Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heino­nen: Lukioi­hin tarvi­taan LOP-hanke

Timo Heino­nen: Lukioi­hin tarvi­taan LOP-hanke

Julkaistu:

? Tällä halli­tus­kau­della olemme ohjan­neet vastaa­van rahan POP-hank­keena takai­sin perus­o­pe­tuk­sen laadun paran­ta­mi­seen. Tulok­set ovat olleet erin­omai­sia. Tätä työtä pitää perus­kou­luissa jatkaa. Pienem­pien ikäryh­mien siir­tyessä toiselle asteelle meillä on mahdol­li­suus käyn­nis­tää LOP-hanke ja kehit­tää myös lukio-opetuk­sen laatua, ehdot­taa sivis­tys­va­lio­kun­nas­sa­kin vaikut­tava Timo Heino­nen.

Heino­nen muis­tut­taa, että perus­kou­lussa rahalla saatiin aikaan mm. opetus­ryh­mien pienen­ty­mistä ja lisä­pa­nos­tuk­sia tuki- ja erityi­so­pe­tuk­seen.

? Itse ohjai­sin lukio-opetuk­sessa tätä rahaa ennen muuta opinto-ohjauk­sen kehit­tä­mi­seen ja paran­ta­mi­seen. Tavoit­teena pitää olla yksi opinto-ohjaaja 200 lukio­laista kohden. Samalla myös opetus­ryh­mien kokoon tulee kiin­nit­tää huomiota, sekä syven­tä­vien kurs­sien tarjon­taan ja lähi­lu­kioi­den turvaa­mi­seen, luet­te­lee Heino­nen tärkeim­piä kehit­tä­mis­koh­teita.

Heino­nen haluaa ylei­sem­min­kin lukio-opetuk­sen nostet­ta­van ensi halli­tus­kau­della koulu­tus­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­sen yhdeksi kärjeksi.

? Lukio­kou­lu­tus tarvit­see ison uudis­tuk­sen oppi­si­säl­tö­jen ja opetuk­sen näkö­kul­masta, mutta myös selkeän vahvis­tuk­sen lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tuk­seen­kin. Tämä esit­tä­mäni LOP-hanke olisi siis eril­li­nen laadun paran­ta­mis­hanke. Sen lisäksi tarvi­taan rahoi­tus­poh­jaan muuten­kin selkeää vahvis­tusta, Heino­nen koros­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content