Timo Heinonen: Kyllä mukavalle ja liikku­valle koulu­päi­välle! – kokoomus.fi
MENU
Timo Heinonen: Kyllä mukavalle ja liikku­valle koulu­päi­välle!

Timo Heinonen: Kyllä mukavalle ja liikku­valle koulu­päi­välle!

Julkaistu: 17.10.2012 Ohjelmatyö

Osaamisen ja sivis­tyksen verkoston puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen on huolissaan suoma­lais­lasten koulu­viih­ty­vyy­destä.

?Pärjäämme hyvin oppimis­tu­lok­sissa, mutta tekemistä riittää vielä koulu­viih­ty­vyyden paran­ta­mi­sessa, jossa jäämme vertai­lujen häntä­päähän?, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan oikeita askeleita otettiin Sari Sarkomaan ja Henna Virkkusen johdolla, kun käynnis­tettiin luokka­ko­kojen pienen­tä­minen ja palau­tettiin kerho­toi­minta kouluihin. Tehtävää on kuitenkin edelleen.

Erityi­sesti pojilla koulu­viih­ty­vyyttä paran­taisi liikunnan lisää­minen. Lisää liikuntaa toivoo lähes 70 prosenttia yläkou­lu­lai­sista.

?Koulu­päi­vistä on mahdol­lista tehdä liikkuvia melko pienin muutoksin. Tarvitaan tahtoa ja halua muuttaa käytäntöjä ja asenteita?, Heinonen sanoo.

Heinonen korostaa, että kysymys on myös kansan­ter­veyden kannalta merkit­tä­västä asiasta. Liikunnan oppimis­tu­losten seuranta-arvioinnin mukaan yhdek­säs­luok­ka­lai­sista tytöistä ja pojista vain kymmenen prosenttia liikkuu nykyisten liikun­ta­suo­si­tusten mukai­sesti eli vähintään tunnin päivittäin.

?Liikkuva elämäntapa luodaan nuorena, vanhempana tapojen muutta­minen on paljon vaikeampaa?, Heinonen toteaa.

Hän kannustaa vanhempia, kouluja ja kolmatta sektoria yhdis­tämään voimansa liikku­vamman ja hauskemman koulu­päivän puolesta.

Lisätietoja: kansan­edustaja Timo Heinonen, p. 050 5122760


Kokoomus.fi