Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Heinonen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heinonen: ”Nopealle, joustavalle ja muokattavalle kriisinhallintakyvylle on tarvetta”

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen muodos­ta­man EU:n tais­te­luo­sas­ton valmius­vuo­roa 1.1.–30.6.2024. (Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia)

Arvoisa puhe­mies,

rouva minis­teri,

Krii­sin­hal­linta on erot­ta­ma­ton osa Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa. Yhä epäva­kaam­massa maail­massa Suomen ja koko Euroo­pan yhtei­nen tehtävä on luoda vakautta ja ennus­tet­ta­vuutta.

Edis­tää rauhaa, demo­kra­tiaa ja oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta ympä­ril­lämme.

Teemme turval­li­suusyh­teis­työtä niiden kanssa, jotka jaka­vat länti­set arvomme ja tavoit­teemme. Näiden arvo­jen edis­tä­mi­nen sekä lähia­lueil­lamme että kauem­pana on myös mitä suurim­massa määrin kansal­li­nen etumme. Turval­li­suusym­pä­ris­töämme puolus­te­taan riip­pu­matta valtiol­li­sista rajois­tamme.

Perään­kuu­lu­tamme mielel­lämme sitä, että EU on aktii­vi­nen toimija maail­man­po­li­tii­kassa. Meidän tulee ottaa myös vastuuta siitä, että olemme valmiita toimi­maan nopeasti, koor­di­noi­dusti ja tehok­kaasti, kun tarve niin vaatii.

Arvoisa puhe­mies.

Moni suoma­lai­nen on huoles­tu­nut siitä, mitä maail­massa juuri nyt tapah­tuu. Myös siitä mitä itära­jal­lemme nyt tapah­tuu. Siitä, olem­meko me suoma­lai­set turvassa. Ja siitä, miten me voimme omalta osal­tamme vaikut­taa krii­sien lien­ty­mi­seen lähellä ja kauem­pana. Turval­li­suus on tunne, joka kuuluu jokai­selle. Turval­li­suus on fakta, mutta se on myös tunne.

Teimme ratkai­se­van päätök­sen liit­tyes­sämme puolus­tus­liitto Naton jäse­niksi. Se oli päätös, jolla halut­tiin taata maamme itse­näi­syys ja koske­mat­to­muus tule­vai­suu­des­sa­kin. Vastaus siihen uhkaan, jonka arvaa­ma­ton itänaa­pu­rimme Venäjä aiheutti hyök­käyk­sel­lään – sodalla - Ukrai­naan. Työ ei kuiten­kaan ole vielä valmis. Nato-jäse­nyy­temme ei ole vähen­tä­nyt tarvetta turval­li­suu­den edis­tä­mi­selle EU:n kautta. Turval­li­suus ei ole yksi­lö­suo­ri­tus. Se on yhteis­työtä.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi on tähän mennessä osal­lis­tu­nut EU:n tais­te­luo­sas­toi­hin seit­se­män kertaa, keski­mää­rin noin neljän vuoden välein. Kertaa­kaan tais­te­luo­sas­toja ei ole vielä käytetty krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vissä. EU:ssa ei ole löydetty yhteistä näke­mystä taakan­jaosta tai tais­te­luo­sas­to­jen sopi­vuu­desta akuut­tei­hin krii­si­teh­tä­viin.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että EU:n tais­te­luo­sas­ton kykyä kehi­te­tään siten, että sillä voidaan vastata tarvit­taessa aitoon tarpee­seen. Olemme perään­kuu­lut­ta­neet vaikut­ta­vuutta ja tavoit­tei­den selkeää määrit­te­lyä krii­sin­hal­lin­taan osal­lis­tu­mi­sessa.

Tuemme selon­teon näke­myk­siä, joiden mukaan tais­te­luo­sas­ton käytet­tä­vyyttä tulee paran­taa ja toimin­taa jous­ta­voit­taa. Olemme nähneet liian­kin hyvin, miten nopeasti tilan­teet voivat muut­tua turval­li­suus­po­li­tii­kassa. Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta. Varau­tu­mi­nen on viisautta tässä­kin.

Arvoisa puhe­mies,

Rans­kan johta­massa valmius­vuo­rossa on mukana myös Belgia. Suomi osal­lis­tuu valmius­vuo­roon Meri­voi­mien raivaa­jao­sas­tolla, jonka tehtä­vänä on miino­jen raivaa­mi­nen tais­te­luo­sas­ton tukena. Suomen valmius­osas­ton koko­nais­vah­vuus on noin 30 soti­lasta.

Osal­lis­tu­mi­nen EU:n tais­te­luo­sas­ton valmius­vuo­roon syven­tää puolus­tusyh­teis­työtä keskeis­ten liit­to­lais- ja kump­pa­ni­mai­demme kanssa. Harjoit­telu yhdessä antaa Suomelle mahdol­li­suu­den kehit­tää ja yllä­pi­tää niin krii­sin­hal­lin­nan kuin puolus­tus­voi­mien suori­tus­ky­kyä. Koke­musta voidaan hyödyn­tää Naton valmius­jouk­koi­hin osal­lis­tut­taessa.

Suomen osal­lis­tu­mi­nen aiheut­taa noin 7,5 miljoo­nan euron kustan­nuk­sen. Tällä rahalla harjoi­tel­laan koor­di­noi­maan EU:n yhtei­siä kyvyk­kyyk­siä ja toimia. Niillä voidaan lopulta vähen­tää kärsi­mystä, lien­nyt­tää konflik­teja tai estää niiden leviä­mi­nen ja pide­tään samalla suoma­lais­ten turval­li­suusym­pä­ristö vakaam­pana. Kokoo­muk­sen mielestä tuo raha on tällöin hyvin käytet­tyä.

Arvoisa puhe­mies,

Viime perjan­taina vietimme Nobe­lin rauhan­pal­kin­non saajan, presi­dentti Martti Ahti­saa­ren hauta­jai­sia. Maailma tunsi hänet väsy­mät­tö­mästä työs­tään rauhan eteen ja ratkai­su­jen löytä­mi­seksi. Presi­dentti Ahti­saari totesi viisaasti Nobel-juhla­pu­hees­saan vuonna 2008: ”Jos työs­ken­te­lemme yhdessä, voimme keksiä ratkai­suja. Meidän ei ole syytä hyväk­syä vallan­pi­tä­jien veruk­keita. Rauha on tahdon asia.”

Naton pääsih­teeri Jens Stol­ten­berg muis­teli ystä­väänsä Ahti­saarta ja hänen perin­töään viime viikolla näin: ” Tarvit­semme enem­män Martti Ahti­saari -henkeä rauhan­omais­ten ratkai­su­jen löytä­mi­seksi. Tämä viesti on pidet­tävä kirk­kaana myös hänen pois­me­nonsa jälkeen”.

Arvoisa puhe­mies,

Otta­kaamme askel sitä kohti, että olisimme hieman enem­män presi­dentti Ahti­saa­ren kaltai­sia. Kokoo­mus toivoo, että hänen työnsä rauhan eteen saa jatkoa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content