Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Timo Heino­nen: Kyllä muka­valle ja liik­ku­valle koulu­päi­välle!

Timo Heino­nen: Kyllä muka­valle ja liik­ku­valle koulu­päi­välle!

Julkaistu:

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen on huolis­saan suoma­lais­las­ten koulu­viih­ty­vyy­destä.

?Pärjäämme hyvin oppi­mis­tu­lok­sissa, mutta teke­mistä riit­tää vielä koulu­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­sessa, jossa jäämme vertai­lu­jen häntä­pää­hän?, Heino­nen sanoo.

Heino­sen mukaan oikeita aske­leita otet­tiin Sari Sarko­maan ja Henna Virk­kusen johdolla, kun käyn­nis­tet­tiin luok­ka­ko­ko­jen pienen­tä­mi­nen ja palau­tet­tiin kerho­toi­minta koului­hin. Tehtä­vää on kuiten­kin edel­leen.

Erityi­sesti pojilla koulu­viih­ty­vyyttä paran­taisi liikun­nan lisää­mi­nen. Lisää liikun­taa toivoo lähes 70 prosent­tia yläkou­lu­lai­sista.

?Koulu­päi­vistä on mahdol­lista tehdä liik­ku­via melko pienin muutok­sin. Tarvi­taan tahtoa ja halua muut­taa käytän­töjä ja asen­teita?, Heino­nen sanoo.

Heino­nen koros­taa, että kysy­mys on myös kansan­ter­vey­den kannalta merkit­tä­västä asiasta. Liikun­nan oppi­mis­tu­los­ten seuranta-arvioin­nin mukaan yhdek­säs­luok­ka­lai­sista tytöistä ja pojista vain kymme­nen prosent­tia liik­kuu nykyis­ten liikun­ta­suo­si­tus­ten mukai­sesti eli vähin­tään tunnin päivit­täin.

?Liik­kuva elämän­tapa luodaan nuorena, vanhem­pana tapo­jen muut­ta­mi­nen on paljon vaikeam­paa?, Heino­nen toteaa.

Hän kannus­taa vanhem­pia, kouluja ja kolmatta sekto­ria yhdis­tä­mään voimansa liik­ku­vam­man ja haus­kem­man koulu­päi­vän puolesta.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Timo Heino­nen, p. 050 5122760

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content