lamme että kauem­pana on myös mitä suurim­massa määrin kansal­li­nen etumme. Turval­li­suusym­pä­ris­töämme puolus­te­taan riip­pu­matta valtiol­li­sista rajois­tamme.

Perään­kuu­lu­tamme mielel­lämme sitä, että EU on aktii­vi­nen toimija maail­man­po­li­tii­kassa. Meidän tulee ottaa myös vastuuta siitä, että olemme valmiita toimi­maan nopeasti, koor­di­noi­dusti ja tehok­kaasti, kun tarve niin vaatii.

Arvoisa puhe­mies.

Moni suoma­lai­nen on huoles­tu­nut siitä, mitä maail­massa juuri nyt tapah­tuu. Myös siitä mitä itära­jal­lemme nyt tapah­tuu. Siitä, olem­meko me suoma­lai­set turvassa. Ja siitä, miten me voimme omalta osal­tamme vaikut­taa krii­sien lien­ty­mi­seen lähellä ja kauem­pana. Turval­li­suus on tunne, joka kuuluu jokai­selle. Turval­li­suus on fakta, mutta se on myös tunne.

Teimme ratkai­se­van päätök­sen liit­tyes­sämme puolus­tus­liitto Naton jäse­niksi. Se oli päätös, jolla halut­tiin taata maamme itse­näi­syys ja koske­mat­to­muus tule­vai­suu­des­sa­kin. Vastaus siihen uhkaan, jonka arvaa­ma­ton itänaa­pu­rimme Venäjä aiheutti hyök­käyk­sel­lään – sodalla - Ukrai­naan. Työ ei kuiten­kaan ole vielä valmis. Nato-jäse­nyy­temme ei ole vähen­tä­nyt tarvetta turval­li­suu­den edis­tä­mi­selle EU:n kautta. Turval­li­suus ei ole yksi­lö­suo­ri­tus. Se on yhteis­työtä.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi on tähän mennessä osal­lis­tu­nut EU:n tais­te­luo­sas­toi­hin seit­se­män kertaa, keski­mää­rin noin neljän vuoden välein. Kertaa­kaan tais­te­luo­sas­toja ei ole vielä käytetty krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vissä. EU:ssa ei ole löydetty yhteistä näke­mystä taakan­jaosta tai tais­te­luo­sas­to­jen sopi­vuu­desta akuut­tei­hin krii­si­teh­tä­viin.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että EU:n tais­te­luo­sas­ton kykyä kehi­te­tään siten, että sillä voidaan vastata tarvit­taessa aitoon tarpee­seen. Olemme perään­kuu­lut­ta­neet vaikut­ta­vuutta ja tavoit­tei­den selkeää määrit­te­lyä krii­sin­hal­lin­taan osal­lis­tu­mi­sessa.

Tuemme selon­teon näke­myk­siä, joiden mukaan tais­te­luo­sas­ton käytet­tä­vyyttä tulee paran­taa ja toimin­taa jous­ta­voit­taa. Olemme nähneet liian­kin hyvin, miten nopeasti tilan­teet voivat muut­tua turval­li­suus­po­li­tii­kassa. Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta. Varau­tu­mi­nen on viisautta tässä­kin.

Arvoisa puhe­mies,

Rans­kan johta­massa valmius­vuo­rossa on mukana myös Belgia. Suomi osal­lis­tuu valmius­vuo­roon Meri­voi­mien raivaa­jao­sas­tolla, jonka tehtä­vänä on miino­jen raivaa­mi­nen tais­te­luo­sas­ton tukena. Suomen valmius­osas­ton koko­nais­vah­vuus on noin 30 soti­lasta.

Osal­lis­tu­mi­nen EU:n tais­te­luo­sas­ton valmius­vuo­roon syven­tää puolus­tusyh­teis­työtä keskeis­ten liit­to­lais- ja kump­pa­ni­mai­demme kanssa. Harjoit­telu yhdessä antaa Suomelle mahdol­li­suu­den kehit­tää ja yllä­pi­tää niin krii­sin­hal­lin­nan kuin puolus­tus­voi­mien suori­tus­ky­kyä. Koke­musta voidaan hyödyn­tää Naton valmius­jouk­koi­hin osal­lis­tut­taessa.

Suomen osal­lis­tu­mi­nen aiheut­taa noin 7,5 miljoo­nan euron kustan­nuk­sen. Tällä rahalla harjoi­tel­laan koor­di­noi­maan EU:n yhtei­siä kyvyk­kyyk­siä ja toimia. Niillä voidaan lopulta vähen­tää kärsi­mystä, lien­nyt­tää konflik­teja tai estää niiden leviä­mi­nen ja pide­tään samalla suoma­lais­ten turval­li­suusym­pä­ristö vakaam­pana. Kokoo­muk­sen mielestä tuo raha on tällöin hyvin käytet­tyä.

Arvoisa puhe­mies,

Viime perjan­taina vietimme Nobe­lin rauhan­pal­kin­non saajan, presi­dentti Martti Ahti­saa­ren hauta­jai­sia. Maailma tunsi hänet väsy­mät­tö­mästä työs­tään rauhan eteen ja ratkai­su­jen löytä­mi­seksi. Presi­dentti Ahti­saari totesi viisaasti Nobel-juhla­pu­hees­saan vuonna 2008: ”Jos työs­ken­te­lemme yhdessä, voimme keksiä ratkai­suja. Meidän ei ole syytä hyväk­syä vallan­pi­tä­jien veruk­keita. Rauha on tahdon asia.”

Naton pääsih­teeri Jens Stol­ten­berg muis­teli ystä­väänsä Ahti­saarta ja hänen perin­töään viime viikolla näin: ” Tarvit­semme enem­män Martti Ahti­saari -henkeä rauhan­omais­ten ratkai­su­jen löytä­mi­seksi. Tämä viesti on pidet­tävä kirk­kaana myös hänen pois­me­nonsa jälkeen”.

Arvoisa puhe­mies,

Otta­kaamme askel sitä kohti, että olisimme hieman enem­män presi­dentti Ahti­saa­ren kaltai­sia. Kokoo­mus toivoo, että hänen työnsä rauhan eteen saa jatkoa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content