Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heino­nen: Lukioi­hin tarvi­taan LOP-hanke

Timo Heino­nen: Lukioi­hin tarvi­taan LOP-hanke

Julkaistu:

? Tällä halli­tus­kau­della olemme ohjan­neet vastaa­van rahan POP-hank­keena takai­sin perus­o­pe­tuk­sen laadun paran­ta­mi­seen. Tulok­set ovat olleet erin­omai­sia. Tätä työtä pitää perus­kou­luissa jatkaa. Pienem­pien ikäryh­mien siir­tyessä toiselle asteelle meillä on mahdol­li­suus käyn­nis­tää LOP-hanke ja kehit­tää myös lukio-opetuk­sen laatua, ehdot­taa sivis­tys­va­lio­kun­nas­sa­kin vaikut­tava Timo Heino­nen.

Heino­nen muis­tut­taa, että perus­kou­lussa rahalla saatiin aikaan mm. opetus­ryh­mien pienen­ty­mistä ja lisä­pa­nos­tuk­sia tuki- ja erityi­so­pe­tuk­seen.

? Itse ohjai­sin lukio-opetuk­sessa tätä rahaa ennen muuta opinto-ohjauk­sen kehit­tä­mi­seen ja paran­ta­mi­seen. Tavoit­teena pitää olla yksi opinto-ohjaaja 200 lukio­laista kohden. Samalla myös opetus­ryh­mien kokoon tulee kiin­nit­tää huomiota, sekä syven­tä­vien kurs­sien tarjon­taan ja lähi­lu­kioi­den turvaa­mi­seen, luet­te­lee Heino­nen tärkeim­piä kehit­tä­mis­koh­teita.

Heino­nen haluaa ylei­sem­min­kin lukio-opetuk­sen nostet­ta­van ensi halli­tus­kau­della koulu­tus­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­sen yhdeksi kärjeksi.

? Lukio­kou­lu­tus tarvit­see ison uudis­tuk­sen oppi­si­säl­tö­jen ja opetuk­sen näkö­kul­masta, mutta myös selkeän vahvis­tuk­sen lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tuk­seen­kin. Tämä esit­tä­mäni LOP-hanke olisi siis eril­li­nen laadun paran­ta­mis­hanke. Sen lisäksi tarvi­taan rahoi­tus­poh­jaan muuten­kin selkeää vahvis­tusta, Heino­nen koros­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content