Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heino­nen: Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Timo Heino­nen: Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Julkaistu:

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryh­män ehdo­tus maamme koulu­tus­vien­nin stra­te­giaksi on herät­tä­nyt huolta opis­ke­li­ja­jär­jes­töissä puoluei­den aikeista tuoda luku­kausi­mak­sut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelko­jen hälven­tä­mi­seksi Heino­nen muis­tut­taa, että työryh­mä­kään ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­su­jen käyt­töön­ot­toa - ei suoma­lai­sille eikä muil­le­kaan opis­ke­li­joille. - Tavoit­tee­namme on turvata suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen laatu sekä paran­taa opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä opis­kella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tet­tiin yliopis­to­jen pitkään toivoma yliopis­to­lain uudis­tus sekä opis­ke­li­ja­liik­keen aiheel­li­nen vaati­mus opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opis­ke­lun edel­ly­tyk­set ja kansain­vä­li­ses­ti­kin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opis­ke­li­jalle työmark­ki­noille siir­ryt­täessä, toteaa Heino­nen.

Heino­nen painot­taa, että korkea osaa­mi­nen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lu­tus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokai­sen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoit­taa ja pelas­taa, tarvi­taan työtä ja työlle teki­jänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­mi­seen opis­ke­luun on edel­ly­tyk­set ja että korkea­kou­lu­tuk­seen hakeu­du­taan taipu­mus­ten ja lahjak­kuu­den perus­teella, eikä perheen varal­li­suu­teen tai koulu­tus­taus­tan ohjaa­mana.

Lue myös Verk­ko­uu­tis­ten juttu aihee­seen liit­tyen: Opetus­mi­nis­te­riö ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­suja.

Lisä­tie­toja:

- kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050 512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

- OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040 7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content