Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heino­nen: Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Timo Heino­nen: Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Julkaistu:

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryh­män ehdo­tus maamme koulu­tus­vien­nin stra­te­giaksi on herät­tä­nyt huolta opis­ke­li­ja­jär­jes­töissä puoluei­den aikeista tuoda luku­kausi­mak­sut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelko­jen hälven­tä­mi­seksi Heino­nen muis­tut­taa, että työryh­mä­kään ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­su­jen käyt­töön­ot­toa - ei suoma­lai­sille eikä muil­le­kaan opis­ke­li­joille. - Tavoit­tee­namme on turvata suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen laatu sekä paran­taa opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä opis­kella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tet­tiin yliopis­to­jen pitkään toivoma yliopis­to­lain uudis­tus sekä opis­ke­li­ja­liik­keen aiheel­li­nen vaati­mus opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opis­ke­lun edel­ly­tyk­set ja kansain­vä­li­ses­ti­kin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opis­ke­li­jalle työmark­ki­noille siir­ryt­täessä, toteaa Heino­nen.

Heino­nen painot­taa, että korkea osaa­mi­nen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lu­tus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokai­sen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoit­taa ja pelas­taa, tarvi­taan työtä ja työlle teki­jänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­mi­seen opis­ke­luun on edel­ly­tyk­set ja että korkea­kou­lu­tuk­seen hakeu­du­taan taipu­mus­ten ja lahjak­kuu­den perus­teella, eikä perheen varal­li­suu­teen tai koulu­tus­taus­tan ohjaa­mana.

Lue myös Verk­ko­uu­tis­ten juttu aihee­seen liit­tyen: Opetus­mi­nis­te­riö ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­suja.

Lisä­tie­toja:

- kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050 512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

- OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040 7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content