Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Heinonen kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Timo Heinonen: ”Hyvinvointiyhteiskunta tulee turvata myös tuleville sukupolville”

Timo Heino­nen: ”Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tulee turvata myös tule­ville suku­pol­ville”

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe vuoden 2024 talous­ar­vion käsit­te­lyssä edus­kun­nassa 13.12.(Muutokset puhut­taessa mahdol­li­sia)

Nyt käsit­te­lyssä oleva esitys vuoden 2024 budje­tiksi ei ole synty­nyt helpoista lähtö­koh­dista. Saimme perin­nöksi Mari­nin halli­tuk­selta – SDP:ltä ja keskus­talta – velka­vuo­ren, kasva­vat alijää­mät ja teke­mät­tö­mät refor­mit. Vuosien ajan tunnut­tiin usko­van, että emme tarvit­sisi talou­den sopeu­tusta, vaan kasvu hoitaisi kaiken. Toimin­nan perus­a­ja­tus oli tullut tutuksi näille puolueille jo Sääty­ta­lolla 2019 totea­muk­sesta: Rahaa on. Sen mukaan vasem­mis­to­hal­li­tus elikin – kuin tuhlaa­ja­poika konsa­naan.

Julki­sen talou­den ongel­mat eivät kuiten­kaan kadon­neet vaan pahe­ni­vat.

Vuosien teke­mät­tö­myy­den hinta tulee nyt maksuun. Pelkät velka­vuo­res­tamme makset­ta­vat korko­me­not ovat ensi vuonna yli 3 miljar­dia euroa.

Suomen tilanne on kesän jälkeen enti­ses­tään synken­ty­nyt. Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kuule­mat asian­tun­ti­jat koros­ti­vat lausun­nois­saan julki­sen talou­den tilan­teen vaka­vuutta.

Viime viikolla myös Euro­ryhmä antoi varoi­tuk­sen Suomelle julki­sen talou­den tilan­teesta ja edel­lytti halli­tuk­selta valmiutta reagoida talou­den heiken­ty­mi­seen. Haluan kiit­tää valtio­va­rain­mi­nis­teri Riikka Purraa nopeasta reagoin­nista tähän­kin. Työt teiltä ei tule loppu­maan.

Tämän halli­tuk­sen aikana asian­tun­ti­joi­den vies­tit eivät siis kaiu kuuroille korville. Me tartumme toimeen. Tämä halli­tus ei tule jättä­mään työtään kesken.

Halli­tus on tehnyt talous­po­li­tii­kas­saan selkeän valin­nan: työn teke­mi­sen tulee aina olla ensi­si­jaista. 

Siksi toteu­tamme jo ensi vuoden budje­tissa kunnian­hi­moi­set toimet, joiden arvioi­daan lisää­vän työl­li­syyttä jopa 65 000 työl­li­sellä. Siis jopa 65 000 uutta palkan­saa­jaa, joilla on mahdol­li­suus tulla toimeen omilla tuloil­laan. Uskal­lan sanoa, että halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­oh­jelma on kunnian­hi­moi­sin mitä tässä maassa on nähty.

Oppo­si­tio on kaikki nämä­kin toimet tyrmän­nyt, mutta kannus­tan teitä, hyvät oppo­si­tion edus­ta­jat, katso­maan vaikka naapu­ri­maa­hamme Ruot­siin. Siellä nämä toimet on tehty jo vuosi­kym­men sitten –valtaosa vieläpä dema­rei­den johdolla - ja tulok­set puhu­vat puoles­taan. On aika päivit­tää myös Suomessa työmark­ki­nat pohjois­mai­selle linjalle.

Halli­tus haluaa myös, että palkasta jää jatkossa enem­män käteen. 

Kohden­namme ensi vuonna 100 miljoo­nan euron veron keven­nyk­sen pieni ja keski­tu­loi­sille palkan­saa­jille. Kauden lopussa työn­ve­ro­tus keve­nee työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun alen­nus mukaan lukien jopa miljar­dilla eurolla. Näitä keven­nyk­siä ei tehdä velaksi.

Arvoisa vasem­misto, älkää huoliko – tämän­kin vaali­kau­den jälkeen maamme verot­taa kovalla kädellä. Mutta yhtä­lailla meillä on tämän vaali­kau­den jälkeen­kin hyvä ja vahva hyvin­voin­tiyh­teis­kunta.

Evan johtaja Emilia Kullas totesi:

”Tämän halli­tuk­sen toimilla ei hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa Suomesta tapeta eikä edes nirhata. Päin­vas­toin se yrit­tää pitää sitä siinä kunnossa, että se jatkos­sa­kin toimisi.”

Tästä on kyse. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, sen perusta ja tule­vai­suus tulee nyt turvata myös tule­ville suku­pol­ville.

Syksyn aikana olemme kuul­leet oppo­si­tiolta runsaasti kritiik­kiä halli­tuk­sen poli­tii­kalle. Omat vaih­toeh­to­bud­jet­tinne olivat kuiten­kin varsi­nai­nen petty­mys ja vastuul­li­sen talou­den­pi­don irvi­kuva.

Esimer­kiksi SDP, vaih­toeh­dos­sanne päädytte peru­maan kaikki halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­met ja suuren osan julki­sen talou­den sopeu­tuk­sista. Tämän päälle vielä sala­sitte budjet­tinne karmeat vaiku­tuk­set esimer­kiksi työl­li­syy­teen. 

Kaiken kaik­ki­aan näistä oppo­si­tion vaih­toeh­to­bud­je­teista jäi lopulta käteen vain massii­vi­set veron­ki­ris­tyk­set työhön ja yrit­tä­mi­seen. Hyvä vasem­misto-oppo­si­tio, ei näillä eväillä Suomen tule­vai­suutta raken­neta.

Suomi ei nouse verot­ta­malla tai pelkillä sopeu­tus­toi­milla vaan tarvit­semme kasvua ja uskoa tule­vai­suu­teen. Tiukasta talou­den pidosta huoli­matta haluamme panos­taa tämän maan osaa­mi­seen ja kasvun eväi­siin.

Suomen koulu­lais­ten oppi­mis­tu­lok­set ovat olleet jälleen esillä uusim­pien Pisa-tulos­ten myötä. Orpon halli­tus haluaa kään­tää oppi­mis­tu­los­ten suun­nan ja panos­taa­kin 200 miljoo­naa euroa perus­kou­lui­hin muun muassa oppi­mi­sen tukeen. 

Tämä halli­tus tart­tuu myös kasva­viin mielen­ter­vey­son­gel­miin määrä­tie­toi­sesti. Siksi toteu­tamme nuor­ten tera­pia­ta­kuun. Jo viime kaudella Kokoo­mus äänesti tera­pia­ta­kuun puolesta ja nyt se lopulta saadaan budjet­tiin. Suomella ei ole varaa jättää yhtä­kään nuorta yksin mielen­ter­vey­son­gel­mien kanssa.

Suomen talou­den tilanne on vakava. Se on kuiten­kin korjat­ta­vissa. Suomessa on nyt halli­tus, joka on valmis tekoi­hin maamme talou­den vakaut­ta­mi­seksi. Haluamme jättää maamme parem­massa kunnossa kuin missä itse sen saimme.

Halli­tus tekee vastuul­lista poli­tiik­kaa, joka kantaa myös tule­vai­suu­dessa. 

Olemme tart­tu­neet työhön Suomen ja suoma­lais­ten parhaaksi. Tämä maa ansait­see myös terveen talou­den.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content