Kokoomus.fi
Timo Heinonen: Lukioihin tarvitaan LOP-hanke

Timo Heinonen: Lukioihin tarvitaan LOP-hanke

Julkaistu: 10.3.11 Uutiset

? Tällä halli­tus­kau­della olemme ohjanneet vastaavan rahan POP-hankkeena takaisin perus­o­pe­tuksen laadun paran­ta­miseen. Tulokset ovat olleet erinomaisia. Tätä työtä pitää perus­kou­luissa jatkaa. Pienempien ikäryhmien siirtyessä toiselle asteelle meillä on mahdol­lisuus käynnistää LOP-hanke ja kehittää myös lukio-opetuksen laatua, ehdottaa sivis­tys­va­lio­kun­nas­sakin vaikuttava Timo Heinonen.

Heinonen muistuttaa, että perus­kou­lussa rahalla saatiin aikaan mm. opetus­ryhmien pienen­ty­mistä ja lisäpa­nos­tuksia tuki- ja erityi­so­pe­tukseen.

? Itse ohjaisin lukio-opetuk­sessa tätä rahaa ennen muuta opinto-ohjauksen kehit­tä­miseen ja paran­ta­miseen. Tavoit­teena pitää olla yksi opinto-ohjaaja 200 lukio­laista kohden. Samalla myös opetus­ryhmien kokoon tulee kiinnittää huomiota, sekä syven­tävien kurssien tarjontaan ja lähilu­kioiden turvaa­miseen, luettelee Heinonen tärkeimpiä kehit­tä­mis­koh­teita.

Heinonen haluaa yleisem­minkin lukio-opetuksen nostet­tavan ensi halli­tus­kau­della koulu­tus­po­li­tiikan kehit­tä­misen yhdeksi kärjeksi.

? Lukio­kou­lutus tarvitsee ison uudis­tuksen oppisi­säl­töjen ja opetuksen näkökul­masta, mutta myös selkeän vahvis­tuksen lukio­kou­lu­tuksen rahoi­tuk­seenkin. Tämä esittämäni LOP-hanke olisi siis erillinen laadun paran­ta­mis­hanke. Sen lisäksi tarvitaan rahoi­tus­pohjaan muutenkin selkeää vahvis­tusta, Heinonen korostaa.


Kokoomus.fi